HABOVŠTIAK ANTON

Nar. 22.9.1924, Krivá, okr. Dolný Kubín. V r. 1946-1951 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk, francúzsky jazyk). 1951 PhDr., 1960 CSc. Od r. 1950 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (pomocný vedecký pracovník, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník). 1981 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1984 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. 1984 Pamätná medaila Matice slovenskej za zásluhy o jazykovedný výskum a literárnu tvorbu, Cena Slovenského literárneho fondu, 1985 okresné vyznamenanie (okr. Dolný Kubín) Za zásluhy o výstavbu Oravy, 1987 Cena SAV (člen kolektívu).

Hlavnou pracovnou oblasťou Antona Habovštiaka je výskum slovenských nárečí (oravské nárečia, novšie slovná zásoba slovenských a slovanských nárečí a slavistika).

1948

 1. Stredoslovenské ä, ä na rozhraní dolnej a strednej Oravy. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 17-23.
 2. Nárečové ukážky z Oravy. - Jazykovedný sborník, 3, 1948, s. 86-89.
 3. Za nárečiami na Orave. - Slobodný rozhlas, 4, 1948, s. 937-939.
 4. Starosti vedca dialektologa. - Borba, 3, 1948, č. 1, s. 10.

1950

 1. Zápis nárečového textu z Mlynian. - In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení. 4. Red. J. Stanislav. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení, 1950, s. 228-230.

1952

 1. Prvky ľudovej reči v Hečkovom románe Drevená dedina. - Slovenská reč, 18, 1951/52, s. 192-201.
 2. Odpoveď súdruhovi Hečkovi. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 124-126.
 3. Pred úpravou slovenského pravopisu. - Smena, 1.11.1952, s. 4.
 4. Slovníček. - In: Hviezdoslav, Krvavé sonety. Martin, Matica slovenská 1952 (Hviezdoslavova knižnica, zv. 6) s. 91-102.
 5. Slovníček. - In: Martin Kukučín, Dedinský román, Martin, Matica slovenská 1952 (Hviezdoslavova knižnica, zv. 11), s. 221-239.
 6. Hviezdoslav o materinskom jazyku. - Kultúrny život, 7, 1952, č. 46, s. 3.

1953

 1. O výslovnosti skupín le, li. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 225-234.
 2. Rasca, kmín, stokláska. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 426.
 3. O návrhu písania predložiek s, so, z, zo. - Ľudový rozhlas, 9, 1953, č. 22, s. 7.
 4. O správnej výslovnosti. - In: Jazykový kútik. Bratislava, Československý rozhlas 1953, s. 32-34. - Tamže: O výslovnosti predpôn s, z, zo (s. 37-39). - O nácviku písania predložiek s, so, z, zo (s. 64-65).
 5. Slovníček. - In: Pavol Országh-Hviezdoslav, Ežo Vlkolínský. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953 (Hviezdoslavova knižnica, zv. 16), s. 201-219.

1954

 1. A Szlovák Nyelvatlasz munkalátai. /O prácach na Slovenskom jazykovom atlase./ - Magyar Nyelv, 56, 1954, s. 493-496.
 2. K etymológii názvov Čierťaž, Črchľa, Čremoš. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 244-247.
 3. Slovenská dialektológia v rokoch 1938-1953. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 69-107.
 4. Striednice za predhist ъ, ь v oravských nárečiach. - In: Adolfu Kellnerovi. Sborník jazykovědných studií. Red. S. Králík. Opava, Slezský studijní ústav 1954, s. 126-133 (s mapou).
 5. O nárečových výskumoch pre Atlas slovenského jazyka. - Naša veda, 1, 1954, s. 269-271.
 6. Prohramma dľa zbyranňa materialiv do dialektolohičnoho atlasu ukrajins'koji movy, Kyjiv 1949. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 198-202 (ref.).
  1. Cimochowski, Le dialecte du Dushmani. Déscription de l'un des parlers de l'Albanie du nord, Poznań 1951. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 202-204 (rec.).
   1. Kuznecov, Russkaja dialektologija, Moskva 1951. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 8, 1954, s. 196-198 (rec.).
 7. Lesnícky terminologický slovník. Sprac. Komisia pre lesnícku terminológiu pri Ústave slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied pod vedením F. Papánka, Bratislava 1953. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 105-107 (ref.).
  1. Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha 1954. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 264-265 (ref.).

1955

 1. Genitívne tvary mask. pl. na uov (-vov, -uof) v slovenských nárečiach. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 156-162.
 2. O zásadách transkripcie nárečových prejavov. - Slovenský národopis, 3, 1955, s. 97, 373-384.
 3. Materinská moja reč... - Slovenský jazyk a literatúra v škole, l, 1955, s. 97-100.
 4. Plaziť sa - plížiť sa? - Slovenská reč, 20, 1955, s. 335. Tamže: Kočík, detský vozík, kočiar (s. 336). - Olovrant - svačina -nešpor (s. 383).
 5. /Diskusné príspevky na konferencii o norme spisovného jazyka, konanej v dňoch 24.-25.3.1955 v Bratislave./ - Slovenská reč, 20, 1955, s. 238-239, 254.
  1. Buffa, Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese, Bratislava 1953. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 113-115 (ref.).
  1. Horák, Nárečie Pohorelej, Bratislava 1955. - Naša veda, 2, 1955, s. 421-422 (ref.).
 6. Dialektologická konferencia v Brne. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 119-121 (správa o konferencii českých a slovenských dialektológov, konanej v dňoch 25.-27.11.1954 v Brne).

1956

 1. Ľudovít Štúr a slovenské nárečia. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 218-232. Skrátené znenie vyšlo pod názvom Štúrov spisovný jazyk a slovenské nárečia. In: Ľudovít Štúr. Život a dielo 1815-1956. Sborník materiálov z konferencie Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v dňoch 5.-7.12.1955. Red. V. Matula. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956, s. 315-321.
 2. Vydávať či nevydávať nárečové monografie? - Slovenská reč, 21, 1956, s. 107-109.
 3. /Nárečová charakteristika obcí Tura Lúka, Liptovské Sliače, Podkonice, Bajerov, Veľké Zálužice, Rejdová./ - In: Slovenské ľudové piesne. 3. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956, s. 46-47, 136-137, 296, 354-355, 466-467, 559.
 4. O charakteristických vlastnostiach ľudovej reči. - In: Š. Pleško, Na pomoc ľudovým rozprávačom. Metodická príručka s ukážkovými textami pre ľudových rozprávačov a záujemcov o ľudové rozprávanie, Bratislava, Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti 1956, s. 55-65.
 5. O prirovnaní. - Ľudový rozhlas, 12, 1956, č. 13, s. 15. - Tamže: Trstenecký či trstenský? (č. 28, s. 13).
  1. Ondrus, Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike, Bratislava 1956. - Naša veda, 3, 1956, s. 469-470 (ref).
 6. Konferencia slovenských jazykovedcov o diele Ľudovíta Štúra. - Naša veda, 3, 1956, s. 134-135 (správa o konferencii o Ľudovítovi Štúrovi ako jazykovedcovi a kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 16.-17.1.1956 v Bratislave).

1957

 1. Dve štúdie z oravskej dialektológie. (I. Kvantita a rytmický zákon v oravských nárečiach. - II. Tvorenie chotárnych názvov na Orave.) - In: Jazykovedné štúdie. 2. Dialektológia. Red. J. Štolc, Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1957, s. 139-177.
 2. O prirovnaní. - In: Jazyková poradňa. 1. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1957, s. 26-27. - Tamže: O používaní cudzích slov (s. 27-28). - O pomenovaniach zemiakov (s. 31). - Rasca, kmín, „stokláska“ (s. 32-33). - Olovrant (s. 33-34). - O slovách kočík, „kočiar“, detský vozík (s. 36-37). - Chovať sa - správať sa (s. 90-91). - „Obdržať“ - dostať (s. 104-105). - O používaní slov „plížiť sa“, plaziť sa (s. 105-106). - O slovách teraz a „včuľ“ (s. 116-117). - Áno - hej (s. 123-124). - Trstenecký, či trstenský? (s. 152-153). - Predložka u a pri (s. 188-189). - O správnej výslovnosti (s. 222-223). - Brankár či bránkár? (s. 241-242).

1958

 1. Diferenciácia oravských nárečí vo svetle kolonizačných prúdov. - Jazykovedný časopis, 9, 1958, s. 117-138.
 2. Pomenovania rasca v slovenských nárečiach. - In: Štúdie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka. Red. V. Machek et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 325-335.
 3. Prace dialektologiczne w Słowacji. Prel. Z. Topolińska. - Poradnik Językowy, 1958, s. 77-81.
 4. O dialektizmoch v Bodenkovej knihe Na starom grunte. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 185-194.
 5. Ako využiť nárečia pri vyučovaní slovenčiny. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 161-165.
 6. Ešte raz o nárečí. - Nová literatúra, 2, 1958, č. 1, s. 19-20.
 7. Niekoľko poznámok k rozboru slovenských ľudových piesní. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 229-234.
 8. Jazykovedná konferencia o slovenskej skladbe. - Naša veda, 5, 1958, s. 407-408 (správa o konferencii o otázkach slovenskej skladby, konanej v dňoch 9.-11.6.1958 v Bratislave).

1959

  1. Křístek, Ostravská hornická mluva, Praha 1956. - Jazykovedný časopis, 10, 1959, s. 95-96 (ref.).
 1. Jazykovedné štúdie. 3. Spisovný jazyk, Bratislava 1958. - Naša veda, 6, 1959, s. 184-186 (ref.).
 2. Hviezdoslav v kritike a spomienkach. Sborník, Bratislava 1954. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 301-303 (ref. o príspevkoch, ktoré sa dotýkajú Hviezdoslavovej tvorby z jazykovedného hľadiska).

1960

 1. Zo súčasnej slovenskej dialektológie. - Informačný bulletin pre jazykovedné otázky, 1, 1960, č. 2, s. 6-9.
  1. Gregor, Slovník nářečí slavkovsko-bučovického, Praha - Brno 1959. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 183-185 (rec.).
 2. Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego, zoš. 1-4„ Wrocław 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 252-254 (ref.).
  1. Sipos, Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor Gemeinden des Bükk-Gebirges, Budapest 1958. - Slavia, 29, 1960, s. 607-609 (ref.).
 3. Slovník slovenského jazyka 1, Bratislava 1959. - Slovanský přehled, 46, 1960, s. 174-175 (ref.). - Ďalší autorov referát o tom istom diele slovníka: Jednotná škola, 15, 1960, s. 469-471.
 4. O názvoch obilie, zbožie, zrno. - In: Jazyková poradňa. 2. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1960, s. 18-19. - Tamže: O pšenici a jej názvoch (s. 19-20). - Raž, či žito? (s. 20-21). - O názvoch ovos, jačmeň, jarec (s. 22-23). - Bábka a nákovka (s. 37-38). - Peletón (s. 233-234).

1961

 1. Über die Ursachen der mundartlichen Differenzierung in Orava. - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7, 1961, s. 231-238.
 2. O výskume slovnej zásoby slovenských nárečí. - Slovo a slovesnost, 22, 1961, s. 30-40.
 3. A liace „gyeplő“ és lievč „lőcs“ szó változatai a szlovák nyelvjárásokban. /Názvy liace a lievč v slovenských nárečiach./ - Magyar Nyelyjárások, 7, 1961, s. 123-129.
 4. O slovách driev a drelej. - Slovenská reč, 26, 1961, s. 160-164.
 5. O spolupráci jazykovedy a národopisu na úseku terminológie. - Slovenský národopis, 9, 1961, s. 138-142.
 6. O výskume pastierskej terminológie. - Slovenský národopis, 9, 1961, s. 653-658.
 7. Oravské pomiestné /!/ názvy utvorené od mien a priezvisk. - Onomastica, 7, 1961, s. 181-190.
 8. /Odpoveď v ankete časopisu Voprosy jazykoznanija o problematike Slovanského jazykového atlasu. Odpoveď na otázku č. 8./ -Voprosy jazykoznanija, 10, 1961, č. 5, s. 66-68.

1962

 1. Kolonizácia ako jeden z činiteľov pri utváraní nárečí. - In: Problémy marxistické jazykovědy. Red. J. Bělič. Praha, Nakladatelství ČSAV 1962, s. 367-371.
 2. Vplyv valašskej kolonizácie na stredoslovenské nárečia. - Jazykovedný časopis, 13, 1962, s. 8-27.
 3. Poznámky k syntaktickej diferenciácii slovenských nárečí. - In: Otázky slovanské syntaxe. Sborník brněnské syntaktické konference 17. - 21.IV.1961. Red. J. Bauer et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1962, s. 398-403.
 4. Názvy „podstřeší“ v českých a slovenských nářečích. - Slavia, 31, 1962, s. 166-185 (spoluautor).
 5. K výslovnosti názvu Necpaly. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 37-40.
 6. Stredoslovenské nárečia. - Vlastivedný časopis, 11, 1962, s. 63-65.
 1. Z výskumu salašníckej terminológie na Orave (Krivá, okr. Dolný Kubíh). - Zprávy Společnosti československých národopisců při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, 1962, č. 1-2, s. 30-34.

1963

 1. Spisovná slovenčina a nárečia. - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 200-212.
 2. Obščeslavianskij lingvističeskij atlas i issledovanija pastbiščno-skotovodčeskoj terminologii. - Carpatica, 3, 1963, s. 9-12.
 3. Medzinárodná konferencia o prácach na Slovanskom jazykovom atlase. - Jazykovedný časopis, 14, 1963, s. 166-171 (správa o konferencii konanej v dňoch 11.3.-7.4.1963 v Dusznikách v Poľsku).

1964

 1. Dotazník pre výskum slovenských nárečí. 2. 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied 1964. 131 + 68 s. (spoluautor).
 2. Na okraj jedného príspevku o pastierskej terminológii. - Slovenský národopis, 12, 1964, s. 640-645.
 3. /Nárečová charakteristika obcí Čičmany, Zuberec, Batizovce, Hrochoť./ - In: Slovenské ľudové piesne. 4. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964, s. 36, 160-161, 243, 396.
 4. Názov rázvor v slovenských nárečiach. - Prace filologiczne, 18, 1964, zv. 2, s. 191-198.
 5. Poznámky k druhému vydaniu Bodenkovej knihy Na starom grunte. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 65-74.
 6. Slová s počiatočnou skupinou čr- (psl. čьr-) v slovenských nárečiach. - In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 16. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 147-153.
 7. O tvrdom nárečí západného Liptova. - In: Jazyková poradňa. 3. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 14-16. - Tamže: Liace a opraty (s. 76-77). - Omelo i imelo (s. 77-79). - Miestne názvy na -ovce a -ište (s. 111-112). - Kubíkovec, Kubíkovčan, alebo Kubíkovan? (s. 112-113). - O názvoch Kubrá a Lednické Rovne (s. 140-141). - Názvy niektorých východoslovenských obcí (s. 141-142). - O pôvode a nárečových podobách slova lievč (s. 236-237). - Strážske a Prochot (s. 237-238). - Podolinec, či Podolínec? (s. 238-239). - K výslovnosti názvu Necpaly (s. 261-262).
 8. Slovník slovenského jazyka 1, Bratislava 1959; 2, 1960; 3, 1963; 4, 1964. - Slavia, 33, 1964, s. 406-408 (ref.).
  1. Lamprecht, Slovník středoopavských nářečí, Ostrava 1963. - Jazykovedný časopis, 15, 1964, s. 84-86 (ref.).

1965

 1. Oravské nárečia. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965. 543, /1/ s.
 2. Pastuševskaja terminologija v Obščeslavianskom lingvističeskom atlase. - In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. (Materialy i issledovanija.) Red. R. I. Avanesov et al. Moskva, Nauka 1965, s. 109-116.
 3. Medzinárodná konferencia v Sarajeve. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 55-57 (správa o porade o konečnej úprave dotazníka pre Slovanský jazykový atlas, konanej v dňoch 25.5.-6.6.1964 v Sarajeve).

1966

 1. K diferenciácii vkladných hlások v gen. pl. fem. a neut. v slovenských nárečiach. - In: Jazykovedné štúdie. 6. Štúdie a pramene k dejinám jazyka slovenskej národnosti. Red. E. Pauliny. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966, s. 5-17.
 2. K otázke zvukovej stránky vety a jej stavby. - In: Jazyk a umelecké dielo. Red. J. Ružička et al. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 174-177.
 3. Príčiny nárečovej rozdrobenosti na Slovensku. - Vlastivedný časopis, 15, 1966, s. 104-106.
 4. /Diskusný príspevok na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 21.-23.6.1965 v Smoleniciach./ - Slovenská reč, 31, 1966, s. 87-88.
 5. Hviezdoslav a slovenčina. - In: Jazyková poradňa. 4. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 5-6. - Tamže: O význame slova mraznica (s. 68-69). - O slove prietrž (s. 77-78). - O miestnom názve Kukučínov (s. 221-222). - Večerňajší, a či večerný? (s. 229-230). - Kostoľany, alebo Kostolany? (s. 440-441).
  1. Golębiowska, Terenowe Nazwy Orawskie, Kraków 1964. - Slavica Slovaca, J, 1966, s. 103-105 (ref.).

1967

 1. K výskumu slovnej zásoby slovenských nárečí. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 224-228.
 2. Slovná zásoba a jej výskum na Slovensku. - Jazykovědné aktuality, 1967, č. 3, s. l-7.
 3. Využitie nárečí v slovenskej literatúre. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 13, 1966/67, s. 294-297.
 4. O metódach výskumu a spracovaní slovnej zásoby v nárečiach. - In: Bulletin celoštátneho dialektologického seminára Katedry ukrajinského jazyka a literatúry pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Red. P. Bunganič. Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika /1967/, s. 77-91.
 5. K metódam výskumu slovnej zásoby. - In: Bulletin celoštátneho dialektologického seminára Katedry ukrajinského jazyka a literatúry pri Filozofickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Prešove. Red. P. Bunganič. Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1967), s. 161-162.
 6. /Diskusný príspevok na seminári o jazyku a štýle slovenskej publicistiky, konanom v dňoch 3.-4.10.1966 v Bratislave./ - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Stenografický záznam zo seminára v Bratislave 3.-4.10.1966. Bratislava, Sväz slovenských novinárov - ideovo-výchovné oddelenie 1967, s. 80-81.
 7. Prameň obohacovania spisovnej slovenčiny. - Pravda, 26.8. 1967, s. 8.
 8. Voprosnik Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, Moskva 1965. - Slavica Slovaca, 2, 1967, s. 84-87 (ref.).
  1. Karaś, Polskie dialekty Orawy 1. Fonologia i fonetyka, Kraków 1965. - Jazykovedné aktuality, 1967, č. 1, s. 27-28 (ref.).
  1. Karaś - A. Zaręba, Orawskie Teksty Gwarowe z obszaru Polski, Kraków 1964; M. Karaś, Orawskie Teksty Gwarowe z obszaru Czechosłowacji, Kraków 1965. - Slavica Slovaca, 2, 1967, s. 90-92 (rec.).
  1. Skulina, Severní pomezí rnoravskoslovenských nářečí, Praha 1964. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 198-202 (rec.).
 9. Jedinečné podujatie. - Pravda, 16.4.1967, s. 2 (informácia o súčasnom stave prác na Slovanskom jazykovom atlase).
 10. Slovanský jazykový atlas. - Kultúrny život, 22, 1967, č. 22, s. 4 (správa o zasadnutí Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas, konanom v dňoch 15.-20.5.1967 v Smoleniciach). - Ďalšie autorove správy o tom istom zasadnutí: Práca na Slovanskom jazykovom atlase pokračuje, Pravda, 31.5.1967, s. 4. - Významné slavistické podujatie, Večerník, 26.5.1967, s. 3. - Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas, Jazykovedný časopis, 16, 1967, s. 171-173.
 11. Zpráva o činnosti Slovenskej dialektologickej komisie za r. 1958-1968. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 56-57.

1968

 1. Atlas slovenského jazyka. 1. Vokalizmus a konsonantizmus. Časť prvá: mapy. Časť druhá: úvod, komentáre, materiály. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968. 314 + 200 s. (spoluautor).
 2. Geomorfologický činiteľ pri utváraní slovenských nárečí. - Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 159-168.
 3. K charakteristike slovnej zásoby slovenského nárečia v G. Mitropolii (Bulharsko). - Slavica Slovaca, 3, 1968, s. 299-314.
 4. Nárečia Banskobystrického okresu. - In: Slovník obcí Banskobystrického okresu. Red. Š. Pisoň, Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1968, s. 67-68.
 5. O budovaní kartotéky pre Slovenský nárečový slovník. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 223-229.
 6. Oravské nárečie vo vzťahu k dejinám Oravy. - In: Zborník Oravského múzea. 1. Red. P. Čaplovič. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1968, s. 120-141.
 7. Prezývky obyvateľov obcí na Orave. - In: I. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 5.-6. decembra 1967. Zborník materiálov. Red. V. Blanár - M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Slovenská onomastická komisia pri Vedeckom kolégiu jazykovedy SAV 1968 pre internú potrebu 1968, s. 71-80.
 8. Serbski rěčny atlas a Atlas slovenského jazyka. - In: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Red. H. Fasske - R. Lötzsch. Bautzen, Domowina-Verlag 1968, s. 207-211.
 9. Stav a úlohy jazykovedného výskumu na Orave. - In: Sympózium o regionálnom výskume Oravy. Materiály z rokovania. Oravský Podzámok 1968, s. 31-39.
 10. Zur Frage des Einflusses der walachischen Kolonisation auf die slowakischen Mundarten. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 2. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968, s. 183-191.
 11. Prvý zväzok Klenotnice slovenskej ľudovej kultúry. /J. Podolák, Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier, Bratislava 1967./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 282-284 (ref.).
 12. Ešte o výslovnosti le, li. - PRavda, 15.3.1968, s. 7.

1969

 1. Hviezdoslav a slovenčina. Vydané pre účastníkov XVI. Hviezdoslavovho Kubína. 1. vyd. Dolný Kubín 1969. 22 s.
 2. K lexikálnej hranici stredoslovenských, západoslovenských a východoslovenských nárečí. - In: Jazykovedné štúdie. 10. Štolcov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1969, s. 187-197.
 3. Lexikálna diferenciácia slovenských nárečí vo vzťahu k župnému zriadeniu. - In: Slavistické štúdie jazykovedné. Red. V. Blanár. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1969, s. 199-212.
 4. Názvy humna a jeho častí v slovenských nárečiach. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Red. P. Bunganič. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 25-30, nem. res. s. 30.
 5. O pôvode prezývok obyvateľov obcí na Orave. - Slovenský národopis, 17, 1969, s. 276-283.
 6. Spisovný jazyk a nárečia. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 97-100.
 7. P.O. Hviezdoslav - majster slovenského slova. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 299-302.
 8. Matica a výskum nárečí. - Matičné čítanie, 2, 1969, č. 18, s. 9.
 9. Pomôžme zachrániť hodnoty minulosti. - Orava, 3, 1969, č. 46, s. 5.
 10. Sorbischer Sprachatlas (Serbsky rěčny atlas) 1, 2, Budyšín 1965, 1968. - Slavica Slovaca, 4, 1969, s. 108-110 (ref.).
  1. Stojkov, Leksikata na banatskija govor, Sofíja 1968. - Slavica Slovaca, 4, 1969, s. 303-306 (ref.).
 11. Hviezdoslav a slovenčina. - P 24 - Pravda na weekend, 2, 1969, č. 5, s. 6.

1970

 1. Oravské chotárne názvy. 1. vyd. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1970. 90, /5/ s.
 2. Naselennyje punkty, obsledujemyje dľa OLA i ich jazykovoje okruženije. - In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija. Red. R. I. Avanesov et al. Moskva, Nauka 1970, s. 329-340.
 3. Ľudové výklady oravských chotárnych názvov. - In: Onomastické práce. 3. Red. J. Svoboda - L. Olivová-Nezbedová. Praha, Místopisná komise ČSAV 1970, s. 65-70.
 4. O tvorení chotárnych názvov na slovensko-poľskom pomedzí. - In: Zborník materiálov zo sympózia o teoretických a metodologických otázkach onomastiky a II. slovenskej onomastickej konferencie v Nitre 22.-24. mája 1969. Red. Š. Krištof. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970, s. 157-161.
 5. O výskume slovníka a frazeológie slovenských nárečí. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 23-28.
 6. Charakteristika nárečia obce Podbiel. - In: Podbiel. K 400 rokom trvania obce. Red. P. Čaplovič. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1970, s. 34-39.
 7. Nárečové zápisy Šimona Zolyomiho. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 275-280.
 8. Theo H. Florin a jeho básnická reč. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 169-174.
 9. Pomoc matičiarov pri výskume slovenských nárečí. - In: Problematika regionalistického výskumu. (Námety a materiály pre prácu miestnych odborov Matice slovenskej. Séria Vlastiveda. Č. l, 1970.) Red. Z. Hraško. Martin, Matica slovenská 1970, s. 32-40.
 10. Príčiny nárečovej rozdrobenosti. - Matičné Čítanie, 3, 1970, č. 22, s. 1.
 11. Slovná zásoba v Atlase slovenského jazyka. - Matičné čítanie, 3, 1970, č. 15, s. 5.
 12. Čo poviete na Oravu? - Orava, 4, 1970, č. 5, s. 3 (v odpovedi na otázky redakcie v ankete o časopise Orava aj poznámky k jazyku príspevkov v časopise).
 13. O pôvode prezývok obyvateľov obcí na Orave. - Orava, 4, 1970, č. 4, s. 5.
 14. /Diskusný príspevok na VI. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 7.-13.8.1968 v Prahe./ - In: Akta sjezdu. 1. Red. B. Havránek et al. Praha, Academia 1970, s. 187.
 15. Martin Kukučín a jeho reč. - Pravda na víkend, 3, 1970, č. 21, s. 16. - Tamže: O práci na slovanskom atlase (č. 29, s. 6).
 16. O jednom výskume. - Matičné čítanie, 3, 1970, č. 6, s. 3 (správa o nárečovom výskume v obci Vértesszölös v Maďarskej ľudovej republike koncom roku 1969).
 17. Päťdesiat rokov vynikajúceho jazykovedca. - Matičné čítanie, 3, 1970, č. 2, s. 2 (k päťdesiatke J. Horeckého).

1971

 1. O dvoch príčinách synoným v spisovnej slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1971, s. 57-68 (spoluautor).
 2. O terminológii hornooravských plátenníkov. - In: Zborník Oravského múzea. 2. Red. P. Čaplovič. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 80-93.
 3. Slovná zásoba východoslovenských nárečí zo zemepisného hľadiska. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 13. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 313-320, rus. a nem. res. s. 320.
 4. Nedobrá choroba, padúcnica, či zrádnik? - Kultúra slova, 5, 1971, s. 113-115.
 5. O názvoch kvas, nácesto, droždie, odmlad. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 273-276.
 6. O výskume slovnej zásoby slovenských nárečí zo zemepisného hľadiska. - Jazykovedné aktuality, 8, 1971, č. 3-4, s. 82-83.
  1. Karaś, Polskie dialekty Orawy. Fonologija. 1. Fonetyka, Kraków 1965. - In: Zborník Oravského múzea, 2. Red. P. Čaplovič. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 229-230 (ref.).
 7. Áno, hej. - In: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 13. - Tamže: Brankár, nie „bránkár“ (s. 25). - Dostať a „obdržať“ (s. 59-60). - Kočík (s. 109). - Kostoľany, nie „Kostolany“ (s. 114). - Kukučínov (s. 123). - Liace a opraty (s. 131). - Miestne názvy na -ovce a -ište (s. 147). - Mraznica, nie „mráznica“ (s. 154). - Necpaly (s. 164). - Obilie, zbožie, zrno (s. 175-176). - Olovrant (s. 184). - Omelo a imelo (s. 184). - Ovos, jačmeň, jarec (s. 191). - Plaziť sa, nie „plížiť sa“ (s. 205). - Podolinec, nie „Podolínec“ (s. 210). - Prochot, nie „Prochoť“ (s. 236). - Rasca, nie „kmín“ (s. 240). - Strážske, nie „Strážske“ (s. 278). - Trstenský, nie „trstenecký“ (s. 305). - Typ, ale tip (s. 308). - Zemiaky (s. 351). - 2. vyd. 1974 (so zmeneným stránkovaním).
 8. O zasadaní Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas v Jadwisine. - Slavica Slovaca, 6, 1971, s. 102-103 (správa o zasadaní konanom v dňoch 18.-30.5.1970).

1972

 1. Über den Einfluss der Komitatsverwaltung auf die Gliederung der slowakischen Mundarten. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 3. Red. J. Horecký. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1972, s. 119-126.
 2. Naselennyje punkty, obsledujemyje dľa OLA i ich jazykovoje okruženije. - In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija 1970. Red. R. I. Avanesov. Moskva, Nauka 1972, s. 329-334.
 3. Hovorená podoba slovenčiny v oravských mestách. - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov 1972, s. 313-319.
 4. Nárečový slovník v literárnej tvorbe Martina Kukučina. - In: Letopis Pamätníka slovenskej literatúry 1972. Red. 3. Chovan-Rehák. Martin, Matica slovenská 1972, s. 79-101, rus. res. s. 182, nem. res. s. 186.
 5. O veličianskom /! = veličnianskom/ nárečí. - In: Veličná. 700 rokov trvania obce, Red. P. Čaplovič. Martin, Osveta 1972, s. 125-139.
 6. Oselník a jeho názvy v slovenských nárečiach. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 49-53.
 7. Pôvod a rozšírenie slova prť v slovenčine. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 278-281.
 8. Slová dokorán, do koreňa, naroščižaj. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 278-281.
 9. Charakteristika slovnej zásoby gemerských nárečí. - Obzor Gemera, 3, 1972, s. 57-60.
 10. /Diskusný príspevok./ - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov 1972 (rozmn.), s. 356-357.
 11. Issledovanija po slavianskomu jazykoznaniju. (Sbornik v čest šestidesiatiletija prof. S.B. Bernštejna.), Moskva 1971. - Slavica Slovaca, 7, 1972, s. 279-281 (ref.).
 12. Cenná zbierka ústnych ľudových prejavov. J. Michálek, Spomienkové rozprávanie s historickou tematikou, Bratislava 1971. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 286-287 (ref.).
 13. Dvojčence - dvojčatá - dvojičky. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 370-371.
 14. Jazykové vzťahy. - Nedeľná Pravda, 5, 1972, č. 29, s. 17.
 15. Bude Slovanský jazykový atlas? - Nedeľná Pravda, 5, 1972, č. 41, s. 6.
 16. Panoráma Skopje. - Matičné čítanie, 5, 1972, č. 21, s. 3 (reminiscencia na 5. seminár macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry, konaný v dňoch 13.-30.8.1972 v Skopje a Ochride).

1973

 1. Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy. - In: Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika. Red. Š. Ondruš. Praha, Academia 1973, s. 75-80, franc. res. s. 80-81. Res. odtlačené aj v publikácii VII. międzynarodowy kongres slawistów. Wajszawa 21-27 VIII 1973. Strzeszczenia referatów i komunikatów. Red. J. Siatkowski et al. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, s. 142-144.
 2. Názov zemiakov v slovanských jazykoch. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 71-75, franc. res. s. 76.
 3. Názvy kukučky v slovanských jazykoch. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 190-194.
 4. Názvy škorca (sturnus) v slovanských jazykoch. - Makedonski jazik, 24, 1973, s. 115-117.
 5. O slovnej zásobe západoslovenských nárečí. - In: Zborník jazykovedných štúdií na počesť VII. slavistického kongresu vo Varšave. Red. Š. Krištof. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 55-63.
 6. Hornooravské nárečia. - In: Juraj Langer a kolektív, Trstená 600-ročná. Martin, Osveta 1973, s. 350-377.
 7. Nárečová slovná zásoba a chotárne názvy. - In: IV. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 9.- 10. novembra 1971. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 173-178.
 8. O prácach na Slovanskom jazykovom atlase. - Matičné čítanie, 6, 1973, č. 13, s. 3.
  1. Majtán, Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov, Bratislava 1972. - Slovenská reč, 38, 1973, (s. 248-249 (rec.).
 9. Pre vzor i povzbudenie. /Liptov 2, Martin 1972./ - Matičné čítanie, 6, 1973, č. 7, s. 8 (ref.).
  1. seminár macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry. - Slavica Slovaca, 8, 1973, s. 106-107 (správa o seminári konanom v dňoch 13.-30.8.1972 v Skopje a Ochride).

1974

 1. Názvy netopiera v slovanských jazykoch. - In: Prilozi. V. 1-2. Red. D. Mitrev et al. Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite 1974, s. 117-126, macedón. res. s. 126-127.
 2. Lexikálne členenie pomenovaní motýľa v slovanských jazykoch. - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 261-268.
 3. Karta 17 „kartofeľ“ (L 689). - In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija. Red. R.I. Avanesov et al. Moskva, Nauka 1974, s. 98-99.
 4. Kommentarij k karte N° 17 „kartofeľ“ (Solanum tuberosum; N sg), kartofeľ - krompir, krumpir- ziemniak. - In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i isledovanija. Red. R.I. Avanesov et al. Moskva, Nauka 1974, s. 79-80.
 5. Atlas slovenského jazyka. (Koncepcia lexikálnej časti atlasu.) - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 38-45, f ranc. res. s. 45-46.
 6. Lexikálna diferenciácia slovenských nárečí. - In: V pamet na profesor Stojko Stojkov (1912-1969). Ezikovedski izsledovanija. Red. L. Andrejčin et al. Sofija, Izdatelstvo na Bǎlgarskata akademija na naukite 1974, s. 331-335.
 7. Slovná zásoba stredoslovenských nárečí a spisovná slovenčina. - In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1974, s. 276-283.
 8. O slangu hornooravských plátenníkov. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 23-24. 1971-1972. Red. Š. Ondruš. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 221-226.
 9. O prácach na Slovanskom jazykovom atlase. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 49-52.
 10. O spolupráci na Slovanskom jazykovom atlase. - Správy Slovenskej akadémie vied, 10, 1974, č. 11, s. 51-53.
 11. O výskume slovanských jazykov. - Nedeľná Pravda, 7, 1974, č. 9, s. 7.
 12. Rodí sa Slovanský jazykový atlas. - Nedeľná Pravda, 7, 1974, č. 29, s. 9.
 13. O najmenšom slovanskom národe. - Matičné čítanie, 7, 1974, č. 15, s. 3.
  1. medzinárodný kongres slavistov vo Varšave. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 69-77 (správa o kongrese konanom v dňoch 21.-27.8.1973 vo Varšave; spoluautor).

1975

 1. Dva nazvanija ptic v slavianskich jazykach. - In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija 1973. Red. R.I. Avanesov. Moskva, Nauka 1975, s. 22-28.
 2. Členenie lexiky slovenských nárečí zo zemepisného hľadiska vo vzťahu k spisovnému jazyku. - In: Słownictwo gwarowe a kultara. Księga referatów. Kraków 26.-29.11.1972. Red. M. Karaś. Wrocław, Ossolineum 1975, s. 7-13.
 3. Slovenské nárečia z lexikálneho hľadiska. - In: Studia Academica Slovaca. 4. Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1975, s. 67-79.
 4. O kartografickom spracovaní slovnej zásoby. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 129-136.
 5. Slovensko-poľské kontakty v mikrotoponymii Oravy. - Slavica Slovaca, 10, 1975, s. 67-72, franc. res. s. 73.
 6. O významnej slavistickej spolupráci. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 21, 1974/75, s. 296-300.
 7. Významná medzinárodná spolupráca pri Slovanskom jazykovom atlase. - Věstník Československé akademie věd, 84, 1975, s. 32-34.
 8. Spoločne nad mapou jazykov. (K vydaniu Slovanského jazykového atlasu.) - Nové slovo, 17, 1975, č. 31, s. 8.
 9. Čo dedina, to reč iná. - Príroda a spoločnosť, 24, 1975, č, 22, s. 24-29.
 10. Sonda do duchovnej kultúry národa. O práci na Atlase slovenských nárečí. - Nedeľná Pravda, 8, 1975, č. 31, s. 6-7.
 11. Nová kniha o nárečí, /I. Ripka, Dolnotrenčianske nárečia, Bratislava 1975./ - Nedeľná Pravda, 8, 1975, č. 25, s. 6 (ref.).
 12. O zasadnutí Komisie pre Slovanský jazykový atlas v Drážďanoch. - Slavica Slovaca, 10, 1975, s. 107-108 (správa o zasadnutí konanom v dňoch 27.5.-8.6.1974).
 13. Seminár o výskume syntaxe slovenských nárečí. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 304-306 (správa o seminári konanom dňa 5.11.1974 v Bratislave).

Literatúra

Buffa, F.: Anton Habovštiak päťdesiatročný. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 227-229.

Lipták, Š.: Včera sa dožil päťdesiatich rokov... - Večerník, 23.9.1974, s. 3.

Habovštiak, Anton - In: Encyklopédia Slovenska. 2. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1978, s. 209 (heslo).

Habovštiak, Anton. - In: Pedagogická encyklopédia. 1. Red. O. Pavlík et. al. Bratislava, Veda 1984, s. 289 (heslo).

Habovštiak, Anton. - In: Kolektív autorov pod vedením K. Rosenbauma, Encyklopédia slovenských spisovateľov. 1. Bratislava, Obzor 1984, s. 177-178 (heslo).

Maťovčík, A.: Anton Habovštiak. (K 60. narodeninám venujú oravskí rodáci) Dolný Kubín, Okresná knižnica 1984. 44 s.

Dvonč, L.: Súpis prác Antona Habovštiaka za roky 1948-1973. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 229-239.

Dvonč, L.: Súpis prác Antona Habovštiaka za roky 1974-1983. - Slovenská reč, 49, 1984, s. 292-298.