Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

ANETTOVÁ, A.: Jazyková politika a jazyková kultúra vo Francúzsku. — 24, 1990, s. 12—16.

BÁRTOVÁ, E.: Z tvorenia nových slov v poľnohospodárskej terminológii. — 24, 1990, s. 140—144.

BOLF, J. — MASÁR, I. — MARUŠIAKOVÁ, M.: Terminologické zložitosti v kontexte jazykovej kultúry . — 24, 1990, s. 321—327.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Vzťah pomenovaní štát a štátnosť.(I,II). — 24, 1990, s. 33—39, s. 65—73.

DARDANO, M.: Dnešná talianska slovná zásoba. — 24, 1990, s. 201—212.

DORUĽA, J.: Poznámky k jazykovednej slavistike po roku 1945. — 24, 1990, s. 274—276.

DVONČ, L.: Názvy cudzích literárnych diel v slovenčine. — 24, 1990, s. 242—245.

EŠTOKOVÁ, G.: Charakteristika súčasnej veterinárnej terminológie. — 24, 1990, s. 145—148.

HABOVŠTIAK, S.: Názvy jarabice v slovenčine a v ostatných slovanských jazykoch. — 24, 1990, s. 46—49.

HEGEROVÁ, K.: Z listovej a telefonickej jazykovej poradne. — 24, 1990, s. 229—235.

HORÁK, G.: Rad je na mne / Ja som na rade. — 24, 1990, s. 294—298.

HORECKÝ, J.: Jazyková politika v r. 1948—1988. — 24, 1990, s. 259—264.

HORECKÝ, J.: Jazykoveda a kritika jazyka. — 24, 1990, s. 225—228.

HORECKÝ, J.: Obsah a forma polemického textu. — 24, 1990, s. 3—11.

HORECKÝ, J.: Sémantické pole slov voliť — voľba. — 24, 1990, s. 214—216.

HORECKÝ, J.: Terminológia v oblasti viacjazyčnosti. — 24, 1990, s. 137—140.

HORŇANSKÝ, I.: Medzinárodná štandardizácia geografického názvoslovia. — 24, 1990, s. 335—338.

HRUBANIČOVÁ, I.: Albert Marenčin — Košický pustovník. — 24, 1990, s. 111—115.

KAČALA, J.: Aký je Krátky slovník slovenského jazyka. — 24, 1990, s. 74—83.

KAČALA, J.: Máme nový názov federatívnej republiky. — 24, 1990, s. 193—197.

KAČALA, J.: O nových Pravidlách slovenského pravopisu. — 24, 1990, s. 289—294.

Kolektív autorov KSS: Po diskusii o Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 24, 1990, s. 83—90.

MASÁR, I.: Jazyková a pomenovacia štruktúra termínov. — 24, 1990, s. 129—137.

MASÁR, I.: Jednoslovné termíny a univerbizácia v odbornej terminológii. — 24, 1990, s. 269—273.

MINÁRIK, J.: Daniel Sinapius-Horčička st. — 24, 1990, s. 197—201.

MISLOVIČOVÁ S.: Jazyková prax v technických profesiách. — 24, 1990, s. 236—241.

MIŠŠÍKOVÁ, G.: Motivačné príznaky v onomaziologickej štruktúre stomatologických termínov. — 24, 1990, s. 327—334.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Nad korešpodenciou P. O. Hviezdoslava. — 24, 1990, s. 97—106.

PETROVSKÝ, A.: Sedemdesiat rokov slovenského železničného názvoslovia. — 24, 1990,, s. 339—342.

SLANČOVÁ, D.: Kompozičné postupy v literatúre faktu (Bohuš Chňoupek: Lámanie pečatí).— 24, 1990, s. 40—45.

Slovenské názvoslovie vtákov (Aves) fauny ČSFR. — 24, 1990, s. 149—170, 342—362.

Stanovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. — 24, 1990, s. 257—259.

TVRDOŇ E.: Ľudovít V. Rizner a slovenčina. — 24, 1990, s. 107—111.

UHLÁR, V.: Názvy vodných tokov v miestnych názvoch Liptova. — 24, 1990, s. 49—57.

Z listov komisii pre nápravu krívd pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. — 24, 1990, s. 266—268.

DISKUSIE

DVONČ, L.: Forum či Fórum? — 24, 1990, s. 364—365.

HORECKÝ, J.: O slovesných väzbách zo širšieho hľadiska. — 24, 1990, s. 298—303.

KAČALA, J.: O čo nám ide v diskusii. — 24, 1990, s. 303—308.

KAČALA, J.: Ústrojnosť slovenskej väzby hrať na husliach. — 24, 1990, s. 17—25.

PETROVSKÝ, A.: Technika a technológia v dopravnej terminológii. — 24, 1990, s. 170—172.

ROZLIČNOSTI

ŠIŠKA, R.: Aj v dennej tlači je interpunkcia dôležitá. — 24, 1990, s. 280—281.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Dejinnosť. — 24, 1990, s. 174—176.

HRUBANIČOVÁ, I.: Ďumbier a zázvor. — 24, 1990, s. 90—92.

HORECKÝ, J.: Etika — morálka — mravnosť. — 24, 1990, s. 277—278.

PALKOVIČ, K.: Krátke oznamy. — 24, 1990, s. 59—60.

HORECKÝ, J.: Krivonosý a krivonosí. — 24, 1990, s. 174.

PETROVSKÝ, A.: Môžeme používať v slovenčine namiesto termínu železnica termín dráha? — 24, 1990, s. 367—368.

KAČALA, J.: Múr — genitív singuláru iba múru. — 24, 1990, s. 278—280.

KAČALA, J.: Národnostná menšina. — 24, 1990, s. 366—367.

ODALOŠ, P.: O slovách typu tiežturista a hurápodnikanie. — 24, 1990, s. 248—250.

KAČALA, J.: Prídavné mená trhový a tržný. — 24, 1990, s. 173.

HORECKÝ, J.: Prokurátor — prokurátorka. — 24, 1990, s. 116.

HORECKÝ, J.: Samizdat a samizdatová literatúra. — 24, 1990, s. 248.

HORECKÝ, J.: Telematika a minitel. — 24, 1990, s. 58—59.

SIVÁK, J.: Šampión a šampiňón. — 24, 1990, s. 27—28.

MASÁR, I.: Väzenstvo. — 24, 1990, s. 245—246.

DVONČ, L.: Vekslák. — 24, 1990, s. 309—310.

HEGEROVÁ, K.: Vitraj a vitráž. — 24, 1990, s. 217—218.

KAČALA, J.: Významový vzťah medzi prídavnými menami členitý a členený. — 24, 1990, s. 25—27.

KAČALA, J.: Vzťahové prídavné meno výživový. — 24, 1990, s. 246—247.

SPRÁVY A POSUDKY

HORECKÝ, J.: Bulharská práca o teórii terminológie. — 24, 1990, s. 369—372.

HEGEROVÁ, K.: Čínska kuchárska knižka. — 24, 1990, s. 180—182.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Človek v zrkadle frazeológie. — 24, 1990, s. 219—221.

HORECKÝ, J.: Futbalové majstrovstvá Európy 1988 slovom a obrazom. — 24, 1990, s. 117—119.

HEGEROVÁ, K.: Hviezdoslavov Kubín jubiloval. — 24, 1990, s. 93—95.

HORECKÝ, J.: Ivan Masár - pol života v terminológii. — 24, 1990, s. 92—93.

DORUĽA, J.: Jazykové prechádzky prózou. — 24, 1990, s. 120—122.

HORECKÝ, J.: Jednoduchý výkladový postup. — 24, 1990, s. 312—315.

NIŽNANSKÝ, J.: Jubilantke Adriane Ferenčíkovej. — 24, 1990, s. 30—31.

STRAŽOVCOVÁ, P.: Nová učebnica fonetiky a fonológie. — 24, 1990, s. 122—124.

PÍCHA, E.: Nový prehľad názorov na terminológiu. — 24, 1990, s. 372—376.

PÍCHA, E.: O terminológii teórie strojov a mechanizmov medzinárodne. — 24, 1990, s. 63—64.

KOVÁČOVÁ, M.: Poučné i rozmarné dialógy zo staršieho obdobia. — 24, 1990, s. 315—317.

KAČALA, J.: Pribinovská slávnosť v rakúskom Traismaueri. —24, 1990, s. 311—312.

PETROVSKÝ, A.: Pripomienky k železničnému anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenskému slovníku. — 24, 1990, S. 124—127.

DVONČ, L.: Slovanské (slovenské) názvy riek. — 24, 1990, s. 377—380.

ŠIMKOVÁ, M.: Slovná zásoba slovenčiny pod "synchrónno-dynamickým" drobnohľadom. — 24, 1990, s. 250—253.

SIVÁK, J.: Slovník francúzskych skratiek. — 24, 1990, s. 182—186.

HEGEROVÁ, K.: Studia Academica Slovaca 18. — 24, 1990, s. 186—188.

MASÁR, I.: Terminologický slovník s cudzojazyčnými ekvivalentmi. — 24, 1990, s. 177—180.

HORECKÝ, J.: Umiernená hra s jazykom. — 24, 1990, s. 60—62.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Zborník o dynamických tendenciách v jazykovej komunikácii. — 24, 1990, s. 282—285.

STRAŽOVCOVÁ, P.: Zborník z konferencie o štylistike. — 24, 1990, s. 221—223.

MASÁR, I.: Život venovaný vede (Na sedemdesiate narodeniny Jána Horeckého). — 24, 1990, s. 28—29.

SPYTOVALI STE SA

HEGEROVÁ, K.: Akcia a účastina. — 24, 1990, s. 319—320.

HORECKÝ, J.: Bankomat. — 24, 1990, s. 285—286.

MASÁR, I.: Ehrlichpozitívny. — 24, 1990, s. 256.

HEGEROVÁ, K.: Halóny. — 24, 1990, s. 127—128.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Hovorca. — 24, 1990, s. 223—224.

RÍSOVÁ, E.: Kráľovnin náhrdelník? — 24, 19990, s. 64.

HEGEROVÁ, K.: Lokál jednotného čísla podstatného mena rádiožurnál. — 24, 1990, s. 255.

KRASNOVSKÁ, E.: Matiáš — Matyáš? — 24, 1990, s. 381.

HORECKÝ, J.: Môže byť situácia veľmi krízová? — 24, 1990, s. 320.

MASÁR, I.: Nutričný, nutritívny. — 24, 1990, s. 31—32.

RÍSOVÁ, E.: O používaní slov väčšmi a viac. — 24, 1990, s. 95.

HRUBANIČOVÁ, I.: O slove kvórum. — 24, 1990, s. 286.

BENKOVÁ, J.: O slove panghart. — 24, 1990, s. 253—254.

HEGEROVÁ, K.: Odtajniť. — 24, 1990, s. 224.

ODALOŠ, P.: Petrodoláre. — 24, 1990, s. 191—192.

HEGEROVÁ, K.: Preplatiť cestovné. — 24, 1990, s. 190.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Priať úprimnú sústrasť. — 24, 1990, s. 381.

POVAŽAJ, M.: Rodina Benkova či rodina Benková? — 24, 1990, s. 190—191.

POVAŽAJ, M.: Róm — Rómovia, rómsky, rómčina. — 24, 1990, s. 254—255.

KAČALA, J.: Rubný, rypný. — 24, 1990, s. 189—190.

RÍSOVÁ, E.: Stonôžka — stonožka. — 24, 1990, s. 317—319.

NAPÍSALI STE NÁM

HOLÝ, J.: My Rómovia... — 24, 1990, s. 383—385.

  1. KASAR-DANIELIS: Násilie na slovenskom slove. — 24, 1990, s. 385—386.

KOČIŠ, F.: O výrazoch zimbabwiansky a ostatný. — 24, 1990, s. 287—288.