SLAVO ONDREJOVIČ

Nar. 17. 4. 1946, Lučenec. Študoval v r. 1965-1970 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ruský jazyk - slovenský jazyk). 1971 PhDr., 1984 CSc. V r. 1971-1972 pracovník oddelenia medzinárodnej výmeny Ústrednej knižnice SAV v Bratislave (vedecký asistent), v r. 1972-1975 kabinetu fonetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odborný asistent), v r. 1976 Vedeckých informácií Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, od r. 1977 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborný pracovník, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník). Od r. 1982 člen Spoločnosti pre strojovú lingvistiku (Association for Computational Linguistics, Manchester), od r. 1984 člen Societas Linguistica Europaea.

Pracuje v oblasti syntaktickej a lexikálnej sémantiky, fonetiky, všeobecnej jazykovedy a strojovej lingvistiky.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike (Smolenice, 14. - 17. januára 1980). Bratislava [1981] (redaktor).

K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. - 23. novembra 1983). Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1985 (editor).

Literatúra