Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BUJALKOVÁ, M. Abreviatúry a značky ako osobitné druhy termínov v lekárskej genetickej terminológii. — 26, 1992, s. 334—337.

BUJALKOVÁ, M. : Zložené slová v terminologickom systéme lekárskej genetiky. — 26, 1992, s. 139—143.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Pôsobenie mimojazykových činiteľov na vývin súčasnej slovnej zásoby. — 26, 1992, s. 65—69.

HEGEROVÁ, K.: Z terminológie cestovného ruchu. — 26, 1992, s. 346—350.

HORÁK, G.: Michal Miloslav Hodža a slovenčina. — 26, 1992, s. 45—50.

HORÁK, G.: Prirovnania v povestiach Pavla Dobšinského. — 26, 1992, s. 103—108.

HORECKÝ, J.: Architektonika odborného esejistického textu.— 26, 1992,s. 39—44.

HORECKÝ, J.: Cudzie výrazy v slovenskom texte. — 26, 1992, s. 289—293.

HORECKÝ, J.: Od patróna k sponzorovi. — 26, 1992, s. 79—83.

HORECKÝ, J.: Prídavné mená k prevzatým podstatným menám na -ia. — 26, 1992, s. 152—154.

HORECKÝ, J.: Slovesné podstatné mená so zámenom sa. — 26, 1992, s. 193—197.

KAČALA, J.: Jazykoveda v minulých desaťročiach. — 26, 1992, s. 7—11.

KAČALA, J.: Kvantita v prípone -úci/-iaci. — 26, 1992, s. 198—204.

KAČALA, J.: Pravopis niektorých geografických názvov. — 26, 1992, s. 293—297.

KAČALA, J.: Slobodníkove spomienky na paragraf. — 26, 1992, s. 108—114.

KAČALA, J. Súvzťažná parataktická spojka ak (už) nie — (tak) aspoň. — 26, 1992, s. 265—268.

KAČALA, J.: Výrazová a významová diferenciácia vznik nových pomenovaní. Podstatné meno kruhy. — 26, 1992, s. 225—229.

KUBINSKÁ, A. — PECIAR, V.: Slovenské mená machorastov. — 26, 1992, s. 159—162.

MASÁR, I.: Inventarizácia jazykových prostriedkov novinového komentára. — 26, 1992, s. 321—333.

MASÁR, I.: Systémovosť ako integrálna vlastnosť terminológie. — 26, 1992, s. 129—138.

MYJAVCOVÁ, M.: Slovenčina v Juhoslávii — retrospektíva, súčasnosť a perspektíva. — 26, 1992, s. 12—21.

ORGOŇOVÁ, O.: Morfologická adaptácia francúzskych slov v slovenčine. — 26, 1992, s. 268—274.

PISÁRČIKOVÁ, M.:.Štyridsaťročná rozhlasová Jazyková poradňa. — 26, 1992, s. 257—259.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z jazykového majstrovstva noviel Mila Urbana. — 26, 1992, s. 97—102.

POLÁČKOVÁ, G.: Motivovanosť anglických, ruských a slovenských lekárskych termínov. — 26, 1992, s. 338—346.

POVAŽAJ, M.: Jednoslovné názvy krajín a štátov v slovenčine. — 26, 1992, s. 70—78.

POVAŽAJ, M.: Na začiatku druhej štvrťstoročnice Kultúry slova. — 26, 1992, s. 3—6.

POVAŽAJ, M.: O názvoch Čechy a Česko. — 26, 1992, s. 114—119.

POVAŽAJ, M.: Prítomné činné príčastie typu vládnúci. — 26, 1992, s. 259—264.

RIPKA, I.: Enantiosémia v nárečovej lexike. — 26, 1992, s. 144—151.

SEDLÁKOVÁ, M.: O tvare privlastňovacích prídavných mien typu otcovo. — 26, 1992, s. 204—208.

SLANČOVÁ, D.: Východiská interpretácie esejistickej tvorby Albína Bagina. — 26, 1992, s. 33—38.

ŠIMON, F.: Medzinárodná nomenklatúra chorôb — IND. — 26, 1992, s. 351—353.

UHLÁR, V.: O pôvode názvov Slovák, Slovensko a slovenčina. — 26, 1992, s. 230—235.

Základné názvy z astronómie. Kométy. — 26, 1992, s. 353—361.

DISKUSIE

DVONČ, L.: Názvy štátov v spisovnej slovenčine. — 26, 1992, s. 236—241.

JACKO, J.: Prípona -ár a jej nový variant -ar v názvoch osôb. — 26, 1992, s. 298—304.

ZO STUDNICE RODNEJ REČI

BARANČOKOVÁ, G. : Bosorky, čerti a smrtky okolo nás. — 26, 1992, s. 305—308.

BAČÍKOVÁ, D.: Dvojslovné pomenovania v ľudovej terminológii. — 26, 1992, s. 163—164.

NIŽNANSKÝ, J. R.: Kone moje, kone vrané. — 26, 1992, s. 83—86.

HORÁK, G.: Netreba mu dierky do nosa dlabať. — 26, 1992, s. 121—123.

FELIXOVÁ, I.: Podošva — ako ju poznáme i nepoznáme. — 26, 1992, s. 274—279.

SMATANA, M.: Polievka naša každodenná alebo o niektorých názvoch polievok v slovenských nárečiach. — 26, 1992, s. 209—212.

HABOVŠTIAK, A.: Poznáte slovo rúči? — 26, 1992, s. 50-51.

FERENČÍKOVÁ, A.: Prší, prší, len sa leje. — 26, 1992, s. 362—365.

RIPKA, I.: Slovo na úvod. — 26, 1992, s. 22—24.

DVORNICKÁ, Ľ.: Z čoho sa napiť? — 26, 1992, s. 242—244.

ROZLIČNOSTI

POVAŽAJ, M.: Akého rodu je meno papagája ara? — 26, 1992, s. 245—246.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Hrá Cassovia Košice... — 26, 1992, s. 214—216.

KAČALA, J.: Je sloveso zapršať neosobné? — 26, 1992, s. 52—54.

JACKO, J.: Leskovac — leskovský i leskovacký. — 26, 1992, s. 279—280.

HORECKÝ, J.: Nepriechodnosť návrhu. — 26, 1992, s. 308—310.

HORECKÝ, J.: Nesprávny výraz je k videniu. — 26, 1992, s. 244—245.

KAČALA, J.: Nový frazeologizmus dýchať niekomu na chrbát. — 26, 1992, s. 212.

DVONČ, L.: O dvoch názvoch jedného mesta. — 26, 1992, s. 86—88.

KRALČÁK, Ľ.: O zdomácňovaní slova image v slovenčine. — 26, 1992, s. 166—168.

HOLÝ, J.: O zreteľnom vyjadrovaní zásahu. — 26, 1992, s. 247—248.

HORECKÝ, J.: Podstatné mená typu diagonála, pentagonála. — 26, 1992, s. 123—124.

PISÁRČIKOVÁ, M.: "Pokaždé" a zakaždým. — 26, 1992, s. 24—26.

HORECKÝ, J.: Predajca. — 26, 1992, s. 216—217.

KAČALA, J.: Prídavné mená typu goetheovský. — 26, 1992, s. 366—368.

HORECKÝ, J.: Slovo rekord a jeho odvodeniny. — 26, 1992, s. 54—55.

HAJČÍKOVÁ, M.: Staronové exonymá. — 26, 1992, s. 88—89.

SPRÁVY A POSUDKY

CHADIMOVÁ, M.: Bernolák a bernolákovci v našich dejinách. — 26, 1992, s. 28—31.

KAČALA, E.: Biografická encyklopédia pred dokončením. — 26, 1992, s. 286—287.

HORECKÝ, J.: Dve poznámky o Hečkovom dobrodružstve. — 26, 1992, s. 282—286.

HORECKÝ, J.: Formálne prostriedky Krupovho štýlu. — 26, 1992, s.183—186.

KESSELOVÁ, J.: Jazyk - neznámy nástroj. — 26, 1992, s. 178—182.

MASÁR, I.: Jubileum hlavného redaktora Kultúry slova. — 26, 1992, s. 217—219.

NIŽNANSKÝ, J.: Jubilujúcemu PhDr. Vladovi Uhlárovi. — 26, 1992, s. 371—372.

KESSELOVÁ, J.: Kniha o fungovaní jazyka v pracovnej komunikácii. — 26, 1992, s. 312—315.

ŠIMKOVÁ, M.: Krátke výklady o slovenčine. — 26, 1992, s. 58—61.

ODALOŠ, P.: Literárna onomastika v Prešove. — 26, 1992, s. 253—255.

RÝZKOVÁ, A.: Nad novými Pravidlami slovenského pravopisu. — 26, 1992, s. 186—190.

ŽIGO, P.: Na nedožitú osemdesiatku Eugena Paulinyho. — 26, 1992, s. 368—370.

DVONČ, L.: Názvy slovenských hradov a zámkov. — 26, 1992, s. 315—318.

MASÁR, I.: Netradičná terminologická príručka. — 26, 1992, s. 173—175.

KAČALA, J.: Pocta Augustovi Horislavovi Škultétymu. — 26, 1992, s. 310—312.

SABOL, J.: Profesor Ábel Kráľ šesťdesiatročný. — 26, 1992, s. 280—282.

KAČALA, J.: Prvé dva zväzky Historického slovníka slovenského jazyka. — 26, 1992, s. 249—253.

ĎURČO, P.: Sociolingvistika a lexikografia. — 26, 1992, s. 90—95.

POVAŽAJ, M.: Stretnutie učiteľov slovenského jazyka s jazykovedcami. — 26, 1992, s. 56—58.

HORECKÝ, J.: Štylistika ako pohľad na národný jazyk. — 26, 1992, s. 26—28.

MASÁR, I.: Terminológia pradávnej aj súčasnej činnosti človeka. — 26, 1992, s. 171—173.

PÍCHA, E.: Terminologický slovník z Chorvátska. —26, 1992, s. 169—170.

PALKOVIČ, K.: Víťazoslav Hečko a slovenský jazyk. — 26, 1992, s. 372—373.

KOLLÁR, D.: Zas o krok bližšie k cieľu. — 26, 1992, s. 125—128.

PISARČÍKOVÁ, M.: Zborník o poľnohospodárskych tradíciách vojvodinských Slovákov. — 26, 1992, s. 176—178.

HORECKÝ, J.: Život a dielo veľkomoravských vierozvestov.—26, 1992, s. 219—222.

SPYTOVALI STE SA

KAČALA, J.: Jeden originálny frazeologizmus. — 26, 1992, s. 255—256.

POVAŽAJ, M.: Bádenská či badenská kultúra? — 26, 1992, s. 320.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Čakať pol hodinu alebo pol hodiny? — 26, 1992, s. 319.

POVAŽAJ, M.: Fotovoltický či fotovoltaický? — 26, 1992, s. 191—192.

FERENČÍKOVÁ, A.: Máte starosti s wattmi? — 26, 1992, s. 128.

HORECKÝ, J.: Módne prídavné meno plošný. — 26, 1992, s. 95—96.

HEGEROVÁ, K.: Monsignor. — 26, 1992, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Môže výrobok zlacnieť o 150 percent? — 26, 1992, s. 31—32.

HORECKÝ, J.: Nové slovo medializovať. — 26, 1992, s. 374.

POVAŽAJ, M.: Orbitál či orbital? — 26, 1992, s. 256.

POVAŽAJ, M. : Používať skratku tzv. či skratky tzv-ý, tzv-á, tzv-é? — 26, 1992, s. 63—64.

KAČALA, J.: Slovo manažment v slovenčine. — 26, 1992, s. 155—158.

HORECKÝ, J.: Spiknutie a sprisahanie. — 26, 1992, s. 223—224.

KAČALA, J.: Štatút školiteľa. — 26, 1992, s. 190—191.

FERENČÍKOVÁ, A.: Tašky na streche? — 26, 1992, s. 64.

POVAŽAJ, M.: Vetník. — 26, 1992, s. 222—223.

KAČALA, J.: Zápor má mať vo vete správne miesto. — 26, @LH 6

1992, s. 61—63.