ÁBEL KRÁĽ

NAR. 17. 8. 1932, NOVÁ BAŇA, OKR. ŽIAR NAD HRONOM. ŠTUDOVAL V R. 1953-1954 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE SLOVENSKEJ UNIVERZITY A V R. 1954-1955 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - ruský jazyk). 1966 PhDr., 1968 CSc., 1975 doc., 1981 DrSc. V r. 1958-1982 pracovník Kabinetu fonetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník), v r. 1971-1982 vedúci kabinetu, v r. 1982-1989 pracovník oddelenia fonetiky a všeobecnej jazykovedy katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), vedúci oddelenia, súčasne pôsobil ako pedagogický pracovník fakulty, v r. 1989-1990 pracovník Ústavu kybernetiky Slovenskej akadémie vied (vedúci vedecký pracovník, v r. 1990-1992 poslanec Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, od r. 1993 veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švajčiarskej konfederácii. V r. 1965-1968 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR, v r. 1969-1971 študijný pobyt v Ústave fonetiky a komunikácie univerzity v Bonne, NSR, v r. 1983-1984 študijný pobyt v Ústave fonetiky univerzity v Kolíne nad Rýnom, NSR. V r. 1978-1983 pôsobil externe na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1967 člen ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V r. 1980-1984 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda, od r. 1985 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda. Od r. 1987 člen komisie pre starostlivosť o javiskovú reč pri Zväze slovenských dramatických umelcov.

Pracuje v oblasti všeobecnej jazykovedy, fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 27, 1976 - 36, 1985 (člen red. rady).

Literatúra