JANA SKLADANÁ, rod. ČAJÁNKOVÁ

Nar. 27. 2. 1942, Banská Bystrica. Študovala v r. 1959-1964 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - latinský jazyk). 1976 PhDr., 1989 CSc. V r. 1964-1966 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka SAV, od r. 1967 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendistka, odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka špecialistka, samostatná vedeckotechnická pracovníčka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka), od r. 1995 vedecká tajomníčka ústavu. 1996 prémia Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (členka kolektívu).

Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, špecializuje sa na diachrónnu frazeológiu, venuje sa aj praktickým otázkam jazykovej kultúry.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1985

Literatúra