STANISLAV JÁN

12.12.1904, Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš - 29.8.1977, Liptovský Mikuláš, poch. v Bratislave. Študoval v r. 1924-1928 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slavistika - romanistika) a absolvoval študijné pobyty v Paríži, Krakove a Ľubľane. 1928 PhDr., 1934 doc., 1936 mim. prof., 1939 prof., 1956 DrSc., 1964 člen korešpondent SAV a ČSAV. Pôsobil v r. 1929-1936 v Slovanskom seminári Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (asistent, docent), od r. 1936 pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (mimoriadny profesor, profesor). V r. 1936-1947 vedúci oddelenia pre porovnávaciu slovanskú jazykovedu a staroslovienčinu, v r. 1938-1948 riaditeľ Slovanského seminára, 1945-1947 riaditeľ Seminára pre porovnávaciu jazykovedu. V r. 1939-1942 dekan Filozofickej fakulty UK, 1966-1970 predseda Vedeckého kolégia jazykovedy SAV, 1970-1974 podpredseda kolégia. 1963 bulh. Rad Cyrila a Metoda I. stupňa, 1969 Rad práce, okrem toho vyznamenaný viacerými československými a zahraničnými medailami. V r. 1945-1949 predseda Jazykovedného odboru Matice slovenskej v Martine, v r. 1945-1948 člen Stálej komisie pre stanovenie úradných názvov miest, obcí a osád pri Povereníctve vnútra. V r. 1957-1963 predseda a v r. 1968-1971 člen výboru Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV. V r. 1960-1977 člen Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Predseda komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou) a člen komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk.

Zaoberal sa slovenskou dialektológiou, staroslovienčinou, venoval pozornosť jazykovým a kultúrnym pomerom vo veľkomoravskom období, osobitne si všímal účinkovanie Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy. Najdôležitejšou oblasťou jeho výskumov je slovenská historická gramatika, zaoberal sa aj dejinami slovenského spisovného jazyka. Pri štúdiu dejín slovenského jazyka a Slovákov, najmä ich osídlenia v Panónii osobitnú pozornosť venoval štúdiu slovenských osobných mien a miestnych názvov. V oblasti štúdia súčasného slovenského spisovného jazyka sa venoval predovšetkým otázkam slovenskej spisovnej výslovnosti, špeciálne javiskovej výslovnosti, a otázkam jazykovej kultúry.

1925

 1. Hanuš, Zo slovenských knihoven, Sborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 3, 1925, č. 92 (3). - Sborník Spolku profesorov Slovákov, 4, 1925, s. 167-169 (ref.).
 1. K prekladu Hviezdoslavovej „Hájnikovej ženy“ do maďarčiny. /P. O.-Hviezdoslav, A csösz felesége, prel. G. Schöpfling, Bratislava 1924./ - Vatra, 6, 1924/25, s. 213-214 (ref.).

1927

 1. Striednice za praslovanské nosové ę v nárečiach východnej tretiny Liptova. (Politický okres: Liptovský Hrádok.) S mapou. - Bratislava, 1, 1927, s. 362-374.
  1. Vážný, O dialektických tvaroch slovenských na -ch. Mnéma. Sborník vydaný na paměť čtyřicátiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitě Karlově 1885-1925. - Praha 1926, s. 329-338. - Bratislava, 1, 1927, s. 308-309 (ref.).
 2. K prekladom. /1. W. Reymont, Sedliaci, prel. I. Grebáč-Orlov. 2. Š. Žeromski, Predjarie, prel. K. Horánsky./ - Bratislava, 1, 1927, s. 108-109 (poznámky k prekladom).
 3. Jégé, W. S. Reymont, Sedliaci, Slovenské pohľady, 43, 1927, s. 273-276. - Bratislava, 1, 1927, s. 562-564 (poznámky k Jégého kritike).

1928

 1. Slovenčina v diele Dobrovského. - Bratislava, 2, 1928, s. 729-824.
 2. Etymologická poznámka. Krýdlo, krídlo alebo kriedlo? - Bratislava, 2, 1928, s. 873.
  1. Steller-Šteliar, Pravopis spisovnej reči slovenskej, Sborník Spolku profesorov Slovákov, 7, 1928, s. 13-47. - Bratislava, 2, 1928, s. 494-496 (ref.).
 3. Jazykové pamiatky. - Bratislava, 2, 1928, s. 835 (v Krajinskom archíve v Bratislave).
 4. Sborník skladieb Sam. Lovicha z r. 1800. - Bratislava, 2, 1928, s. 471 (správa o nájdení rukopisu básní vo Vyšnej Boci).
 5. Tablicov preklad. - Bratislava, 2, 1928, s. 471 (správa o nájdení rukopisu prekladu A. Köwyho Kratičkej summy praw uherských vo Vyšnej Boci).
 6. Drahotnjove básne. - Bratislava, 2, 1928, s. 471 (správa o nájdení rukopisu básní v Palúdzke).

1929

 1. Niekoľko rozprávok z východnej tretiny Liptova. - Sborník Matice slovenskej, 7, 1929, s. 1-48.

1930

  1. Hála, Základy spisovné výslovnosti slovenské a srovnání s výslovností českou, Praha 1929. - Bratislava, 4, 1930, s. 164-167 (ref.).
  1. Małecki, Archaizm Podhalański, Kraków 1928. - Bratislava, 4, 1930, s. 167-169 (ref.).
 1. Niekoľko poznámok k Stieberovej práci. /Z. Stieber, Zo studjów nad gwarami słowackiemi południowego Spisza, Kraków 1929. - Bratislava, 4, 1930, s. 169-170 (ref.).
  1. Małecki, Polskie wyspy językovve na Słowaczyźnie i Luźna, Język Polski, 13, 1928, s. 129-134, 164-171. - Bratislava, 4, 1930, s. 181-183 (ref.).
 2. Spiš, Poprad a Smižany. /J. Melich, Szepes és Poprad, Magyar Nyelv, 25, 1929, s. 34-46./ - Bratislava, 4, 1930, s.759-761 (ref.).
  1. Škultéty, O bývalom hornom Uhorsku, Turčiansky Svätý Martin 1929. - Slavia, 9, 1930, s. 656 (ref.).
 3. O slovaški književnost. - Jugoslovan (Ljubljana), 8.6.1930, s. 5.
 4. O slovaškom kulturnom živlenju. - Jugoslovan (Ljubljana), 15.6.1930, s. 5.
  1. Hujer, - Slovanský přehled, 22, 1930, s. 715-713 (k 50. výročiu narodenia O. Hujera). - Ďalší autorov článok k tomu istému jubileu: Prof. Oldřich Hujer 50-ročný, Slovenský denník, 25.11.1930, s. 5.

1931

 1. Poznámky o pomere jazyka Štúrovej „Náuky reči slovenskej“ a liptovského nárečia. - In: Slovenská miscellanea. Bratislava 1931, s. 164-179.
 2. K ankete o Matici slovenskej. - Politika, 1, 1931, s. 164-166.
  1. Paňkevyč, Hovir sela Valaškovec buvšoji zemplinskoji župy na Zakarpatti, Zap. Nauč. Tovar. im. Ševčenka, 99, s. 130, 337-375 (s mapou). - Bratislava, 5, 1931, s. 352-353 (ref.).
  1. Stieber, Jugosławizmy w dialekcie środkowosłowackim, Lud Słowiański, 1, 1930, s. 230-244. - Bratislava, 5, 1931, s. 358-360 (ref.).
  1. Šmilauer, Slovenské střídnice jerové a změna e, ě, a, o. Bratislava 1930. - Časopis pro moderní filologii, 17, 1931, s. 223-224 (ref.).
 3. Ako písať? - Slovenský denník, 25.2.1931, s. 5 (k pravopisu slova predsa - preca).

1932

 1. Liptovské nárečia. 1. vyd. Martin, Matica slovenská 1932. 562, /2/ s. + 12 máp.
 2. Doterajšie výskumy o frizinských pamiatkach. Kriticko-bibliografický prehľad. - Byzantinoslavica, 4, 1932, s. 303-331, franc. res. s. 331-334.
 3. Ottův Slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku Naučnému, 2. diel, 1. zväzok, Praha 1932 (prispievateľ od 1. zväzku 2. dielu).
  1. Ivanov, Gevgelivskijat govor, Sofija 1932. - Časopis pro moderní filologii, 18, 1932, s. 345 (ref.).
  1. Rámová, Dialektološka karta slovenskega jezika, Ljubljana 1931. - Časopis pro moderní filologii, 18, 1932, s. 194-195 (ref.).
  1. von Armin, Studien zum altbulgarischen Psalterium Sinaticum, Leipzig 1930. - Časopis pro moderní filologii, 18, 1932, s. 317-320 (ref.).
  1. Krmešský, Malý slovenský pravopisný slovník s krátkym prehľadom pravopisných pravidiel, Prešov 1932. - Slovenské pohľady, 48, 1932, s. 618-619 (ref.).
  1. Húščava, Kolonizácia Liptova do konca XIV. storočia, Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 7, 1931, č. 58 (5), 104 s. + 4 mapy. - Politika, 2, 1932, s. 96 (ref.).
 4. Pravda za slovaški pravopis. Iz razgovora s slovaškim lingvistkom J. Stanislavom. Pravopis in politika. Dve generacijim med Slovaki. Kriza v Slovaški Matici. - Jutro (Ljubljana), 23.7.1932, s. 6.
 5. Ján Damborský. - Politika, 2, 1932, s. 172-173 (nekrológ).

1933

 1. Datív absolútny v starej cirkevnej slovančine. - Byzantinoslavica, 5, 1933-34, s. 1-112.
 2. Dnešný stav otázky československých prvkov v staroslovienskych pamiatkach. - In: Ríša veľkomoravská. Red. J. Stanislav. Praha, L. Mazáč 1933. - 2. vyd. 1935, s. 491-532.
 3. Problém juhoslovanských prvkov v strednej slovenčine. - Slavia Occidentalis (Poznań), 12, 1933, s. 148-157, franc. res. s. 420.
 4. Paludza. (Pokus o etymologický výklad.) - In: Pavlovi Bujnákovi ctitelia, priatelia, žiaci. Bratislava 1933, s. 86-88.
 5. Slovenský preklad takzvaných panónskych legiend. /Život slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, Praha 1933./ - Elán, 3, 1932/33, č. 10, s. 4 (ref.).
  1. Belić, O dvojimi u slovenskim jezicuma, Beograd 1932. - Časopis pro moderní filologii, 19, 1933, s. 310-312 (ref.).
  1. Zilynski, Opis fonetyczny języka ukraińskiego, Kraków 1932. - Časopis pro moderní filologii, 19, 1933, s. 310-312 (ref.).
  1. Ormis, Rozhovory s baťkom Škultétym, Praha 1933. - Nový svet, 8, 1933, č. 16, s. 15 (ref.).
 6. Levstikov zbornik, Ljubljana 1933. - Elán, 4, 1933/34, č. 4, s. 7 (ref.).
 7. Vedecký sborník o Veľkej Morave. /Ríša veľkomoravská, Praha 1933./ - Elán, 3, 1932/33, č. 10, s. 5-6 (ref.).
 8. Odpoveď dr. Bartkovi na recenziu mojej knihy o liptovských nárečiach. - Slovenské pohľady, 49, 1933, s. 55-57, 117-120 (odpoveď na recenziu H. Bartka v Slovenských pohľadoch, 48, 1932, s. 738-742).
 9. K poznámkam dr. H. Bartka na moju odpoveď. - Prúdy, 17, 1933, s. 237-238 (k čl. H. Bartka Poznámky k Stanislavovej odpovedi, Slovenské pohľady, 49, 1933, s. 178-183).
 10. Pribina či Privina? - Politika, 3, 1933, s. 108.
 11. Smysel Pribynových slávností v Nitre. - Politika, 3, 1933, s. 167-169.
 12. K programu Jazykového odboru Matice Slovenskej na rok 1933. - Politika, 3, 1933, s. 119-120.
 13. Dve významné slovenské knihy k Pribinovým oslavám. /1. Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, Praha 1933. - 2. Ríša veľkomoravská, Praha 1933./ - Elán, 3, 1932/33, č. 9, s. 8 (ref.).
  • Univ. prof. dr. Pavel Bujnák. - Elán, 4, 1933/34, č. 3, s. 4 (nekrológ).

1934

 1. Dva problémy zo slovenčiny. 1. Otázka juhoslovanských prvkov v strednej slovenčine. 2. Otázka pôvodu východoslovenských dialektov. - In: II. Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów) słowiańskich. Księga referatów. Sekcja 1. Językoznawstwo. Warszawa 1934, s. 127-128.
  1. Weingart, Český jazyk v přítomnosti, Praha 1933. - Elán, 4, 1933/34, č. 9, s. 6 (ref.).
 2. Dva problémy slovenčiny. - Elán, 4, 1933/34, č. 9, s. 2 (o juhoslavizmoch v slovenčine a o pôvode východoslovenských nárečí).
 3. Pôvod východoslovenských nárečí. - Elán, 4, 1933/34, č. 10, s. 3-4.
 4. Slovenský vedecký pracovník v Prahe. - Nový svet, 9, 1934, č. 16, s. 1-2.
  1. sjazd slovanských filologov v Poľsku. - Elán, 5, 1934/35, č. 2, s. 1-2 (správa o 2. medzinárodnom zjazde slovanských filológov, konanom v r. 1934 vo Varšave a v Krakove).
 5. Rozhovor s prof. Dominois o slovenskom duchovnom živote. - Elán, 4, 1933/34, č. 7, s. 1-2.
  • Rudo Uhlár. - Elán, 5, 1934/35, č. 3, s. 2-3 (nekrológ).

1935

 1. Pôvod východoslovenských nárečí. - Bratislava, 9, 1935, s. 51-89.
 2. Odpoveď prof. Fr. Trávníčkovi. - Časopis pro moderní filologii, 21, 1935, s. 216-217 (na čl. Suum cuique, tamže, s. 215-216).
 3. K provinciálnym spôsobom vo vedeckej kritike. O „juhoslavizmoch“ v strednej slovenčine. - Prúdy, 19, 1935, s. 488-490 (odpoveď na čl. Ľ. Nováka Suum cuique a problém juhoslovanských prvkov v strednej slovenčine, Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 152-156).
 4. Odpoveď Zd. Stieberovi. - Prúdy, 19, 1935, s. 491-492 (na čl. Osvedomitosť vo vedeckej kritike, Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 157-160).
 5. K mojej práci o datíve absolútnom. - Prúdy, 19, 1935, s. 492-493 (odpoveď na poznámky Ľ. Nováka v čl. Z lingvistických časopisov, Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 517-518).
  1. Frček, Euchologium Sinaiticum, Paris 1933. - Časopis pro moderní filologii, 21, 1935, s. 70-72 (ref.).
  1. Macůrek, Dějiny Maďarů a uherského štátu, Praha 1934. - Elán, 5, 1934/35, č. 5, s. 7 (ref.).
 6. Štúdium slovenčiny viazne. - Elán, 5, 1934/35, č. 5, s. 1-2.
 7. Mladá slovenská veda. - Nový svet, 10, 1935, č. 16, s. 4, 10-11, 13.
 8. Druhý mezinár. sjezd slovanských filologů ve Varšavě, I. Část linguistická. - Časopis pro moderní filológii, 21, 1935, s. 89-96 (správa o zjazde konanom v r. 1934 vo Varšave a v Krakove).

1936

 1. Teória literatúry. 1. vyd. Praha, - Prešov, Československá grafická únia 1936. 127 s. - 2. vyd. Bratislava, Štátne nakladateľstvo 1949. 191 s. (spoluautor).
 2. Provinciálne spôsoby vo vedeckej kritike. Odpoveď Ľud. novákovi. - Slovenské pohľady, 52, 1936, s. 56-59 (odpoveď na čl. Ľ. Nováka Provinciálnosť, svetovosť a Ján Stanislav, Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 719-723).
 3. Odpoveď Ľ. Novákovi. - Prúdy, 20, 1936, s. 57 (na čl. Provinciálne spôsoby vo vedeckéj kritike?, Prúdy, 19, 1935, s. 592-594).
 4. Provinciálne spôsoby vo vedeckej kritike. (Odpoveď Ľ. Novákovi. Viď Sl. P. 52, 59-61). - Politika, 6, 1936, s. 59-61.

1937

 1. Spisovný jazyk slovenský. - In: Slovanské spisovné jazyky v době přítomné. Red. M. Weingart. Praha, Melantrich 1937, s. 61-106.
 2. Príchod spisovnej češtiny na Slovensku a jej kultúra. - Jednota, 1, 1937, s. 7-8 (úvodná stať zo štúdie Spisovný jazyk slovenský).
 3. Prečo zvíťazil v spisovnej slovenčine t. zv. etymologický pravopis? - Jednota, 1, 1937, s. 17-18 (stať zo štúdie Spisovný jazyk slovenský).
 4. Pracovná metóda Bernolákova v Dissertatii. - Politika, 7, 1937, s. 230-232.
 5. Anton Bernolák a Slovanstvo. - Jednota, 1, 1937, s. 244-248.
 6. Slovenčina po prevrate. - Jednota, 1, 1937, s. 255-257.

1938

 1. Československá mluvnica pre odborných učiteľov a vysokoškolákov. (Starý a dnešný jazyk. - Všeobecná časť.) 1. vyd. Praha - Prešov, Československá grafická únia 1938. 235, /1/ s.
 2. Slovníkové zmeny nášho jazyka. - Slovenský hlas, 19.1.1938, s. 3-4 (výňatok z autorovej publikácie Československá mluvnica pre odborných učiteľov a vysokoškolákov, Praha - Prešov 1938).
 3. Okolo Slovenského národného divadla. - Slovenský hlas, 8.3. 1938, s. 3.
 4. Z opery Slov. národného divadla. - Slovenský hlas, 20.5. 1938, s. 3.
 5. Politický odkaz sv. Cyrila a Metoda a Veľkej Moravy. - Slovenský hlas, 5.7.1938, s. 3.
 6. Bernolákov pomer k Čechom. - Jednota, 2, 1938, s. 74-75.
 7. Slovenská jednota. (Vedomie národnej a jazykovej jednoty v starých dobách.) - Jednota, 2, 1938, s. 170-171, 249-250, 260-261.
 8. Kultúra jazyka slovenského. - Jednota, 2, 1938, s. 305-309,
 9. Na chvíľku s J. Čajakom v jeho rodisku. - Jednota, 2, 1938, s. 390-391.
 10. Slovenská gramatika pre Čechov. /V. Vážný, Stručná mluvnice slovenská pro Čechy, Bratislava 1938./ - Slovenský hlas, 11.6. 1938, s. 9 (ref.).
 11. Poľsko-ukrajinské jazykové vzťahy. /I. Zilynskij, V zajemnovidnosyny miž ukrajinskoju ta poľśkoju movoju, Zap. Nauk. Tov. im. Ševčenka, Ľvov 1937./ - Slovenský hlas, 11.1.1938, s. 9 (ref.).
 12. Príručka o písomníctve a spisovnom jazyku Veľkej Moravy. /M. Weingart, Rukoväť staroslovenského jazyka 1, Praha 1937./ - Slovenský hlas, 16.1.1938, s. 9 (ref.).
 13. Holandský slavista N. van Wijk naším hosťom. - Slovenský deník, 28.4.1938, s. 3.
 14. Nórsky slavista Olaf Broch naším hosťom. - Slovenská politika, 27.5.1938, s. 2.

1939

 1. Pribinovi veľmoži. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 118-147, nem. res. s. 147-150.
 2. Mali Slováci účasť na staroslovienskej literatúre? - Elán, 10, 1939/40, č. 4, s. 5-6.
 3. Územie Slovenska pred tisíc rokmi. - Slovák, 4.1.1939, s. 4.

1940

 1. Slovienska liturgia na Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdovo. - Historica Slovaca, 1-2, 1940-41, s. 5-43.
 2. Z panónskej topografie: Noszlop - Veszprém - Tihany. - Listy filologické, 67, 1940, s. 357-362.
 3. Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40. - Elán, 10, 1939/40, č. 10, s. 12 (ref.).

1941

 1. K jazykovednému dielu Antona Bernoláka. Kritické vydanie spisov Dissertatio a Orthographia. 1. vyd. Bratislava, Slovenská učená spoločnosť 1941. 120, /2/ s.
 2. Zo slovenských miestnych názvov. Ostrihom, Močenok. - Slovenská reč, 9, 1941/42, s. 41-46. - Tamže: Bardejov - Bardijov (s. 129-135). - Pezinok. Žamberovce (s. 193-196).
 3. Lubochňa a či Ľubochňa? - Slovenská reč, 9, 1941/42, s. 102-104.
 4. Pôvod a mladosť Konštantína-Cyrila a Metoda. - Elán, 11, 1940/41, č. 10, s. 7-8.
 5. Slovienska liturgia. - Slovenský rozhlas, 2, 1941, č. 5, s. 9-10.

1942

 1. Z čoho vzniklo meno Račištorf. - Slovenská reč, 10, 1942/43, s. 40-43.

1943

 1. Verekňa - Várkoň. - Slovenská reč, 10, 1942/43, s. 129-130.
 2. Z miestnych názvov z okolia Nitry. Hyndice - Chyndice. Gýmeš. Gesť. Kalaz. - Slovenská reč, 10, 1942/43, s. 305-309.
 3. K otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku. - Kultúra, 15, 1943, s. 449-466, 520, 539.
 4. Okolie Nitry v stredoveku. - Náš národ, 1, 1943, s. 139-163.
 5. Južne okolie Košíc v stredoveku. - Náš národ, 1, 1943, s. 207-226.
 6. Pri storočnici dnešnej spisovnej slovenčiny. - Elán, 13, 1942/43, č. 9, s. 1-3.
 7. Boli Cyril a Metod na Slovensku? - Slovenská jednota (Budapešť), 28.9.1943, s. 6.
 8. Kultúra a veľkosť starého Slovenska. - Slovenská liga, 20, 1943, s. 145-147.
 9. Sto rokov dnešnej spisovnej slovenčiny. Dôležitý medzník v našej literárnej histórii. - Slovenský týždeň, 8.8.1943, s. 4.
 10. O názve Slovenska a cyrilo-metodejskej tradícii. - Slovák, 29.7.1943, s. 7.
 11. Slovienska literatúra na Slovensku a sídlo sv. Metoda a Svätopluka. - Nitrianska stráž, 22, 1943, č. 45, s. 2; č. 47, s. 2; č. 48, s. 2.

1944

 1. Kultúra starých Slovákov. 1. vyd. Bratislava, Slovenský rozhlas 1944. 97, /2/ s.
 2. K južnej a východnej hranici slovenského osídlenia v stredoveku. Príspevok k poznaniu pôvodných slovenských sídel. Bratislava, Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov 1944. 51 s.
 3. Metod arcibiskupom. - Kultúra, 16, 1944, s. 358-377.
 4. Slovienin. - Slovan - Slovák - tót. - Náš národ, 2, 1944, s. 25-32.
 5. Slovenskí pútnici do Talianska koncom VIII. a v IX. storočí. - Náš národ, 2, 1944, s. 89-96.
 6. Bolo južné Slovensko bulharské? - Náš národ, 2, 1944, s. 199-221.
 7. Stará slovenskosť Žitného ostrova a okolia Galanty. - Náš národ, 2, 1944, s. 269-278.
 8. Stará slovenskosť strednej časti južného Slovenska. - Náš národ, 2, 1944, s. 341-356.
 9. K južnej a východnej hranici slovenského osídlenia v stredoveku. - Slovák, 30.1.1944, s. 5.
 10. Pamiatka slovenského jazyka z IX. storočia. - Slovák, 27.2. 1944, s. 4.
 11. Mená Slovákov v IX. storočí. - Slovák, 28.5.1944, s. 4.

1945

 1. Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši. 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1945. 91, /1/ s.
 2. Slovanská myšlienka v cyrilometodejských prameňoch. - In: Slováci v slovanskom svete. (Všeslovanský deň na Devíne.) Red. R. Mrlian. Bratislava, Všeslovanské sdruženie 1945, s. 23-25.
 3. O vrátenie písomných a umeleckých pamiatok z Maďarska. - Čas, 13.6.1945, s. 3.
 4. Štátne hranice a veda. - Národná obroda, 19.9.1945, s. 2.
 5. O našu južnú hranicu. - Pravda, 10.10.1945, s. 4.

1946

 1. Anton Bernolák a Slovanstvo. - Jazykovedný sborník. 1-2, 1946-47, s. 1-21.
 2. Znova o účinkovaní Cyrila a Metoda na Slovensku. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 178-193, oprava na s. 500.
 3. Názvy pririeknutých obcí pri Bratislave, l. Oroszvár. 2. Horvát-Járfalu. 3. Csun. - Slovenská reč, 12, 1946, s. 242-250.
 4. Úlohy slovenskej jazykovedy. - Slovenská reč, 12, 1946, s. 5-12.
 5. Okolo Národného divadla. - Sloboda, 22.5.1946, s. 2.
 6. Trudy moskovskogo instituta istorii, filosofii i literatury. 5. Filologičeskij fakuľtet. Sbornik statej po jazykovedeniju, Mosvka 1939. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 116-117 (ref.).
   1. Seliščev, Slavianskoje jazykoznanije. 1. Zapadno-slavianskije jazyki, Moskva 1941. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 118-121 (ref.).
  1. Vasmer, Die alten Bevölkerungsverhältnisse Russlands im Lichte der Sprachforschung, Berlin 1941. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 121-123 (ref.).
  1. Kniezsa, Elvonás magyar-tót nyelvekben, Különnyomat a Melich emlékkönyvból, Budapest 1942, s. 196-204. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 125-130 (ref.).
  1. Stojkov, Bǎlgarski knižoven izgovor. Opitno izsledovane. Sbornik na bǎlgarskata Akademija na naukite i izkustva, 37, Sofija 1942, s. 283-416. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 130-131 (ref.).
   1. Meyer, Altkirchenslavische Studien. 2. Das Supinum. Eine syntaktische Untersuchung, Halle (Saale) 1944. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 131-132 (ref.).
  1. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 240-245 (ref.).
  1. Gracianskij, Dejateľnosť Konstantina i Metodija v velikomoravskom kňažestve, Voprosy istorii, 1945, č. 1, s. 84-105. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 254-256 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Zaujímavá práca ruského učenca o Cyrilovi a Metodovi a našich najstarších dejinách, Sloboda, 20.9.1947, s. 4.
  1. Russnák, Lingua staroslavica, Prešov 1943. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 256-257 (ref.).
 7. Emlékkönyv Melich János netvenedik születésmapjára, Budapest 1942. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 257-258 (ref.).
 8. Zametki k Slovu o polku Igoreve. Institut imeni Kondakova, Beograd 1941, s. 34-38. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 259 (ref.).

1947

 1. Odkryté mená slovenských miest a dedín. 1. vyd. Bratislava, Vedecké a umelecké nakladateľstvo dr. J. Orlovského 1947. 82, /1/ s.
 2. Zo štúdia slovanských osobných mien v Evanjeliu cividalskom (Ev. Civ.). - Slavia, 18, 1947-48, s. 87-100.
 3. Zo slovenských miestnych názvov. Chynorany, Táľa, Vrt, Ďorok, Majcichov. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 34-40. - Tamže: Kepežď, Urmín, Mliečno, Mischdorf, Tartschendorf, Fedýmeš (s. 92-97). - Imbreg - Ja(m)brich - Jabriková, Pezinok - Bozín, Chorvátsky Grob, Šaštín (s. 206-210).
 4. Osobné mená miestnymi názvami. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 129-139.
 5. Bratislava - Pressburg - Pozsony. - Kultúrny život, 2, 1947, č. 1, s. 1,5.
 6. Na juh od Bratislavy. - Kultúrny život, 2, 1947, č. 3, s. 4; č. 4-5, s. 8.
 7. Zmeniť mená obcí. - Kultúrny život, 2, 1947, č. 17, s. 5, 8.
 8. Z Rače do Račištorfu a nazad. - Národná obroda, 16.10. 1947, s. 4.
 9. Vianoce starých Slovákov a Slovanov. - Sloboda, Vianoce 1947, s. 2-3.
 10. Ráz starého osídlenia južného Slovenska. - Slovensko, 12, 1947, s. 167-172.
 11. Vedecké dedičstvo M. Weingarta. - Kultúrny život, 2, 1947, č. 21, s. 8.
 12. Instytut zachodni v Poznani. - Kultúrny život, 2, 1947, č. 22-24, s. 14.
 13. Životy Cyrila a Metoda podľa Rímskej a Moravskej legendy. - Čas, 5.7.1947, s. 6.
 14. Rímska legenda. Život Konštantínov s prenesením sv. Klimenta. - Sloboda, 5.-6.7.1947, s. 5.
 15. K zmenám mien obcí. - Národnie noviny, 7.10.1947, s. 3.
 16. Otázka zmien názvov. (Odpoveď univ. prof. dr. Branislavovi Varsikovi.) - Národná obroda, 18.12.1947, s. 4.
 17. O správnu výslovnosť v opere. - Kultúrny život, 2, 1947, č. 18-19, s. 2 (o nedostatkoch vo výslovnosti na predstavení Snehulienky dňa 30.9.1947).
  1. Steinhauser, Die Bedeutung der Ortsnamen in Niederdonau 2, Wien 1941. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 477-484 (ref.).
 18. Inter arma, Kraków 1946. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 483-485 (ref.). - Ďalší autorov referát o tom istom zborníku: Národná obroda, 14.5.1948, s. 4.
  1. Lehr-Spławiński, Początky Słowian, Kraków 1946. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 485-489 (ref.): - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Počiatky Slovanov, Národná obroda, 1.5.1948, s. 9.
 19. Lehr-Spławiński, Język Polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1947. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 480-490 (ref.).
  1. Márkus, A bokortanyák népe. Tanya, falu, mezöváros 3, Budapest 1943. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 490-491 (ref.).
 20. Lingua, 1, 1947, č. 1. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 491-482 (ref.).
  1. Zagiba, Literárny a hudobný život v Rožňave v XVIII. a XIX. storočí, Košice 1947. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 492-493 (ref.).
  1. Nahtigal, Eucholegium Sinaiticum, starocerkevnoslovanski glagolski spomenik 1, Ljubljana 1941; 2, 1942. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 493 (ref.).
 21. Stav toponymického štúdia na Slovensku. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-47, s. 494-497.
 22. Vynikajúci poľský slovanský filológ v Bratislave. - Čas, 23.10.1947, s. 4 (správa o návšteve T. Lehra-Spławińského v Bratislave a o jeho nadchádzajúcej prednáške o otázke slovanskej pravlasti dňa 22.10.1947).

1948

 1. Slovenský juh v stredoveku. 1-2. 1. vyd. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1948. 664, /1/ s. + 673, /1/ s. 10 mapových príloh.
 2. Po stopách predkov. 1. vyd. Bratislava, Štátne nakladateľstvo 1948, 202, /3/ s. - Školské vydanie: Po stopách predkov. Staroslovenská čítanka pre vyššie triedy stredných škôl.
 3. Urmele limbii lui Chiril şi Metodiu im toponimia şi enomastica slovacǎ. - Romǎnoslavica, 1, 1948, s. 40-61, franc. res. s. 61-62.
 4. Najstaršie styky Slovákov s južnými Slovanmi. - Acta Academiae Velehradensis, 19, 1948, s. 257-261.
 5. K chronológii zmeny g > γ v slovenčine. - In: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Red. A. Grund et al. Brno, Komenium 1948, s. 368-376.
 6. Slovenské prvky v gréckej donačnej listine pre mníšky Vesprémskej doliny zpred r. 1002. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 1-17.
 7. Bratislava - Prešporok - Pressburg - Pozsony. - Slovanská Bratislava, 1, 1948, s. 22-46.
 8. Stará slovenskosť Košíc a okolia. - In: Almanach východného Slovenska 1848-1948. Košice, Osvetová rada mesta Košíc 1948, s. 15-23.
 9. L'état des études toponymiques en Slovaquie. - Onomastica (Kraków), 2, 1948, s. 117-120.
 10. Slováci v okolí Bratislavy do r. 1300. - Borba, 2, 1947/48, č. 7-8, s. 6.
 11. Bernolákovo slovanské povedomie. - Borba, 2, 1947/48, č. 9, s. 5; č. 10, s. 5 (v druhej časti názov Bernolákovo slovanstvo); č. 11, s. 7 (tu názov A. Bernolák a Slovanstvo).
 12. Košice. - Náš národ, 2, 1948, č. 11, s. 3.
 13. Stará slovenskosť východného Slovenska. - Náš národ, 2, 1948, č. 13-14, s. 3-4.
 14. Stará Bratislava nebola ani nemecká, ani maďarská. - Náš národ, 2, 1948, č. 16, s. 3.
 15. Keď ešte medzi Slovanmi nebolo maďarskej priehrady. Najstaršie styky Slovákov s južnými Slovanmi. - Náš národ, 2, 1948, č. 20, s. 3.
 16. Cyril a Metod pripomínajú starú slovenskú slávu. - Náš národ, 2, 1948, č. 27, s. 3.
 17. Stará slovenskosť okolia Komárna. - Náš národ, 2, 1948, č. 31, s. 3.
 18. Pohľad na dejiny slovenského jazyka. - Náš národ, 2, 1948, č. 46, s. 3.
 19. Historické Slovensko bolo väčšie ako dnešné. Rozhovor s univ. prof. dr. J. Stanislavom, ktorý bol odmenený vianočnou cenou MS na rok 1949. - Náš národ, 2, 1948, č. 51, s. 5.
 20. Vianoce našich predkov v našom jazyku. - Náš národ, 2, 1948, č. 52, s. 3.
 21. Ako sa voláte? Šándor. - Pravda, 19.9.1948, s. 4.
 22. Obuv u starých Slovanov. - Národný podnikateľ, 2, 1948, č. 22, s. 1.
 23. Cena a česť u starých Slovanov. - Národný podnikateľ, 2, 1948, č. 30, s. 1.
 24. Zabudnuté slová. - Národný podnikateľ, 2, 1948, č. 25, s.6.
 25. Čo viete o menách Klimo, Klimeš a Klinda? - Národný podnikateľ, 2, 1948, č. 34, s. 6.
 26. Z novších výskumov o našej najstaršej kultúre. - Národný podnikateľ, 2, 1948, č. 37, s. 1, 3.
 27. Slovo z našej histórie. Rastie. - Národný podnikateľ, 2, 1948, č. 41, s. 6.
 28. Polazník. - Náročný podnikateľ, 2, 1948, č. 47-48, s. 6.
 29. Práca a robota u starých Slovanov. - Pravda, 27.6.1948, s. 8.
 30. K otázke pôvodu slovenského národa. - Práca, 28.9.1948, s. 4.
 31. Lalohova hra „Štyri strany sveta“ v poľštine. - Pravda, 1.9.1948, s. 4.
 32. Zo sveta výskumu miestnych mien. Potreba nového vedeckého ústavu. - Pravda, 12.9.1948, s. 4.
 33. Zabudnuté slovenské povstanie. (Na okraj Karvašovej hry „Bašta“.) - Pravda, 1.10.1948, s. 4.
 34. O správnu slovenčinu pre deti. /Rozprávky a povesti z celého sveta, Bratislava 1948./ - Pravda, 8.12.1948, s. 4 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 35. O jazykovú kultúru sprievodcov električiek. - Pravda, 16.12. 1948, s. 4.
  1. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyznie Słowian, Poznań 1946. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 90-98 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: O pravlasť Slovanov. (Medzi Odrou a Vislou.), Pravda, 18.4.1948, s. 8.
  1. Taszycki, Słowiańskie nazwy miejscowe, Kraków 1946. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 98-99 (ref.).
 36. Z poľskej slavistiky. /1. W. Taszycki, Słowiańskie nazwy miejscowe, Kraków 1946. - 2. S. Urbańczyk, Próba „Słownika staropolskiego“, Kraków 1947./ - Národná obroda, 22.3.1948, s. 4 (ref.).
 37. Acta Academiae Velehradensis, 18, 1947, zv. 1-4. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 99-101 (ref.).
  1. Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny 1, Praha 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 101-102 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Z českého historického miestopisu, Národná obroda, 1.4.1948, s. 4.
 38. První hovory o českém jazyce, 3. vyd., Praha 1946; Druhé hovory o českém jazyce, Praha 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 104 (ref.). - Ďalší autorov referát o tých istých prácach: Jazyk v hovore, divadle a filme, Národná obroda, 20.4.1948, s. 4.
  1. Zubatý, Studie a články 1. Výklady etymologické a lexikální, část první, Praha 1945. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 105 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: K pôvodu a významu slov, Národná obroda, 18.4.1948, s. 6.
  1. Urbańczyk, Próba „Słownika staropolskiego“, Kraków 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 105 (ref.).
  1. Hála - M. Sovák, Hlas, řeč, sluch, 2. vyd., Praha 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 105-106 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: O hlase, reči a sluchu, Národná obroda, 29.4.1948, s. 4.
  1. Sovák, Kmitaní hlasivek ve světle laryngostroboskopie. Fysiologická studie foniačního mechanismu, Praha 1945. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 107 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Z fonetiky a foniatrie, Národná obroda, 8.5.1948, s. 4.
  1. Hála, Mluva ve zvukovém filmu, Praha 1946. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 107-109 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Z českej fonetiky, Národná obroda, 23.5.1948, s. 5.
  1. Małecki, Najstarszy literacki język Słowian, Kraków 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 109-110 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Jazyk Cyrila a Metoda, Národná obroda, 19.5.1948, s. 4.
  1. Bálint, Gömör megye 2, Budapest 1944; 3, 1946. - Jazykovedný sborník 3, 1948, s. 110-111 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Z maďarského výskumu slovenských stolíc, Národná obroda, 5.5.1948, s. 4.
 1. Alexandreida, vyd. V. Vážný - A. Pražák, Praha 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 111 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Staročeská Alexandreida, Národná obroda, 27.4.1948, s. 4.
 2. Kosmova Kronika česká, vyd. K. Hrdina, Praha 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 111-112 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Národná obroda, 15.5.1948, s. 4.
  1. Jungmann, Krátka histórie národu, osvícení a jazyka, Praha 1947. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 112 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Pretlačok Jungmannovej Krátkej histórie, Národná obroda, 21.5.1948, s. 4.
 3. Études slaves et roumaines, 1, 1947, č. 1. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 112-113 (ref.). - Ďalší autorov referát o tom istom časopise: Z maďarskej slavistiky, Pravda, 11.7.1948, s. 8.
  1. Pogonowski, Metoda nauki językoznawczej w porównaniu z metodą nauk przyrodniczych, Kwartalnik Filozoficzny, 16, 1946, s. 293-350. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 113-114 (ref.).
 4. Zo slovanského života. Życie słowiańskie, marec-apríl 1948. - Národná obroda, 29.4.1948, s. 4 (ref.).
 5. Obnovená Slavia occidentalis. Roč. 18, 1939-1948. - Pravda, 19.8.1948, s. 4 (ref.).
 6. Sborník slovanských štúdií. (Slovanské studie. Sbírka statí, věnovaných prelátu univ. profesoru dr. Josefu Vajsovi k uctění jeho životního díla, Praha 1948. - Pravda, 17.9.1948, s. 4 (ref.).
 7. Z rakúskej slavistiky. /Blick nach Osten, 1948, č. 1-2/ - Pravda, 22.9.1948, s. 4 (ref.).
 8. Z poľskej slavistiky. /F. Sławski, Bulgaria. Dzieje i piśmiennictwo w zarysie, Kraków 1947./ - Pravda, 21.10.1948, s. 4 (ref.).
 9. Svätopluk a Metod nemohli žiť na Velehrade. /I. L. Červinka, Hradiště a velehrady na Moravě, Uherské Hradiště 1948./ - Pravda, 4.11.1948, s. 4 (ref.).
 10. Zo slovanského života. /Życie słowiańskie, 3, 1948, č. 7-9./ - Pravda, 5.11.1948, s. 4 (ref.).
 11. Z francúzskej slavistiky. /Revue des études slaves, 22, 1946./ - Pravda, 7.11.1948, s. 10 (ref.).
 12. Z popularizácie slavistiky v Poľsku. /1. K. Jadżewski, Gdzie była prakoslabka Słowian, Łodż 1947. - 2. T. Manteuffel, Słowiańszyzna pierwotna, Kraków 1945./ - Pravda, 17.12.1948, s. 4 (ref.).
 13. Treba - načim. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 254-255.
 14. Začína, končí. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 62.
 15. Slovenský juh. - Borba, 3, 1948/49, č. 1, s. 6 (rozhovor redakcie časopisu s J. Stanislavom, autorom publikácie Slovenský juh v stredoveku 1-2, Turčiansky Svätý Martin 1948).
 16. Starí Slovania a Svätopluk podľa arabských a perzských prameňov. Z novej knihy univ. prof. dr. Jána Stanislava „Po stopách predkov“. - Borba, 2, 1947/48, č. 14, s. 7.
 17. V Poľsku o Slovákoch. - Práca, 14.12.1948, s. 4.
 18. Nový slovenský pravopis. - Týždeň, 3, 1948, č. 41, s. 11 (rozhovor redakcie časopisu s J. Horeckým, K. Hamlíkom, K. Filom a J. Stanislavom).
 19. Za prof. Škultétym. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 1-2 (prejav na tryzne za J. Škultétym).

1949

 1. Rastic. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 272-274.
 2. Juhoslavizmy v strednej slovenčine a pôvod slovenského národa. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 37-45.
 3. Niekoľko názvov zo starého Liptova. Sestrč. Sokolče. Ľupča, Ľubeľa, Liptov. Paludza. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 134-137.
 4. Dobšiná. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 134-137.
 5. Od Bratislavy na juh a východ. - Slovanská Bratislava, 2-3, 1949-50, s. 195-238.
 6. Predslov. - In: M. Weingart, Československý typ cirkevnej slovenčiny. Jeho pamiatky a význam. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1949, s. 5-6.
 7. Pamiatky slovenských dejín v Bratislave. - Náš národ, 3, 1949, č. 9, s. 2.
 8. O čom hovoria mená Bagar a Škof? - Náš národ, 3, 1949, č. 15, s. 8.
 9. Jazykový ráz Devína v IX. storočí. - Náš národ, 3, 1949, č. 27, s. 1-2.
 10. O pôvode mena „Slovan“. - Náš národ, 3, 1949, č. 34, s. 5.
 11. Stopy cyrilometodejského jazyka u nás. - Práca, 6.7.1949, s. 3.
 12. Jazykovedná poznámka k „Vlčím dieram“. - Pravda, 20.1. 1949, s. 4.
 13. Z našej kultúry v IX. storočí. - Pravda, 22.2.1949, s. 4.
 14. Pribinov kostol na Blatnohrade. - Pravda, 23.2.1949, s. 4.
 15. Zo slavistickej kroniky. /M. Murko, Paměti, Praha 1949./ - Ľud, 17.12.1949, s. 4 (ref.). - Ďalší referát o tej istej práci: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 274-276.
 16. Z macedónskej vedy. (Godišom zbornik 1, Skopje 1948./ - Práca, 15.9.1949, s. 4 (ref.).
 17. Poľská slavistika. /1. T. Lehr-Spławiński, Zarys dziejów słowianoznawstwa polskiego, Kraków 1948. - 2. Tenže, Sławianoznawstwo polskie. Stan obecny i zadania na przyślość, Pamiętnik Słowiański, 1, 1949, s. 3-24./ - Práca, 20.10.1949, s. 4 (ref.).
 18. Vyše sto rokov skúmania o Cyrilovi a Metodovi, /J. Dobrovský, Cyril a Metod, apoštolové slovanští, Praha 1948./ - Práca, 20.12. 1949, s. 4 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 309-311.
 19. Pohanstvo baltských a polabských Slovanov. /B. O. Unbegaun, L'ancien religion des Slaves de la Baltique, Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, Paris 1936, s. 211-234./ - Pravda, 1.3.1949, s. 4 (ref.).
 20. Slověne a Slováci. /Š. Kniezsa, Zur Geschichte der Jugoslavismen im Mittelslowakischen, Études slave et roumaines, 1, 1948, s. 139-147./ - Pravda, 3.3.1949, s. 4. - Ďalší autorov referát o tej istej štúdii: K otázke pôvodu slovenského národa, Práca, 28.9.1949, s. 4.
 21. Desiate výročie smrti Miloša Weingarta. - Pravda, 16.1.1949, s. 4. - Ďalší autorov článok pri tej istej príležitosti: 10. výročie smrti Dr. Weingarta, Východoslovenská pravda, 12.1.1949, s. 5.

1950

 1. Zo života slov a našich predkov. 1. vyd. Bratislava, Štátne nakladateľstvo 1950. 95, /2/ s.
 2. Z úloh slovenskej sociálnej jazykovedy. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 44-50.
 3. Modlitby pri kázni zo Spišskej Kapituly. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 141-155.
 4. Koceľ. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 165-172.
 5. Staré slovenské mená. Gorazd. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 205-211. - Tamže: Svätopluk, Mojmír, Slavomír (s. 290-298).
 6. Po stopách Metodovho učeníka. - Práca, 2.7.1950, s. 5.
 7. Dnešní svedkovia sociálnej prestavby na starom Slovensku. - Kultúrny život, 5, 1950, č. 20, s. 8.
  1. Doroszewski, Rozmowy o języku, Warszawa - Kraków 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 241-242 (ref.).
 8. Chrestomatia słowiańska, red. T. Lehr-Spławiński, Kraków 1950. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 248-249 (ref.).
  1. Georgiev, Slavianski literaturi v očerki i obrazci 1, Sofija 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950. s. 251-252 (ref.).
  1. Labuda, Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Poznań 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 252-253 (ref.).
 9. Slavianskij sbornik. 1. Obrazovanije serbsogo, poľskego i češskogo gosudarstv. 2. Istoričeskije sviazi Slavian, Moskva 1947. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 253-254 (ref.).
   1. Grekov, Krestiane na Rusi s drevnejšich vremen do XVII vekov, Moskva - Leningrad 1946. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 254-255 (ref.).
   1. Šachmatov, 1846-1920. Sbornik statej i materialov, red. S. P. Obnerskij, Moskva - Leningrad 1947. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 255 (ref.).
  1. Vaněček, Prvních tisíc let. Předstátní spoločenská organizace a vnik státu u českých Slovanů, Praha 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 255-257 (ref.).
  1. Poulík, Staroslovanská Morava, Praha 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 257-259 (ref.).
   1. Grekov, Kuľtura Kijevskoj Rusi, Moskva 1947. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 259 (ref.).
  1. Vajs, Najstariji hrvatskoglagolski misal, Zagreb 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 259-260 (ref.).
  1. Doroszewski, Język Teodora Tomasza Ježa (Zygmunta Miłkowskiego), Warszawa 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 271 (ref.).
  1. Rozwadowski, Studia nad nazwami wód słowiańskich, Kraków 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 261-265 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Rocznik Slawistyczny, 17, 1952, s. 65-69.
  1. Trautmann, Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen 1, Berlín 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 265-267 (ref.).
  1. Stieber, Toponomastyka Lemkowszczyzny 2, Łódż 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 268-269 (ref.).
  1. Ekblom, Germanische und Slavische Palatalisierung in Ortsnamen des östlichen Alpengebiets, Uppsala 1950. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 271 (ref.).
 10. Annuaire de l'lnstitut de Philologie et d'Histoire orientales, 7, 1939-1944; 8, 1945-1947. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 227-273 (ref.).
 11. Sborník na počesť prof. Grivca. Miscellanea in honorem Francisci Xav. Grivec, Acta Academiae Velehradensis, 19, 1948, s. 165-249. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 274 (ref.).
   1. Lichačev, Russkije letopisi i ich kuľturnoistoričeskoje značenije, Moskva - Leningrad 1947. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 284-285 (ref.).
  1. Słoński, O języku Jana Kochanowskiego, Warszawa 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 285 (ref.).
   1. Bernštejn - T. S. Lukanov - E. P. Tineva, Bǎlgarsko-russkij slovar', Moskva 1947. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 285 (ref.).
  1. Stojkov, Bǎlgarskata fonetična terminologija, Godišnik na Sofijskija universitet, istoriko-filologičeski fakultet, 45, 1948-49, č. 4, - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 286 (ref.).
 12. Bulharskú onomastickú bibliografiu... /V. Georgiev - B. Unbegaun, Onoma, 1, 1950, s. 31-37/. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 268 (ref.).
  1. Weingart, Texty k studiu jazyka a písemnictví staroslověnského, 2. vyd., Praha 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 286-287 (ref.).
  1. Lehr-Spławiński, Lubor Niederle jako slawista, Światowiť, 20, 1948, s. 17-24. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 287 (ref.).
 13. Czechosłowacja wczoraj i dzisiaj, red. M. S. Korowicz, Katowice 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 287 (ref.).
  1. Husa, Epochy českých dějin, Praha 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 287-288 (ref.).
 14. O kontaminácii a derivácii... /W. Doroszewski, Kontaminacja a derywacja. Z powodu prac Jana Otrąbskiego Życie wyrazów w języku polskim, Poznań 1948, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 9, 1949, s. 96-99./ - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 288 (ref.).

1951

 1. Vývin slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1951/52. 51 s. (hláskoslovie) + 58 s. (skloňovanie prídavných mien).
 2. Zo slovenského sociálneho zemepisu. Odraz rozkladu rodového zriadenia v miestnych menách na Slovensku. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 58-96.
 3. Les noms de personnes vieux slaves on Slovaquie. - In: Troisiėme Congrės International de Toponymie et d'Anthroponymie. 3. Leuvain 1951, s. 724-728.
 4. Pohľad na dielo sv. Cyrila a Metoda. - Sloboda, 8.7.1951, s. 8.
 5. Pokrokový odkaz slovanských vierozvestcov a kniežaťa Rasstislava. - Bojovník, 8.7.1951, s. 4-5, 12.
   1. Korowicz, Zarys dziejów Słowacji, Katowice - Wrocław 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 317-318 (ref.).
  1. Lehr-Spławiński, Zagadnienie Chorwatów nadwiślanskich, Pamiętnik Słowiański, 2, 1951, s. 17-32. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 318-320 (ref.).
   1. Ľvov, K voprosu o proischoždenii russkoj pismennosti, Russkij jazyk v škole, 1951, č. 6, s. 17-23. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 320-321 (ref.).
 6. Vizantijskij vremennik, 3, 1950. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 321-323 (ref.).
 7. Istorija kuľtury drevnej Rusi. 2. Obščestvennyj stroj i duchovnaja kuľtura, red. N. N. Voronin - M. K. Karpev, Moskva - Leningrad 1951. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 323-324 (ref.).

1952

   1. Černych, Jazyk i pis'mo. Istorija kuľtury drevnej Rusi 2, Moskva - Leningrad 1951, s. 114-138. - Sovětská věda - Jazykověda, 2, 1952, s. 208 (ref.).

1953

 1. Slovenská výslovnosť. Príručka pre umelcov a iných verejných pracovníkov. 1. vyd. Martin, Osveta 1953. 295, /3/ s.
 2. Zo sloveník Josefa Dobrovského. - In: Josef Dobrovský 1753-1953. Sborník štúdií k dvoustému výročí narození. Red. B. Havránek - J. Dolanský. Praha, Nakladatelství ČSAV 1953, s. 121-129.
 3. Zo slovenskej historickej gramatiky. Hypokoristiká na -o, -e. Slavia, 21, 1953, s. 247-251.
 4. Zlepšiť výslovnosť na slovenských javiskách. - Divadelnovedný sborník, 1, 1953, s. 169-176.
 5. Niektoré otázky spisovnej výslovnosti a návrh na nové Pravidlá. - Kultúrny život, 8, 1953, č. 3, s. 9.
 6. Z rusko-slovenských slavistických stykov pred sto rokmi. Slovenčina na moskovskej univerzite pred sto rokmi. - Pravda, 12.11. 1953, s. 5.
 7. Z rusko-slovenských vzťahov pred 100 rokmi. (Šafárikov záujem o Puškina.) - Kultúrny život, 8, 1953, 6. 46, s. 4.
 8. K nahrávaniu Suchoňovej Krútňavy a iných podobných diel na gramofónové platne. Novosti Bratislavy, 2, 1953, č. 23, s. 3.
 9. Viac úcty k výslovnosti v našich divadlách. - Novosti Bratislavy, 2, 1953, č. 25, s. 2.
 10. Ako sa skúma javisková reč? - Novosti Bratislavy, 2, 1953, č. 28, s. 3.

1954

 1. Z dejín slovenského jazyka. (Úryvok z chystanej historickej gramatiky slovenského jazyka.) - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 141-167.
 2. Z dejín slovenského hláskoslovia. Ě, e. Kapitola z chystanej Slovenskej historickej gramatiky. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 141-167.
 3. Kultúra slova na realistickej scéne. - Slovenské divadlo, 2, 1954, s. 97-113.
 4. Príspevok k dejinám slovenčiny. - In: Proti prežitkom ľudáctva. Sborník prejavov z ideologickej konferencie Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v dňoch 28. a 29. januára 1954. Red. J. Dekan. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1954, s. 181-184,
 5. Josef Dobrovský a stará slovienčina na Slovensku. - Slavia, 23, 1954, s. 135-138.
 6. Po stopách Slezákov na Slovensku. - In: Adolfu Kellnerovi. Sborník jazykovědných studií. Red. S. Králík. Opava, Slezský studijní ústav 1954, s. 174-175.
 7. Kultúra slovenského slova. - Osvetová práca, 4, 1954, s. 17-19, 39, 66-67, 89-90, 111-112, 133-134, 162, 188, 213, 238-239, 255-256, 285-286, 308-309, 332-333, 359, 382-383, 402, 428-429, 450-451, 478, 503, 521, 541-542, 561-562.
 8. O slovenskú výslovnosť Bratislavčanov. - Novosti Bratislavy, 3, 1954, č. 23, s. 4.
 9. K dvom premiéram v bratislavskom Národnom divadle. /1. G. Donizetti, Don Pasquale. - 2. W. Shakespeare,Veselé panie windorské./ - Novosti Bratislavy, 3, 1954, č. 25, s. 4 (posudok jazykovej stránky predstavení).
 10. Bratislavčania, vyslovujme mäkké ľ. - Novosti Bratislavy, 3, 1954, č. 27, s. 5.
 11. Zmluva, zletí, zvárať, zo stola... - Novosti Bratislavy, 3, 1954, č. 33, s. 5.
 12. Akou slovenčinou hovoríš, taký si! - Novosti Bratislavy, 3, 1954, č. 40, s. 5.
 13. K vyučovaniu slovenskej výslovnosti na školách v Bratislave. - Novosti Bratislavy, 3, 1954, č. 42, s. 5.
 14. K premiére Kovařovicových Psohlavcov. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 3, s. 11 (posudok jazykovej stránky predstavenia v SND v Bratislave).
 15. K umeniu reči na javisku. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 9, s. 11.
 16. Slavista k premiére Borisa Godunova. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 19, s. 7 (na scéne SND v Bratislave).
 17. K premiére komédie „Škandál v obrazárni“. - Ľud, 13.4.1954, s. 4 (posudok jazykovej stránky predstavenia).
 18. Bulharská slavistika. - Ľud, 2.12.1954, s. 5.
 19. Nemecký slavista v Bratislave. - Ľud, 17.12.1954, s. 4 (správa o návšteve R. Fischera v dňoch 9.-12.12.1954).

1955

 1. Slovenská historická gramatika. 1. Všeobecná časť a vokalizmus. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1955. 373 s.; 2. Konsonantizmus. 192 s.
 2. Kultúra slovenského hovoreného slova. 1. vyd. Martin, Osveta 1955. 75, /4/ s.
 3. O prehodnotení veľkomoravských prvkov v cyrilometodejskej literatúre. - In: Sbornik v čest na akademik Aleksandar Teodorov-Balan po slučaj devetdeset i petata mu godišinina. Red. V. Georgiev et al. Sofija, Izdatelstvo na BAN 1955, s. 357-363.
 4. Kultúra novinárskej reči. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 65-75.
 5. Postavenie slovenského jazyka medzi slovanskými jazykmi. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 133-144.
 6. O jazykovú kultúru pri kolektívnej výchove detí. - Materská škola, 2, 1955, s. 45-47.
 7. K sociálnemu miestopisu. - In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. 4. 1955. Řady jazykovědné (A) č. 3. Red. A. Lamprecht et al. Brno, filosofická fakulta brněnské university 1955, s. 109-110.
 8. Zo stykov moskovskej univerzity so Slovákmi: M. P. Pogodin a O.M. Boďanskij a Slováci. - In: Pražská universita moskevské universitě. Sborník k výročí 1755-1955. Red. J. Dolanský - F. Štajer. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955, s. 52-62, rus. res. s. 63-64.
 9. Dnešný stav práce o dejinách slovenčiny. - Naša veda, 2, 1955, s. 292-296.
 10. Vývoj slavistických štúdií na univerzite v Bratislave. - Slovanský přehled, 44, 1955, s. 215-216.
 11. Slováci a moskovská univerzita. - Ľud, 12.5.1955, s. 4.
 12. 200 rokov Moskovskej univerzity. - Príroda a spoločnosť, 4, 1955, s. 197-201.
 13. Maďarská jazykoveda a slovenčina. - Ľud, 26.2.1955, s. 4.
 14. Závažné vedecké práce v poľskej slavistike. - Ľud, 25.3. 1955, s. 4.
 15. Výskum jazyka v Poľskej akadémii vied. - Ľud, 28.4.1955, s. 4.
 16. Slavistika v Nemeckej akadémii vied. - Ľud, 22.5.1955, s. 4.
 17. Slovenská jazykoveda v zahraničnom svete. - Ľud, 8.6.1955, s. 4.
 18. Úlohy kolektívneho výskumu slovenského jazyka. - Ľud, 18.9.1955, s. 4.
 19. Z našich starých vzťahov k Rusom. - Smena, 13.11.1955, s. 3.
 20. Zo slovensko-ruských vzťahov za bernolákovcov. - Smena, 20.11.1955, s. 3.
 21. Zo slovensko-ruských vzťahov v druhej polovici XIX. storočia. - Smena, 27.11.1955, s. 3.
 22. Sborník o maďarskej jazykovede a literatúre. /A magyar tudományos akadémiai nyelv- és irodalom tudományi osztályának köszleményi, Budapest 1954./ - Ľud, 10.3.1955, s. 4 (ref.).
 23. O hovorenom slove. /F. Daneš - B. Hála - A. Jedlička - M. Romportl, O mluveném slově, Praha 1954./ - Ľud, 9.4.1955, s. 4 (ref.).
 24. K slovenskému historickému slovníku. /F. Ryšánek, Slovník k Žilinské knize, Bratislava 1954./ - Ľud, 26.6.1955, s. 4 (ref.).
 25. Sjazd slavistov v Berlíne. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 117-119 (správa o zjazde konanom v dňoch 11.-13.11.1954).
 26. Pavel Jozef Šafárik. - Príroda a spoločnosť, 4, 1955, s. 298-302.

1956

 1. Slovenská historická gramatika. 3. Skloňovanie. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1956. 482 s.; 4. Časovanie. 303 s.
 2. Dejiny slovenského jazyka. 1. Úvod a hláskoslovie. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956. 590, /1/ s. - 2. vyd. 1958. 631, /1/ s. - 3. vyd. 1967. 707, /27/ s.
 3. Über die Stellung des Slowakischen innerhalb der slawischen Sprachen. - Zeitschrift für Slawistik (Berlin), l, 1956, s. 3-18.
 4. Aus der altslavischen Toponomastik. Sonderdruck aus Verträge der Berliner Slavistentagung, Berlin 1956, s. 103-109.
 5. Slovenské slovo nepriaznik stsl. neprězn „diabolus“. - Slavia, 25, 1956, s. 254-255.
 6. Zur Frage der Slowazismen in den alttschechischen Denkmälern. - Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 1, 1956, č. 4, s. 57-70.
 7. Reč, hudba a spev. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 268-282.
 8. Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom. - Knižnice Hudebních rozhledů, 2, 1956, zv. 5, s. 5-20.
 9. Historické korene Štúrovej spisovnej slovenčiny. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 168-173.
 10. Reč učiteľov a žiakov. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2, 1956, s. 225-229.
 11. Z dejín slovenského jazyka. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2, 1956, s. 420-424.
 12. Za nové poňatie slovenského spisovného jazyka. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2, 1956, s. 353-356.
 13. Slová nám rozprávajú o minulosti. - In: Pravoslávny sborník, Praha 1956, s. 93-97.

1957

 1. Dejiny slovenského jazyka. 3. Texty. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1957. 326, /1/ s. + 24 obr. na kriedovom papieri.
 2. Z rusko-slovenských kultúrnych stykov v časoch Jána Hollého a Ľudovíta Štúra. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1957. 130, /1/ s.
 3. Dve poznámky k práci našich učiteľov slovenčinárov. - In: Metodické problémy vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Sborník štúdií a príspevkov. Red. J. Sedlák et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1957, s. 259-261.
 4. Úcta a láska k materinskému jazyku. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 3, 1957, s. 341-345.
 5. Kultúra slovenskej javiskovej reči. - Predvoj, 1, 1957, č. 25, s. 6-8.
 6. Sviatok kultúry a slovanského písomníctva. - Predvoj, 1, 1957, č. 6, s. 9.
 7. Vzťahy medzi Slovákmi a Rusmi v minulosti. - Magazín Odpovede na otázky, 2, 1957, č. 2, s. 18-25.
 8. Kiril i Metodij v Velikomoravija. - Národná mladež (Sofija), 22.5.1957, s. 4.

1958

 1. Dejiny slovenského jazyka. 2. Tvaroslovie. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1958. 743, /1/ s.
 2. Zo slovensko-južnoslovanských súvislostí. - In: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací. Red. A. Závodský. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 35-51.
 3. Slovenské spojky prípustkových viet. - In: Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka. Red. V. Machek et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 103-107.
 4. Slovenské slovo v speváckom umení. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 3-20.
 5. Slovanský miestopis v neslovanských krajinách. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 129-136.
 6. Hudba, spev a reč. - Nová literatúra, 2, 1958, č. 6, s. 11, 13.
 7. K jubileu T. Florinského diela o slovenčine. /T. Florinskij, Lekcii po slovianskomu jazykoznaniju 2, Petrohrad - Kyjev 1897./. - Nová literatúra, 2, 1938, č. 4, s. 14.
 8. Slavisti idú do Moskvy. - Večerník, 18.8.1958, s. 3 (rozhovor redaktora časopisu s J. Stanislavom pred odchodom na 4. medzinárodný zjazd slavistov, konaný v dňoch 1.-10.9.1938 v Moskve).
 9. Sjazd slavistov v Moskve. - Predvoj, 2, 1958, č. 41, s. 13-16 (správa o 4. medzinárodnom zjade slavistov, konanom v dňoch 1.-10.9.1958 v Moskve).

1959

 1. Alte Beziehungen zwischen der deutschen und der slowakischen Linguistik. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg. Ges. Sprachw. VIII/2, 1959, s. 289-292.
 2. Zo slovenského miestopisu v neslovanských krajinách. - Jazykovedný časopis, 10, 1959, s. 68-80; 11, 1960, s. 63-77.
 3. Výslovnosť a zrozumiteľnosť v speváckom umení. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 8-22.
 4. Aktuálna otázka: kultúra reči. - Predvoj, 3, 1959, č. 14, s. 6-7.
 5. Tisícročné sú naše vzťahy. - Predvoj, 3, 1959, č. 47, s. 5-6.
 6. Posudzovať treba odborne. Smena, 14.3.1959, s. 7.
 7. Kurz slavistov v Bratislave. - Kultúrny život, 14, 1959, č. 39, s. 12.
 8. K sovietskej predstaviteľke Carmen. - Predvoj, 3, 1959, č. 4, s. 19.
 9. Prastaré tradície vzťahov Čechov a Slovákov. - Predvoj, 3, 1959, č. 26, 3. s. obálky.
 10. Poučenie z vystúpenia sovietskych spevákov. - Smena, 21.2.1959, s. 6.
 11. Formalizmus a naturalizmus v speve. - Smena, 31.5.1959, s. 4.

1960

 1. O hlasovej výchove. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 54-58.
 2. Iz istorii slovackogo jazyka. - Voprosy jazykoznanija (Moskva), 9, 1960, č. 3, s. 70-77.
 3. Fonetika v slovenskom umeleckom speve. - Slovenská hudba, 4, 1960, s. 348-350.
 4. Slovenská slavistika v rokoch 1945-1960. - Slovanský přehled, 46, 1960, s. 201-204.
 5. Čo je nehistorické vo Svätoplukovi. - Smena, 21.4.1960, s. 6.

1961

 1. K rečovej výchove spevákov. - Slovenská hudba, 5, 1961, s. 119-124.
 2. K Suchoňovmu Svätoplukovi. - Slovenská hudba, 5, 1961, s. 266-272.
 3. Je slovenčina spevná reč? - Javisko Slovenského národného divadla (bulletin), 1961, č. 9, s. 8.
 4. Za akademikom Františkom Trávníčkom. - Predvoj, 5, 1961, č. 24, s. 17 (nekrológ).

1962

 1. Slovenská historická gramatika. 4. Syntax. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1962. 332 s.
 2. Zo slovenskej historickej skladby. - In: Otázky slovanské syntaxe. Sborník brněnské syntaktické konference 17.-21.IV.1961. Red. J. Bauer et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1962, s. 264-266.
 3. Kontakty Šafárika ze słowiańskimi sławistami. - Slavia Antiqua, 9, 1962, s. 225-271.
 4. Význam českej jazykovedy pre slovenskú lingvistiku od založenia FFUK. - In: Univerzita Komenského. Sborník II. 1960. 40 rokov Univerzity Komenského v Bratislave 1919-1959. Bratislava 1962, s. 273-289,
 5. K otázkam spisovného slova a hlasu. - Javisko Slovenského národného divadla (bulletin), 1962, č. 5, s. 11-12, 28.
 6. Slavianskaja toponimika neslavianskich stran. - In: IV. meždunarodnyj s'jezd slavistov. Materiály i diskussii. 2. Problemy slavianskogo jazykoznanija. Red. V. V. Vinogradov. Moskva, Izdateľstvo Akademii nauk SSSR 1962, s. 471-473 (resumé referátu predneseného na 4. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 1.-10.9.1958 v Moskve).

1963

 1. Poznámky zo slovenskej a slovanskej historickej syntaxe. - In: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Red. B. Havránek. Praha, Nakladatelství ČSAV 1963, s. 83-86.
 2. Zo slovenskej historickej onomastiky. - Onomastica (Kraków), 8, 1963, s. 247-260, franc. res. s. 413.
 3. Kirilometodievskata tradicija v Slovaško. - Ezik i literatura (Sofija), 18, 1963, č. 3, s. 3-10.
 4. Z toponomastiky Veľkej Moravy a starého Slovenska. - In: Slawiche Namenforschung. Vorträger auf der II. Arbeitskonferenz der Onomastischen Kommisiom beim Internationalen Slawistenkomittee in Berlin vom 17. bis 20. Oktober 1961. Red. T. Witkowski. Berlin, Akademie-Verlag 1963, s. 21-29.
 5. Konštantín Filozof a Metod. - Otázky marxistickej filozofie, 18, 1963, s. 423-428.
 6. Slovanské písmo a písomníctvo v dobe Veľkej Moravy. - Vlastivedný časopis, 12, 1963, s. 99-103.
 1. Začiatky slovanského písma a písomníctva na Veľkej Morave. - Slovanský přehled, 49, 1963, s. 174-176.
 1. Začiatky slovanského písomníctva na Veľkej Morave. - Roľnícke noviny, 6.7.1963, s. 3.
 2. Liptovský Ján v niektorých úsekoch dejín. - Krásy Slovenska, 40, 1963, s. 282-284.
 3. O menách zlúčených a iných obcí. - Roľnícke noviny, 12.9.1963, s. 4.
 4. /Diskusné príspevky na konferencii o vývinových tendenciách dnešnej spisovnej slovenčiny a o problémoch jazykovej kultúry na Slovensku, konanej v dňoch 2.-4.4.1962 v Bratislave./ - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 44-45, 59-60.
 5. /Odpoveď na otázku:/ Kakvi tipove prostí i složni učenija e pritežaval praslavianskijat ezik? - In: Slavianska filologija. 1. Red. I. Lekov - S. Stojkov. Sofija, Izdatelstvo na BAN 1963, s. 124-125.
 6. /Odpoveď na otázku:/ Do kakva stepen slavianskata toponimija na neslavianskite strani s dejstvuva da se osvetľat istoričeskite i etničeskite procesi na slavianite? - In: Slavianska filologija. 1. Red. I. Lekov - S. Stojkov. Sofija, Izdatelstvo na BAN 1963, s. 360-361.
 7. /Odpoveď na otázku:/ Kakvo dava toponimijata i osobeno mikrotoponimijata za obegaťavane na našite znanije za praslavianskija rečnikov fond (rečnikov a stav)? - In: Slavianska filologija. 1. Red. I. Lekov - S. Stojkov. Sofija, Izdatelstvo na BAN 1963, s. 378-379.
 8. Pribina nezákonný syn? - Kultúrny život, 18, 1963, č. 45, s.4.
 9. O spievanom hlase. /R. Husson, La voix chanté, Paris 1960./ - Slovenská hudba, 7, 1963, s. 233-239 (ref.; spoluautor).
 10. Rozpačito sa pozeráme. /Veľká Morava a naša doba, red. J. Pitoňák a J. Sloboda, Bratislava 1963./ - Kultúrny život, 18, 1963, č. 41, s. 4 (ref.).

1964

 1. Aus der Syntax des Dativs im Slovakischen. Die welt der Slaven (Wiesbaden), 9, 1964, s. 25-35.
 2. Ňakoi vǎprosi na starite otnošenija meždu balgari i slovaci. - Ezik i literatura (Sofija), 19, 1964, č. 2, s. 1-6.
 3. Imalo li e v Slovakija starobalgarska kultura prez IX. vek? - Ezik i literatura (Sofija), 19, 1964, č. 6, s. 37-45.
 4. Partikula da v slovenčine. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 13, 1964, Gesellschaft und Sprachwissenschaftliche Reihe 5/6, s. 487-489.
 5. K jubileu 863-1963. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 3-10.
 6. Kultúra reči. - Roľnícke noviny, 4.5.1964, s. 4.
 7. Slovenčina vo svete. - Kultúrny život, 19, 1964, č. 20, s. 4.
 8. Dnešok a perspektíva slovenčiny. - Kultúrny život, 19, 1964, č. 30, s. 10.
 9. Veľká Morava a svet. /V. Vavřinek, Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha 1963./ - Kultúrny život, 19, 1964, č. 6, s. 6 (ref.).
 10. Slavisti v Sofii. - Kultúrny život, 19, 1964, č. 37, s. 5.
 11. Fonetik prof. B. Hála sedemdesiatročný. - Večerník, 9.1.1964, s. 3.
 12. Prechádzka pri Dunaji. Hovoríme s prof. dr. Jánom Stanislavom pri príležitosti jeho šesťdesiatin. - Večerník, 12.12.1964, s. 8.

1965

 1. Hypotetické súvetia so spojkou ježeli. - In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 5. Red. K. Dejna et al. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, s. 423-425.
 2. K histórii jazyka. - Predvoj, 1, 1965, č. 6, s. 6.
 3. K pravopisným otázkam. - Smena, 20.2.1965, s. 6; 21.2.1965, s. 6.
 4. Význam historického skúmania miestnych a osobných mien. - Vlastivedný časopis, 14, 1965, s. 73-74.
 5. Styk so slavistami... - Kultúrny život, 20, 1965, č. 27, s. 12 (o potrebe vydať antológiu slovenskej poézie a antológiu slovenskej beletrie pre zahraničných slavistov.
 6. Veľká Morava v Bratislave. - Kultúrny život, 20, 1965, č. 49, s. 12.
 7. !!! - Kultúrny život, 20, 1965, č. L47, s. 5 (o potrebe zamedziť vývoz cenných starých rukopisov a tlačí do zahraničia).
 8. Hľadanie dejín. /J. Mišianik, Antológia staršej slovenskej literatúry, Bratislava 1964./ - Kultúrny život, 20, 1965, č. 26, s. 4 (ref.).
 9. Tadeusz Lehr-Spławiński mŕtvy. (20.9.1891-17.2.1965.) - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 187-189.
 10. Zomrel akademik Štefan Kniezsa. - Kultúrny život, 20, 1965, č. 14, s. 8,

1966

 1. Aus dem slowakischen Material zum Studium der Kiewer Blätter. - Die Welt der Slaven, 11, 1966, s. 221-232.
 2. Kontakty slovenčiny s inými slovanskými jazykmi v syntaxi. - Slavica Slovaca, 1, 1966, s. 38-52.
 3. Východoslovenské črty v listoch zo Slovenska a slovenské črty v listoch z Haliče a Moldavska. - In: Orbis Scriptus. Festschrift für Dmitrij Tschižewskij zum 70. Geburtstag. Red. D. Gerhardt et al. München, W. Fink Verlag 1966, s. 797-799.
 4. Zo vzťahov medzi Slovákmi a východnými Slovanmi v stredoveku. - In: Jazykovedné štúdie. 9. Dejiny a dialektológia. Red. E. Pauliny. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966, s. 18-48.
 5. Niektoré črty kultúrneho štýlu jazyka na Veľkej Morave. - In: Studia językoznawcze poświęcone profesorowi dektorowi Stanisławowi Rospondowi. Red. M. Adamus et al. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN 1966, s. 71-74.
 6. Črty kultúrneho jazyka na Veľkej Morave a v stredovekej Bratislave. - In: Bratislava. 2. Red. F. Kalesný. Bratislava, Obzor 1966, s. 231-254.
 7. Zo slovenskej syntaxe. - Studia Slavica, 12, 1966, s. 377-382.
 8. Bezpredložkový lokál v slovenčine. - In: Slavica Pragensia. 8. Red. Z. Urban et al. Praha, Universita Karlova 1966, s. 87-90.
 9. Slavisti u nás a vo svete. - Predvoj, 2, 1966, č. 21, s. 1, 6-7.
 10. Sídlo slovanskej slávy. - Roľnícke noviny, 3.4.1966, s. 3.
 11. Slovakistika vo svete. - Kultúrny život, 21, 1966, č. 29, s. 6.
 12. Slovenčina v tanečnej piesni. - Kultúrny život, 21, 1966, č. 36, s. 5.

1967

 1. Les rapports du slovaque avec les autres langues slaves. - Annali dell'Institute universitario orientale. Sezione slava. Napoli 1967, s. 83-93.
 2. Predikatívny nominatív v slovenskom jazyku. - Slavica Slovaca, 2, 1967, s. 14-22.
 3. Kǎm vǎprosa za izsledovaneto na Kievskite listi. - Ezik i literatura, (Sofija), 22, 1967, č. l, s. 3-24.
 4. Slavista medzi slavistami. - Kultúrny život, 22, 1967, č. 25, s. 8.
 5. Prof. dr. J. Pogonowski 70-ročný. - Kultúrny život, 22, 1967, č. 5, s. 2.

1968

 1. Častica a spojka da v slovenčine. Karolovi Horálkovi na jeho 60. narodeniny. - Slavica Slovaca, 3, 1968, s. 276-279.
 2. K menám obcí na slovenskom juhu. - Pravda, 21.6.1968, s. 7.
 3. Perník, perníková chalúpka? - P 24 - Pravda na weekend, 1, 1968, č. 3, s. 4.
 4. Z kultúry Veľkej Moravy a Panónie. - Príroda a spoločnosť, 17, 1968, č. 12, s. 20-25.
 5. Stará slovenská Bratislava. - Večerník, 26.10.1968, s. 9.
 6. Starý slovenský juh. - Kultúrny život, 23, 1968, č. 31, s. 5.
 7. Slavistické zjazdy. - Kultúrny život, 23, 1968, č. 32, s. 8.

1969

 1. Enklitiky po spojkách a, i, ale, však, než, lež. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Red. P. Bunganič. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 61-62.
 2. Konštantín a naša stará kultúra. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 15, 1968/69, s. 257-263.
 3. Ešte o Pravidlách slovenského pravopisu. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 51-54.
 4. 45 rokov na Filozofickej fakulte. - Smena, 17.6.1969, s. 5. - Učiteľské noviny, 19, 1969, č. 26, s. 6.
 5. Tisícročná poroba? - Smena na nedeľu, 4.7.1969, s. 1, 5-6.
 6. Uhorská ako historické svedectvo. - Večerník, 10.11.1969, s. 3 (o názve Uhorská ulica, dnes Obchodná ulica v Bratislave).
 7. Tavený, topený, topný? - P 24 - Pravda na weekend, 2, 1969, č. 2, s. 6. - Tamže: Železnica a či dráhy? (č. 9, s. 6). - Východná železnica a či dráha? (č. 50, s. 6).
 8. Konštantín Filozof skonal pred 1100 rokmi. - P 24 - Pravda na weekend, 2, 1969, č. 7, s. 6.
 9. 1100 rokov od smrti Konštantína Filozofa. - Nové slovo, 11, 1969, č. 7, s. 8. - Ďalší autorov príspevok pri tej istej príležitosti: Výročie na zamyslenie. Pred 1100 rokmi umrel Konštantín Filozof. - Večerník, 14.2.1969, s. 6.

1970

 1. Slovakistika vo svete. - In: Slovenčina moja. Zborník z konferencie o slovenskom jazyku a literatúre. Red. J. Špánik. Bratislava, Krajský pedagogický ústav 1970, s. 38-40.
 2. Rozhlas a televízia v slovenskej rodine. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 3-6.
 3. Pravopisná reforma by nepomohla alebo Starodávne starosti o pravopis. - Pravda na víkend, 3, 1970, č. 39, s. 6.
 4. Začiatky písma a písomníctva u nás. - Matičné čítanie, 3.8.1970, s. 3.
 5. Čo prezrádza telefónny zoznam? Hovoria priezviská Bratislavčanov. - Večerník, 29.5.1970, s. 9.
 6. Metodovo zajatie. - Večerník, 6.7.1970, s. 5.
 7. Orbis pictus v slovenskom vydaní. - Pravda na víkend, 3, 1970, č. 44, s. 6.
 8. Predložka pre. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 115-117. - Tamže: O spojke než (s. 245-247).
 9. Tradícia dobrých vzťahov. - Večerník, 20.1.1970, s. 3 (o návšteve moskovského slovakistu N. A. Kondrašova v januári 1970 v Bratislave).
 10. O slavistovi Milošovi Weingartovi. Pri nedožitých osemdesiatych narodeninách. - Nové slovo, 12, 1970, č. 48, s. 10-11.
 11. Uvítací prejav. - In: Zborník materiálov zo sympózia o teoretických a metodologických otázkach onomastiky a II. slovenskej onomastickej konferencie v Nitre 22.-24. mája 1969. Red. Š. Krištof. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970, s. 9-10.

1971

 1. Zo štúdia spovedných textov spred r. 863 na Veľkej Morave alebo v Panónii. - In: Studia Paleoslovenica. Red. B. Havránek et al. Praha, Academia 1971, s. 353-340.
 2. K štúdiu Frizinskej pamiatky II. - In: Serta Slavica in memoriam Aloisii Schmaus. Red. W. Gesemann et al. München, R. Trofenik 1971, s. 689-695.
 3. Rímska Kelemantia - slovenské Komárno. - Nedeľná Pravda, 4, 1971, č. 12, s. 8.

1972

 1. Slovenčina v kruhu slovanských jazykov. - In: Studia Academica Slovaca. 1. Prednášky VIII. letného seminára slovenského jazyka a kultury. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1972, s. 227-242.
 2. Či bola na Slovensku staroslovienska kultúra v 9. storočí? - In: Bratislava, 7, 1971. Red. F. Kalesný et al. Martin, Osveta 1972, s. 317-339.
 3. K začiatkom písma a písomníctva na Veľkej Morave. - In: Ozveny Slovenska. 73. Poučno-zábavná ročnica Matice slovenskej. Red. Š. Valentovič. Martin, Matica slovenská 1972, s. 24-26. - Znovu odtlačené: Ľudové zvesti (Toronto, Kanada), 32 (42), 1973, č. 9-111, s. 4.
 4. /Diskusné príspevky./ - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV 1972, s. 223, 276-277.
 5. Bola Veľká Morava na Slovensku? /správne: v Slavónii/. Rastislav panoval od Dravy na juh? Bol Svätopluk z Bosny? - Nové slovo, 14, 1972, č. 19, s. 8.
 6. Z najstarších rusko-slovenských stykov. - Nedeľná Pravda, 5, 1972, č. 49, s. 8.
 7. Dávajme plným priehrštím. - Nedeľna Pravda, 5, 1972, č. 38, s. 7.

1973

 1. Dejiny slovenského jazyka. 4. Syntax. 1. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973. 415, /1/ s.; 5. Syntax. 2. 666, /l/s.
 2. Slovakizmy v staroslovienskych pamiatkach. - In: Studia Academica Slovaca. 2. Prednášky IX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava 1973, s. 333-348.
 3. K 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. O začiatkoch nášho písomníctva. - Ľudové zvesti (Toronto, Kanada), 32 (42), 1973, č. 9-11, s. 4.
 4. Slovenská účasť na písomníctve Veľkej Moravy a Panónie. - Pravda, 18.8.1973, s. 5.
 5. Dejiny čakajú na výtvarníkov. - Pravda, 19.6.1973, s. 5.
 6. Umelecké slovo pred tisícročím. - Nedeľná Pravda, 6, 1973, č. 14, s. 9.

1974

 1. K problému slovenských jazykových čŕt v staroslovienskych (staroslovanských) literárnych pamiatkach. Nominatív, genitív, akuzatív (vokatív) sg. ijo-kmeňov. - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 235-243.
 2. Problém slovakizmov v staroslovienskych (staroslovanských) pamiatkach. - Slovo (Zagreb), 24, 1974, s. 203-219, srbochorv. res. s. 219-220.
 3. Kultúrny jazyk na Veľkej Morave a v slovenskej časti Panónie. - In: Studia Academica Slovaca. 3. Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1974, s. 449-465.
 4. O omyloch vedcov. Výskum slovakizmov v našom písomníctve. 9. storočie. - Pravda, 3.8.1974, s. 5.
 5. Podmienky dobrej spolupráce. Medzivojnová sovietska jazykoveda u nás. - Pravda, 26.11.1974, s. 5.
 6. Polemicky s korektormi. Z kultúry slovenského jazyka. - Pravda, 2.2.1974, s. 6.

1975

 1. Elementy latinskej a byzantskej kultúry na Veľkej Morave a v severnej Panónii. - In: Studia Academica Slovaca. 4. Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1975, s. 425-438.
 2. Kde bola Veľká Morava? Omyl Imre Bobu. - Pravda, 19.7.1975, s. 5.
 3. Staroslovienčina v Sovietskom zväze. /G. A. Chaburgajev, Staroslavianskij jazyk, Moskva 1974./ - Pravda, 5.8.1975, s. 5 (ref.).
 4. Vítame knihu. O Štúrovej slovenčine od sovietskeho slavistu. /N. A. Kondrašov, Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny, Bratislava 1974./ - Pravda, 19.9.1975, s. 5 (ref.).

Prekladateľská činnosť

Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Zostavil a preložil J. Stanislav, Praha 1933. - 2. vyd. 1934. - 3. vyd. (doplnené). Martin 1950.

 1. Stelè, Slovinské povojnové výtvarné umenie. - Elán, 3, 1932/33, č. 6, s. 2-3.
 1. Stelè, Milo Urban, Elán, 3, 1932/33, č. 8, s. 5-6; č. 9, s. 3.

Pochvala Cyrilovi-Filozofovi od biskupa Klimenta. - Elán, 10, 1939/40, č. 7, s. 5.

Dve legendy o živote Nauma. - Elán, 11, 1940/41, č. 5, s. 7.

Rímska legenda. Život Konštantínov s prenesením sv. Klimenta. - Sloboda, 5-6.7.1947, s. 5.

Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Živote Klimentovom. Preklad Bulharskej a Ochridskej legendy s úvodom, Bratislava 1950.

 1. Andrejev, Jasné diaľky, Bratislava 1952.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch a periodických zborníkoch: Jazykovedný sborník, 1, 1946 - 3, 1948 (redaktor), Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950 (hlavný redaktor), Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 7, 1953 - 8, 1954 (člen red. rady). - Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica, 9, 1957 - 10, 1958 (člen red. rady). - Slavica Slovaca, 1, 1966 - 10, 1975 (člen red. rady časti Jazykoveda). - Slovenská reč, 20, 1955 - 25, 1960 (člen red. rady).

Redakčná činnosť v publikáciách: Ríša veľkomoravská, Praha 1933; 2. vyd. 1934 (redaktor). - M. Weingart, Československý typ cirkevnej slovenčiny. Jeho pamiatky a význam, Bratislava 1949 (redaktor). - Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací, Praha 1958 (člen red. rady).

Literatúra

Stanislav, Ján. - In: D. Chrobák - O. Čeppan, Rukoväť dejín slovenskej literatúry. 3. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1949, s. 215 (heslo).

Peciar, Š.: Univ. prof. dr. Ján Stanislav päťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 8, 1954, s. 267-268.

Krajcovič, K.: K šesťdesiatinám univ. prof. Jána Stanislava. - In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 16. A. 1964. Red. E. Pauliny, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 5-7.

Habovštiaková, K.: Univ. prof. J. Stanislav šest'desiatročný. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 349-351.

Jóna, E.: K šesťdesiatke profesora Jána Stanislava. - Jazykovedný časopis, 15, 1964, s. 177-180.

Matejčík, J.: Univ. prof. dr. J. Stanislav, DrSc. - šesťdesiatročný. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 11, 1964/65, s. 97.

Krajčovič, R.: Slavistika jubiluje. - Kultúrny život, 19, 1964, č. 50, s. 5 (k 60. narodeninám).

Frýdecký, J.: Univ. prof. J. Stanislav šesťdesiatročný, - Ľud, 13.12.1964, s. 7.

Polla, B.: Profesorovi Stanislavovi. - PRavda, 12.12.1969, s. 5 (k 65. narodeninám).

-cký /= J. Malacký/: Jubileum jazykovedca. - Smena, 12.12.1969, s. 2 (k 65. narodeninám).

Malacký, J.: Jubileum jazykovedca. - Ľud, 12.12.1969, s. 5 (k 65. narodeninám).

Rad práce prof. Stanislavovi. - Ľud, 12.12.1969, s. 1.

ML /= M. Laciok/: Stanislav Ján. - In: M. Kudělka - Z. Šimeček s kolektívom, Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1972, s. 432-434 (heslo o J. Stanislavovi).

Majtán, M.: Ján Stanislav. - Onoma, 18, 1974, s. 312-313 (k 70. narodeninám; nem.).

Horecký, J.: Člen korešpondent Ján Stanislav sedemdesiatročný. - Správy Slovenskej akadémie vied, 10, 1974, č. 12, s. 61-63.

Ondruš, Š.: Nestor slovenskej slavistiky. Sedemdesiatiny akademika Jána Stanislava. - Nové slovo, 16, 1974, č. 50, s. 9.

Dvonč, L.: Život zasvätil slovenčine. - Smena, 12.12.1974, s. 6 (k 70. narodeninám).

Jóna, E.: Zjav slovenskej jazykovedy a slavistiky. K sedemdesiatke profesora Jána Stanislava. - Pravda, 12.12.1974, s. 5.

Peciar, Š.: Sedemdesiatka prof. Jána Stanislava. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 58-59.

Ondruš, Š.: Jubileum akademika Jána Stanislava. - In: Liptov. 3. Vlastivedný zborník. Red. E. Kufčák et al. Martin, Osveta 1975, s. 375-376 (k 70. narodeninám).

Majtán, M. Prof. PhDr. Ján Stanislav, člen korešpondent ČSAV a SAV. - In: VI. slovenská onomastická konferencia. Nitra 4.-6. apríla 1974. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1976, s. 277-278 (k 70. narodeninám).

Horecký, J.: Za profesorom Ján Stanislavom (12.12.1904-29.7.1977). - Jazykovedný časopis, 28, 1977, s. 205.

Peciar, Š.: Za profesorom Jánom Stanislavom. Správy Slovenskej akadémie vied, 13, 1977, č. 10, s. 54-57.

Dudok, D.: Za profesorom Jánom Stanislavom. - Nový život (Novi Sad, Juhoslávia), 29, 1977, s. 480-484.

Ondruš, Š.: Nad dielom profesora Jána Stanislava. - Pravda, 3.8.1977, s. 5.

Krajčovič, R.: Hľadal pravdu o národe. Rozlúčka so slavistom prof. J. Stanislavom. - Práca, 3.8.1977, s. 5.

Mistrík, J.: Odišiel učiteľ a vedec. - Smena, 4.8.1977, s. 6.

Považan, J.: Pamiatka vynikajúceho slovenského slavistu (12.12.1904-29.7. 1977). - In: Liptov. 4. Vlastivedný zborník. Red. E. Kufčák et af. Martin, Osveta 1977, s. 315-318.

Ondruš, Š.: Za profesorom Jánom Stanislavom. 12.12.1904-29.7.1977. - Slavica Slovaca, 13, 1978, s. 3-7.

Peciar, Š.: Odišiel nestor slovenskej jazykovedy. - Slovenská reč, 43, 1978, s. 47-50.

Tvrdoň, E.: Ján Stanislav 1904-1977. - Smer na koniec týždňa, 4.8.1978,

Stanislav Ján. - In: Příruční slovník náučný. 4. díl. S-Ž. Red. V. Procházka. Praha, Academia 1967, s. 250 (heslo).

Stanislav, Ján: - In: Encyklopédia Slovenska. 5. Red. V. Hajko et al. Bratislaa, Veda 1981, s. 584 (heslo).

Stanislav Ján. - In: Ilustrovaný encyklopedický slovník. 3. Red. J. Kožešník et al. Praha, Academia 1982, s. 394-395 (heslo).

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jána Stanislava za roky 1925-1964. - In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 16. A. 1964. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 183-200.

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jána Stanislava za roky 1965-1973 (z príležitosti 70. narodenín). - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 243-246.

Dvonč, L.: Súpis onomastických prác prof. J. Stanislava za roky 1933-1971. - In: VI. slovenská onomastická konferencia. Nitra 4.-6. apríla 1974. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1976, s. 279-285.