Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BARTÁKOVÁ, J.: O jazykovej úrovni Slovákov žijúcich v českom prostredí. — 20, 1986, s. 80—82

BARTÁKOVÁ, J.: Slovotvorná čeľaď slova robot. — 20, 1986, s. 150—153.

BENKOVIČOVÁ, J.: Využívanie zvukovo blízkych slov. — 20, 1986, s. 273—279.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Novšie názvy negatívnych vlastností a stavov. — 20, 1986, s. 335—340.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Spoločenská podmienenosť chápania kultivovaného jazykového prejavu. — 20, 1986, s. 114—118.

DVONČ, L.: Niektoré dvojslovné pomenovania jazykov. — 20, 1986, s. 13—17.

DVONČ, L.: Pomenovanie typu áčko. — 20, 1986, s. 279—282.

DVONČ. L.: Športové výrazy so zakončením -bal v spisovnej slovenčine. — 20, 1986, s. 238—242.

FELBER, H.: Všeobecná teória terminológie. — 20, 1986, s. 129—135.

FERIANC, O.: Slovenské mená zúbkozobcov (Anseriformes) sveta. — 20, 1986, s. 351—366.

HORÁK, G.: Pri Pravidlách slovenskej výslovnosti. — 20,, 1986, s. 267—273.

HORÁK, G.: Výrazné prvky Timravinho štýlu. — 20, 1986, s. 297—301.

HORECKÝ, J.: Jazyková politika v socialistickej spoločnosti. — 20, 1986, s. 65—70.

HORECKÝ, J.: Na začiatku dvadsiateho ročníka Kultúry slova. — 20, 1986, s. 3—5.

HORECKÝ, J.: Neologizmy v súčasnej spisovnej slovenčine. — 20, 1986, s. 6—12.

JACKO, J.: Názvy osôb s príponou -ista. — 20, 1986, s. 340—345.

KAČALA, J.: Jazykovopolitický kontext pojmu spisovný jazyk. — 20, 1986, s. 71—74.

KAČALA, J.: Rokovania zjazdov a jazykoveda. — 20, 1986, s. 257—261.

KOČIŠ, F.: Slová kvalita a akosť ako synonymá. — 20, 1986, s. 33—38.

KOČIŠ, F.: Súčasný stav a perspektívy rozvoja jazykovej kultúry. — 20, 1986, s. 97—106.

KORECKÝ, J.: Odborná terminológia v časopise STOP. — 20, 1986, s. 43—45.

KRÁĽ, A.: Jazyk a myslenie. — 20, 1986, s. 225—230.

KRÁĽ, A.: Jazyk a reč ako jednota ideálneho a materiálneho. — 20, 1986, s. 193—197.

KRÁĽ, A.: Zákonitosť kultúry jazyka. — 20, 1986, s. 261—266.

MAJTÁN, M.: Metódy a ciele štandardizovania geografického názvoslovia. — 20, 1986, s. 144—150.

MANOLOVA, L.: Sémantická transformácia ako prostriedok tvorenia lingvistických termínov. — 20, 1986, s. 330—335.

MASÁR, I.: Inventár prostriedkov na tvorenie zoologických botanických rodových mien. — 20, 1986, s. 289—296.

MASÁR, I.: Inventár prostriedkov na tvorenie zoologických botanických rodových mien (dokončenie) — 20, 1986, s. 321—326.

MASÁR, I.: Jazyková a terminologická kultúra. — 20, 1986, s. 135—143.

MLACEK, J.: Otázky jazykovej kultúry v prekladateľskej praxi a v teórii prekladu. — 20, 1986, s. 119—123.

MLACEK, J.: Zmeny zloženia frazémy v texte. — 20, 1986, s. 197—204.

NIŽNANSKÝ, J., R.: Motivačné súvislosti pomenovaní náradia na ťahanie vína. — 20, 1986, s. 346—350.

OROSZOVÁ, D.: O textotvorných prostriedkoch v náučnom texte. — 20, 1986, s. 18—22.

OROSZOVÁ, D.: Sémantický spôsob tvorenia terminologických pomenovaní v strojárskej terminológii. — 20, 1986, s. 326—330.

PAVLOVIČ, J.: O konotáciách v novele V. Šikulu Manduľa. — 20, 1986, s. 302—305.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Pravidelné jazykové rubriky ako prostriedok pestovania kultúry reči. — 20, 1986, s. 107— 113.

POVAŽAJ, M.: Vývin v štýlovej hodnote pomenovaní osôb v oblasti športu. — 20, 1986, s. 230—237.

PUCI, J.: O produktívnosti pri tvorení jazykovedných termínov. — 20, 1986, s. 243—248.

RYBÁK, J.: O slovách ovŕtať sa, ovŕtalý. — 20, 1986, s. 49—52.

TOMČÍK, M.: Jazyková politika a literatúra. — 20, 1986, s. 74—79.

UHLÁR, V.: Miestne názvy, Preseľany, Soľčany, Solčianky a Selce. — 20, 1986, s. 305—310.

UHLÁR, V. : Odkedy je miestny názov Bratislava. — 20, 1986, s. 205—209.

UHLÁR, V.: Osobné mená a miestne názvy v trojnovele Z. Dônčovej Traja kniežací jazdci. — 20, 1986, s. 45—49.

Základné názvy z astronómie. Prístrojová technika. — 20, 1986, s. 154—161.

ZÁVARSKÝ, J.: Nové termíny v redakčnej praxi. — 20, 1986, s. 39—43.

DISKUSIE

ČERNÝ, V. A. — TOKÁR, M.: Znovu o prepisovaní vlastných mien v prekladoch z gruzínskej literatúry. — 20, 1986, s. 210—214.

DOLNÍK, J.: Základné termíny lexikálnej semaziológie. — 20, 1986, s. 161—168.

FINĎO, B.: Rozvíjanie kontinuity a formovanie nového v lekárskej terminológii. — 20, 1986, s. 169—173.

HORECKÝ, J.: Ešte raz o prepisovaní vlastných mien z gruzínčiny. — 20, 1986, a. 214—215.

ROZLIČNOSTI

FERENČIKOVÁ, A.: Ako treba nazývať ovocie podobné rajčiakom? — 20, 1986, s. 311—312.

KERĎO, J.: Andreiho či Andreia? — 20, 1986, s. 177—178.

ANETTOVÁ, A.: Axel, Rittberger — axel, rittberger. — 20, 1986, s. 84—86.

MAJTÁNOVÁ, M.: Divozel. — 20, 1986, s. 312—314.

RÍSOVÁ, E.: Edumetria, či edukometria. — 20, 1986, s.123—124.

HEGEROVÁ, K.: Jogový, jogistický. — 20, 1986, s. 176—177.

HORECKÝ, J.: Množné číslo slov prax a syntax. — 20, 1986, s. 282—283.

RÍSOVÁ, E.: Názvy niektorých chemických indikátorov. — 20, 1986, s. 54—55.

SMATANA, M.: O názve jedného užitočného predmetu. — 20, 1986, s. 217—219.

ANETTOVÁ, A.: O slovách kávička, kávičkovať, kávičkár. — 20, 1986. s. 52—54.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Pohárová streda. — 20, 1986, s. 82—84.

RÍSOVÁ, E.: Poster — výveska — panelová výveska. — 20, 1986, s. 174—177.

DVONČ, L.: Radošinci. — 20, 1986, s. 23—24.

MAJTÁNOVÁ, M.: Rebríček obyčajný. — 20, 1986, s. 368—370.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Relaxujeme sa, saunujeme sa alebo relaxujeme, saunujeme. — 20, 1986, s. 248—250.

HORECKÝ, J.: Selektívny výber. — 20, 1986, s. 367—368.

DVONČ, L.: Zádrh a zádrheľ. — 20, 1986, s. 216—217.

SPRÁVY A POSUDKY

BETÁKOVÁ, V.: Blahoželáme docentke Anne Rýzkovej. — 20, 1986, s. 219—220.

HORECKÝ, J.: Ďalšia kniha o informačných selekčných jazykoch. — 20, 1986, s. 88—91.

MASÁR, I.: Dobrá názvoslovná príručka. — 20, 1986, s. 375—377.

ONDREJOVIČ, S.: Dr. Ladislav Dvonč jubiluje. — 20, 1986, s. 314—315.

POVAŽAJ, M.: Druhé vydanie Dejín tanca a baletu. — 20, 1986, s. 29—30.

BUGÁROVÁ, M.: Jazyková stránka dvojtýždenníka Sklo. — 20, 1986, s. 59—61.

BORSUKOVÁ, H.: Kniha o odbornom jazyku ako prostriedku komunikácie. — 20, 1986, s. 372—375.

BLANÁR, V.: Kniha o Metodovi. — 20, 1986, s. 285—287.

ŽIGO, P.: Kniha o Veľkej Morave. — 20, 1986, s. 252—255.

MALEC, F.: Moderná štylistika. — 20, 1986, s. 124—127.

AUGUSTINSKÁ, D.: Nový exaktný opis slovenčiny. — 20, 1986, s. 250—252.

HORECKÝ, J.: Nový úvod do terminológie. — 20, 1986, s. 370—372.

FINDRA, J.: O češtine na každý deň. — 20, 1986, s. 316—318.

SLANČOVÁ, D.: O jazyku jednej reprezentačnej publikácie pre deti a mládež. — 20, 1986, s. 185—187.

DVONČ, L.: O používaní českých a moravských miestnych názvov. — 20, 1986, s. 181—183.

MARTONOVÁ, M.: Otázky terminológie a problematika náučného štýlu na stránkach zborníkov VŠDS. — 20, 1986, S. 378—379.

MASÁR, I.: Poznámka o jazyku jedného programového buletinu. — 20, 1986, s. 383—384.

KAČALA, E.: Prvý zväzok biografickej encyklopédie. — 20, 1986, s. 379—381.

MASÁROVÁ, M.: Slovníková pomôcka pre turistov. — 20, 1986, s. 57—59.

MASÁR, I.: Správa o terminologickom sympóziu v Záhrebe. — 20, 1986, s. 86—88.

ONDREJOVIČ, S.: Správy z babylonskej veže. — 20, 1986, s. 183—185.

HEGEROVÁ, K.: Sviatok poézie. — 20, 1986, s. 26—28.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Sympatická knižka o jazykovej kultúre. — 20, 1986, s. 178—180.

MICHALUS, Š.: Turistický slovník. — 20, 1986, s. 92—94.

MASÁR, I.: Vzácne jubileum profesora Jozefa Ružičku. — 20, 1986, s. 24—26.

KAČALA, J.: Za profesorom Jánom Oravcom. — 20, 1986, s. 284—285.

HEGEROVÁ, K.: Zaujímavá knižka z vydavateľstva Šport. — 20, 1986, s. 381—383.

MASÁR, I.: Zo školenia pracovníkov podniku Reštaurácie. — 20, 1986, s. 220—221.

BAJZÍKOVÁ, E.: Životné jubileum profesora Jozefa Mistríka. — 20, 1986, s. 55—56.

SPYTOVALI STE SA

RÍSOVÁ, E.: Ako oslovovať muža vo funkcii zdravotnej sestry? —20, 1986, s. 385—386.

POVAŽAJ, M.: Ako sa volá malá kancelária? — 20, 1986, s. 223—224.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Boj proti slovu boj. — 20, 1986, s. 191.

POVAŽAJ, M.: Bratská strana — sesterský podnik. — 20, 1986, s. 31—32.

MASÁR, I.: Denticulus — dentikul. — 20, 1986, s. 222—223.

MASÁR, I.: Chemipur — označenie čistej chemikálie, resp. chemicky čistej látky. — 20, 1986, s. 187—188.

MASÁR, I.: Kivi, kiwi, aktinídia, aktinídiovník. — 20, 1986, s. 61—62.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Kto je ševkyňa? — 20, 1986, s. 287—288.

PAVLOVIČ, J.: Ľudský materiál. — 20, 1986, s. 191—192.

HORECKÝ, J.: Lúpáreň. — 20, 1986, s. 255.

PAVLOVIČ, J.: Maja, gen. sg. Maje, nie Maji. — 20, 1986, s. 318—319.

GOTTHARDOVÁ, G.: Môže byť lanovka "vysutá"? — 20, 1986, s. 256.

POVAŽAJ, M.: Následok a dôsledok. —20, 1986, s. 95—96.

PAVLOVIČ, J.: O slove klejma. — 20, 1986, s. 30—31.

SLIVKOVÁ, V.: Prečo osobitný, a nie "osobytný"? — 20, 1986, s. 62—63.

MASÁR, I.: Premietáreň a premietačka (filmov). — 20, 1986, s. 384—385.

PAVLOVIČ, J.: Prosím si dva miláčiky, či dvoch miláčikov? — 20, 1986, s. 288.

HEGEROVÁ, K.: Spomienka, upomienka. — 20, 1986, s. 63—64.

HEGEROVÁ, K.: Urobiť si o niečom záver. — 20, 1986, s. 189—191.

ODALOŠ, P.: Vrátenka. — 20, 1986, s. 188—189.

BAJZÍKOVÁ, E.: Zistiť, nie dozistiť a vyzistiť. — 20, 1986, s. 94—95.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Zasadanie a zasadnutie. — 20, 1986, s. 64.

RÝZKOVÁ, A.: Zmäsilosť? — 20, 1986, s. 127—128.

NAPÍSALI STE NÁM

BAKAJ, Ľ.: Študované role? — 20, 1986, s. 319—320.

@LH 3