ŠIMON ONDRUŠ

Nar. 27. 10. 1924, Klčov, okr. Spišská Nová Ves. Študoval v r. 1946-1950 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk - filozofia). 1952 PhDr., 1959 CSc., 1960 doc., 1967 prof. V r. 1950-1954 pracovník katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, v r. 1954-1964 katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1964-1987 pracovník katedry slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1964-1986 vedúci katedry, v r. 1987-1990 pracovník katedry slovanských filológií FF UK v Bratislave (asistent, vedecký ašpirant, odborný asistent, docent, profesor). V r. 1961-1962 prodekan a v r. 1963-1965 dekan fakulty. V r. 1952 pôsobil na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe (asistent), v r. 1959-1961 lektor slovenského jazyka na Univerzite Lajosa Kossutha v Debrecíne, Maďarsko, v r. 1968-1970 hosťujúci profesor českého a slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR, od r. 1990 na dôchodku. V r. 1963-1966 2. podpredseda a v r. 1966-1968 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV. V r. 1968-1969 zástupca riaditeľa letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V r. 1969-1970 predseda Slovenského komitétu slavistov. V r. 1974 člen vedeckého kolégia jazykovedy SAV, od r. 1975 člen Vedeckého kolégia pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení. V r. 1970-1974 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, v r. 1970-1979 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou), v r. 1970-1972 člen kmisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore porovnávacia indoeurópska jazykoveda, v r. 1970-1979 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou), v r. 1973-1984 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (zlúčené s odborom porovnávacia indoeurópska jazykoveda), v r. 1980-1984 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (zlúčené s odborom porovnávacia indoeurópska jazykoveda), od r. 1980 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - slovanské jazyky, v r. 1980-1984 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - súčasný nemecký jazyk, od r. 1980 predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - slovanské jazyky. Od r. 1981 člen výboru československo-bulharského priateľstva pri Československej spoločnosti pre medzinárodné styky v Prahe. Od r. 1996 člen Ústrednej jazykovej rady. 1975 štátne vyznamenanie Bulharskej ľudovej republiky Cyril a Metod I. stupňa, 1980 vyznamenanie Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Pracuje v oblasti porovnávacej slovanskej a indoeurópskej jazykovedy, najmä etymológie, staroslovienčiny, všeobecnej jazykovedy a dejín jazykovedy.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Prekladateľská činnosť

Jankowski, B. A.: Štúdium cudzieho jazyka očami psychológa. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979 (preklad z poľštiny; spoluprekladateľka M. Pančíková).

Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava, Tatran 1985 (spoluprekladateľ E. Pauliny).

Ref.:

  1. Blanár, V.: Kniha o Metodovi. - Kultúra slova, 20, 1986, s. 285-287.

Redakčná činnosť

Slavica Slovaca, 13, 1978 - 20, 1985 (člen red. rady jazykovednej časti).

Škultéty, J.: Kapitoly z chromatickej terminológie slovenčiny a románskych jazykov. Bratislava, Univerzity Komenského 1979 (vedecký redaktor).

Slavia, 19, 1980 - 54, 1985 (člen red. rady).

Studia Academica Slovaca. 10. Prednášky XVII letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1981 (vedecký redaktor).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 28. 1977. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981 (člen red. rady).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 29. 1978. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981 (člen red. rady).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 32. 1981. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1983 (predseda red. rady, zodpovedný redaktor).

Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1985 (zostavil, komentár s poznámkami a chronológiu spracoval podľa pôvodného návrhu E. Paulinyho).

Literatúra