EUGEN PAULINY

13. 12. 1912, Zvolen - 19. 5. 1983, Bratislava. Študoval v r. 1930-1935 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - latinský jazyk). 1938 PhDr., 1943 doc., 1945 prof., 1958 DrSc., 1968 člen korešpondent SAV. Pôsobil v r. 1935-1937 na gymnáziu vo Zvolene (profesor), v r. 1937-1939 pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1939-1943 Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (asistent), v r. 1943-1945 pracovník Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave (prednosta vedeckých ústavov), v r. 1945-1954 Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (profesor), v r. 1963-1971 vedúci kabinetu fonetiky Univerzity Komenského, v r. 1964-1977 vedúci katedry slovenského jazyka FF UK, v r. 1969 prorektor Univerzity Komenského, od r. 1979 na dôchodku. Od r. 1943 člen Société Genevoise de Linguistique, v r. 1945-1949 podpredseda Jazykovedného odboru Matice slovenskej v Turčianskom svätom Martine, v r. 1945-1950 predseda Bratislavského lingvistického krúžku, v r. 1957-1963 a 1966-1968 člen výboru a v r. 1963-1968 predseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1976-1978 člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, od r. 1958 člen medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1959 člen Poľsko-československej jazykovej komisie, od r. 1985 člen Association of Phonetic Sciences, od r. 1966 člen International Phonological Association, od r. 1971 člen medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Člen komisie pre vypracovanie nového vydania Pravidiel slovenského pravopisu a komisie pre záverečnú úpravu Pravidiel slovenského pravopisu z r. 1953, od r. 1964 člen predsedníctva slovenskej pravopisnej komisie, v r. 1952-1971 člen predsedníctva slovenskej ortepickej komisie, od r. 1972 člen ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V r. 1962-1965 podpredseda a v r. 1966-1970 člen Vedeckého kolégia jazykovedy SAV, v r. 1975-1980 člen a predseda komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vedných odboroch všeobecná jazykoveda a slovenský jazyk.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriaval predovšetkým na výskum dejín slovenského jazyka, venoval sa aj dialektológii a štúdiu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä fonológii.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1935-1975

1943

1964

  1. Bibliografia za roky 1976-1985

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Edičná činnosť

Dobšinský, P.: Zakliata hora. Bratislava, Tatran 1980.

Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava, Tatran 1985 (autor edičného návrhu).

Ref.:

  1. Blanár, V.: Kniha o Metodovi. - Kultúra slova, 20, 1986, s. 285-287.

Prekladateľská činnosť

Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava, Tatran 1985 (spoluprekladateľ Š. Ondruš).

Ref.:

  1. Blanár, V.: Kniha o Metodovi. - Kultúra slova, 20, 1986, s. 285-287.

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 27, 1976 - 32, 1981 (člen red. rady).

Slavica Slovaca, 11, 1976 - 16, 1981 (člen red. rady).

Štolc, J.. Atlas slovenského jazyka. 2. Flexia. Časť druhá: Úvod - komentáre. Bratislava, Veda 1978 (vedecký redaktor).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 28. 1977. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981 (člen red. rady, zodpovedný redaktor).

Literatúra