KOMOROVSKÝ JÁN

Nar. 2.6.1924, Trenčín. Študoval v r. 1945-1951 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ruský jazyk-filozofia). 1952 PhDr. 1967 CSc. V r. 1949-1954 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborný pracovník), v r. 1954-1959 pracovník Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odborný asistent), v r. 1959-1961 pracovník Slovenského vydavateľstva pôdohospodárskej literatúry (redaktor odborných slovníkov), v r. 1961-1969 pracovník Strojárskych a metalurgických závodov v Dubnici nad Váhom (technický úradník), v r. 1969-1975 pracovník Kabinetu etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samostatný vedecký pracovník), v r. 1975-1984 pracovník Ústavu mechanizácie odevnej výroby v Trenčíne (technický úradník), od r. 1984 na dôchodku. 1973 výročná cena vydavateľstva Mladé letá za r. 1972.

V jazykovede sa venoval rusko-slovenskej a slovensko-ruskej lexikológii a lexikografii, jeho hlavnou pracovnou náplňou je folkloristika, zaoberá sa aj otázkami historickej poetiky a mytológie.

1947

 1. K prekladaniu Slova o pluku Igorovom do slovenčiny. - Slovo a tvar, l, 1947, s. 21-25.

1948

 1. Izvestija Akademii nauk SSSR. Otdelenije literatury i jazyka, 5, 1946; 6, 1947. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 400-404 (ref.).
  1. Svešnikov - A. A. Hoch, Slovníček sovětských zkratek, Praha 1948. - Ruština v škole, 1, 1948/49, s. 18 (ref.).
 2. O slovensko-ruskú lexikografiu. - Ruština v škole, 1, 1948/49, s. 20 (o práci na rusko-slovenskom a slovensko-ruskom slovníku).
 3. Nový pravopisný slovníček. - Ruština v škole, 1, 1948/49, s. 49 (ref.).

1950

 1. Lenin o jazykovej kultúre. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 41-43.

1951

 1. Ohlas Stalinových prác o jazykovede. 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1951. 69 s. (spoluautor).
   1. Obnorskij - S. G. Barchadarov, Chrestomatija po istorii russkogo jazyka 2, Moskva 1948-1949. - Sovětská věda - Jazykověda, 1, 1951, č. 6, s. 26 (ref.).

1952

 1. Slovensko-ruský prekladový slovník 1, Bratislava 1950. - Ruský jazyk, 2, 1951/52, s. 255-256 (ref.).

1955

   1. Jefimov, Jazyk satiry Saltykova-Ščedrina, Moskva 1953. - Sovětská jazykověda, 5, 1955, s. 70-71 (ref.).

1960

 1. O jazyku umeleckej literatúry. /V. V. Vinogradov, O jazyke chudožestvennoj literatury, Moskva 1959./ - Slovenská literatúra, 7, 1960, s. 252-253 (ref.).

Spolupráca

Slovensko-ruský prekladový slovník. 2. (Paralelný ruský názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied 1957.

Prekladateľská činnosť

  1. Reznikov, Proti agnosticizmu v jazykovede. Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 70-88.
  1. Stalin, O marxizme v jazykovede. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 6-21 (spoluprekladateľ).
  1. Stalin, O niektorým otázkach jazykovedy. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 33-57 (spoluprekladateľ).
  1. Čikobava, O niektorých otázkach sovietskej jazykovedy. - In: Za marxistickú jazykovedu. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1950, s. 39-63.
 1. Kostylev, Ivan Hrozný 1, Bratislava 1951.
  1. Dobromyslov - N. V. Soloviov, Hlavné úlohy pri vyučovaní ruštiny v škole vo svetle učenia J. V. Stalina o jazyku. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 73-85.
 1. Camerian, Národ a národnosť. - Sovětská věda - Jazykověda, 2, 1952, s. 81-87.
 1. Obrazcov, Moje povolanie, Martin 1953.
  1. Belinskij, State o ruskej literatúre, Bratislava 1953.
 1. Erenburg, Poézia Pabla Nerudu. Novyj mir, 1949, č. 1. - In: Pablo Neruda, Vám patrím, vám spievam. Prel. Š. Žáry - V. Oleríny. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1953.
  1. Radiščev, Cestovanie z Petrohradu do Moskvy. Bratislava 1955.

Slovo o pluku Igorovom. Bratislava 1960.

  1. Dobroľubov, Problémy a postavy ruskej literatúry. Bratislava 1961 (spoluprekladateľ).
  1. Mejerchoľd, O divadle, divadelnosti a divadelníkoch. - Slovenské divadlo, 14, 1966, s. 333-367.
  1. Čistov, Špecifikum folklóru vo svetle teórie informácie. - Slovenský národopis, 20, 1972, s. 345-359.

Alpamyš. Bratislava 1972.

Mahabhárata alebo príbeh o veľkej bitke potomkov Bháratu. Staroindický epos v prerozprávaní E. N. Ťomkina a V. B. Ermana. Bratislava 1975.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch a periodických zborníkoch: Ethnologia Slavica, 1, 1969 - 5, 1973 (výkonný redaktor). - Ruský jazyk 2, 1951/52 (člen red. rady).

Literatúra

B.V. /= Viktor Borodovčák/: Komorovský Ján. - In: M. Kudělka a Z. Šimeček s kolektívom, Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1972, s. 235-236 (heslo).

Gašparíková, V.: Životné jubileum PhDr. Jána Komorovského, CSc. - Slovenský národopis, 32, 1984, s. 652-653 (k 60. narodeninám).