ĽUDOVÍT NOVÁK

15. 10. 1908, Skalica, okr. Senica - 27. 9. 1992 Ľubochňa, okr. Liptovský Mikuláš. Študoval v r. 1927-1932 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (slavistika - romanistika - ugrofinistika) a v r. 1932-1934 na Sorbonne a iných vysokých školách v Paríži (romanistika). 1932 PhDr., 1938 doc., 1939 mim. prof., 1941 prof., 1968 DrSc., 1992 akademik SAV. V r. 1933-1938 pracovník Jazykového odboru Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine (referent), v r. 1939-1948 pracovník Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (mim. profesor, profesor), v r. 1944-1945 dekan fakulty. V r. 1948-1957 dočasný odpočinok s polročným prerušením v r. 1951 (pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave). V r. 1957-1963 pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Prahe, pobočky v Brne (externý pracovník), súčasne v r. 1957-1964 externý pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1964-1969 pracovník ústavu (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník). V r. 1968-1971 pracovník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave (profesor), v r. 1972-1981 Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (profesor), od r. 1981 na dôchodku. V r. 1939-1943 generálny tajomník Slovenskej učenej spoločnosti, zakladateľ a v r. 1943-1945 generálny tajomník Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave. V r. 1941-1945 predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti, v r. 1972-1973 predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave, v r. 1973-1976 predseda pobočky v Prešove. V r. 1970-1974 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou).

Venuje sa štúdiu dejín slovenského jazyka, výskumu slovenského spisovného jazyka, najmä fonológie a pravopisu (zástanca radikálnej pravopisnej reformy), problematike jazykovej politiky a jazykovej kultúry, všeobecnej a porovnávacej jazykovede, slavistike, romanistike a ugrofinistike.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Prekladateľská činnosť

Balzac, Honoré de: Otec Goriot. Prel. a vysvetlivky sprac. Ľ. Novák. 2. vyd. (v edícii Čítanie študujúcej mládeže). Bratislava, Tatran 1977. - 3. vyd. (v tej istej edícii) 1985.

Gobseck. Otec Goriot. Plukovník Chabert. Bratislava, Tatran 1983 (prekladateľ románu Otec Goriot).

Redakčná činnosť

Dialektologický zborník. 1. Materiály z I. slovenskej dialektologickej konferencie konanej v Prešove 17. - 19. apríla 1975. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 5. 1979.) Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980 (člen red. rady).

Literatúra