ANTON HABOVŠTIAK

NAR. 22. 9. 1924, KRIVÁ, OKR. DOLNÝ KUBÍN. ŠTUDOVAL V R. 1946-1951 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE SLOVENSKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK - FRANCÚZSKY JAZYK). 1951 PHDR., 1960 CSC. V R. 1950-1952 PRACOVNÍK JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A UMENÍ V BRATISLAVE, V R. 1952-1953 ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SAVU V BRATISLAVE, V R. 1953-1966 ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE, V R. 1967-1990 PRACOVNÍK JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ODBORNÝ ASISTENT, VEDECKÝ PRACOVNÍK, ODBORNÝ PRACOVNÍK, VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK). V R. 1950-1955 TAJOMNÍK ORTOEPICKEJ KOMISIE, V R. 1965-1969 ČLEN KOMISIE PRE NÁZVY OBCÍ A ICH ČASTÍ NA SLOVENSKU PRI KANCELÁRII SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY, OD R. 1977 ČLEN MEDZINÁRODNEJ KOMISIE PRE SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS PRI MEDZINÁRODNOM KOMITÉTE SLAVISTOV. 1979 STRIEBORNÁ ČESTNÁ PLAKETA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZA ZÁSLUHY V SPOLOČENSKÝCH VEDÁCH, 1984 ZLATÁ ČESTNÁ PLAKETA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZA ZÁSLUHY V SPOLOČENSKÝCH VEDÁCH, PAMÄTNÁ MEDAILA MATICE SLOVENSKEJ ZA ZÁSLUHY O JAZYKOVEDNÝ VÝSKUM A LITERÁRNU TVORBU, CENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU, 1985 OKRESNÉ VYZNAMENANIE (OKR. DOLNÝ KUBÍN) ZA ZÁSLUHY O VÝSTAVBU ORAVY, 1987 CENA SAV (ČLEN KOLEKTÍVU).

Zaoberá sa výskumom slovenských nárečí, predovšetkým oravských, novšie výskumom slovnej zásoby slovenských nárečí. Venuje sa aj tvorbe literatúry pre mládež.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Moskva, Nauka 1979 (člen red. rady).

Literatúra