Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BUZÁSSYOVÁ, K.: Farebný svet Ľudovíta Fullu v slovesnom vyjadrení. — 19, 1985, s. 6—10.

DORUĽA, J.: Naša kňahňä domov tiahne. — 19, 1985, s. 264—267.

DVONČ, L.: Cudzie rodné mená v spisovnej slovenčine. — 19, 1985, s. 44—49.

DVONČ, L.: Miesto výkladov o interpunkcii v základných jazykových príručkách. — 19, 1985, s. 197—201.

DVONČ, L.: Písanie skratiek viacslovných vlastných mien. — 19, 1985, s. 146—151.

DVONČ, L.: Záhoráčtina a záhorčina. — 19, 1985, s. 234—237.

DVOŘÁKOVÁ-ŽIARANOVÁ, R.: Deminutíva v slovenčine a v ruštine alebo o neželateľnej hypertrofii deminutív v prekladoch z ruštiny. — 19, 1985, s. 202—208.

FINDRA, J.: Myšlienkový základ Matuškovej eseje. — 19, 1985, s. 225—231.

FORDINÁLOVÁ, E.: Otázka spisovného jazyka u Jána Hollého. — 19, 1985, s. 72—77.

HEGEROVÁ, K.: Názvy inštitúcií. — 19, 1985, s. 299—305.

HORÁK, G.: Sobotné príhovory Ondreja Klokoča. — 19, 1985, s. 111—116.

HORÁK, G.: Z jazyka korešpondencie Mikuláša Dohnányho. — 19, 1985, s. 16—22.

HORÁK, G.: Začiatkové vety povesti Pavla Dobšinského. — 19, 1985, s. 257—263.

HORECKÝ, J.: Obraz krajiny v diele Jána Hollého. — 19,

1985, s. 77—81.

HORECKÝ, J.: Prídavné mená typu budovateľský. — 19, 1985, s. 295—298.

HORECKÝ, J.: Slovenčina v českom románe o oslobodzovacom boji. — 19, 1985, s. 108—110.

HORECKÝ, J.: Terminológia v ekologickom románe. — 19, 1985, s. 231—234.

HORVÁTH, Š.: Pôvod slova cintorín. — 19, 1985, s. 241—243.

CHOVANEC, D. — KŘEČKOVÁ, V.: Problematika používania termínu tyla. — 19, 1985, s. 143—145.

JACKO, J.: Niektoré zemepisné názvy a ich deriváty. — 19, 1985, s. 49—53.

KAČALA, J.: Jazyková kultúra a preklad (1). — 19, 1985, s. 65—71.

KAČALA, J.: Jazyková kultúra a preklad (2). — 19, 1985, s. 116—122.

KOČIŠ, F.: Jazyková kultúra v prekladateľskom kontexte. — 19, 1985, s. 3—6.

KOČIŠ, F.: Starostlivosť o jazykovú kultúru v socialistických krajinách (o programe prác v oblasti kultúry poľského jazyka). — 19, 1985, s. 33—37.

KOČIŠ, F.: Štyridsať rokov rozvíjania jazykovej kultúry na Slovensku. — 19, 1985, s. 97—107.

MALÍKOVÁ, M. O.: O novších denominatívnych slovesách. — 19, 1985, s. 238—241.

MASÁR, I.: Niektoré dynamické črty zoologickej a botanickej nomenklatúry (1, 2) — 19, 1985, s. 289—294, 321—328.

MASÁR, I.: O jazyku a štýle vybraných reklamných textov. — 19, 1985, s. 81—87.

MASÁR, I.: Slovenská terminológia v rokoch 1945—1985. — 19, 1985, s. 129—139.

MLACEK, J.: Žánrová charakteristika jedného druhu prísloví. — 19, 1985, s. 10—15.

Názvoslovie z odboru merania (Všeobecné termíny, Meracie metódy, Meracie prístroje). — 19, 1985, s. 340—345.

NEDOBITY, W.: Konceptológia — náuka o pojmoch. — 19, 1985, s. 139—143.

NIŽNANSKÝ, J. R.: O pomenovaniach príležitostných počastovaní. — 19, 1985, s. 332—339.

ONDREJOVIČ, S.: Z histórie zemepisného názvu Aljaška v slovenčine. — 19, 1985, s. 151—153.

ONDRUŠ, Š.: Pri prameni slova guláš. — 19, 1985, s. 329—332.

POVAŽAJ, M.: Pomenovanie osôb z oblasti športu. — 19, 1985, s. 267—276.

RYBÁK, J.: Jazyk je človek. — 19, 1985, s. 243—245.

TVRDOŇ, E.: Martin Kukučín a slovenčina. — 19, 1985, s. 305—308.

UHLÁR, V.: O Gorazdovi, Metodovom nástupcovi, a o jeho mene. — 19, 1985, s. 193—196.

Základné názvy z astronómie (Ionosféra Zeme). — 19, 1985, s. 349—356.

(Slnečná fyzika). — 19, 1985, s. 154—162.

Základné názvy z fyziky (Atomistika, atómová fyzika). — 19, 1985. s. 345—349.

ŽIGO, P.: Prepisovanie a skoloňovanie substantív v prekladoch z gruzínskej literatúry. — 19, 1985, s. 209—215.

DISKUSIE

FERIANC, O.: Poznámky a doplnky k slovenským názvom niektorých druhov hrdličiek. — 19, 1985, s. 356—359.

UHLÁR, V.: Pôvod názvu Medzihradné. — 19, 1985, s. @LH 6

163—167.

OHLASY

RYBÁK, J.: Aby bolo jasné... — 19, 1985, s. 23—26.

ROZLIČNOSTI

ONDREJOVIČ, S.: Ako vyslovovať názov mesta Los Angeles. — 19, 1985, s. 56—57.

PALKOVIČ, K.: Copatý — vrkočatý. — 19, 1985, s. 217—218.

MAJTÁNOVÁ, M.: Čakanka. — 19, 1985, s. 167—169.

DVONČ. L.: Halo. — 19, 1985, s. 26—28.

PALKOVIČ, K.: Lužičtina? — 19, 1985, s. 251-252.

ONDREJOVIČ, S.: Názov Mount Everest a jeho výslovnosť. — 19, 1985, s. 170—171.

RÝZKOVÁ, A.: Nie je všetko zlato, čo sa blyští. — 19, 1985, s. 89—90.

MELIŠ, M.: O názvosloví automatizovaných systémov riadenia. — 19, 1985. s. 309—310.

PISÁRČIKOVÁ, M.: O slovách súvisiacich s pestovaním kukurice. — 19, 1985, s. 277—279.

DVONČ, L.: O substantivizácii prídavného mena zelený. — 19, 1985, s. 246—248.

UHLÁR, V.: Opis, opisnosť, opisný realizmus. — 19, 1985, s. 248—250.

PALKOVIČ, K.: Pestovať a chovať. — 19, 1985, s. 311.

RÍSOVÁ, E.: Písanie veľkých začiatočných písmen v názvoch niektorých organizačných jednotiek. — 19, 1985, s. 54—55.

HORECKÝ, J.: Prítomnosť. — 19, 1985, s. 245—246.

PALKOVIČ, K.: Slovesá so zakončením -nať a ňať. — 19, 1985, s. 360—362.

HEGEROVÁ, K.: Stláčacie gombíky — stláčačky. — 19, 1985, s. 215—217.

PALKOVIČ, K.: Tatranské Matliary? — 19, 1985, s.172.

DVONČ, L.: TIR — tirák. — 19, 1985, s. 87—88.

DVONČ, L.: Výslovnosť názvu Hvar v spisovnej slovenčine. — 19, 1985, s. 169—170.

HORECKÝ, J.: Význam slova inžinierstvo. — 19, 1985, s. 360.

PALKOVIČ, K.: Žatva, kosba, zelená žatva. — 19, 1985, s. 279—280.

SPRÁVY A POSUDKY

HEGEROVÁ, K.: Beseda s pracovníkmi Slovenského štatistického úradu. — 19, 1985, s. 173—174.

PAVLOVIČ, J.: Beseda v Novom slove. — 19, 1985, s. 28—30.

HORECKÝ, J.: Bulharská práca o terminológii. — 19, 1985, s. 366—368.

PAVLOVIČ, J.: Cenný príspevok k výročiu smrti Metoda. — 19, 1985, s. 253—256.

POVAŽAJ, M.: Dve vydania dejín umenia pre stredné odborné učilištia. — 19, 1985, s. 316—318.

MASÁR, I.: Ďalší zborník z pracovného zasadnutia Medzinárodnej lingvistickej terminologickej komisie. — 19, 1985, s. 311—313.

MASÁR, I.: Exkluzívny slovníček. — 19, 1985, s. 374.

HÁBOVČÍK, O.: Frazeológia v praxi. — 19, 1985, s. 252—253.

HORECKÝ, J.: Jazykoveda v informatických učebniciach. — 19, 1985, s. 174—177.

HEGEROVÁ, K.: Jubilejný Hviezdoslavov Kubín. — 19, 1985, s. 57—59.

MASÁR, I.: Jubileum Jána Horeckého. — 19, 1985, s. 90—91.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Kniha na cestách dorozumievania. — 19, 1985. s. 177—180.

JANČOVIČOVÁ, Ľ.: Kniha o modernej slovenčine. — 19, 1985, s. 368—370.

DVONČ, L.: Malá encyklopédia priekopníkov slovenskej vedy a techniky. — 19, 1985, s. 123—126.

ŠIMON, F.: Monografia o lekárskej terminológii. — 19, 1985, s. 59—61

DOROTJAKOVÁ, V.: Nad obsahom 18. ročníka časopisu Russkaja reč (1984). — 19, 1985, s. 218—221.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Nová knižka o umeleckom preklade. — 19, 1985, s. 283—285.

MLACEK, J.: Nová učebnica slovenskej morfológie. — 19, 1985, s. 185—188.

SMIEŠKOVÁ, E.: Nové vydanie Slovenskej frazeológie. — 19, 1985, s. 280—282.

DOROTJAKOVÁ, V.: Nový dvojjazyčný technický slovník. — 19, 1985, s. 91—94.

ŠTOFA, J.: O terminologických a jazykových nedostatkoch učebnice pre robotnícky dorast. — 19, 1985, s. 221—223.

RÍSOVÁ, E.: Osožná popularizačná knižka s právnou tematikou. — 19, 1985, s. 182—185.

MASÁR, I.: Pozoruhodná konfrontácia dvoch vrstiev slovnej zásoby. — 19, 1985, s. 364—366.

PAVLOVIČ, J.: Príťažlivá príručka štylistiky. — 19, 1985, s. 285—287.

UŽÁKOVÁ, M.: Prvý anglicko-slovenský frazeologický slovník. — 19, 1985, s. 313—316.

HORÁK, G.: Prvý zväzok českého frazeologického slovníka. — 19, 1985, s. 370—373.

ŠIMON, F.: Slovenské termíny v učebnici patológie. — 19, 1985, s. 181—182.

RICZIOVÁ, B.: Vedecká konferencia o jazykovej politike a jazykovej kultúre v socialistickej spoločnosti. — 19, 1985, s. 362—363.

SPYTOVALI STE SA

RÍSOVÁ, E.: Aerobic — erobik. — 19, 1985, s. 223—224.

RÍSOVÁ, E.: Dezén a design/dizajn. — 19, 1985, s. 190—191.

SLIVKOVÁ, V.: Domový poriadok — domáci poriadok — poriadok domova mládeže. — 19, 1985, s. 381.

MASÁR, I.: Ekológia, ekologický, ekoprogram. — 19, 1985, s. 189—190.

MASÁR, I.: Glomerulus, glomerulum, glomerula, glomerul. — 19, 1985, s. 62—63.

HEGEROVÁ, K.: Hodnotné alebo hodnotové druhy polotovarov? — 19, 1985, s. 256.

MASÁR, I.: Lipový čaj, šípkový čaj. mätový čaj. — 19, 1985, s. 30—31.

HEGEROVÁ, K.: Mliečne desiaty, či desiate? — 19, 1985, s. 192.

BALÁŽIKOVÁ, K.: Nadväzec — nadstavec — náväzec. — 19, 1985, s. 126—127.

HEGEROVÁ, K.: Nástenná taška, či závesné vrecká? — 19, 1985, s. 319.

MASÁR, I.: Odolnosť konštrukcie a odpor konštrukcie. — 19, 1985, s. 380—381.

BAJZÍKOVÁ, E.: Pacientka, gen. pl. pacientiek, či pacientok? — 19, 1985, s. 379.

HORECKÝ, J.: Polutant a znečisťovač. — 19, 1985, s. 188—189.

PAVLOVIČ, J.: Pôvod, písanie a výslovnosť mena Denis. — 19, 1985, s. 95.

RÝZKOVÁ, A.: Prečo sa poznámka redaktora nášmu čitateľovi nepáčila. — 19, 1985, s. 320.

HEGEROVÁ, K.: Rada a porada. — 19, 1985, s. 379—380.

RÍSOVÁ, E.: Radovo, či rádovo vyšší? — 19, 1985, s.376—377.

POVAŽAJ, M.: Rugby — ragby. — 19, 1985, s. 288.

POVAŽAJ, M.: Skartácia. skartovať — škartácia, škartovať. — 19, 1985, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Skratka názvu stredné odborné učilište stavebné. — 19, 1985, s. 96.

MASÁR, I.: Super-Schmidt? — 19, 1985, s. 127—128.

POVAŽAJ, M.: TASS je splnomocnený vyhlásiť. — 19, 19885, s. 191—192.

MASÁR, I.: Vagón a vozeň. — 19, 1985, s. 318—319.

MASÁR, I.: Výstavný, výstavnícky, vystavovateľský. — 19, 1985, s. 375—376.

MASÁR, I.: Záujmový krúžok a záujmový útvar. — 19, 1985, s. 377-378.

PALKOVIČ, K.: Zohnať — zháňať, či zoháňať? — 19, 1985, s. 31—32.

HORÁK, G.: Zriedkavé slovo vlhoba. — 19, 1985, s. 61—62.

NAPÍSALI STE NÁM

ANDRIČÍK, M.: Jazyk náš každodenný. — 19, 1985, s. 383.

KALISKÝ, T.: O jazyku trochu inak. — 19, 1985, s. 63—64.

PALKOVIČ, K.: Poznámky o ohlasovaní vlakov staničným rozhlasom. — 19, 1985, s. 382.