Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAUDET, J. C.: Epistemologický prístup k terminológii. — 25, 1991, s. 321—323.

DVONČ, L.: Športové výrazy na -bal,-bol v slovenčine a v češtine. — 25, 1991, s. 139—143.

HEGEROVÁ, K.: Názvy s príponou -né. — 25, 1991, s. 327—332.

HEGEROVÁ, K.: Niektoré názvy z oblasti kozmetiky. — 25, 1991, s.

HORECKÝ, J.: Anglické slová na -ing v slovenčine. — 25, 1991, s. 324—326.

HORECKÝ, J.: O preberaní slov z latinčiny. — 25, 1991, s. 225—228.

HORECKÝ, J.: O súčasnej jazykovednej terminológii. — 25, 1991, s. 135—139.

HORECKÝ, J.: Stratégia a rétorika novinárskeho rozhovoru. — 25, 1991, s. 65—70.

HORECKÝ, J.: Svedectvo Jána Smreka o slovenčine. — 25, 1991, s. 42—45.

HORŇANSKÝ, I.: Exonymá a kartografická prax. — 25, 1991, s. 144—148.

HORŇANSKY, I.: Prepis geografických názvov z nelatinkových systémov písma. — 25, 1991, s. 232—235.

HRUBANIČOVÁ, I.: K synonymii v umeleckom texte. — 25, 1991, s. 201—207.

JÓNA, E.: Gramatika Daniela Krmana. — 25, 1991, s. 109—112.

KAČALA, J.: Slovenčina doteraz a v budúcnosti. — 25, 1991, s. 33—42.

KAČALA, J.: Tvorenie názvov štátov v slovenčine. — 25, 1991, s. 193—200.

KAČALA, J.: Vedecký výskum slovenčiny v Slovenskej akadémii vied. — 25, 1991, s. 97—102.

KAČALA, J.: Vymedzenie pojmu jazyková suverenita. — 25, 1991, s. 3—9.

MASÁR, I.: O niektorých postojoch ku kodifikačnej práci. — 25, 1991, s. 264—273.

MASÁR, I.: O klasifikácii a systéme pojmov. — 25, 1991, s. 129—134.

MASÁR, I.: Z nášho redakčného archívu. — 25, 1991, s. 76—81.

MAŤOVČÍK, A.: Martin Hamuljak a slovenčina. — 25, 1991, s. 257—263.

MLACEK, J.: Frazémy s radovými číslovkami ako svojimi zložkami.— 25, 1991, s. 14—21.

ODALOŠ, P.: Toponymá okresu Banská Bystrica po 17. 11. 1989. — 25, 1991, s. 337—345.

PAVLOVIČ, J.: Pravopis slov Boh, boh, Boží, boží, Božský, božský. — 25, 1991, s. 112—117.

PETROVSKÝ, A.: Názvoslovie námorného práva. — 25, 1991, s. 148—175.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Pohľad na vývinovú etapu spisovnej slovenčiny cez jazyk J. C. Hronského. — 25, 1991, s. 293—298.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Predponové slovesá ukončiť, skončiť, dokončiť, zakončiť. — 25, 1991, s. 9—13.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Synonymia slovies s predponou u-. — 25, 1991, s. 71—76, 102—108.

PIŠÚT, I.: Ľudové meno lišajníka Cetraria islandica. — 25, 1991, s. 335—336.

POVAŽAJ, M.: Názvy nových orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy a ich skratky. — 25, 1991, s. 228—231.

SABOL, J.: Dvojrozmernosť textu Jozefa Cígera Hronského. — 25, 1991, s. 289—292.

UHLÁR, V.: O slovách zábava, slop a slopec. — 25, 1991, s. 208—212.

VALEKOVÁ, Ľ.: O nových slovách s časťou video-. — 25, 1991, s. 333—334.

Z listov komisii pre nápravu krívd pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. — 25, 1991, s. 82—84.

DISKUSIE

DVONČ, L.: O pôvode názvu Kocúrkovo. — 25, 1991, s. 299—302.

DVONČ, L.: Slová typu narkomafia. — 25, 1991, s. 213—215.

HORECKÝ, J.: O názvoch štátov. — 25, 1991, s. 275—277.

HORŇANSKÝ, I.: K otázke písania veľkých písmen vo viacslovných geografických názvoch. — 25, 1991, s. 52—56.

OLEJÁR, M.: Názvy a základné pojmy v oblasti vied o telesnej kultúre a športe. — 25, 1991, s. 347—353.

ŠVEC, Š.: Školská sústava a národný systém vzdelávania. — 25, 1991, s. 176—178.

UHLÁR, V.: Sloveso mútiť a odmut v názve Odmut. — 25, 1991, s. 236—239.

ROZLIČNOSTI

JACKO, J.: A. Bessmertnych — od A. Bessmertnycha. — 205, 1991, s. 303—304.

KAČALA, J.: Aká je kvantita v slove legitímny. — 25, 1991, s. 278—279.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Dostať sa k válovu, k hrantu, k mastnému hrncu alebo ku korytu. — 25, 1991, s. 216—218.

HEGEROVÁ, K.: Dražba, aukcia, licitácia. — 25, 1991, s. 244—245.

HORECKÝ, J.: Ešte o slove účastina. — 25, 1991, s. 86—87

KAČALA, J.: Jestvuje v slovenčine vokatív. — 25, 1991, s. 240—242.

POVAŽAJ, M.: Konsenzus. — 25, 1991, s. 87—88.

SKLADANÁ, J.: Možno sa tešiť nepriazni? — 25, 1991, s. 118—119.

HORECKÝ, J.: Náboženstvo bahá▌í — bahaizmus. — 25, 1991, s. 59—60.

PALKOVIČ, K.: Názvy dietky a hračka. — 25, 1991, s. 304—305.

HORECKÝ, J.: Nové sloveso stržniť/stržňovať. — 25, 1991, s. 22—23.

JACKO, J.: Nové tituly bakalár, magister, doktor a ich skratky. — 25, 1991, s. 280—281.

PATRÁŠ, V.: Novotvary s časťou agro-. — 25, 1991, s. 354—351.

HEGEROVÁ, K.: Opasková taška — ľadvinka. — 25, 1991, s. 181—183.

PAVLOVIČ, J.: Osobitný význam slovies poznať a spoznať. — 25, 1991, s. 180—181.

KRALČÁK, Ľ,: Patrí k jedným z najkrajších? — 25, 1991, s. 357—358.

HORECKÝ, J.: Pôvod a význam slova auditor. — 25, 1991, s. 179—180.

SIČÁKOVÁ, Ľ.: Sanitárny či sanitačný deň? — 25, 1991, s. 24—25.

PAVLOVIČ, J.: Slová ruženec a pátričky. — 25, 1991, s. 88—90.

HORECKÝ, J.: Svetovo obchodovateľné odliatky zlata. — 25, 1991, s. 218—219.

POVAŽAJ, M.: Tender - verejná (ponuková) súťaž. — 25, 1991, s. 354—355.

HORECKÝ, J. : Tripartičný — tripartitný. — 25, 1991, s. 117—118.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Upútavka. — 25, 1991, s. 242—243.

KAČALA, J.: Význam prídavných mien úradný a verejný. — 25, 1991, s. 85—86.

SPRÁVY A POSUDKY

HORECKÝ, J.: Dobrý preklad Kempelenovej knihy. — 25, 1991, s. 25—27.

NIŽNANSKÝ, J.: Fándlyho Slovenský včelár v origináli. — 25, 1991, s. 249—250.

HORECKÝ, J.: Historická encyklopédia Šariša. — 25, 1991, s. 123—125,

HRUBANIČOVÁ, I.: Horovov Zemplín 1990. — 25, 1991, s. 121—123.

MASÁR, I.: Chvála pokojnej argumentácie. — 25, 1991, s. 313—315.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Chvála stručnej múdrosti. — 25, 1991, s. 364—367.

MASÁR, I.: Jazyková kultúra v katolíckej liturgii. — 25, 1991, s. 91—95.

PALKOVIČ, K.: K nedožitej sedemdesiatke Mikuláša Krippela. — 25, 1991, s. 305—306.

HORECKÝ, J.: Kniha o podstate literatúry. — 25, 1991, s. 283—287.

PÍCHA, E.: Metafora z rozličných pohľadov. — 24, 1991, s. 188—190.

PÍCHA, E.: Nová slovenská práca o odbornej terminológii. — 25, 1991, s. 359—364.

ŽIGO, P.: Nové vydanie Fándlyho Piľného domajšieho a poľného hospodára. — 25, 1991, s. 247—249.

MASÁR, I.: Obnova tradície besied o slovenčine. — 25, 1991, s. 119—121.

DVONČ, L.: Písma sveta. — 25, 1991, s. 306—310.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Problémy odborného vyjadrovania v cudzom jazyku. — 25, 1991, s. 220—222.

HORECKÝ, J.: Román Meno ruže v slovenčine. — 25, 1991, s. 310—312.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Slovenský Nový život v Juhoslávii. — 25, 1991, s. 186—188.

ŠIMON, F.: Slovník diabetologickej terminológie. — 25, 1991, s. 30—31.

HEGEROVÁ, K.: Studia Academica Slovaca. — 25, 1991, s. 250—252.

POVAŽAJ, M.: Súčasný pohyb v toponymii. — 25, 1991, s. 183—185.

HEGEROVÁ, K.: 36. Hviezdoslavov Kubín. — 25, 1991, s. 61—63.

HRUBANIČOVÁ, I.: Veľkomoravské záhady. — 25, 1991, s. 27—32.

RÝZKOVÁ, A.: Za docentkou Valériou Betákovou. — 25, 1991, s. 60—61.

PANČÍKOVÁ, M.: Za profesorkou Danutou Buttlerovou. — 25, 1991, s. 282—283.

DVORNICKÁ, D.: Zasadnutia redakčného kolégia Slovanského jazykovedného atlasu. — 25, 1991, s. 245—247.

SPYTOVALI STE SA

HEGEROVÁ, K.: Aj master tesár sa utne? — 25, 1991, s. 31—32.

POVAŽAJ, M.: Bronzárstvo či bronziarstvo? — 25, 1991, s. 222—223.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Čo je to stretko? — 25, 1991, s. 368.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Druhý deň zasadá parlament alebo druhým dňom zasadá parlament? — 25, 1991, s. 63—64.

MASÁR, I.: Genius loci. — 25, 1991, s. 223—224.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Chcieť po niekom niečo? — 25, 1991, s. 125—126.

HEGEROVÁ, K.: Kurdi a šiiti. — 25, 1991, s. 369.

PAVLOVIČ, J.: Medžugorie či Medjugorje? — 25, 1991, s. 320.

HORECKÝ, J.: Mikrovlnka. — 25, 1991, s. 315—316.

PAVLOVIČ, J.: Nemecko-nemecký. — 25, 1991, s. 96.

BENKOVÁ, J.: O častici, že. — 25, 1991, s. 288.

HORECKÝ, J.: O slovese preraňajkovať sa. — 25, 1991, s. 95.

POVAŽAJ, M.: Pácované či pacované mäso? — 25, 1991, s. 126—127.

HEGEROVÁ, K.: Patová situácia. — 25, 1991, s. 96.

HEGEROVÁ, K.: P. F. — 25, 1991, s. 319—320.

KAČALA, J.: Písanie bodky a ďalších interpunkčných znamienok za textami pod obrázkami. — 25, 1991, s. 94—95.

POVAŽAJ, M.: Pravopis zložených prídavných mien s číslovkou, resp. zlomkovým výrazom v prvej časti. — 25, 1991, s. 254—255.

KAČALA, J.: Prídavné mená sporný a sporový. — 25, 1991, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Prútikár — prútikárka — prútikáriť — prútikárstvo. — 25, 1991, s. 190—192.

MASÁR, I.: Skloňovanie zemepisného názvu Nazaret. — 25, 1991, s. 253.

MASÁR, I.: Svätý Cyril a Metod či svätí Cyril a Metod, orodujte za nás! — 25, 1991, s. 316—317.

MASÁR, I.: Veterinárny a veterinársky. — 25, 1991, s. 127—128.

POVAŽAJ, M.: Výslovnosť zemepisného názvu Salzburg. — 25, 1991, s. 318—319.

NAPÍSALI STE NÁM

KOPINA, J.: O nových prvkoch v slovnej zásobe. — 25, 1991, s. 255—256.