JÁN HORECKÝ

Nar. 8. 1. 1920, Stupava, okr. Bratislava-vidiek. Študoval v r. 1939-1944 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk - latinský jazyk). 1944 PhDr., 1956 CSc., 1964 DrSc., 1968 prof. V r. 1943-1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952-1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953-1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied, v r. 1967-1990 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), v r. 1950-1958 vedúci terminologického oddelenia, v r. 1962-1970 vedúci oddelenia matematickej jazykovedy a fonetiky, v r. 1971-1990 vedúci oddelenia spisovného jazyka, v r. 1966-1981 zástupca riaditeľa ústavu, od r. 1991 na dôchodku. V r. 1965-1970 člen a v r. 1970-1974 predseda vedeckého kolégia jazykovedy SAV, v r. 1975-1981 podpredseda a od r. 1981 člen vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení, v r. 1970-1976 člen a od r. 1976 podpredseda vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1966-1968 podpredseda a v r. 1968-1972 predseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972-1973 predseda a v r. 1973-1976 podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1968 predseda medzinárodnej komisie pre lingvistickú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, v r. 1972-1985 člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a člen prezídia komisie, v r. 1970-1986 predseda ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1986 člen komisie, od r. 1973 člen medzinárodnej lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1975 člen medzinárodného komitétu slavistov, v r. 1975-1986 člen vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, v r. 1977 reprezentant ČSSR vo Valnom zhromaždení medzinárodného stáleho komitétu jazykovedcov, v r. 1977-1980 člen výkonného výboru Societas Linguistica Europaea, v r. 1979-1985 podpredseda československého komitétu slavistov. V r. 1982-1983 vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Od r. 1972 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda, člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, od r. 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - nemecký jazyk a predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných jazykových skupín - slovanské jazyky. 1967 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (člen kolektívu), 1970 vyznamenania Za zásluhy o výstavbu, 1978 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských vedách, 1979 priekopník socialistickej práce, 1980 vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus, Zlatá plaketa Josefa Dobrovského za zásluhy v spoločenských vedách, 1985 Strieborná plaketa za zásluhy o vedu a ľudstvo a Strieborná medaila SAV.

Pracuje v oblasti výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (lexikológia, lexikografia, najmä terminológia), gramatickej stavby jazyka, štylistiky, jazykovej kultúry a jazykovej výchovy, všeobecnej jazykovedy a v oblasti výskumu latinského jazyka.

  1. Dodatky a doplnky k bibliografii za roky 1944-1975

1943

1947

1957

1974

  1. Bibliografia za roky 1976-1985

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Prekladateľská činnosť

Nedobitý, W.: Konceptológia - náuka o pojmoch. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 139-143.

Redakčná činnosť

Jazykovědné aktuality, 13, 1976 - 22, 1985 (člen red. rady).

Jazykovedný časopis, 27, 1976 - 36, 1985 (hlavný redaktor).

Kultúra slova, 10, 1976 - 19, 1985 (člen red. rady).

Prague Studies in Mathematical Linguistics. 5. Praha, Academia 1976 (člen red. rady).

Vachek, J.: Selected Writings in English and General Linguistics. Praha, Academia 1976 (vedecký redaktor).

Jazykovedné štúdie. 13. Ružičkov zborník. Bratislava, Veda 1977 (vedecký redaktor).

Otázky žurnalistiky, 20, 1977 (člen red. rady), 21, 1978 - 24, 1981 (predseda red. rady), 25, 1982 - 28, 1985 (člen red. rady).

Recueil linguistique de Bratislava. 5. Bratislava, Veda 1978 (vedecký redaktor).

Spisovný jazyk a jazyková kultúra. Zborník štúdií sovietskych lingvistov. Bratislava, Veda 1978 (vedecký redaktor).

Fachsprache, 1, 1979 - 5, 1983 (člen red. rady).

Filozofické otázky jazykovedy. Prel. J. Doruľa. Bratislava, Veda 1979 (vedecký redaktor).

Vedecké riadenie, 9, 1979 - 15, 1985 (člen red. rady).

Dorotjaková, V. - Fifiková, E. - Filkusová, M. - Kothaj, I. - Španková, A.: Veľký slovensko-ruský slovník. 1. A - K. (Paralelný rus. názov). Bratislava, Veda 1979 (člen red. rady).

Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 32, 1979 - 38, 1985 (člen medzinárodného poradného zboru).

Těšitelová, M.: Využití statistických metod v gramatice. Praha, Academia 1980 (vedecký redaktor).

Prague Studies in Mathematical Linguistics. 7. Praha, Academia 1981 (vedecký redaktor s M. Těšitelovou a J. Machkom).

Coling 82. Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Linguistics. Prague, July 5-10 1982. Amsterdam - New York - Oxford 1982 (vedecký redaktor).

Dorotjaková, V. - Fifiková, E. - Filkusová, M. - Laciok, M. - Masárová, M. - Petrufová, M. - Šefranková, M. - Španková, H.: Veľký slovensko-ruský slovník. 2. L - O. (Paralelný rus. názov.) Bratislava, Veda 1982 (člen vedeckej redakcie).

Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Praha, Academia 1983 (vedecký redaktor).

K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. - 23. novembra 1983). Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1985 (vedecký redaktor).

Literatúra