IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ MÁRIA rod. Ivanová

Nar. 24.2.1923, Batizovce, okr. Poprad. Študovala v r. 1942-1947 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk, nemecký jazyk). 1949 PhDr., 1961 CSc. V r. 1947-1951 pracovníčka Vydavateľstva SAV (vedúca redakcie), v r. 1952-1981 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka), od r. 1982 na dôchodku.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä lexikológie a lexikografie, štylistiky a jazykovej kultúry.

1952

 1. O dvojtvaroch v spisovnej slovenčine, - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 27-34.
 2. Slovenská reč, 16, 1950/51. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 6, 1952, s. 151-152 (ref.).
 3. Spätý - spiaty. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 262-263. - Tamže: Zpakruky (s. 263). - Obruštek - obrúštek (s. 263-264). - Krahnúť - krehnúť (s. 264). - Olympský - olympijský (s. 319-320).
 4. Súcítiť či súcitiť? - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 60-61. - Tamže: Túžiť po niečom, po niekom, za niekým, za niečím (s. 63-64).

1953

 1. Slovníček. - In: Ľudovít Štúr. Reči a state. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953 (Hviezdoslavova knižnica, zv. 21), s. 373-388.
 2. Dbať na čistotu, nie „dbať čistoty“. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 190. - Tamže: Využite naše služby! (s. 190-191). - Nevyhnuteľný či nevyhnutný (s. 191-192).
 3. Význam slov štepenie a štiepenie. - In: Jazykový kútik. Bratislava, Československý rozhlas 1953, s. 16-18.

1954

 1. Z problematiky slovníka cudzích slov. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 90-99.
 2. Ukážky spracovania slovníka. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 118-128 (spoluautorka).
 3. Jedna hádanka kritikova. Príspevok do diskusie o knihe M. Jančovej „Rozprávky starej matere“. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 22, s. 4.
 4. Vyšiel nový slovník cudzích slov. /Slovník cudzích slov, Bratislava 1953./ - Kultúrny život, 9, 1954, č. 8, s. 7 (ref.).
 5. A.I. Bačinskij - S. M. Iľjašenko, Fyzika I, prel. T. Klein, Bratislava 1954. - Technická práca, 6, 1954, s. 635 (posudok jazykovej stránky publikácie).
   1. Bačinskij - S. M. Iľjašenko, Fyzika II, prel. M. Záhorský, Bratislava 1954. - Technická práca, 6, 1954, s. 702 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Vávra, Úvod do energetiky, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 91-95 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 6. Zaplatiť a preplatiť. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 157-158.
 7. Elektrizovať - elektrizácia. - Technická práca, 6, 1954, s. 636-637. - Tamže: Na okraj termínu cech (s. 637). - Olympijský - olympský (s. 703-704). - Elektrifikovať - elektrifikácia - elektrizovať, elektrizácia (s. 762). - Popularizačný - populárny (s. 762-763). - Drevený - drevitý - drevnatý (s. 763).

1955

 1. K štylistickej charakteristike slov v normatívnom slovníku. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 40-49.
 2. Dialogická povaha Rozprávok starej matere od M. Jančovej. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 104-106.

1957

 1. Os - osa. - In: Jazyková poradňa. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1957, s. 41-42. - Tamže: Obor - odbor (s. 44-45). - Štepenie - štiepenie (s. 45-46). - Olympijský - olympský (s. 148).

1958

 1. K výstavbe kontextu v próze M. Urbana. - Jazykovedný časopis, 9, 1958, s. 22-58.
 2. Frazeológia v Kalinčiakovej Reštavrácii. - Slovenská literatúra, 5, 1958, s. 166-181.
 3. Prvky ľudovej reči v Kalinčiakovej Reštavrácii. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 37-40.
 4. Poznámky k rozboru umeleckej prózy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 268-273.
 5. Objavili sme dialogizovanú prózu? - Mladá tvorba, 3, 1958, č. 6-7, s. 50-51.

1959

 1. Slovník slovenského jazyka. 1. diel A-K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959. 815, /1/ s. - 2. vyd. (nezmenené) 1971 (spoluautorka).
 2. Malý slovník cudzích slov. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1959. 450, /3/ s. - 2. vyd. (zrevidované) 1960. 452, /1/ s. - 3. vyd. (zrevidované s dodatkom) 1961. 460, /1/ s. - 4. vyd. (zrevidované a upravené) 1964. 463, /3/ s.
 3. Gramatická a lexikálna charakteristika slova len v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 345-356 (spoluautorka).
 4. Čo so žiackym slangom? - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 5, 1959, s. 285-286.
 5. Príspevok k štýlu prózy. /A. Neubert, Die Stilformen der „erlebten Rede“ im neueren englischen Roman, Halle 1957./ - Slovenská literatúra, 6, 1959, s. 487-489 (ref.).
 6. Sborník štúdií a prác Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Spoločenské vedy. Slovenský jazyk a literatúra, 1, 1957, zoš. 1-4. - Jazykovedný časopis, 10, 1959, s. 180-184 (ref.).
 7. /Písanie slova kybernetika./ - Pravda, 6.6.1959, s. 4. -Tamže: /Nové významy slov lakovač a lakovník/ (13.6., s. 4). - /Pôvod a význam frázy mať dačo za lubom/ (7.4., s. 4). - /Citovo zafarbené slová na -kať/ (11.7., s. 4). - /Slová hocikto, hockto, ledakto vo funkcii podstatných mien/ (18.7., s. 4). - /“Húpačka“, „hintačka“ - hojdačka, kolembačka/ (12.9., s. 4). - /Etiópia, Abesínia, Habeš/ (26.9., s. 4). - /Výrazy používané pri krájaní ovocia/ (24.10., s. 4). - /Slovesá myť a umývať/ (31.10., s. 4). - /“Parízer“ - parížska saláma/ (14.11., s. 4). - /Lunik - luník/ (21.11., s. 4). - /Pravopis slov mesiac, zem, slnko - Mesiac, Zem, Slnko, vesmír, svet, kozmos/ (5.12., s. 4).

1960

 1. Slovník slovenského jazyka. 2. diel L-O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960. 647, /1/ s. (spoluautorka).
 2. Zo štylistických výskumov v rokoch 1945-1960. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 270-286.
 3. K problému slohovej výchovy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 6, 1960, s. 14-17.
 4. O štýle modernej českej prózy. /L. Doležel, O stylu moderní české prózy, Praha 1960./ - Slovenská literatúra, 7, 1960, s. 496-499 (ref.).
 5. Akého rodu je pomenovanie Sibír? - In: Jazyková poradňa. 2. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1960, s. 136-137.
 6. Ako písať slovo timurovci? - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 6, 1960, č. 1, 4. s. obálky. - Tamže: O spojení mať plné ruky práce (č. 1, 4. s. obálky). - O slovese myť (č. 2, 4. s. obálky). - O pomenovaniach lyska, lysko (č. 9, 4. s. obálky).
 7. /Fyzminútka - fyzminútovka./ - Pravda, 23.1.1960, s. 4. - Tamže: /Žiacky slang/ (6.2., s. 4). - /Citovo zafarbené slová/ (20.2., s. 4). - /“Jaro“ - jar/ (19.3., s. 4). - /Výtečník/ (2.4., s. 4).

1961

 1. K riešeniu vzťahu medzi obsahom a jazykom v umeleckom diele. - Československá rusistika, 6, 1961, s. 234-237.
 2. /Kozmoplán - kozmická loď./ - Pravda, 17.7.1961, s. 4. - Tamže: /“Priekazný“/ (8.7., s. 4). - /Pomenovania bábok v slovenčine a češtine/ (29.7., s. 4). - /Vyjadrenie „straty na mŕtvych a ranených“/ (26.8., s. 4). - /Výraz čachre-machre/ (9.9., s. 4). - /Slová plus a mínus/ (18.11., s. 4).
 3. Medzinárodná konferencia o poetike vo Varšave. - Slovenská literatúra, 8, 1961, s. 236-241 (správa o medzinárodnej konferencii o otázkach poetiky a štylistiky, konanej v dňoch 18.-27.8.1960 vo Varšave).

1962

 1. Ku klasifikácii štýlov spisovného jazyka. - In: Slavica Pragensia. 4. Red. V. Barnet et al. Praha, Universita Karlova 1962, s. 617-621.
 2. Základné problémy jazykového štýlu umeleckej literatúry. - Slovenská literatúra, 9, 1962, s. 195-206.
 3. Štruktúra textu epickej prózy. - In: Otázky prózy. Red. O. Čepan. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962, s. 64-84.
 4. Poznámky o jazyku a štýle súčasnej prózy. - Zlatý máj, 6, 1962, s. 10-15.
  1. Mistrík, Praktická slovenská štylistika, Bratislava 1961. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 182-185 (rec.).
 5. Nové vydanie ruskej štylistiky umeleckej reči. /A. I. Jefimov, Stilistika chudožestvennoj reči, 2. vyd., Moskva 1961./ - Slovenská literatúra, 9, 1962, s. 256-257 (ref.).
   1. Burmistrenko, Jazyk i stiľ romana M. Gorkogo Mať, Kyjiv 1961. - Slovenská literatúra, 9, 1962, s. 491-492 (ref.).
 6. /“To hovorí mnohé“ - to hovorí mnoho./ - Pravda, 17.2.1962, s. 4. - Tamže: /Štipce, kvačky, kolíky, kolíčky/ (26.5., s. 4). - /O jednom novom druhu pamäti/ (9.6., s. 4). - /Pomenovanie kukurice/ (21.7., s. 4). - /Názvy rozličných druhov obila/ (11.8., s. 4). - /Slovo povoja/ (6.10., s. 4). - /Slovenské ekvivalenty českého slova stěžejní/ (13.10., s. 4).
 7. Ako to správne vyjadriť. - Práca, 10.11.1962, s. 5.

1963

 1. Slovník slovenského jazyka. 3. diel P-R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963. 911, /1/ s. (spoluautorka).
 2. Štýlové rozvrstvenie súčasnej spisovnej slovenčiny. - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 117-133.
 3. Hovorový štýl súčasnej spisovnej slovenčiny. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 17-32.
 4. Z problematiky modernej štylistiky a štylistickej terminológie. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 129-148.
 5. Najväčšie biele miesta sú v slovenskej štylistike? - Slovenská reč, 28, 1963, s. 295-299.
 6. /Záver k diskusii o štýloch súčasného jazyka na konferencii o vývinových tendenciách dnešnej spisovnej slovenčiny a o problémoch jazykovej kultúry na Slovensku, konanej v dňoch 2.-4.4.1962 v Bratislave./ - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 157-159.
 7. Tri praktické štylistiky. /1. Praktičeskaja stilistika russkogo literaturnogo jazyka. Autori: A. V. Abramovič, J. A. Beľčikov, V. N. Vakurov, V. P. Vomperskij, M. V. Zarva, M. S. Paňuševa, Moskva 1962. - 2. E. Koewel, Ratschläge zu einem guten Deutsch, Berlin 1956. - 3. J. Mistrík, Praktická slovenská štylistika, 2. vyd., Bratislava 1963./ - Slovenská literatúra, 10? 1963, s. 498-500 (ref.).
 8. Ako písať slovo „striptíz“? - Slovenská reč, 28, 1963, s. 313.
 9. Čo znamená „zazveriť“? - Práca, 13.1.1963, s. 5. - Tamže: Ako písať striptíz (26.5., s. 5).

1964

 1. Príspevok k štýlu štúrovskej prózy. Štýl prózy Jána Kalinčiaka. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964. 205, /l/ s.
 2. Hľadanie výrazu. O štýle súčasnej prózy pre mládež. 1. vyd. Bratislava, Mladé letá 1964. 177, /3/ s.
 3. Slová dolu, dole sú len príslovkami? - Slovenská reč, 29, 1964, s. 38-40.
 4. K analýze štýlu drámy. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 151-165.
 5. Prostriedky a postupy humoru v próze štúrovského obdobia. - In: Z historickej poetiky. 1. Red. O. Čepan. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964, s. 176-210.
 6. Kalinčiakov humor a štýl. - In: Štylistické rozbory umeleckých textov. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 33-41.
 7. Kde je terč? - Kultúrny život, 19, 1964, č. 37, s. 10.
 8. Literatúra a jazyk. /Litteraria - Štúdie a dokumenty 6, Bratislava 1963./ - Slovenská reč, 29, 1964, s. 112-115 (rec.).
 9. K významu slova znik. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 309.
 10. Etiópia, Abesínia, Habeš. - In: Jazyková poradňa. 3. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 92-93. - Tamže: Potmehúd (s. 109-110).
 11. Zpráva o brnenskej konferencii o aktuálnych otázkach teórie verša. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 365-368 (správa o konferencii konanej v dňoch 13.-15.5.1964 v Brne).

1965

 1. Štylistika. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1965. 226, /4/ s.
 2. Slovník slovenského jazyka. 5. diel V-Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965. 847, /1/ s. (spoluautorka).
 3. Slovník cudzích slov. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1965. 1139, /1/ s. - 2. vyd. (zrevidované) 1966. - 3. vyd. (zrevidované) 1970 (spoluautorka).
 4. The Basic Characteristics of the Category of Individual Linguistic Style. - In: Asian and African Studies. 1. Red. J. Blaškovič. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 131-138.
 5. Z problematiky dvoch štylistických kategórií. - In: Jazykovedné štúdie. 8. Spisovný jazyk - Štylistika. Red. F. Miko. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 188-210.
 6. K problematike štylistického zafarbenia. - Československá rusistika, 10, 1965, s. 88-92.
 7. Z problematiky historickej štylistiky. - In: Z historickej poetiky. 2. Red. O. Čepan. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 5-23.
 8. „Aerodýn“ či aerodyn? - Slovenská reč, 30, 1965, s. 60.

1966

 1. O jednej analýze sémantickej výstavby básne. - In: Teorie verše. 1. Red. J. Levý. Brno, Universita J.E. Purkyně 1966, s. 185-188.
 2. Štylistické kvalifikátory v Slovníku slovenského jazyka. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 146-153.
 3. Štýlová jednota v historickej próze Z. Dônčovej. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 277-283.
 4. Umelecké dielo ako predmet výskumu; komplexnosť výskumu umeleckého diela. - In: Jazyk a umelecké dielo. Red. J. Ružička et al. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 188-193.
 5. Novšia próza pre mládež. - Pravda, 8.4.1966, s. 2 (poznámky k štylistickej a jazykovej stránke niektorých novších diel).
 6. Poézia a próza oravského človeka. /M. Jančová, Carlucci, Bratislava 1966./ - Predvoj, 2, 1966, č. 25, s. 14 (k jazyku a štýlu zbierky).
 7. Prísľuby najnovšej slovenskej prózy. - Predvoj, 2, 1966, č. 28, s. 6-7.
 8. /Diskusné príspevky na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 21.-23.6.1965 v Smoleniciach./ - Slovenská reč, 31, 1966, s. 77, 92-93.
 9. Na margo marginálií Viliama Marčoka. - Slovenská literatúra, 13, 1966, s. 105-106 (odpoveď na recenziu autorkinej práce Príspevok k štýlu štúrovskej prózy, Bratislava 1964).
 10. Odpoveď M. Šalingovej na recenziu J. Mistríka. - Slovenské pohľady, 82, 1966, č. 7, s. 119-121 (odpoveď na recenziu autorkinej publikácie Štylistika, Bratislava 1965).
 11. Ešte raz o malom tučnom. - Kultúrny život, 21, 1966, č. 24, s. 5 (odpoveď na kritiku Slovníka cudzích slov od S. Šalinga - M. Šalingovej - O. Petra).
 12. Novšie výskumy jazyka a štýlu modernej prózy. /Jazyk a štýl modernej prózy, Bratislava 1965./ - Slovenská reč, 31, 1966, s. 358-361 (rec.).
 13. Ide o súčasnú štylistiku. /J. Mistrík, Slovenská štylistika, Bratislava 1965./ - Predvoj, 2, 1966, č. 16, s. 14 (rec.).
 14. O slove sená. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 371-372.
 15. Čo znamená slovko časom. - In: Jazyková poradňa. 4. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 186-187. - Tamže: Poznámka o slove šuviks (s. 385-386).
 16. Nelámte si jazyk! - Kultúrny život, 21, 1966, č. 18, s. 5.

1967

 1. Dublety a varianty v Slovníku slovenského jazyka. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 25-32.
 2. Hovorové prostriedky v publicistickom štýle. - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Bratislava, Sväz slovenských novinárov 1967, s. 26-38.
 3. K štýlovému profilu prózy L. Ťažkého. - In: Z dejín a problémov slovenskej prózy. Red. J. Noge. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 226-240.
 4. Pozor na dvojnásobné preklady. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 338-340.
 5. Ešte o kritériu reprezentatívnosti. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 69-70. - Tamže: Spisovná norma a umelecký štýl (s. 246-253).
 6. /Diskusné príspevky na seminári o jazyku a štýle slovenskej publicistiky, konanom v dňoch 3.-4.10.1966 v Bratislave./ - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Bratislava, Sväz slovenských novinárov 1967, s. 78-79, 146-148.
 7. Aktuálnosť štylistických rozborov. /Štylistické rozbory umeleckých textov, Bratislava 1964./ - Slovenská reč, 32, 1967, s. 183-185 (rec.).
 8. Znovu o literárnej avantgarde. /O literárnej avantgarde, Bratislava 1966./ - Slovenská reč, 32, 1967, s. 248-251 (rec.).
 9. „Zatvárací špendlík“ alebo spinka, sponka, zápinka? - Slovenská reč, 32, 1967, s. 252-253. - Tamže: Knihárstvo - kniháreň - “kníhväzačstvo“ (s. 318).
 10. Možno sa „dostať s dakým do krížku“? - Kultúra slova, 1, 1967, s. 244.
 11. Ostredky, či „Osredky“, „Odstredky“, „Ostriedky“ alebo „Odstredky“, „Osriedky“? - Kultúra slova, 1, 1967, s. 96. - Tamže: Rajčinový, paradajkový, či rajčiakový pretlak (s. 190). - Možno zamieňať slová múčnik, koláč, zákusok? (s. 253).
 12. Ste bojazdlivý, či „bojácny“? - Večerník, 2.9.1967, s. 5. - Tamže: Aj vy robíte dačo „na plné pecky“? (30.9., s. 5).

1968

 1. Slovník slovenského jazyka. 6. diel. Dodatky. Doplnky. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968. 331, /3/ s. (spoluautorka).
 2. Model sémantickej štruktúry básne. - In: Teorie verše. 2. Red. J. Levý - K. Palas. Brno, Universita J.E. Purkyně 1968, s. 39-44.
 3. Z problematiky historickej lexikológie. - Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 231-241.
 4. Z teórie expresivity. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 162-171.
 5. Hľadanie štýlu dobrodružnej prózy. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 140-144.
 6. „Purkrabí“ na falošnej stope. - Večerník, 8.2.1968, s. 3 (k čl. Z. Gazdíka Za tú našu slovenčinu?, Večerník, 1.2.1968, s. 3).
  1. Horálek, Filosofie jazyka, Praha 1967. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 251-253 (rec.).
  1. Krausová, Príspevky k literárnej teórii. Poetika románu. Bratislava 1967. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 120-122 (rec.).
 7. O slovách živica (čes. pryskyřice) a bitúmen (čes. živice). - Slovenská reč, 33, 1968, s. 259-260. - Tamže: Norimberk, či Norimberg? (s. 263-264). - „Batoľa, batoliť sa, batolivý“? (s. 384-386).
 8. Seno a sená. - In: Jazyková poradňa. 5. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 50-51). - Tamže: Vrátane - včítane (s. 120-121). - O slovách blízo, blízko, nablízko, nablízku a poblíž (s. 121-122). - O slovách hore, dolu (s. 123-124). - Má to čosi do seba? (s. 247-248). - O výslovnosti slova laser (s. 320-321).
 9. Na slovíčko... o slove. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 21, 43, 69, 93, 115, 142, 161, 189, 213, 237, 259, 281.
 10. Európsky charakter slovenčiny a čo s tým súvisí. - Pravda, 1.3.1968, s. 7. - Tamže: Prežitkom je národ alebo jeho reč? (5.7., s. 7).
 11. Poznáte slovo dormitórium? - Večerník, 9.3.1968, s. 5. - Tamže: Vydavateľstvo či nakladateľstvo? (4.5., s. 5).
 12. Seminár o vyučovaní slohu pre učiteľov slovenčiny. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 86-87 (správa o seminári o vyučovaní slohu pre učiteľov Západoslovenského kraja, konanom dňa 6.12.1967 v Bratislave).

1969

 1. Sloveso ziabať a jeho odvodeniny v slovenčine. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 282-286.
 2. Witold Doroszewski o jazykovej kultúre. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 355-356.
  1. Dressler, Studien zur verbalen Pluralität. Iterativum, Distributivum, Durativum, Intensivum in der allgemeinen Grammatik, im Lateinischen und Hethitischen, Wien 1968. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 245-246 (rec.).
 3. Pripomienkovať? - Slovenská reč, 34, 1969, s. 122. - Tamže: Existencializmus, či „existencionalizmus“? (s. 319-320).
 4. First Lady je Prvá Dáma, Prvá dáma, či prvá dáma? - Kultúra slova, 3, 1969, s. 176-177. - Tamže: O jednom “návode na použitie“ (s. 312-313).
 5. „Luhať si do vrecka“. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 125-126.
 6. Ahoj? Ahoj! Ahoj! - Javisko, 1, 1969, s. 121. - Tamže: Že? Že...? Že...? Že? (s. 121). - Ako sa máš? - Ako o mňa dbáš! Jak sa máš? - Jak o mna dbáš! (s. 215). - Barbra a prezidentko (s. 247). - Ako zmokne Slovák? (s. 281). - Bez kriku..., nie „bez halasu“ (s. 313). - Ale si ma previedol! (s. 341). - Malo to pointu? (s. 377).
 7. O daktorých problematických slovách. - P 24 - Pravda na weekend, 2, 1969, č. 12, s. 6. - Tamže: Jazyková kultúra inde (č. 44, s. 6).
 8. 15 rokov spevu Elvisa Presleyho. - Večerník, 17.3.1969, s. 3. - Tamže: O menách jedného druhu raných jabĺk (11.8., s. 3).
 9. Brúsime si jazyk. - Slniečko, 1 (23), 1969, č. 5, s. 30.

1970

 1. Lingvističke teorije o sistemima u leksici. - Filološki pregled, 3-4, 1970, s. 77-91.
 2. Expresívny príznak. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 154-171.
 3. Teória - metóda - analýza - interpretácia. - Romboid, 5, 1970, č. 6, s. 37-42.
 4. Z problematiky čísloviek a číselných výrazov. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 179-184, 228-235.
 5. Nové úspechy slovenskej rozhlasovej hry. (P. Karvaš, Absolútny zákaz čiže balada o poslušnosti.) - Slovenská reč, 35, 1970, s. 29-38.
 6. Daktoré jazykové chyby z oblasti zdravotníctva. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 153-155.
 7. Hľadáme výraz. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 17.
 8. /Diskusný príspevok na VI. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 7.-13.8.1968 v Prahe./ - Akta sjezdu. 2. Red. B. Havránek et al. Praha, Academia 1970, s. 442.
  1. Miko, Estetika výrazu, Bratislava 1969. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 387-391 (rec.).
 9. Fantazijný. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 60-61.
 10. List národnému podniku Kávoviny v Seredi. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 213-215. - Tamže: Pomohli ste nám pri hľadaní výrazu (s. 310-311).
 11. Že vraj Šťastena. - Javisko, 2, 1970, s. 29. - Tamže: Rad - „rada“ (s. 53). - Spevák číslo jeden - herec číslo jeden (s. 89). - Návrh na zlepšenie (s. 119). - Iba Zem je guľatá... (s. 135). - Dobrá rada nad zlato alebo dobrá rada stojí groš! (s. 189). - Maxi? Mini? Sexi? Senzi? (s. 275). - Ide tu o kožu (s. 315). - Trápenie s menami (s. 338). - Vyslovujeme ľ v cudzích slovách? (s. 371).
 12. Z dejín slovenskej odbornej terminológie. /M. Vyvíjalová, Bernolákov autentický slovníček spred roku 1770 (Štvorjazyčná nomenklatúra v Panklovom spise Compendium oeconomiae ruralis z roku 1770 a 1777 a jej autorstvo), Bratislava 1969./ - Nové slovo, 12, 1970, č. 13, s. 22 (ref.).
 13. Hold veru nie je „holt“. - Pravda na víkend, 3, 1970, č. 14, s. 6. - Tamže: Spoločnosť - jazyk - príroda (č. 30, s. 6).
 14. Čo nosíte? - Večerník, 9.2.1970, s. 2 (o pomenovaniach odevov).
 15. Lexikologicko-lexikografická konferencia v Smoleniciach. - Typografia, 70, 1970, s. 193-194 (správa o konferencii konanej v dňoch 4.-7.5.1970).
 16. Päťdesiatka prof. Františka Miku. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 112.

1971

 1. Štúrovská pravopisná prax v Kalinčiakovej próze. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 160-169.
 2. Ustálené spojenia so slovom jazyk v slovenčine a v češtine. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 348-361.
 3. Aktualizovaná expresivita lexikálnych prostriedkov. - In: Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1971, s. 30-46.
 4. Jeden typ zemepisných názvov preberaných z nemčiny. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 93-98.
 5. Klady a zápory terminológie osobnej kultúry. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 335-345.
 6. Teória textu a teória štylistiky. /F. Miko, Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie, Bratislava 1970./ - Slovenská literatúra, 18, 1971, s. 289-300 (rec.).
  1. Dupriez, L' étude des styles. La Communitation en littérature, Montreal - Paris - Bruxelles 1969. - Die Sprache, 18, 1971, s. 66-67 (ref.).
  1. Ondrus, Číslovky v súčasnej spisovnej slovenčine, Bratislava 1969, - Slovenská reč, 36, 1971, s. 268-270 (ref.).
 7. Letopis Pamätníka slovenskej literatúry 1970, Martin 1970. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 383-384 (ref.).
 8. O príd. mene divúci a jeho použití. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 62-63. - Tamže: O slovných spojeniach zdravé jadro, bytové jadro (s. 332-334).
 9. Blízo, blízko (nie „poblíž“), nablízko, nablízku. - In: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 23. - Tamže: Dolu a hore (s. 56). - Existencionalizmus (s. 69). - Hôľka (s. 83). - Laser (s. 126). - Na tom čosi je/bude (s. 157). - Os a osa (s. 187). - Seno a sená (s. 255-256). - Štepenie a štiepenie (s. 289). - 2. vyd. 1974 (so zmeneným stránkovaním).
 10. Nepovedzte to nikomu. - Javisko, 3, 1971, s. 21. - Tamže: Chvála chvalkov chválenkárov (s. 55). - O výslovnosti slova mestečko (s. 75). - Weimar je Weimar, ale Rhein je Rýn (s. 121). - Mám povedať dačo z mosta doprosta? (s. 143). - Zavádzať a prevádzať (s. 187). - Kedy odzvoníme papierovej výslovnosti? (s. 207). - Rad - radom (s. 269). - Prišli ste na dačo, či k dačomu? (s. 309).
  1. letný seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry v Ľubľane (26.6.-11.7.1970). - Slovenská reč, 36, 1971, s. 58-59 (správa).

1972

 1. Malý slovník cudzích slov. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972. 622, /1/ s.
 2. Jazykové prostriedky na vyjadrovanie úcty v slovenčine a poľštine. - Prace filologiczne, 23, 1972, s. 165-168.
 3. O czasownikach przedrzeźniać i podrieźnac sa. Prel. Bartnicka. - Poradnik Językowy, 1972, s. 87-88.
 4. Základná klasifikácia kompozičných typov jazykových prejavov. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 204-213.
 5. Štylistická onomastika a jej perspektívy. - In: Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Séria spoločenskovedná. Onomastika. 3. Zborník materiálov z III. slovenskej onomastickej konferencie v Banskej Bystrici. 4.XI.-6.XI.1970. Red. V. Blanár. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta 1972, s. 158-169.
 6. K charakteristike antroponymického modelu. - In: Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Séria spoločenskovedná. Onomastika. 3. Zborník materiálov z III. slovenskej onomastickej konferencie v Banskej Bystrici 4.XI.-6.XI.1970. Red. V. Blanár. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta 1972, s. 51-52.
 7. /Diskusné príspevky./ - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov 1972, s. 154-155, 367.
 8. Martin Hattala - významný jazykovedec. /Martin Hattala. 1821-1903, Trstená 1971./ - Slovenská reč, 37, 1972, s. 112-114 (ref.).
  1. Zgusta et al., Manual of Lexicography, Praha 1971. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 91-96 (rec.).
 9. Úspešný rozbor štýlu umeleckej prózy. /J. Findra, Rozbor štýlu prózy. Prostriedky a postupy Jašíkovho individuálneho štýlu, Bratislava 1971./ - Slovenská literatúra, 19, 1972, s. 282-285 (rec.).
  1. Urbančič, O jezikovni kulturi, Ljubljana 1970. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 383-385 (ref.).
 10. Pšeno - čes. jáhly, pšenovník - čes. jáhelník. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 63-64.
 11. /O zlozvykoch v reči./ - Javisko, 3, 1972, s. 75.
 12. O krížení väzieb. - Nedeľná Pravda, 5, 1972, č. 9, s. 6.
 13. Vyše 50. výročie? - Kultúra slova, 6, 1972, s. 95-96.

1973

 1. Jazykovedné teórie o systéme v lexike. - In: Slovo a slovník. Zborník referátov z lexikologicko-lexikografickej konferencie v Smoleniciach 4.-7. mája 1970. Red. J. Ružička - I. Poldauf. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 19-38.
 2. Jeden typ lexikálnych rozdielov v slovenčine a v češtine. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 143-150.
 3. Rozprávač ako faktor štýlu v Tajovského próze. - In: Universitas Comeniana. Facultas Paedagogica Tyrnaviensis. Spoločenské vedy. Philologia. 3. Slovenčina na rozhraní 19. a 20. storočia. (Materiály z vedeckej konferencie o Samueolovi Czambelovi.) Red. L. Horečný et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 179-185, rus. res. s. 233, nem. res. s. 238.
 4. Apelativizácia vlastných mien ako lexikálnosémantický proces. - In: IV. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 9.-10. novembra 1971. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 219-232.
 1. Nová česká práca o výstavbe jazykových prejavov. /K. Hausenblas, Výstavba jazykových projevů, Praha 1971./ - Slovenská reč, 38, 1973, s. 244-248 (rec.).
 1. Chodiť na diváky. - Javisko, 5, 1973, s. 211.
 2. Rozdielne metódy - spoločné ciele. - Nové slovo, 15, 1973, č. 14, s. 10-11 (správa o besede pracovníčok Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV so spisovateľkami M. Jančovou a Z. Dônčovou, konanej dňa 7.3.1973 v Bratislave).

1974

 1. Časový inštrumentál v slovenčine a v češtine. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 65-75.
 2. Slovenské ekvivalenty k českým výrazom nemluva, němota. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 168-170.
 3. Z výskumov expresivity. - In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1974, s. 302-314.
 4. Základné modely kompozičných typov jazykových prejavov. - Prace Filologiczne, 25, 1974, s. 169-179.
 5. Žijeme v storočí slovníkov. /M. Pisárčiková - Š. Michalus, Malý synonymický slovník, Bratislava 1973./ - Práca, 13.7.1974, s. 6 (ref.).
 6. Zhody a odlišnosti. - Práca, 20.5.1974, s. 3.
 7. Nehrajme hokej s palicou! - Šport, 10.1.1974, s. 3, 5.

1975

 1. Prídavné mená vyjadrujúce malú mieru v slovenčine a v češtine. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 137-148.
 2. O obmene spojení je ako živé striebro. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 380-381.
 3. Porovnávanie slovenčiny a češtiny. - Nedeľná Pravda, 6, 1975, č. 7, s. 6. - Tamže: Z doby a z duše (č. 15, s. 6).
 4. Je slovo aktér potrebné? - Práca, 6.10.1975, s. 3. - Tamže: Slová typu komunikát (24.11., s. 3).

Spolupráca

Čítame Slovník slovenského jazyka. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 34-45, 69-72, 102-105, 134-140, 195-198, 230-233, 265-269, 326-332; roč. 2, 1968, s. 6-10, 38-41, 70-73, 101-104, 136-140, 201-204, 230-234, 261-265, 292-295, 325-328; roč. 3, 1969, s. 9-12, 38-41, 70-73, 102-105, 135-139, 197-200, 229-233, 261-264, 296-299, 326-331; roč. 4, 1970, s. 7-10, 39-42, 68-71, 101-104, 133-136, 197-201, 231-235, 260-264, 296-299, 325-329; roč. 5, 1971, s. 10-14, 36-39, 69-73, 102-106, 163-168, 202-205, 264-267, 295-299, 328-332; roč. 6, 1972, s. 5-9, 39-43, 74-76, 106-110, 137-141, 196-199, 230-234, 259-263, 293-297, 328-332.

Slovník slovenského jazyka 5, Bratislava 1965 (spolupráca pri redakcii).

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch: Slovenská reč, 29, 1964 - 40, 1975 (členka red. rady).

Redakčná činnosť v publikáciách: Slovník slovenského jazyka 5, Bratislava 1965 (spolupráca).

Literatúra

Findra, J.: K päťdesiatke Márie Ivanovej-Šalingovej, - Slovenská reč, 38, 1973, s. 40-41.

Buzássyová, K.: Kľúče k rodnej reči. - Slovenka, 25, 1973, č. 13, s. 18 (k 50. narodeninám).

Orlovský, J.: Prínos jazykovedkyne. Jubileum Márie Ivanovej-Šalingovej. - Práca, 24.2.1983, s. 6 (k 60. narodeninám).

Peciar, Š.: Životné jubileum dr. Márie Ivanovej-Šalingovej. - Slovenská reč, 48, 1983, s. 48-49 (k 60. narodeninám).

Ivanová-Šalingová, Mária. - In: Encyklopédia Slovenska. 2. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1978, s. 468 (heslo).

Dvonč, L.: Súpis prác Márie Ivanovej-Šalingovej za roky 1952-1972. - Slovenská reč, 48, 1973, s. 41-49.

Dvonč, L.: Súpis prác Márie Ivanovej-Šalingovej za roky 1973-1981. - Slovenská reč, 48, 1983, s. 49-53.