Nový deklinačný systém slovenských substantív

Miloslava Sokolová

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Prešov 2007

                 
Recenzenti
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
Jazyková redakcia
PhDr. Jana Hašanová; Mgr. Martina Ivanová, PhD.; Mgr. Rastislav Béreš
Prípravu a vydanie monografie spolufinancovala Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied. Monografia je výsledkom riešenia grantového projektu MŠ SR VEGA č. 1/1432/04 Morfosyntaktický výskum v rámci Slovenského národného korpusu (vedúca grantu doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.).

Monografia je dostupná v týchto formátoch: