JÁN ORAVEC

1. 6. 1922, Rozbehy, okr. Senica - 1. 5. 1986, Bratislava, pochovaný v Rozbehoch. Študoval v r. 1945-1949 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk - filozofia). 1951 PhDr., 1957 CSc., 1967 DrSc., 1968 doc., 1981 prof. V r. 1942-1951 pôsobil na stredných školách v Senici, vo Višňovom, okr. Trenčín, v Bratislave (učiteľ) a v Pajštúne, okr. Bratislava-vidiek (riaditeľ). V r. 1951-1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952-1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953-1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied, v r. 1967-1976 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (pomocný asistent, vedecký pracovník bez vedeckej hodnosti, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), v r. 1977-1986 pracovník katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre (docent, profesor), v r. 1980-1986 vedúci jazykovednej sekcie katedry. V r. 1978-1986 predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre. V r. 1955-1986 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk.

Pracoval v oblasti výskumu slovenského spisovného jazyka, najmä syntaxe, pozornosť venoval ďalej otázkam výskumu slovenských nárečí zo syntaktického hľadiska, otázkam jazykovej kultúry a jazykovej výchovy.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1951-1975

1968

1974

1975

  1. Bibliografia za roky 1976-1985

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Prekladateľská činnosť

Balcar, L. - Hatkalíková, M.: Metodická príručka k Dejepisu pre 5. ročník základnej školy. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980.

Redakčná činnosť

Kultúra slova, 10, 1975 - 19, 1985 (člen red. rady).

Slovenský jazyk a literatúra v škole, 22, 1975/76, č. 1-5 - 32, 1985/86, č. 1-4 (člen red. rady).

O slovenčine pre slovenčinárov. Bratislava, Pedagogický ústav mesta Bratislavy 1978 (redaktor).

O slovenčine pre slovenčinárov. Bratislava, Pedagogický ústav mesta Bratislavy 1980 (redaktor).

Stav a prognostika vyučovania slovenského jazyka na ZŠ a maďarským vyučovacím jazykom. (Zborník štúdií.) Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981 (redaktor).

Syntax a jej vyučovanie. Zborník referátov z konferencie. Nitra, Pedagogická fakulta v Nitre 1982 (redaktor).

Literatúra