Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

DOLNÍK, J.: Mnohovýznamovosť a sémantické odvodzovanie. — 23, 1989, s. 321—328.

DORUĽA, J.: O rozvoji slavistického výskumu na Slovensku. — 23, 1989, s. 9—10.

DVORNICKÁ, Ľ.: Z nárečovej rodinnej terminológie. — 23, 1989, s. 355—360.

HABOVŠTIAK, A.: Martin Kukučín regionálny i celonárodný. — 23, 1989, s. 73—76.

HEGEROVÁ, K.: Z textilnej terminológie. — 23, 1989, s. 156—157.

HORÁK, G.: Popudy z Kukučínovej cestopisnej prózy Dojmy z Francúzska. — 23, 1989, s. 77—83.

HORÁK, G.: Tri slovné hry v diele Petra Jaroša. — 23, 1989, s. 212—216.

HORECKÝ, J.: Antické pramene odbornej terminológie. — 23, 1989, s. 332—337.

HORECKÝ, J.: Vzťah medzi terminológiou a znalostným inžinierstvom. — 23, 1989, s. 145—149.

HORECKÝ, J.: Zmysel a úloha interpunkcie. — 23, 1989, s. 231—237.

CHOVANEC, D. — JASENSKÁ, M.: Dva aktuálne odborné termíny z anatómie dreva. — 23, 1989, s. 361—362.

JÓNA, E.: Spisovná slovenčina a slovenská jazykoveda v Matici slovenskej (1863—1875). — 23, 1989, s. 10—26.

KAČALA, J.: Slovenská lexikografia dnes. — 23, 1989, s. 193—201.

KAČALA, J.: Slovenské ľudové rozprávky a ich súčasné úpravy. — 23, 1989, s. 97—109.

KAČALA, J.: Súčasný stav a perspektívy slovakistiky. — 23, 1989, s. 3—8.

KAČALA, J.: Zdomácňovanie slov v oblasti hláskovania. — 23, 1989, s. 263—268.

KRÁĽ, A.: Javisková reč. — 23, 1989, s. 257—262.

KRÁĽ, A.: Radšej l než východoslovenské ľ.— 23, 1989, s. 41—48.

KRÁĽ, A.: Technika reči a ortoepia v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. — 23, 1989, s. 289—294.

MASÁR, I.: Vlastnosti termínu (Motivovanosť termínu). — 23, 1989, s. 202—206.

MASÁR, I.: Vlastnosti termínu (Systémovosť). — 23, 1989, s. 225—230.

MASÁR, I.: Vlastnosti termínu (Ustálenosť, jednoznačnosť a presnosť). — 23, 1989, s. 269—274.

MASÁR, I.: Vlastnosti termínu (Derivatívnosť a ďalšie vlastnosti). — 23, 1989, s. 294—299.

MINÁRIKOVÁ, M.: Jazyk M. Kukučína a vydávanie jeho diela. — 23, 1989, s. 65—72.

Názvoslovie z odboru merania. — 23, 1989, s. 366—369.

ODALOŠ, P.: Ďalšie slová typu olympiáda a napoleoniáda. — 23, 1989, s. 243—245.

ONDREJKOVIČOVÁ, D.: Slovo práca z historického hľadiska. — 23, 1989, s. 274—278.

ORAVCOVÁ, A.: Miera ovládania jazykovej normy. — 23, 1989, s. 49—54.

OROSZOVÁ, D.: O jednom type analogickej nominácie pri tvorení termínov. — 23, 1989, s. 329—332.

OROSZOVÁ, D.: Z problematiky jednovýznamovosti a viacvýznamovosti terminologických pomenovaní. — 23, 1989, s. 150—155.

PETROVSKÝ, A.: Skratky, značky a iné skrátené pomenovacie útvary v doprave. — 23, 1989, s. 337—345.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Synonymia slovies so všeobecným významom. — 23, 1989, s. 33—40.

PIŠÚT, I. — LACKOVIČOVÁ, A. — LISICKÁ, E.: Slovenské mená lišajníkov (lichenizovaných húb) II, — 23, 1989, s. 363—365.

Pomocný materiál k metodike ustaľovania termínov. — 23, 1989, s. 132—144.

POVAŽAJ, M.: Kodifikácia a jej uplatňovanie v jazykovej praxi. — 23, 1989, s. 207—211.

RÍSOVÁ, E.: Sémantické posuny prevzatých slov. — 23, 1989, s. 237—242.

RÍSOVÁ, E.: Názvy strojov, technologických postupov a výrobkov v pekárskom priemysle. — 23, 1989, s. 345—354.

Rozvoj vedných odborov v SAV a starostlivosť o odbornú terminológiu. — 23, 1989, s. 129—132.

SABOL, J.: Pri prameňoch slovenčiny. — 23, 1989, s. 26—32.

UHLÁR, V.: Priezvisko Bernolák a mená zo základu brn-. — 23, 1989, s. 110—115.

UHLÁR, V.: Skrátené osobné mená (i prímená a priezviská). — 23, 1989, s. 300—306.

Základné názvy z astronómie (Astrofyzika). — 23, 1989, s. 163—170.

DISKUSIE

HERZÁŇ, R. — KLUVÁNEK, P. — SROSLÍK, M. — GAŠPARÍKOVÁ, Ľ.: Technika a technológia v dopravnej terminológii. — 23, 1989, s. 370—374.

HORECKÝ, J.: Hrať na husliach či na husle. — 23, 1989, s. 116—121.

LISICKÝ, M. J.: Terminologické problémy v oblasti životného prostredia. — 23, 1989, s. 171—175.

ROZLIČNOSTI

PALKOVIČ, K.: Geodet — geograf — geológ. — 23, 1989, s. 122—123.

PATRÁŠ, V.: Gofry — gófry, gofra — gófra. — 23, 1989, s. 278—280.

PATRÁŠ, V.: Chala. — 23, 1989, s. 308—309.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Konzervativizmus — konzervatizmus. — 23, 1989, s. 217—218.

ŠKAPINCOVÁ, A.: Kuchynský set. — 23, 1989, s. 55—57.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Montovať sa (do niečoho), nanominovať sa (niekam). — 23, 1989, s. 176—177.

HEGEROVÁ, K.: Mramorovaná džínsovina. — 23, 1989, s. 85—86.

HORECKÝ, J.: Neformálne štruktúry a neformáli. — 23, 1989, s. 54—55.

DVONČ, L.: O skratke pomenovania štátny podnik. — 23, 1989, s. 377—378.

PATRÁŠ, V.: O nových slovách s časťou narko-. — 23, 1989, s. 247—248.

HORECKÝ, J.: O slovách tachometer a tachymeter. — 23, 1989, s. 375.

HORECKÝ, J.: Plnené plasty — konštrukčné plasty. — 23, 1989, s. 122.

JACKO, J.: Príležitostné slová typu šarkaniáda. — 23, 1989, s. 306—308.

PALKOVIČ, K.: Snenie, snívanie, usínanie. — 23, 1989, s. 310.

PALKOVIČ, K.: Sorabistika a serbokroatistika. — 23, 1989, s. 86—87.

PALKOVIČ, K.: Strážčan — Strážšťan. — 23, 1989, s. 376.

PALKOVIČ, K,: Velické pleso. — 23, 1989, s. 248—249.

HORECKÝ, J.: Významový vzťah medzi predložkami na a pre. — 23, 1989, s. 84—85.

HORECKÝ, J.: Významy prídavného mena dlžnícky. — 23, 1989, s. 246—247.

SPRÁVY A POSUDKY

KLINCKOVÁ, J.: Ako sa stať dobrým rečníkom.— 23, 1989, s. 310—312.

PANČÍKOVÁ, M.: II. kongres o poľskej jazykovej kultúre. — 23, 1989, s. 219—221.

MASÁR, I.: Gejza Horák zavŕšil sedemdesiatku. — 23, 1989, s.58—59.

SLANČOVÁ, D.: Keď chceme vedieť niečo viac o slovenčine, zalistujme v knižke Jazyková poradňa odpovedá. —23, 1989, s. 280—284.

ŠKVARENINOVÁ, O.: Letný seminár slovenského jazyka a kultúry v Bratislave. — 23, 1989, s. 59—61.

HORECKÝ, J.: Medzinárodný kongres o terminológii a znalostnom inžinierstve. — 23, 1989, s. 179—181.

MISTRÍK, J.: Na päťdesiatku docenta Jána Sabola. — 23, 1989, s.31—32.

ŠKAPINCOVÁ, D.: Nad stránkami novej monografie. — 23, 1989, s. 383—385.

HORECKÝ, J.: Napnutá tetiva slovenčiny. — 23, 1989, s. 125—127.

HORECKÝ, J.: Nárečové výrazové prostriedky v próze. — 23, 1989, s. 316—318.

HORECKÝ, J.: Nemecký zborník o jazykovej kultúre. — 23, 1989, s. 88—90.

ODALOŠ, P.: Nová bibliografia slovenskej jazykovedy. — 23, 1989, s. 61—63.

HORECKÝ, J.: Nový typ memoárov. — 23, 1989, s. 312—314.

ŠIMKOVÁ, M.: O podraďovacích syntagmách v slovenčine. — 23, 1989, s. 249—252.

MASÁR, I.: Odišiel profesor Jozef Ružička. — 23, 1989, s. 178—179.

MASÁR, I.: Odkrytý prameň našej frazeológie. — 23, 1989, s. 123—125.

PETROVSKÝ, A.: Pripomienky k slovníkom anglických, francúzskych a nemeckých skratiek. — 23, 1989, s. 183—186.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Slovenčina v našom živote. — 23, 1989, s. 221—223.

MASÁR, I.: Správa z porady o aktuálnych problémoch športovej terminológie. — 23, 1989, s. 378—380.

PÍCHA, E.: Trocha netradičný slovník. — 23, 1989, s. 314—316.

KAČALA, J.: Učebnica slovenského jazyka z Juhoslávie. — 23, 1989. s. 181—183.

BAČÍKOVÁ, D.: Uplatnenie záhorského dialektu v najnovšom diele Š. Moravčíka. — 23, 1989, s. 252—254.

ŽIGO, P.: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. — 23, 1989, s. 90—93.

ŠEBESTOVÁ, A.: Z dvadsiateho druhého ročníka časopisu Russkaja reč. — 23, 1989, s. 380—383.

HORECKÝ, J.: Živé výklady o mikropočítačoch. — 23, 1989, s. 284—286.

SPYTOVALI STE SA

PÍCHA, E.: Aký je význam slovesa hypertrofovať. — 23, 1989, s. 63—64.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Bezplatne si vyzdvihnúť lístky na vrátnici. — 23, 1989, s. 318—319.

POVAŽAJ, M.: Cudzie ženské priezviská v slovenčine. — 23, 1989, s. 191—192.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Čajka — čajča. — 23, 1989, s. 187.

ORGOŇOVÁ, O.: Čin či počin? — 23, 1989, s. 387—388.

RÍSOVÁ, E.: Forum — z Forumu. — 23, 1989, s. 128.

POVAŽAJ, M.: Íris, írisový či iris, irisový. — 23, 1989, s. 187—188.

PÍCHA, E.: Je spojenie ekologická stavba správne? — 23, 1989, s. 64.

HEGEROVÁ, K.: Kľačačka. — 23, 1989, s. 319—320.

POVAŽAJ, M.: Kartúza či kartúzia. — 23, 1989, s. 190.

ODALOŠ, P.: Koncertant. — 23, 1989, s. 223—224.

GOTTHARDOVÁ, G.: Ľavaňa a ľaváčka. — 23, 1989, s. 188—189.

HEGEROVÁ, K.: Markíza. — 23, 1989, s. 287.

POVAŽAJ, M.: Môže byť situácia relatívne optimistická. — 23, 1989, s. 255—256.

HORECKÝ, J.: Nesprávna prechodníková väzba. — 23, 1989, s. 95.

HRUBANIČOVÁ, I.: Niet väčšej škody nad stratený čas! — 23, 1989, s. 190—191.

HORECKÝ, J.: O nesprávnosti príčastia končiaci sa. — 23, 1989, s. 386—387.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Parkár, parkoviskár, strážca parkoviska. — 23, 1989, s. 386.

HRUBANIČOVÁ, I.: Pod Bratislavou, nad Gabčíkovom? — 23, 1989, s. 94—95.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Pohŕdať, ale pohrdnúť.— 23, 1989, s. 189.

PALKOVIČ, K.: Požičať — vypožičať [si]. — 23, 1989, s. 286—287.

HORECKÝ, J.: Rozdiel medzi pólom a dipólom. — 23, 1989, s. 256.

HRUBANIČOVÁ, I.: Sú slová psychológia a psychika synonymné? — 23, 1989, s. 255.

MASÁR, I.: Synchro-plávanie a synchronizované plávanie. — 23, 1989, s. 186—187.

HORECKÝ, J.: Značka kilobytu je kB či KB? — 23, 1989, s. 224.

PALKOVIČ, K.: Zotavovňa, ozdravovňa, liečebňa. — 23, 1989, s. 288.

NAPÍSALI STE NÁM

DOMASTA, J.: Cabaj-Čapor (resp. Čapor). — 23, 1989, s. 95—96.