Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

ANETTOVÁ. S.: O niektorých slovách francúzskeho pôvodu. — 22, 1988, s. 241—246.

BALÁŽIKOVÁ, K.: O niektorých slovenských názvoch rýb. — 22, 1988, s. 338—345.

BUJALKOVÁ, M.: Sprostredkované preberanie genetických termínov. — 22, 1988, s. 272—274.

BUJALKOVÁ, M.: Termín gén a jeho synonymné pomenovania. — 22, 1988, s. 71—73.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Ako pomenovať odborníka využívajúceho elektroniku v architektúre? — 22, 1988, s. 150—152.

DOLNÍK, J.: Hodnotenie a hodnotiace slová. — 22, 1988, s. 35—42.

DVONČ, L.: Atmosféra — atmosférický. — 22, 1988, s. 275—277.

WU FENGMING — LU HUIJUN: Súčasný stav výskumu modernej čínskej vedeckej a technickej terminológie. — 22, 1988, s. 321—325.

FINDRA, J.: Február 1948 a naša jazykoveda. — 22, 1988, s. 33—35.

HEGEROVÁ, K.: Dynamické tendencie v odevníckej terminológii. — 22, 1988, s. 43—50.

HEGEROVÁ, K.: O telefonickej jazykovej poradni. — 22, 1988, s. 21—24.

HENSEL, K.: Národné mená niektorých alochtónnych druhov rýb Československa. — 22, 1988, s. 152—161.

HORÁK, G.: Príležitosť porovnávať slovenskú a českú frazeológiu. — 22, 1988, s. 16—20

HORÁK, G.: Z jazykovej pracovne Jána Beňu. — 22, 1988, s. 266—272.

HORECKÝ, J.: Argumentačný test. — 22, 1988, s. 65—70.

HORECKÝ, J.: Formová štruktúra argumentačného textu. — 22, 1988, s. 225—231.

HORECKÝ, J.: Obsahová štruktúra argumentačného textu. — 22, 1988, s. 203—208.

HORECKÝ, J. : Slovenčina v období od r. 1918. — 22, 1988, s. 289—294.

KAČALA, J.: Funkcia a postavenie zámena ktorý vo vzťažnej funkcii. — 22, 1988, s. 257—265.

KAČALA, J.: Kodifikácia slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 22, 1988, s. 193—202.

KLOKNER, Š.: Základné názvy z bonsajistiky. — 22, 1988, s. 161—165.

KOČIŠ, F.: Systém jazyka a jazykový úzus. — 22, 1988, s. 3—11.

MASÁR, I.: Definícia termínu. — 22, 1988, s. 129—140.

NÁBĚLKOVÁ, M. — MISLOVIČOVÁ, S.: Jazykový aspekt moderovaného programu. — 22, 1988, s. 102—107.

ODALOŠ, P.: O skupine podstatných mien s časťou -téka. — 22, 1988, s. 237—240.

OKÁLOVÁ, K.: Opisnosť a úspornosť v dopravnej terminológii. — 22, 1988, s. 334—337.

OROSZOVÁ, D.: Z problematiky neutrálnosti a obraznosti termínu. — 22, 1988, s. 325—333.

PÍCHO, E.: O apelativizácii v slovenčine. — 22, 1988, s. 97—101.

PÍCHA, E.: Tvorba a uplatnenie terminológie v procese riadenia. — 22, 1988, s. 141—147.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Synonymá slovesa umrieť. — 22, 1988, s. 11—15.

POVAŽAJ, M.: O pejoratívnych slovách. — 22, 1988, s. 301—308.

PUCI, J.: Číslovky v leteckej terminológii. — 22, 1988, s. 147—149.

SMATANA, M.: Nový význam substantíva kosa? — 22, 1988, s. 74—77.

ŠVEC, Š.: Kybernetická pedagogika a pedagogická kybernetika. — 22, 1988, s. 209—212.

UHLÁR, V.: Ľudovít Štúr a slovenčina v jeho rodnom Uhrovci. — 22, 1988, s. 294—300.

UHLÁR, V.: Velestúr a názvy odvodené zo slova tur. — 22, 1988, s. 108—112.

VAŇKO J.: Niektoré osobitosti ustálených obrazných spojení z politickej sféry. — 22, 1988, s. 232—236.

Základné názvy z astronómie. Astrofyzika. — 22, 1988, s. 346—354.

Základné názvy z astronómie. Stavba a vývoj hviezd. — 22, 1988, s. 354—357.

Základné názvy z astronómie. Prístrojová technika. — 22, 1988, s. 165—181.

DISKUSIE

BOLF, J. — VRAČEK, P.: Súčasné problémy pri ustaľovaní vedeckých a odborných termínov aplikovaných na meranie a meraciu techniku. — 22, 1988, s. 358—363.

DVOŘÁKOVÁ-ŽIARANOVÁ, R.: Výsada slovenčiny nevyjadrovať podmet. — 22, 1988, s. 51—56.

HORECKÝ, J.: O názvoch geriatria — pediatria a ich paralelách v pedagogike. — 22, 1988, s. 249—250.

ŠVEC, Š.: Antropogogika == pedagogika + adragogika + geragogika. — 22, 1988, s. 246—248.

ROZLIČNOSTI

BUZÁSSYOVÁ, K. — RÍSOVÁ, E.: Ako preložiť do slovenčiny české slovo sešlost? — 22, 1988, s. 58—60.

ODALOŠ, P.: Citrusár. — 22, 1988, s. 367—368.

MASÁR, I.: Dezinsekcia a dezinfekcia. — 22, 1988, s. 77—79.

HORECKÝ, J.: Formát a formátovanie. — 22, 1988, s. 56—57.

PALKOVIČ, K.: Homotransplantácia. — 22, 1988, s. 366—367.

RÍSOVÁ, E.: Identifikačná, nie stotožňovacia nálepka, — 22, 1988, s. 365—366.

KAČALA, J.: Individualita — individualitný. — 22, 1988, s. 364—365.

ONDREJOVIČ, S.: Jazykoveda a lingvistika. — 22, 1988, s. 24—26.

PALKOVIČ, K.: Juhoslovanský a južnoslovanský. — 22, 1988,

HORECKÝ, J.: Muzejný či múzejný? — 22, 1988, s. 183—185.

PATRÁŠ V.: Nocovňa. — 22, 1988, s. 310—311.

ODALOŠ, P.: Nové slová s predponou tele-. — 22, 1988, s. 115—117.

KAČALA, J.: Nové slovo aids v slovenčine. — 22, 1988, s. 182—183.

ŠKAPINCOVÁ, A.: O slovách náhradka a náhražka. — 22, 1988, s. 278—280.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Skloňovanie anglického priezviska Rayleigh. — 22, 1988, s. 113—114.

PALKOVIČ, K.: Slovanský — sloviensky — slovenský — slovinský — slavónsky. — 22, 1988, s. 309—310.

HEGEROVÁ, K.: Šponovky a kaliopky. — 22, 1988, s. 79—80.

HORECKÝ, J.: Úskalie odbornosti. — 22, 1988, s. 115.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť slova bauxit. — 22, 1988, s. 251.

HORECKÝ, J.: Vývin, vývinový — vývoj, vývojový. — 22, 1988, s. 212—214.

SPRÁVY A POSUDKY

HORECKÝ, J.: Čínsky zborník o terminologických problémoch. — 22, 1988, s. 372—373.

MALEC, F.: Čísla o češtine. — 22, 1988, s. 216—218.

MLACEK, J.: Frazeologické normy — tvrdý oriešok. — 22, 1988, s. 117—119.

DORUĽA,J.: Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. — 22, 1988, s. 27—29.

PÍCHA, E.: Jazykovedci vo vydavateľstve Smena. — 22, 1988, s. 370—371.

RICZIOVÁ, B.: Kniha o začiatkoch slovanského osídlenia u nás. — 22, 1988, s. 86—88.

HORECKÝ, J.: Memoárová knižka o profesorovi Stanislavovi. — 22, 1988, s. 83—85.

KESSELOVÁ, J.: Metodika jazykovej výchovy v materských školách. — 22, 1988, s. 186—189.

MICHALLUS, Š.: Nemecký slovník jazykových ťažkostí. — 22, 1988, s. 282—285.

SLANČOVÁ, D.: Nová učebnica ako príťažlivý a užitočný pomocník kultivovania rečového prejavu. — 22, 1988, s. 60—62.

MASÁR, I.: Nový prírastok našej encyklopedistiky. — 22, 1988, s. 315—318.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Pohľad na jazykovú stránku publikácie. — 22, 1988, s. 377—379.

ONDREJOVIČ, S.: Populárne o medzinárodných slovách. — 22, 1988, s. 93—95.

ŠIMON, F.: Poznámky k spracovaniu lekárskych termínov v Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 22, 1988, s. 373—375.

MASÁR, I.: Poznámky o jednej odbornej publikácii.— 22, 1988, s. 252—254.

MASÁR, I.: Poznámky o učebnici šachu. — 22, 1988, s. 125—127.

PETROVSKÝ, A.: Pripomienky k názvoslovnej technickej norme ČSN 320 000 Názvosloví plavidel a plavby. — 22, 1988, s. 88—92.

MLACEK, J.: Slovakistický zborník z Nového Sadu. — 22, 1988, s. 81—83.

DVONČ, L.: Prvá slovenská encyklopédia astronómie. — 22, 1988, s. 121—125.

HORECKÝ, J.: Reprezentačná kniha o liečivých rastlinách. — 22, 1988, s. 218—219.

KROŠLÁKOVÁ, E.: Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hľadiska. — 22, 1988, s. 214—216.

ŠKULTÉTY, J.: Užitočná zbierka frazém. — 22, 1988, s. 120—121.

MASÁR, I.: Z besedy o jazyku inzertných rubrík. — 22, 1988, s. 29—30.

ŠEBESTOVÁ, A.: Z dvadsiateho prvého ročníka časopisu Russkaja reč. — 22, 1988, s. 311—315.

HEGEROVÁ, K.: Zaujímavá knižka o jazyku. — 22, 1988, s. 286—287.

RÍSOVÁ, E.: Zaujímavá knižka pre deti. — 22, 1988, s. 92—93.

HORECKÝ, J.: Životné jubileum Kláry Buzássyovej. — 22, 1988, s. 369.

HORECKÝ, J.: Životný medzník Františka Kočiša. — 22, 1988, s. 281—282.

SPYTOVALI STE SA

PÍCHA, E.: Ako je to so slovom mrzký? — 22, 1988, s. 221—222.

PISÁARČIKOVÁ, M.: Bageta, pageta, maxirožok. — 22, 1988, s. 223.

HORÁK, G.: Bol nadpis "Pár minút od katastrófy" presný? — 22, 1988, s. 319—320.

POVAŽAJ, M.: Dagmara — Dagmar. — 22, 1988, s. 255—256.

GOTTHARDOVÁ, G.: Dobrovoďan či Dobrovodan? — 22, 1988, s. 383—384.

POVAŽAJ, M.: Dochucovadlo. — 22, 1988, s. 380.

ODALOŠ, P.: Dominátor. — 22, 1988, s. 191—192.

ODALOŠ, P.: Horčičník a chlebovka. — 22, 1988, s. 380—381.

HEGEROVÁ, K.: Chytka, chňapka. — 22, 1988, s. 381—382.

POVAŽAJ, M.: Kedy písať iniciálovú skratku s medzerou? — 22, 1988, s. 222—223.

JACKO,J.: Knihy rozsypov a vsypov. — 22, 1988, s. 63.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Kupujeme mäso do polievky alebo na polievku? — 22, 1988, s. 31.

HORECKÝ, J.: Miesto slova pojazd v slovnej zásobe. — 22, 1988, s. 190—191.

HEGEROVÁ, K.: Obliečková plachta? — 22, 1988, s. 31—32.

HEGEROVÁ, K.: Odmódniť, odluxusniť. — 22, 1988, s. 221.

HORECKÝ, J.: Okrajová situácia. — 22, 1988, s. 382—383.

PÍCHA, E.: Oxid a kysličník. — 22, 1988, s. 128.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Perová vetrovka. — 22, 1988, s. 220.

ŠTEUČEKOVÁ, J.: Piecť chlieb, rozvoniava čerstvý chlieb. — 22, 1988. s. 64.

POVAŽAJ, M.: Požiarny, požiarový, požiarnický. — 22, 1988. s. 223—224.

MASÁR, I.: Primárky — primárne voľby. — 22, 1988, s. 288.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Rybný, rybí, rybací. — 22, 1988, s. 318—319.

BAČÍKOVÁ, D.: Srbochorváčtina či srbochorvátčina. — 22, 1988. s. 191.

HORECKÝ, J.: Tematizácia — tematizovať. — 22, 1988, s. 128.

KAČALA, J.: Treba syntakticky rozoberať frazeologizmy? — 22, 1988, s. 127.

MASÁR, I.: Trikovce? — 22, 1988, s. 95—96.

PÍCHA, E.: Vnútorný trh a vnútorný obchod. — 22, 1988, s. 383.

HEGEROVÁ, K.: Výberca parkovného. — 22, 1988, s. 254—255.

NAPÍSALI STE NÁM

SIVÁK, J.: V ústrety Bienále ilustrácií Bratislava '89. — 22, 1988, s. 384—385.