NOVÁK ĽUDOVÍT

Nar. 15.10.1908, Skalica, okr. Senica. Študoval v r. 1927-1932 na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a v r. 1932-1934 na Sorbonne a iných vysokých školách v Paríži (slavistika - romantistika - ugrofinistika). 1932 PhDr., 1938 doc. 1939 mim. prof., 1941 prof., 1968 DrSc. V r. 1934-1937 pracovník Jazykového odboru Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine (referent), 1939-1948 Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1944-1945 dekan fakulty. V r. 1948-1957 na dočasnom odpočinku s polročným prerušením v r. 1951 (pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení). V r. 1957-1963 pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Prahe, pobočky v Brne (externý pracovník, súčasne v r. 1957-1964 externý pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave, v r. 1964-1969 pracovník ústavu (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník). V r. 1968-1971 pracovník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave (profesor), v r. 1972-1981 Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (profesor), od r. 1981 na dôchodku. V r. 1939-1943 generálny tajomník Slovenskej učenej spoločnosti, 1939-1945 Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave. Zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave. V r. 1941-1945 predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Bratislave, v r. 1972-1973 predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave, v r. 1973-1976 predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove. Člen viacerých zahraničných jazykovedných spoločností. V r. 1970-1978 člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda. 1968 pri príležitosti 50. výročia vzniku československého štátu pochvalný dekrét a cena za zásluhy o budovanie kultúry a vedy na Slovensku, 1969 pri príležitosti 500-ročného jubilea Academie Istropolitany a 50-ročného jubilea Univerzity Komenského pochvalný dekrét uznania za zásluhy o budovanie bratislavskej univerzity a Pamätná zlatá medaila za zásluhy vo vede.

Venuje sa štúdiu dejín slovenského jazyka, slovenského spisovného jazyka, najmä fonológie a pravopisu (zástanca radikálnej pravopisnej reformy), problematike jazykovej politiky a jazykovej kultúry, všeobecnej a porovnávacej jazykovede, slavistike, romanistike a ugrofinistike.

1929

 1. O pomere nárečí k jazyku spisovnému. - Slovenské Pomoravie, 1, 1929, č. 26, s. 2-3.
 2. Skalické nárečie a veda. - Slovenské Pomoravie, 1, 1929, č. 35, s. 2.

1930

 1. Zmena g > h v slovenčine. - Sborník Matice slovenskej, 8, 1930, s. 7-26.
 2. K učiteľstvu skalického okolia. - Slovenské Pomoravie, 2, 1930, č. 1, s. 1.
 3. Univ. prof. dr. Miloš Weingart. - Slovenský deník, 21.11.1930, s. 5.

1931

 1. K otázce jerových štřídnic a kontrakce v střední slovenštině. - Bratislava (čas.), 5, 1931, s. 634-680. (Separát: K otázce jerových střednic a kontrakce v střední slovenštině. Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě. Svazek 8. Praha 1932. 54, /1/ s.)
 2. K problému reformy československého pravopisu. - Sborník Matice slovenskej, 9, 1931, s. 38-72.
 3. Conditio sine qua non pri prednášaní slovenských básní. - LUK (Literatúra - umenie - kritika), 2, 1931, s. 42-45.
 4. K reforme slovenského pravopisu. - Slovenský deník, 18.2. 1931, s. 2-3.

1932

 1. De la phonologie historique romane. La quantité et l'accent. - In: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Praha 1932, s. 45-47.
 2. K vnitřním dějinám spisovné slovenštiny. - Slavia, 11, 1932, s. 73-99, 295-322.
 3. O možnostiach slovenskej nacionálnej vedy. Príspevok k československej otázke s hľadiska jazykového. - In: Detvan 50 rokov v Prahe (1882-1932). Rozpomienky, štúdie, úvahy. Turčiansky Svätý Martin 1932, s. 93-106.
 4. Úpadok spisovnej slovenčiny. - Elán, 2, 1931/32, č. 7, s. 3.
 5. Pražský lingvistický krúžok a jeho zakladateľ. - Politika, 2, 1932, s. 227-228.
  1. Stanislav, Liptovské nárečia, Turčiansky Svätý Martin 1932. - Politika, 2, 1932, s. 227-228 (rec.). - Ďalšia autorova recenzia tej istej práce: Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 141-145.

1933

 1. Prípady rat-, lat- za praslov. ort, olt v slovenčine. (Ich zemepisné rozšírenie a výklad; s mapou.) - In: Sborník na počesť Jozefa Škultétyho. Red. A. Mráz - P. Florek - H. Bartek. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1933, s. 576-608. (Separát: Prípady rat-, lat- za praslov. ort, olt v slovenčine. Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine. Sväzok 1. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1933. 33, /1/ s., l mapa.)
 2. Fonologia a štúdium slovenčiny. - Slovenská reč, 2, 1933/34, s. 97-107, 143-157, 161-171. (Separát: Fonologia a štúdium slovenčiny. Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine. Sväzok 2. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1934. 41, /2/ s.)
  1. Sauvaget v spolupráci s J. Balassom a M. Benedekom, Dictionnaire général français-hongois et hongois-français 1, Budapest 1932. - Bratislava (čas.), 7, 1933, s. 334-336 (rec.).
 3. Miloš Weingart, Slovenské stati. - Politika, 3, 1933 (ref.).
  1. Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Praha 1932. - Elán, 5, 1932/33, č. 6, s. 5-6 (ref.).
 4. Spisovná čeština a jazyková kultúra. Red. B. Havránek - M. Weingart, Praha 1932. - Politika, 3, 1933, s. 94-95 (ref.).
 5. Ľud. Štúr a M. M. Hodža ako jazykospytci. Oneskorené poznámky s nenáhodnou paralelou k diskusii o Vajanskom. - Elán, 3, 1932/33, č. 6, s. 1-2.
 6. Udalosť v slovenskej jazykovede. - Elán, 3, 1932/33, č. 5, s. 2-3.

1934

 1. Slovenčina a maďarčina v prvých storočiach ich dejín v strednej Európe. -In: II. międzynarodowy zjazd slawistów, Sekcja I. Księga referatów. Warszawa 1934, s. 85-88.
 2. Le changement e > a dan les mots slovaques empruntés au hongrois et a l'allemand. - Časopis pro moderní filologii, 20, 1934, s. 242-250.
 3. O zvukových hodnotách spisovnej slovenčiny. - Slovenské smery umelecké a kritické, 1, 1934, s. 222-229.
 4. K základom slovenskej ortoepie. - Slovenská reč, 3, 1934/35, s. 42-65.
 5. Jazykové poznámky k XI. divadelným závodom. - Naše divadlo, 7, 1934, č. 8-9, s. 116-122.
 6. Samo Czambel a slovenská jazykoveda. - Slovenské pohľady, 50, 1934, s. 750-755.
 7. Ještě jednou k otázce jerových střídnic v střední slovenštině. - Bratislava (čas.), 8, 1934, s. 144-146.
 8. Ešte raz o jazykovej povahe Žilinskej knihy. - Slovenské pohľady, 50, 1934, s. 766-768.
 9. /Aperçu de la base noétique de la phonologie./ - Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 35, 1934, zv. 1, s. 17-19, 21.
 10. „Szlovák“ alebo „tót“. - Politika, 4, 1934, s. 10-11.
 11. Program slovenskej vedy. - Slovensko, 1, 1934/35, s. 22-23.
  1. Oberpfalcer, Jazykozpyt, Praha 1932. - Politika, 4, 1934, s. 23.
  1. Chaloupecký, Kniha Žilinská, Bratislava 1934. - Slovenské pohľady, 50, 1934, s. 629-696 (rec.). - Ďalšia autorova recenzia tej istej práce: Slovo a slovesnost, 1, 1935, s. 71-72.
  1. Weingart, Český jazyk v přítomností. Úvahy a podněty z jazykové therapie a kultury, Praha 1934. - Slovenské pohľady, 50, 1934, s. 637-639 (rec.).
  1. Mukařovský, Polákova Vznešenost přírody. Pokus o rozbor a vývojové zařadění básnické struktury. Odtlačok zo Sborníka filologického, 10, 1934. Praha 1934. - Slovenské pohľady, 50, 1934, s. 570-571 (rec.).
 12. Slavistika v Paríži. - Elán, 4, 1933/34, č. 6, s. 1-2.
  1. medzinárodný sjazd slovanských filologov vo Varšave. - Politika, 4, 1934, s. 219-220 (správa o zjazde konanom v r. 1934). - Ďalšia autorova správa o tom istom zjazde: Druhý medzinárodný sjazd slavistov v Poľsku, Nový svet, 9, 1934, č. 35, s. 8-9.
 13. Dr. Samo Czambel. K 25. ročnému výročiu jeho smrti. - Nový svet, 9, 1934, č. 42, s. 11-12.

1935

 1. Jazykovedné glosy k československej otázke. 1. vyd. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1935. 384, /2/ s. - 2. vyd. 1936.
 2. Kontrakcia v strednej slovenčine. - In: Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 15-34.
 3. Essay k diskusii o Žilinskej knihe. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 232-244.
 4. Česká listina so slovakizmami z r. 1594. - Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 124-127. - Doplnok: Sborník Matice slovenskej, 14, 1936, s. 214.
 5. K ostatným príspevkom o československej otázke. Na margo troch kníh: Dérerovej, Ciekrovej a Kroftovej. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 353-370.
 6. Ľudovít Štúr a fonetický pravopis. - Slovenská reč, 4, 1935/36, s. 47-55.
 7. K problémom jazykovej kultúry na Slovensku. - Slovo a slovesnost, 1, 1935, s. 166-171.
 8. Náš jazyk a naša kultúra na stredných i vysokých školách. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 605-624.
 9. Niekoľko slov o porušovaní spisovnej normy v slovenskej poézii. - Slovenské pohľady, 5l, 1935, s. 104-114. (Tiež v separáte: Dve štúdie o modernej slovenskej poézii s hľadiska spisovnej normy. Martin, Matica slovenská 1935, s. 5-25.)
 10. Z rečových a kompozičných čŕt Eleny Maróthy Šoltészovej. Na margo dvoch sväzkov „Mojich detí“. - Živena, 15, 1935, s. 26-31.
 11. Predsa - preca a moderná slovenská poézia. - Slovenská reč, 3, 1934/35, s. 168-186. (Tiež v separáte: Dve štúdie o modernej slovenskej poézii s hľadiska spisovnej normy. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1935, s. 29-45.)
 12. O detskej reči v prvom roku. - Živena, 25, 1935, s. 307-309.
 13. Problémy a úlohy slovenskej jazykovedy. - Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 1-14.
 14. My z ducha vychodíme... - Slovensko, 2, 1935/36, s. 58.
 15. Československý národ ako väčšinový národ štátny. - Vedecký svet, l, 1935.
 16. Suum cuique a problém juhoslovanských prvkov v strednej slovenčine. - Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 152-156.
 17. Provinciálnosť, svetovosť a Ján Stanislav. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 719-723.
 18. Provinciálne spôsoby vo vedeckej kritike? Odpoveď Jánovi Stanislavovi. - Prúdy, 19, 1935, s. 592-594.
 19. Ostatný raz o jazykovej povahe Žilinskej knihy. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 128.
 20. Z dejín střední slovenštiny. - Slovo a slovesnost, 1, 1935, s. 254.
 21. Spisovný jazyk a nárečia. - Slovensko, 1, 1934/35, s. 49-51.
 22. Samo Czambel a východná slovenčina. - Slovensko, 1, 1934/35, s. 110-113.
 23. Ako sa bude hovoriť na Slovensku o 50 rokov? - Politika, 5, 1935.
 24. Ešte raz o porušovaní spisovnej normy v slovenskej poézii. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 423-424.
 25. Sbierajte staré jazykové pamiatky slovenské! - Slovensko, 1, 1934/35, s. 242.
 26. Časové otázky současné spisovné slovenštiny. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 517.
 27. Matica slovenská a politika. - Slovensko, 2, 1935/36, s. 242.
 28. Dnešný stav štúdia slovenčiny v Matici slovenskej. - Slovensko, 1, 1934/35, s. 162-164.
 29. Sjazdy slovanských filológov. - Slovensko, 1, 1934/35, s. 80.
 30. Otázka doktorátov. - Nový svet, 2, 1935, slávnostné číslo.
 31. Obsadenie etnografickej katedry na Komenského univerzite. - Politika, 5, 1935.
  1. Małecki - K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Część l: Mapy. Część II: Wstęp objaśnienia, wykazy wyrazów, Kraków 1934. - Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 149-151 (rec.).
  1. Jakobson - J. Mukařovský, Dějiny českého verše, Československá vlastivěda, 3, Praha 1934, s. 376-429. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 55-60 (rec.).
  1. Hlaváček, Žalmy. Z pozostalosti s poznámkami vydal A. Hartl s úvodom J. Mukařovského, Praha 1934. - Slovenské pohľady, 21, 1935, s. 124-125 (rec.).
  1. Mukařovský, Výber z prózy Karla Čapka, Praha 1934. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 316-318 (rec.).
  1. Chaloupecký, L'université Pierre Pázmány et la Slovaquie - Univerzita Petra Pázmánya a Slovensko (1635-1935), Bratislava 1935. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 718-719 (rec.).
  1. Trávníček, Historická mluvnice československá. Úvod, hláskosloví a tvarosloví, Praha 1935. - Prúdy, 19, 1935, s. 568-570 (rec.). - Ďalšia autorova recenzia tej istej práce: Sborník Matice slovenskej, 14, 1936, s. 215-218.
  1. Vážný, Nářečí slovenská. Odtlačok z diela Československá vlastivěda 3, Praha 1934, s. 219-310. - Sborník Matice slovenskej, 13, 1935, s. 145-148 (rec.).
  1. Dilong, Hviezdy a smútok, Turčiansky Svätý Martin 1934. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 190 (ref.).
  1. Mráz, Matica slovenská v rokoch 1863-1875, Turčiansky Svätý Martin 1935. - Slovensko, l, 1934/35, s. 239-240 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Nová kniha o Matici slovenskej, Elán, 5, 1935.
 32. Z lingvistických časopisov. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 515-518 (ref.).
 33. Jazykoveda v Sborníku Matice slovenskej. - Slovensko, 2, 1935/36, s. 20-21.
  • Peter Tvrdý. - Slovenské pohľady, 51, 1935, s. 182-183. - Ďalší autorov príspevok pri tej istej príležitosti: Za Petrom Tvrdým, Elán, 5, 1935, č. 7, s. 5.
 34. Rudo Uhlár umrel. - Slovensko, 1, 1934/35, s. 83-84.

1936

 1. Základná jednotka gramatického systému a jazyková typológia. - Sborník Matice slovenskej, 14, 1936, s. 3-14. - Znovu publikované: Osnovnaja jedinica grammatičeskoj sistemy i tipologija jazyka. - In: Pražskij lingvističeskij kružok. Sbornik statej. Red. N. A. Kondrašov. Moskva, Progress 1967, s. 210-225.
 2. L'harmonie vocalique et les alternances consonantiques dans les langues ouralo-altaiques surtout finno-ougriennes. Notes synchronicques et diachroniques. - In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 6. (Études dédiées au quatrième Congrès de Linguistes.) Praha 1935, s. 81-95.
 3. Spisovná slovenčina a ústava Československej republiky. - Slovenské pohľady, 52, 1936, s. 230-239, 292-304.
 4. Spisovná slovenčina a školstvo v ČSR. - In: Pamätník slovenského školstva za účinkovania T. G. Masaryka. 1. Bratislava 1935, s. 71-75.
 5. Tézy k diskusii o reforme slovenského pravopisu. - Národná škola slovenská, 14, 1936, s. 324-327.
 6. Reforma slovenského pravopisu v duchu Štúrovom. - Slovenský učiteľ, 17, 1936, s. 537-545.
 7. Návrat k štúrovskému pravopisu. - Slovensko, 3, 1936, s. 81-84.
 8. Slovenské ô a ä v písme a vo výslovnosti. K diskusii o pravopisnej reforme. - Sborník Matice slovenskej, 14, 1936, s. 172-184.
 9. Slovenčina s hľadiska sociálneho. - Kalendár Slovenskej ligy na Slovensku, 11, 1936, s. 43-47.
 10. Organizačné problémy vedeckého života. - Slovenské pohľady, 52, 1936, s. 165-173.
 11. Ľudovít Štúr ako jazykovedec. - Slovenské pohľady, 52, 1936, s. 1-10.
 12. K reforme slovenského pravopisu. List Fr. Kapinajovi, predsedovi SSU. - Národná škola slovenská, 14, 1936, s. 199-200.
 13. K patológii slovenského nacionalizmu? - Slovenské pohľady, 52, 1936, s. 405-416.
 14. K vědeckým základům slovenského nacionalismu. - Lidové noviny, 22.10.1936, s. 5.
 15. Ešte raz: Suum cuique a problém juhoslovanských prvkov v strednej slovenčine. - Sborník Matice slovenskej, 14, 1936, s. 223.
 16. Ešte raz: Provinciálnosť, svetovosť a Ján Stanislav. - Slovenské pohľady, 52, 1936, s. 59-61.
 17. Práva slovenčiny v našom rozhlase. - Slovensko, 2, 1936, s. 130-132.
 18. Príprava veľkého slovníka anglicko-slovenského a slovensko-anglického. - Slovensko, 2, 1935/36, s. 214-217.
 19. Jazykovedecký význam Ľudovíta Štúra. - Slovenská liga, 13, 1936, s. 167-169.
 20. Nový jazykovedný sväzok Sborníka Matice slovenskej. - Slovensko, 2, 1935/36, s. 210-214 (ref.).

1937

 1. K základným otázkam štrukturálnej jazykovedy. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1936, s. 3-23. - Časť štúdie znovu publikovaná pod názvom Kombinatórny variant a fonéma. In: A. Popovič, Štrukturalizmus v slovenskej vede. 1931-1949. Dejiny, texty, bibliografia. Martin, Matica slovenská 1970, s. 75-80.
 2. Quelques remarques súr le systeme phonologique du hongrois. - Études Hongroises 14-15, 1936-37, s. 219-234.
 3. Oravská listina z r. 1574. S prílohou faksimile. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 172-179.
 4. O reforme slovenského pravopisu. - Národná škola slovenská, 15, 1937, s. 271-273, 294-296, 317-320.
 5. K námietkam proti reforme slovenského pravopisu. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 198-200.
  1. Stanislav, Pôvod východoslovenských nárečí, Bratislava (čas.), 9, 1935, s. 51-89. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 189-191 (rec.).
  1. Stanislav, Spisovný jazyk slovenský. In: Slovanské spisovné jazyky v době přítomné. Red. M. Weingart, Praha 1937, s. 61-106. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 149-196 (rec.).
  1. Tŕňovský, K rečovej otázke Slovákov so zreteľom k víčitke „Proč jste se odtrhli?“, Trnava 1937. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 191-194 (rec.).
 6. Výskum slovenských nárečí. - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 187-188.
  • Stanislav Petřík. (24. sept. 1909 - 10. nov. 1937.) - Sborník Matice slovenskej, 15, 1937, s. 186.

1938

 1. Čeština na Slovensku a vznik spisovnej slovenčiny. Na okraj najnovších prác o spisovnej češtine a slovenčine. - Slovenské pohľady, 54, 1938, s. 103-111, 159-173, 217-222, 281-287.
 2. Vrchol štátoprávneho vývinu slovenčiny. - Sborník Matice slovenskej, 16-17, 1938-39, s. 3.
  1. Bartek, Príspevok k dejinám slovenčiny. Odtlačok zo Sborníka Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, 3, 1936, zv. 1-2 zaradený do zoznamu kníh Matice slovenskej. - Sborník Matice slovenskej, 16-17, 1938-39, s. 147-150 (rec.).
 3. Omyl v československej lexikografii školské. /J. K. Garaj, Príručný slovník diferenciálny a synonymický, Turčiansky Svätý Martin 1937. - Slovo a slovesnost, 4, 1938, s. 61-63 (rec.). - Ďalšia autorova recenzia tej istej publikácie: Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 386-394.
 4. K najnovším učebniciam jazykov. - Politika, 8, 1938, s. 97-99.
  • Nikolaj Sergejevič Trubeckoj a + Miloš Weingart. (16. apr. 1890 - 25. jún 1938; 21. nov. 1890 - 12. jan. 1939.) - Sborník Matice slovenskej, 16-17, 1938-39, s. 145.

1939

 1. Projet d'une nouvelle définition du phonème. - In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 8. Praha 1939, s. 66-70. - Znovu publikované in: A Prague School Reader in Linguistics. Red. J. Vachek. Bloomington, Indiana University Press 1964, s. 150-155. - Ďalšie publikovanie: Projekt novogo opredelenija fonemy. In: Pražskij lingvističeskij kružok. Sbornik statej. Red. N. A. Kondrašov. Moskva, Progress 1967, s. 95-99.

1940

 1. Die slowakische Sprache. - Leipziger Vierteljahresschrift für Südosteuropa, 4, 1940, č. 4, s. 230-242.
 2. Slovenské a podkarpatoruské nárečia vo svetle európskej fonologickej geografie. Synchronické i diachronické poznámky k porovnávacej jazykovede stredoeurópskej. Venované prof. J. Zilynskému k šesťdesiatym narodeninám. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 85-99, nem. res. s. 99-102, rus. res. s. 102-105.
 1. Neznáme nemecké vplyvy na západoslovanský, východoslovanský a maďarský konsonantizmus. Germanoslavistický príspevok k porovnávacej jazykovede stredoeurópskej (o zmenách (x) > h a ŕ > ř). Prof. O. Hujerovi k šesťdesiatym narodeninám. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 106-112, nem. res. s. 112-115, rus. res. s. 115-117. - Znovu publikované in: Dve štúdie z porovnávacej jazykovedy stredoeurópskej. Bratislava, Slovenská učená spoločnosť 1940, s. 27-40.
 2. List + kniežaťa N. S. Trubeckého o slovenskom, českom a ruskom historickom hláskosloví. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 299-302 (list N. S. Trubeckého L. Novákovi so sprievodným vysvetľujúcim textom Ľ. Nováka).
 3. Carpatica, 1, řada A (duchovědná), 1936. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 363 (ref.).
 4. Sborník Matice slovenskej, 16-17, 1938-39, č. 3-4, časť druhá; Historia. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 368-369 (rec.).
 5. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Sammelwerk der Slowakischen Museumsgesellschaft. Príloha k časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 32-33, 1938-39, zoš. 1-8. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 369-370 (rec.).
 6. Filozofický sborník 1, 1940, č. 1. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 372-373 (ref. o príspevkoch týkajúcich sa jazykovedy).
 7. Acta Linguistica, 1, 1939, zv. 1-3. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 373-375 (ref.).
 8. Slovenský jazyk, 1, 1940, č- 1-2. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 372 (rec.).
 9. Linguistica Slovaca a ostatné časti Časopisu Slovenskej učenej spoločnosti. - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 375-377.
 10. Poznámka k Paulinyho posudku časopisu Linguistica Slovaca I/ll. /E. Pauliny, Linguistica slovaca, 1-2, 1939-40, Sborník Matice slovenskej, 18, 1940, s. 170-175./ - Sborník Matice slovenskej, 18, 1940, s. 176.
 11. Slovenská učená spoločnosť. - Slovenská politika, 21, 1940, č. 182, s. 3.
  • Ján Šárga (23.XII.1918-4.II.1940), - Linguistica Slovaca, 1-2, 1939-40, s. 357-359.

1941

 1. Z abecedy organizácie slovenskej kultúry. 1. vyd. Bratislava, Slovenská učená spoločnosť 1941. 31, /1/ s.
 2. Najstaršia, doteraz neznáma česká listina zo Slovenska. (Stiborovská; Skalica 13. decembra 1422; s prílohou faksimile.) - Linguistica Slovaca, 3. 1941, s. 130-133.
 3. Sborník Matice slovenskej, 18, 1940, časť prvá: Jazykoveda. - Linguistica Slovaca, 3, 1941, s. 171 (ref.).
 4. Slovenská reč a Slovenský jazyk. - Linguistica Slovaca, 3, 1941, s. 172.
 5. Société Genèvoise de Linguistique. - Linguistica Slovaca, 3, 1941, s. 154 (správa o založení spoločnosti).
 6. Redakčná poznámka. - Linguistica Slovaca, 3, 1941, s. 172.
  • Nicolaas van Wijk (4. október 1880 - 15. marec 1941). - Linguistica Slovaca, 3, 1941, s. 154.

1942

 1. Bohatá dvojročná činnosť Slovenskej učenej spoločnosti. - Slovák, 24, 1942, č. 12, s. 3.
 2. Prípravy na založenie Slovenskej akadémie vied a umení. - Slovák, 24, 1942, č. 73, s. 12.
 3. Založí sa Slovenská akadémia vied a umení. - Katolícke noviny, 51, 1942, č. 15, s. 3.
 4. Investície a kultúra. - Slovák, 24, 1942, č. 83, s. 8.
 5. Slovenská akadémia vied a umení a vznik akadémií v cudzine. - Slovák, 24, 1942, č. 144, s. 7.
 6. K osvedčeniu poslanca Dr. Františka Hrušovského. - Slovák, 24, 1942, č. 149, s. 7.
 7. Časovosť založenia Slovenskej akadémie vied a umení. - Slovák, 24, 1942, č. 153, s. 8.
 8. Vnútorná organizácia Slovenskej akadémie vied a umení. -Slovák, 24, 1942, č. 156, s. 10.
 9. Prvé ozveny založenia Slovenskej akadémie vied a umení v cudzine. - Slovák, 24, 1942, č. 233, s. 12.

1947

 1. K otázke termínov rád (rad) - rehoľa = ordo v slovenčine: - Františkánsky obzor, 13, 1947, s. 83-90.

1948

 1. Slovenský pravopis bez ypsilonu. - Kultúrny život, 3, 1948, č. 10, s. 4.

1953

155./Diskusné príspevky na konferencii o porovnávacej slovanskej jazykovede, konanej v dňoch 5.-7.3.1953 v Olomouci./ - Slavia, 22, 1953, s. 220-221, 287, 298, 343.

 1. /Diskusný príspevok na zasadnutí aktívu kultúrnych a vedeckých pracovníkov o úprave slovenského pravopisu, konanom dňa 10.6. 1953 v Bratislave./ - Slovenská reč, 18, 1952-53, s. 347-348.

1958

 1. Vzťah jazyka k mimojazykovej skutočnosti. - In: O vědeckém poznání soudobých jazyků. Red. A. Dostál. Praha, Nakladatelství ČSAV 1958, s. 30-32.
 2. Juhočeské michme to vyskoumali paralela k préteritu volalach? - In: Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka. Red. V. Machek et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 233-240.
 3. Štylistické poznámky k nadpisom v Gregorovej Mluvnici spisovné slovenštiny. - In: Rodné zemi. Sborník prací k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy Aloise Gregora. Red. R. Fukal - M. Kopecký. Brno, Musejní spolek 1958, s. 262-268.
 4. K intencii slovesa. - In: K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Sborník projevů z konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků, která se konala 28. ledna až 2. února 1957 v Olomouci a v Praze. Red. J. Bělič et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 73-74.
 5. Participiálne väzby a otázka historického pomeru parataxy a hypotaxy. - In: K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Sborník projevů z konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků, která se konala 28. ledna až 2. února 1957 v Olomouci a v Praze. Red. J. Bělič et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 138-139.

1959

 1. K otázke spony (kopuly). - In: Jazykovedné štúdie. 4. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959, s. 129-130.

1962

 1. Závažnosť turčianskeho slovníka prof. Vážneho pre slovenskú historickú lexikológiu. - Jazykovedný časopis, 13, 1962, s. 127-137.

1965

 1. Semiologický rozbor lineárních jazykových útvarů. - Jazykovědné aktuality. Zpravodaj Jazykovědného sdružení při Československé akademii věd, 1965, č. 2-3, s. 28-29 (tézy prednášky v Jazykovednom združení pri ČSAV).

1966

 1. K otázke nulovej syntagmy. - In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 16. A. 1964. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 99-107.
 2. Caractère périphérique des consonnes dans le système phonologique et dans la structure syllabique. - In: Travaux linguistique de Prague. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Red. J. Vachek. Praha, Academia 1966, s. 127-132.
 3. Le rapport mutuel des formes du nominatif des pronoms personnels dans les langues slaves. À la mémoire du professeur Václav Vážny. - Slavica Slovaca, l, 1966, s. 229-236.

1967

 1. K triedeniu nulových útvarov v jazykoch. - Jazykovedné aktuality, 1967, č. 1, s. 1-6 (tézy prednášky v Jazykovednom združení pri ČSAV).
 2. Ku gramatickej kategórii osoby. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 58-61.
 3. O tretej osobe pri impersonáliách. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 67-68.
 4. O pôvode slovenského antepréterita. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 81.
 5. Tvorenie imperatívu a kondicionálu. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 95-97.
 6. O spoločenskom dosahu úvodného referátu. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 49-51.
 7. Ešte raz o jazykovej normotvornej právomoci na Slovensku. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 71-74.
 8. Niektoré otázky z ortoepie a problém pravopisnej reformy.

1968

 1. K fonologickej štruktúre vokalizmov slovanských spisovných jazykov. - In: Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Red. J. Dzurenda et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 19-31, rus. res. s. 31-32, angl. res. s. 32-33.
 2. La quantité sémantisée, l'accourcisement syllabique et les morphemes zéro dans la morphologie du slovaque et du tchèque. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 2. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968, s. 40-54.
 3. Typologická charakteristika nominatívnych tvarov osobných zámen slovanských jazykov. - Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 15-24.
 4. Konvergentný vývin slovanských osobných zámen a slovies. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 201-210.
 5. Dominante - subdominante en phonologie. - In: Travaux linguistiques de Prague. 3. Éduted structurales dédiées au VIe Congrès des slavistes. Praha, Academia 1968, s. 203-213.
 6. Pravda o slovenskom pravopise. - Matičné čítanie, 1, 1968, č. 2, s. 1, 6.

1969

 1. Axiomatika semiológie lineárnych útvarov. - Slavica Slovaca, 4, 1969, s. 18-34.
 2. K sporným otázkam fonológie. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 179-182.

1970

 1. Définition de la syllabe et de ses composants (voyelle, diphtongue, sonore, consonnes). - In: Proceedings of the Sixt International Congress of Phonetic Sciences. Held at Prague 7.-13. September 1967. Red. M. Romportl. Praha, Academia 1970, s. 679.
 2. Samostatnosť a originálnosť spisovnej slovenčiny. - In: Slovenčina moja. Zborník z konferencie o slovenskom jazyku a literatúre. Red. J. Špánik. Bratislava, Krajský pedagogický ústav 1970, s. 59-70.
 3. The Present-Day Tasks of the Phonetic Sciences. Round Table Discussion. - In: Proceedings of the Sixth International Congress of Phonetic Sciences. Held at Prague 7-13 September 1967. Red. M. Romportl. Praha, Academia 1970, s. 98-99.
 4. /Diskusné príspevky./ - In: Proceedings of the Sixth International Congress of the Phonetic Sciences. Held at Prague 7-13 September 1967. Red. M. Romportl. Praha, Academia 1970, s. 607, 789, 939.
 5. Konvergentný vývin fonologickej a morfologickej štruktúry osobných zámen a flektívnych morfém. - In: Akta sjezdu. 2. Red. B. Havránek. Praha, Academia 1970, s. 633-634.
 6. /Diskusné príspevky na VI. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 7.-13.8.1968 v Prahe./ - In: Akta sjezdu. 1. Red. B. Havránek. Praha, Nakladatelství ČSAV 1970, s. 33-34.
 7. Vekovitý strážca Almae Matris (Marcel Svorad, vrátnik FF UK v Bratislave). - Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 17, 1970, č. 2, s. 4.

1974

 1. Hraničné predely a morfémické švíky. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 23-24. 1971-1972. Red. Š. Ondruš, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 33-38.

1975

 1. Príznakové a nepríznakové nulové morfémy v morfológii slovanských jazykov. - In: Jazykovedný zborník. Z príležitosti VII. slavistického kongresu vo Varšave. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 4. Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975, s. 53-63, rus. res. s. 63, franc. res. s. 63-64.

Prekladateľská činnosť

 1. de Balzac, Otec Goriot, Bratislava 1965, 1966, 1970.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch a periodických zborníkoch: Linguistica Slovaca, 1-3, 1939-1941 (redaktor), 4-6, 1946-1948 (spoluredaktor). - Prešov Studies in Linguistics. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník 4, 1971 (člen red. rady, hlavný redaktor). - Sborník Matice slovenskej, 13, 1935 - 18, 1940 (redaktor prvej časti, Jazykovedy).

Redakčná činnosť v publikáciách: Jazykovedný zborník. Z príležitosti VII. slavistického kongresu vo Varšave, Bratislava 1975 (vedecký redaktor).

Literatúra

Jóna, E.: Jazykovedec Ľudovít Novák päťdesiatročný. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 373-374.

Pauliny, E.: Prof. dr. Ľudovít Novák 50-ročný. - Jazykovedný časopis, 9, 1958, s. 163.

Blanár, V.: 60 rokov profesora dr. Ľudovíta Nováka. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 311-313.

Ondruš, Š.: K šesťdesiatym narodeninám profesora Ľudovíta Nováka. - 15. októbra 1908. - Slavica Slovaca, 4, 1969, s. 114-116.

Štolc, J.: Prof. Ľudovít Novák šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 80-82.

Slovák, E.: Trpký život. - Smena na nedeľu, 4 (22), 1969, č. 11, s. 4 (o životných osudoch Ľ. Nováka po 2. svetovej vojne).

Bagin, A.: 65 rokov profesora Ľudovíta Nováka. - Slovenská literatúra, 20, 1973, s. 627-628.

Sabol, J.: Nekompromisný hľadač vedeckej pravdy. Ľudovít Novák 65-ročný. - Východoslovenské noviny, 22, 1973, č. 246, s. 3.

Sabol, J.: Životné jubileum prof. Ľudovíta Nováka. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 16. Red. M. Chmelárová. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1974, s. 431-433 (k 65. narodeninám).

Pauliny, E.: Na sedemdesiatku prof. Ľudovíta Nováka. - Slovenská reč, 43, 1978, s. 292-295.

Sabol, J.: Nad jazykovedným dielom profesora Ľudovíta Nováka. - Jazykovedný časopis, 29, 1978, s. 174-178 (k 70. narodeninám).

Habovštiaková, K.: Jubileum jazykovedca. Univ. prof. Ľudovít Novák sedemdesiatročný. - Práca, 17.10.1978, s. 6.

Ruščák, F.: Roky za katedrou. - Východoslovenské noviny, 11.10.1978, s. 1 (k 70. narodeninám).

Oravec, J.: Prof. Ľudovít Novák sedemdesiatpäťročný. - Slovenská reč, 48, 1983, s. 366-369.

Sabol, J.: Univ. prof. Ľudovít Novák sedemdesiatpäťročný. - Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 73-74.

Sabol, J.: Životné jubileum prof. Ľudovíta Nováka. - Spravodaj Univerzity P. J. Šafárika, 15,1984, č. 1-2, s. 11, 13 (k 75. narodeninám).

Novák, Ľudovít. - In: D. Chrobák - O. Čeppan, Rukoväť dejín slovenskej literatúry. 3. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1949, s. 174-175 (heslo).

ML /= Miroslav Laciok/: Novák Ľudovít. - In: M. Kudělka a Z. Šimeček s kolektívom, Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1972, s. 343 (heslo).

Novák, Ľudovít. - In: Encyklopédia Slovenska. 4. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1980, s. 111 (heslo).

Novák, Ľudovít. - In: Ilustrovaný encyklopedický slovník. Red. J. Kožešník et al. Praha, Academia 1981, s. 692 (heslo).

Novák, Ľudovít. - In: Pedagogická encyklopédia. 1. Red. O. Pavlík et al. Bratislava, Veda 1984, s. 634 (heslo).

Novák, Ľ. - In: Co je co? 3. Příručka pro každý den. Sprac. R. Reisenauer - J. Havelka - L. Maršíková - A. Tejnor. 2. vyd. Praha, Pressfoto - vydavatelství ČTK 1984, s. 538 (heslo).

Sabol, J.: Súpis prác prof. Ľudovíta Nováka za roky 1929-1973. - In: Nové obzory. 16. Red. M. Chmelárová. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1974, s. 433-445.

Sabol, J.: Súpis prác prof. Ľudovíta Nováka za roky 1974-1977. - Jazykovedný časopis, 29, 1978, s. 178-179.

Sabol, J.: Súpis prác prof. Ľudovíta Nováka za roky 1978-1982. - Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 74-76.