SLIVKOVÁ VIERA rod. Dujčíková

Nar. 3.10.1926, Kotešová, okr. Žilina. Študovala v r. 1947-1952 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - história). Od r. 1952 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka špecialistka). V r. 1952-1953 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1953-1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967-1987 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka špecialistka), od r. 1987 na dôchodku. 1986 zaslúžilá pracovníčka SAV.

Venuje sa výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (lexikológia, lexikografia, najmä terminológia).

1952

 1. Kombajnér či kombajnista. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 63).

1953

 1. Významová priezračnosť termínov. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 97-99.
 2. Využitie zvieracích mien v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 257-260.
  1. Dufek, Väzby listových tkanín. Pomocná kniha pre textilné školy, Bratislava 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 92-94 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Laurenčík, Inseminácia hovädzieho dobytka, Bratislava 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 312-314 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Votoček, Šestijazyčný chemický slovník, 2. vyd., Praha 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 189 (ref.).
  1. Pume - E. Paňkov, Rusko-český zemědělský slovník, Praha 1951. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 223-224 (ref.).
  1. Pekárek - K. Cacek - M. Krátky - V. Kvičera, Rusko-český technický slovník, Praha 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 316-317 (ref.).
  1. Prokop, Třídění a názvosloví skla, 2. vyd., Praha 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 29-30 (ref.).
 3. Rusko-český a česko-ruský lesnícky slovník. Zost. F. Korsuň v spolupráci s lesníckou terminologickou komisiou pri Československo-sovietskom inštitúte, Praha 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 284-285 (ref.).
 4. Platobník - platiteľ. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 189-190. - Tamže: Pretvorník - transformátor? (s. 287). - Dosiahnuť niečoho - dosiahnuť niečo (s. 317-318). - Rozostavenosť- rozostavanosť (s. 428).
 5. Prechod - priechod. - In: Jazykový kútik. 1. vyd. Bratislava, Československý rozhlas 1953, s. 60-61.
 6. Napnutie - napätie. - Technická práca, 5, 1953, s. 121. - Tamže: Plátok? (s. 122). - Struska - troska? (s. 122). - Pretvorník (s. 186). - Rozostavenosť - rozostavanosť (s. 249). - Prejzová krytina - korýtková krytina? (s. 395-396). - Špárovanie - škárovanie? (s. 396). - Naviják - navijak? (s. 396). - Rozpojovanie zeminy - rozpájanie zeminy? (s. 457). - Kombajnista - kombajnér? (s. 523). - Pieskový tryskač - pieskomet? (s. 523). - Cejchovačka - ciachovačka? (s. 590). - Grafik - graf grafikon (!) - diagram (s. 590). - Izolárnosť - isolárnosť? (s. 590). - Trubnatý mlyn - rúrový mlyn? (s. 781). - Vat - watt? (s. 781). - Tvárnica - tvarovka? (s. 781).
 7. Úloha - úkol - úkolár. - Miestne hospodárstvo, 3, 1953, č. 18, s. 20. - Tamže: Prevádzať prácu (č. 18, s. 20). - Do boja proti zmetkom (č. 18, s. 20). - Na sberňách? (č. 19, s. 20). - Využiť k tomu - využiť na to (č. 19, s. 20). - Špatný - špatne (č. 20, s. 20). - Jedná sa, jednanie (č. 20, s. 20). - Zahájiť schôdzku (č. 20, s. 20). - Ukazovateľ - ukazovatelia - ukazovatele (č. 21, s. 20). - Nástin - náčrt (č. 21, s. 20). - Obtiaže z finančnej tiesne (č. 22, s. 20). - Nutný, potrebný, nevyhnutný (č. 20, s. 20). - Potierať absenciu (č. 22, s. 20). - Opravná - opravovňa (č. 23, s. 20). - Pôdohospodárstvo - poľnohospodárstvo (č. 23, s. 20).
 8. Zpráva o činnosti terminologických komisií ÚSJ za r. 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 95-96.

1954

 1. O prípone -izovať a -izácia. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 252-255.
 2. O purizme v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 65-68.
 3. Nezhodný prívlastok v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 225-228.
 4. K diskusii o ekonomických termínoch typu čelovekočas, mašinomesiac. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 258-259.
  1. Figuš, Maltoviny, Bratislava 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 59-62 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Kováč, Ovčiarstvo, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 190-192 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Kracíková, Rusko-český slovník z oboru masného průmyslu, Praha 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 31-32 (rec.).
 5. Letecký terminologický slovník. Sprac. Komisia pre strojnícku terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV pod vedením J. Gondu, Bratislava 1953. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 107-109 (ref.).
 6. Nafta - ropa? - Technická práca, 6, 1954, s. 123. - Tamže: Závrtná skrutka? (s. 249). - Normálny - normálový? (s. 315-316). -Výver - prameň? (s. 316). - Popielok - popolček (s. 570). - Slinek - slinok (s. 570). - Rozvodový závod - rozvodný závod (s. 636). -Trieďareň (s. 636). - Defektoskopia? (s. 704).
 7. Písanie mäkkého i v slovenskom pravopise. - Slovenka, 7, 1954, č. 43, s. 14. - Tamže: Písanie tvrdého y v slovenskom pravopise (č. 45, s. 14). - Písanie ä, é, ó v slov. pravopise (č. 47, s. 14). - Pravopis cudzích slov (č. 49, s. 14).

1955

 1. Využitie zložených slov v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 193-199.
 2. Odborné termíny utvorené podľa častí tela. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 65-67.
 3. Návrh Michala Godru na jazykovednú terminológiu. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 321-324.
 4. O ustaľovaní českej baníckej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 63-64.
  1. Nemec, Úvod do všeobecnej mikrobiológie, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 284-285 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 5. O polytechnickej výchove, prel. J. Mihál, Bratislava 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 376-379 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Kostroň, Chov kožušinových zvierat, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 156-158 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 6. Š. Luby, Slovenská právna terminológia - vývin, stav, výhľady, Právnické štúdie, 4, 1953, s. 165-224. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 191-192 (ref.).
 7. Preplástok = medzivrstva. - Technická práca, 7, 1955, s. 236. - Tamže: Vydreviť = zadreviť (s. 236).
 8. O dvojhláskach v slovenčine. - Slovenka, 8, 1955, č. 2, s. 10. - Tamže: O zákone dvoch dĺžok v slovenčine (č. 15, s. 14). - Spájanie spoluhlások v slovenčine (č. 31, s. 14). - Výslovnosť a písanie predpôn s-, z-, zo- (č. 49, s. 14).

1956

 1. O prenikaní hovorových prvkov do terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 185-187.
 2. Otázky definícií vo výkladových terminologických slovníkoch. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 321-325.
 3. Jazyková charakteristika slovenskej gymnastickej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 225-229.
 4. Štúrova gramatická terminológia. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 232-237.
   1. Ifantopulo - A. P. Koltanovskij, Terminologija gimnastičeskich upražnenij, Moskva 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 319-320 (ref.).
 5. Terminológia za gramatiku za serbske zakladne šule, Budyšín 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 32 (ref.).

1957

 1. Slovotvorná štruktúra prevzatých slov. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 353-359.
 2. Bezpríponové deverbatíva v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 193-197.
 3. Pramene Bernolákovej gramatickej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 65-68.
  1. Přerovský, Fyziatria, učebný text pre zdravotnícke školy, prel. R. Teplý, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 126-128 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 1. Prechod - priechod. - In: Jazyková poradňa. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1957, s. 39-40. - Tamže: Nadtržba (s. 66-67).

1958

 1. Motivácia vonkajšími znakmi. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 65-70.
 2. Zložené prídavné mená s posesívnym významom. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 225-231.
  1. Prát, Rastlina pod drobnohľadom, Bratislava 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 92-96 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Palla - O. Šmidt, Príručka pre lúštiteľov krížoviek, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 221-223 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Ferianc, Slovenské názvoslovie vtákov, Bratislava 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 281-283 (ref.).

1959

 1. Posúvanie významu vzťahových prídavných mien. Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 3-7.
 2. K počiatkom slovenskej terminológie hláskoslovia. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 129-135.
 3. Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, 1955, č. 3, Berlin 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 95-96 (ref.).

1960

 1. Pätnásť rokov práce na ustaľovaní slovenskej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 97-104.

1963

 1. Slovník slovenského jazyka. 3. diel. P-R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963. 911, /1/ s. (spoluautorka).

1964

 1. Slovník slovenského jazyka. 4. diel. S-U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964. 759, /1/ s. (spoluautorka).
 2. Neskresľovať fakty! - Kultúrny život, 19, 1964, č. 43, s. 4 (spoluautorka).
 3. Varecha, naberačka, lyžica. - In: Jazyková poradňa. 3. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 69-70.

1965

 1. Slovník slovenského jazyka. 5. diel. V-Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965. 847, /1/ s. (spoluautorka).
  1. Lauko, Rusko-slovenský a slovensko-ruský stavebnícky slovník, Bratislava 1964. - Československý terminologický časopis, 4, 1965, s. 190-192 (rec.).
 2. Problémy slovenčiny. - Predvoj, 1, 1965, č. 28, s. 14 (správa o konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 21.-23. 6.1965 v Smoleniciach).

1966

 1. Slovenčina moja. - Predvoj, 2, 1966, č. 24, s. 1, 6-7 (spoluúčastníčka besedy s pracovníkmi Ústavu slovenského jazyka SAV o problémoch jazykovej praxe na Slovensku).
 2. Šťastný a či šťastlivý? - In: Jazyková poradňa. 4. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 246-247.

1967

 1. Niekoľko poznámok k slovenskej technickej terminológii po roku 1945. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 171-173.
 2. Slováci a ich národný vývin. (Sborník materiálov z V. sjazdu slovenských historikov v Banskej Bystrici.), Bratislava 1966. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 22-25 (ref.).
 3. Dvakrát menej. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 192. - Tamže: Prechod - priechod - priechodný (s. 221-222). - Pečienka - pečeň (s. 317-318). - Nemluvniatko - 'nevravniatko' - novorodeniatko (s. 362-363).
 4. Móda a čo s ňou súvisí. - Pravda, 12.8.1967, s. 2.
 5. Aj to je kultúra. - Večerník, 27.5.1967, s. 5. - Tamže: Je v Bratislave „pánska“ štvrť? (25.11., s. 5).

1968

 1. Slovník slovenského jazyka. 6. diel. Doplnky. Dodatky. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968. 331, /3/ s. (spoluautorka).
 2. Rozum do vrecka - ale nie s chybami. /O. Pálka a spolupracovníci, Rozum do vrecka. Malá vrecková encyklopédia. Prel. P. Výraštek, Bratislava 1967./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 217-219 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 3. O názvoch mleč, meláč a mletiar. - In: Jazyková poradňa. 5. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 57-58. - Tamže: Použitie, či požitie alkoholu? (s. 78-79). - Vsiaknuť niečo a či vsiaknuť do niečoho? (s. 251-252).
 4. Zadať si. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 121.
 5. Slovník slovenského jazyka dokončený. - P 24 - Pravda na weekend, 1, 1968, č. 5, s. 6.

1969

 1. Koncepcia Československého slovníka. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 339-345 (spoluautorka).
 2. Ž. Gašparíková - A. Kamiš, Slovensko-český slovník, Praha 1967. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 108-112 (rec.).
 3. Weekend - víkend. - P 24 - Pravda na víkend, 2, 1969, č. 28, s. 6.

1970

 1. Ekvivalent v chystanom česko-slovenskom slovníku. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 11-13.

1971

 1. Niekoľko poznámok o sympatickom zborníku. /Kolektív autorov, Besedy o slovenčine, Bratislava 1969./ - Kultúra slova, 1, 1971, s. 123-125 (ref.).
 2. Mletiar, 'meláč', mleč. - In: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 150. - Tamže: Nadtržba (s. 159). - Požívať a používať (s. 221). - Prechod a priechod (s. 227). - Šťastný a šťastlivý (s.289). - Varecha, naberačka, lyžica (s. 315). - Vsiaknuť do niečoho, nie 'vsiaknuť niečo' (s. 325). - 2. vyd. 1974 (so zmeneným stránkovaním).
 3. Samočinný počítač - „samopočítač“. - Rozhlas, 1971, č. 25, s. 15.
 4. Prečo espresso a nie „expresso“. - Večerník, 22.2.1971, s. 7.

1972

 1. O jazyku jednej učebnice literatúry. /Kolektív autorov, Literatúra pre 1. roč. SOŠ, Bratislava 1959./ - Kultúra slova, 6, 1972, s. 365-368 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 2. Pečienka - pečeň - „játra“. - Javisko, 4, 1972, s. 303.
 3. Koberec - pokrovec. - Rozhlas, 1972, č. 11, s. 19.

1974

 1. Úspešný pokus o názvoslovný systém v telesnej výchove. /J. Chovan, Názvoslovie telesných cvičení a ich triedenie, Bratislava 1972./ - Kultúra slova, 8, 1974, s. 181-184 (rec.).
 2. „Výberčích“ nemáme. - Práca, 18.3.1974, s. 3.

Spolupráca

Čítame Slovník slovenského jazyka. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 43-45, 69-72, 102-105, 134-140, 195-198, 230-233, 265-269, 291-296, 326-332; roč. 2, 1968, s. 6-10, 38-41, 70-73, 101-104, 136-140, 201-204, 230-234, 261-265, 292-295, 325-328; roč. 3, 1969, s. 9-12, 38-41, 70-73, 102-105, 135-139, 197-200, 229-233, 261-264, 296-299, 326-331; roč. 4, 1970, s. 7-10, 39-42, 68-71, 101-104, 133-136, 192-201, 231-235, 260-264, 296-299, 325-329; roč. 5, 1971, s. 10-14, 39-39, 69-73, 102-106, 163-168, 202-205, 264-267, 295-299, 328-332; roč. 6, 1972, s. 5-9, 39-43, 74-76, 106-110, 137-141, 196-199, 230-234, 249-261, 293-297, 328-332.

Terminológia silikátového priemyslu. Sprac. Komisia pre chemicko-technologickú terminológiu, subkomisia pre terminológiu silikátového priemyslu, pod vedením M. Gregora, Bratislava 1955 (jazyková poradkyňa).

Terminológia telesnej výchovy. 1. Ľahká atletika. Lyžovanie. Sprac. Komisia pre terminológiu telesnej výchovy pri Ústave slovenského jazyka SAV pod vedením K. Stráňaia, Bratislava 1958 (jazyková poradkyňa).

Zememeračská terminológia. Sprac. Komisia pre zememeračskú terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV pod vedením P. Gála, Bratislava 1958 (jazyková poradkyňa).

Základná optická terminológia. Sprac. Komisia pre optickú terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV pod vedením J. Hajdu, Bratislava 1964 (jazyková poradkyňa).

Slovník slovenského jazyka 5, Bratislava 1965 (spolupráca pri redakcii).

Prekladateľská činnosť

 1. Obršlík - A. Bilík - N. Manochyn, Russkij jazyk. Odborné texty pre priemyselné školy strojnícke, Praha 1955 (preklad slovníka).
 1. Veličková, Ruský jazyk. Odborné čítanie pre stredné priemyselné školy elektrotechnické. Pre potreby škôl s vyučovacím jazykom slovenským upravila V. Dujčíková, Praha 1965.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch: Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954 - 9, 1961 (členka red. rady).

Redakčná činnosť v publikáciách: Slovník slovenského jazyka 5, Bratislava 1965 (spolupráca pri redakcii).