FRANTIŠEK MIKO

Nar. 13. 4. 1920, Lipany, okr. Prešov. Študoval v r. 1939-1943 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (filozofia - slovenský jazyk). 1947 PhDr., 1959 CSc., 1964 doc., 1970 DrSc., 1981 prof. Pôsobil v r. 1945-1951 na II. štátnom gymnáziu v Prešove a prechodne v Košiciach (profesor), zároveň v rámci tohto zaradenia na robotníckych prípravkách v Košiciach, Spišskom Podhradí (okr. Spišská Nová Ves) a v Jasove (okr. Košice-vidiek), v r. 1951-1952 na pobočke Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Košiciach, v r. 1952-1955 na Vyššej pedagogickej škole a Vysokej škole pedagogickej v Prešove (odborný asistent). V r. 1956-1969 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave na pracovisku v Košiciach (odborný pracovník, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník). Medzitým externe pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. V r. 1969-1970 pracovník Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva pobočky Univerzity 17. novembra v Bratislave, prorektor a vedúci katedry slovenského jazyka. V r. 1970-1973 pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV a od r. 1973 Literárnovedného ústavu SAV (vedúci vedecký pracovník), od r. 1975 vedúci oddelenia teórie literatúry. V r. 1956-1969 člen vedeckého kolégia jazykovedy SAV. V r. 1981-1982 koordinátor hlavnej úlohy ŠPZV. 1980 Zlatá medaila Predsedníctva SAV, 1971 Cena Rudolfa Jašíka, 1976 a 1980 cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ, 1982 cena Zväzu slovenských spisovateľov.

Najprv pracoval v oblasti gramatiky, štylistiky a teórie vyučovania slovenského jazyka, neskoršie sa venuje výskumu v oblasti teórie textu, literárneho diela, literárnej komunikácie a prekladu.

1976

Rec.: Rulíková, B.: Sborník prací z konference o překladu odborného textu. - Naše řeč, 61, 1978, s. 208-212.

1977

1978

Pozri tiež: Syntéza a štýlová konfrontácia v literárnom a medziliterárnom procese. - In: Miko, F.: Hodnoty a literárny proces. Bratislava, Tatran 1982, s. 195-211. * 13. Od prekladateľskej praxe k teórii prekladu. (K Feldekovým úvahám o preklade.) (Feldek, Ľ.: Z reči do reči. Bratislava 19..) - In: Slovenská literatúra, 25, 1978, s. 471-478 (rec.).

1979

Pozri tiež: Výmena konotačného kódu v preklade. (Modelová analýza poetického prekladu.) - In: Komparatistika a preklad. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Literárnovedný zborník. 6. Red. P. Petrus. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 35-55, rus. a nem. res.

Identita hodnoty v lyrickom preklade. - In: Miko, F.: Hodnoty a literárny proces. Bratislava, Tatran 1982, s. 142-162.

1980

Rec.: Košiš, F.: Zborník štúdií o modernizácii vyučovania slovenského jazyka. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 244-248 (s. 248). * 17. Štýl ako stereotyp a ako tvorba v modernizácii slohovej výchovy. - In: N. Ihnátková a kol., K modernizácii vyučovania slovenského jazyka, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 21-35, rus. res. s. 197-198.

Rec.: 1. Gvinerija, M.: - Sovetskaja pedagogika, 1988, č. 4, s. 127-130. - 2. Kočiš, F.: Zborník štúdií o modernizácii vyučovania slovenského jazyka. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 244-248 (s. 244-246). * 18. Výmena konotačného kódu v preklade. (Modelová analýza poetického prekladu.) - In: Komparatistika a preklad. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Literárnovedný zborník. 6.) Red. P. Petrus. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 35-55. * 19. Stilevyje konfrontacii. - Meridiany 12-33. Biuleten slovackoj literatury. 3. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1980, s. 51. * 20. Štýl ako semioticko-komunikačný koncept. - Književna reč. Meðunarodne izdanje, 9, 1980, č. 1, s. 10.

1981

Pozri tiež: Vývinová polemika a syntéza Vladimíra Mináča. - In: Miko, F.: Hodnoty a literárny proces. Bratislava, Tatran 1982, s. 306-333. * 23. Stil i informacija. 2. - Književna reč, 10, 1981, č. 159 (25. 1.), s. 8.

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 27, 1976 - 32, 1981 (člen red. rady).

Slavica Slovaca, 11, 1976 - 12, 1977 (člen red. rady, zástupca hl. redaktora pre jazykovedu).

Preklad odborného textu. Práce I. celoštátnej konferencie o preklade odborného textu na Pedagogickej fakulte v Nitre v septembri 1972. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1977 (člen red. kruhu).

Literatúra