MICHAL FRANKO

Nar. 20. 9. 1930, Udavské, okr. Humenné. Po stredoškolských štúdiách na Gymnáziu v Humennom pôsobil v rokoch 1951-1952 na Osemročnej strednej škole v Snine (učiteľ). V rokoch 1952-1957 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - ruský jazyk). Prom. fil. V rokoch 1957-1959 pôsobil na Vyššej hospodárskej škole v Humennom a v r. 1960-1992 na Gymnáziu v Humennom (profesor), od r. 1993 na dôchodku. Od r. 1968 člen odbornej komisie pre slovenský jazyk a literatúru, pri Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave v roku 1969 člen Slovenskej dialektologickej komisie Jazykovedného ústavu Ludovíta Štúra SAV v Bratislave, odborný poradca pre slovenský jazyk a literatúru odboru školstva Krajského národného výboru v Košiciach, v r. 1982-1984 a 1989-1993 člen sekcie pre gymnáziá pri kabinete slovenského jazyka a literatúry Krajského pedagogického ústavu v Prešove, na Gymnáziu v Humennom nepretržite vykonával funkciu vedúceho predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra. V r. 1969-1974 člen okresného výboru Matice slovenskej v Humennom a vedúci jazykovej sekcie. Stály člen okresnej názvoslovnej komisie v Humennom pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 1965 diplom Rady Krajského národného výboru v Košiciach za príkladnú a obetavú prácu o rozvoj socialistickou školou a za dobré výchovnovzdelávacie výsledky, 1966 pochvalné uznanie Ministerstva školstva a kultúry za pedagogické čítanie prednesené 9. 6. 1966 na XI. ústrednom pedagogickom čítaní v Uherskom Brode, 1976 čestné uznanie ONV za zásluhy o rozvoj kultúrno-osvetovej práci v okrese Humenné, 1977 čestné uznanie Krajského národného výboru v Košiciach za dobrú prípravu žiakov v umeleckom prednese poézie a prózy v krajskom kole súťaže literárnodramatických odborov Ľudových škôl a umenia a celý rad ďalších čestných uznaní, pochvál a plakiet za svedomitú a obetavú prácu v škole i mimo nej.

Pracuje v oblasti dialektológie (výskum sotáckych nárečí), metodiky a teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, kultúry jazyka a sotáckeho folklóru. Svoje aktivity prejavuje aj ako kultúrno-osvetový pracovník v rodnej obci a v Humennom.

  1. Bibliografia za roky 1953 - 1973

1953

1958

1960

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

  1. Bibliografia za roky 1977-1984

1977

1978

1979

1983

1984

Literatúra