Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BLANÁR, V.: Kodifikácie v dejinách slovenčiny. — 21, 1987, s. 257—264.

BRANICKÁ, J. — GADUŠOVÁ, Z.: Prekladové hľadiská konotácie. — 21, 1987, s. 294—299.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Jazyková komika hier S. Štepku. — 21, 1987, s. 70—73.

DOLNÍK, J.: Odraz hodnotenia vo význame slov. — 21, 1987, s. 39—45.

DORUĽA, J.: Nad jazykom ľudových rozprávok (Z hľadiska vývinu spisovného jazyka.). — 21, 1987, s. 225—230.

DORUĽA, J.: Stodvadsaťpäť rokov od Memoranda slovenského národa. — 21, 1987, s. 3—9.

ĎURČO, P.: Vytváranie komického efektu pomocou frazeologických jednotiek v hrách S. Štepku. — 21, 1987, s. 85—87.

DVOŘAKOVÁ-ŽIARANOVÁ, R.: Na margo prekladu posledných próz Valentina Rasputina. — 21, 1987, s. 300—306.

FERIANC, O.: Slovenské mená dravcov (Falconiformes) sveta I, II. — 21, 1987, s. 149—165, s. 357—371.

FINĎO, B.: Plece a rameno. — 21, 1987, s. 338—341.

FINDRA, J.: Polarita kladu a záporu vo vete a v texte. Konkurencia častíc aj — ani. — 21, 1987, s. 198—205.

GULDAN, A.: Ako pomenovať citlivú časť snímača fyzikálnych veličín. — 21, 1987, s. 342—345.

HEGEROVÁ, K.: Názvy miesta utvorené príponami. — 21, 1987, s. 102—108.

HENSEL, K. — KLASOVÁ, D. — MASÁR, I. — MATIS, D. — MATOUŠEK B. — VILČEK, F.: Zásady tvorenia slovenského menoslovia živočíchov. — 21, 1987, s. 346—356.

HORECKÝ, J.: Analogická nominácia. — 21, 1987, s. 129—136.

HORECKÝ, J.: O jazyku v hrách S. Štepku. — 21, 1987, s. 65.

HORECKÝ, J.: Štruktúra dramatického textu Štepkovho Jááánošíííka. — 21, 1987, s. 74—77.

HORECKÝ, J.: Význam rétoriky v propagandistickej práci. — 21, 1987, s. 33—39.

KAČALA, J.: Modrý — modrieť, modrieť sa. — 21, 1987, s. 279—282.

KAČALA, J.: Spisovný jazyk a javisková reč. — 21, 1987, s. 10—16.

KAČALA, J.: Spoločenské dimenzie jazyka a jazykovedy. — 21, 1987, s. 97—101.

KOTULIČ, I.: Bernolákovská spisovná slovenčina a kultúrna západná slovenčina. — 21, 1987, s. 265—271.

KRAJČOVIČ, R.: Hugolín Gavlovič a slovenčina. — 21, 1987, s. 193—198.

LALIKOVÁ, T.: Najstaršie slovenské osobné mená apelatívneho pôvodu. — 21, 1987, s. 50—54.

MASÁR, I.: Heslo a inzerát v reklame. — 21, 1987, s. 206—210.

MASÁR, I.: Niektoré výstavbové prvky rozhlasovej a televíznej reklamy. — 21, 1987, s. 230—235.

MASÁR, I.: Zapájanie termínu do odborného textu. — 21, 1987, s. 137—145.

MLACEK, J.: Variantnosť frazém u Bernoláka a v súčasnom jazyku. — 21, 1987, s. 272—279.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Nad dvoma hrami Stanislava Štepku. — 21, 1987, s. 77—81.

NEMCOVÁ, E.: "Správa" o hrách Stanislava Štepku. — 21, 1987, s. 66—69.

ONDREJOVIČ, S.: Poznámky k zvukovému stvárneniu hier Stanislav Štepku Jááánošííík a Človečina. — 21, 1987, s. 87—90.

OROSZOVÁ, D.: Metonymia a jej miesto v tvorbe technickej terminológie. — 21, 1987, s. 46—50.

OROSZOVÁ, D.: O polysémii termínov v terminológii počítačov a systémov spracovania údajov. — 21, 1987, s. 146—149.

OROSZOVÁ, D.: Synekdocha a termín. — 21, 1987, s. 335—338.

PÍCHA, E.: Aktuálne problémy terminológie v období vedecko-technickej revolúcie. — 21, 1987, s. 321—325.

PÍCHA, E.: O niektorých názvoch krajín a štátov. — 21, 1987, s. 109—111.

POVAŽAJ, M.: O zloženom prídavnom mene málopočetný, resp. malopočetný. — 21, 1987, s. 240—242.

PRAVDA, J.: O niektorých problémoch kartografickej terminológie. — 21, 1987, s. 326—334.

RÍSOVÁ, E.: Klenot staroruskej literatúry v slovenčine. — 21, 1987, s. 210—216.

RÝZKOVÁ, A.: Sedemdesiat rokov víťaznej cesty. — 21, 1987, s. 289—290.

SEJÁKOVÁ, J: Funkcie jazyka v hre Čierna Ovca. — 21, 1987, s. 81—85.

SLANČOVÁ, D.: O upevňovaní jazykovej kultúry na vysokej škole. — 21, 1987, s. 236—239.

SLIMÁK, I.: Jazyk a dialógy kultúr. — 21, 1987, s. 291—294.

SMATANA, M.: Nárečie v jazykovom prejave Radošinského naivného divadla. — 21, 1987, s. 90—93.

TVRDOŇ E.: Jonáš Záborský a slovenčina. — 21, 1987, s. 16—21.

Základné názvy z astronómie. Hviezdna astronómia. — 21, 1987, s. 165—176.

DISKUSIE

HRNČIAR, D.: O systematizácii a lokalizácii názvov v kartografických dielach. — 21, 1987, s. 243—246.

UHLÁR, V.: O pôvode a význame názvu rieky Slanej. — 21, 1987, s. 112—117.

ODPOVEĎ

KRÁĽ, Á.: O pravidlách slovenskej výslovnosti. — 21,

ROZLIČNOSTI

HEGEROVÁ, K.: Boutique a butik. — 21, 1987, s. 372—373.

ORGOŇOVÁ, O.: Čipy a čipsy. — 21, 1987, s. 250—251.

ONDREJOVIČ, S.: Dva protikladné významové odtienky adjektíva predčasný. — 21, 1987, s. 178—179.

KUČEROVÁ, E.: Ešte raz o skloňovaní mien typu Maja. — 21, 1987, s. 248—249.

JACKO, J.: Fejtónové okazionalizmy. — 21, 1987, s. 58—60.

DVONČ, L.: Jasle, jasličky, jasličkár. — 21, 1987, s. 307—309.

PATRÁŠ, V.: Naformovať (akumulátor)? — 21, 1987, s. 118—119.

RÍSOVÁ, E.: Nový význam slovesa zosobniť. — 21, 1987, s. 306—307.

DVONČ. L.: O názve Slnce. — 21, 1987, s. 283—284.

JACKO, J.: O pravopise a výslovnosti slov krosček a chozrasčot. — 21, 1987, s. 309—310.

HORECKÝ, J.: O slove a predpone video. — 21, 1987, s. 21—22.

CHMELÍK, A.: Púchy — Púcha, nie Púchyová. — 21, 1987, s. 61—63.

HEGEROVÁ, K.: Slová Mekka a mekka. — 21, 1987, s. 284—285.

HORECKÝ, J.: Slovesá zapamätať niečo a načítať niečo. — 21, 1987, s. 246—248.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Všetko a nič. — 21, 1987, s. 57—58.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Záhryzok a zájedka. — 21, 1987, s. 216—218.

HORECKÝ, J.: Znalostné inžinierstvo, znalostný inžinier. — 21, 1987, s. 176—177.

SPRÁVY A POSUDKY

ONDREJOVIČ, S.: Autorský register časopisu Slovenská reč. — 21, 1987, s. 384—385.

DOROTJAKOVÁ, V.: Dvadsiaty ročník časopisu Russkaja reč. — 21, 1987, s. 310—313.

ONDREJOVIČ, S.: Kniha o reči emócií vo svete zvierat a človeka. — 21, 1987, s. 286—287.

HORŇANSKÝ, I.: Kniha o slovenských a českých geografických názvoch v ruštine. — 21, 1987, s. 184—186.

ONDREJOVIČ, S.: Kultúra slova na javisku a na filmovom plátne. — 21, 1987, s. 314—316.

ĎURČO, P.: Monografia o histórii ruskej a slovanskej frazeológie. — 21, 1987, s. 316—319.

HORECKÝ, J.: Na päťdesiatku Jána Kačalu. — 21, 1987, s. 119—121.

PATRÁŠ, V.: Nad stránkami Mladých rozletov. — 21, 1987, s. 387—389.

RÝZKOVÁ, A.: Návrat k prameňom spisovnej slovenčiny. — 21, 1987, s. 251—253.

AUGUSTINSKÁ, D.: Nová kniha o rečovej komunikácii. — 21, 1987, s. 182—183.

HEGEROVÁ, K.: Nová publikácia o stravovaní. — 21, 1987, s. 386—387.

ŠIMON, F.: Nový slovník grécko-latinských zložiek lekárskych termínov. — 21, 1987, s. 383—384.

PISÁRČIKOVÁ, M.: O sekundárnych predložkách v češtine. — 21, 1987, s. 180—182.

RÝZKOVÁ, A.: O stratifikácii národného jazyka. — 21, 1987, s. 122—125.

RIPKA, I.: O vzťahu spisovnosti a nespisovnosti. — 21, 1987, s. 218—223.

PÍCHA, E.: Poľské základy terminológie. — 21, 1987, s. 378—380.

DORUĽA, J.: Pripomenuli sme si sto dvadsiate piate výročie smrti Pavla Jozefa Šafárika. — 21, 1987, s. 121—122.

PÍCHA, E.: Rodné mená v nemčine. — 21, 1987, s. 93—94.

MASÁR, I.: Seminár o kartografickej terminológii. —21, 1987, s. 61—63.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Teória lexikológie v Českej lexikologii. — 21, 1987, s. 25—29.

SMIEŠKOVÁ, E.: Vyšiel súbor slovenských ľudových pranostík.— 21, 1987, s. 253—255.

RÍSOVÁ, E.: Vzácny odkaz antiky. — 21, 1987, s. 380—383.

MASÁR, I.: Za profesorom Oskárom Feriancom. — 21, 1987, s. 373—374.

RUŠČÁK, F.: Zborník z vedeckej konferencie o jazykovej politike a jazykovej kultúre.— 21, 1987, s. 374—378.

MASÁR, I.: Zdravica Márii Pisárčikovej. — 21, 1987, s. 23—24.

ŽIGO, P.: Životné jubileum Eugénie Bajzíkovej. — 21, 1987, s. 24—25.

SPYTOVALI STE SA

MASÁR, I.: Dom smútku, či dom poslednej rozlúčky? — 21, 1987, s. 95—96.

MASÁR, I.: Hniloživný? — 21, 1987, s. 389—390.

MASÁR, I.: Hrať s bielymi figúrkami či hrať s bielymi kameňmi. — 21, 1987, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Jazvec medár. — 21, 1987, s. 63.

PÍCHA, E.: Lady a laser. — 21, 1987, s. 189—190.

HEGEROVÁ, K.: Módotéka. — 21, 1987, s. 320.

HOLČÍK, J.: O výslovnosti slov typu diabol, orient. — 21, 1987, s. 189.

PÍCHA, E.: Pátrač — prieskumník. — 21, 1987, s. 64.

HEGEROVÁ, K.: Poťahovina. — 21, 1987, s. 188.

MASÁR, I.: Predisponovanka? — 21, 1987, s. 319—320.

HEGEROVÁ, K.: Prvovolič. — 21, 1987, s. 30—31.

MASÁR, I.: Rezok a odrezok. — 21, 1987, s. 223—224.

HEGEROVÁ, K.: Signálne farby a reflexné nášivky. — 21, 1987, s. 187—188.

MASÁR, I.: Stará tlač a staré tlače. — 21, 1987, s. 186—187.

HEGEROVÁ, K.: Šetrenie v domácnostiach? — 21, 1987, s. 190.

HEGEROVÁ, K.: Termoodevy. — 21, 1987, s. 256.

ANETTOVÁ, A.: Toto sú strunôčky, jej zlaté vlásočky. — 21, 1987, s. 31—32.

POVAŽAJ, M.: Triednická hodina či triedna hodina? — 21, 1987, s. 127—128.

POVAŽAJ, M.: Vedný a vedecký. — 21, 1987, s. 29—30.

MASÁR, I.: Vlnená či vlnárska pečať? — 21, 1987, s. 125—126.

SLIVKOVÁ, V.: Vrchný rozhodca, vrchná sestra — hlavný rozhodca, hlavná sestra? — 21, 1987, s. 126—127.

NAPÍSALI STE NÁM

HORÁK, G.: Ešte raz o Pravidlách slovenskej výslovnosti. — 21, 1987, s. 96.

KALISKÝ, T.: O názve jedného užitočného predmetu ešte raz. — 21, 1987, s. 191.

JANEK, J.: Oblastný cestovný poriadok ČSD 1986—87. — 21, 1987, s. 32.