Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAJZÍKOVÁ, E.: O ľudskom šťastí (Príbeh zo Slovenského národného povstania). — 18, 1984, s. 273—279.

DVONČ, L.: Ekvivalentnosť interpunkčných znamienok v spisovnej slovenčine. — 18, 1984, s. 237—241.

DVONČ, L.: Jazykovedné termíny diakritická (rozlišovacia) značka a diakritické (rozlišovacie) znamienko. — 18, 1984, s. 330—333.

DVONČ, L.: Materinčina, materčina. — 18, 1984, s. 202—205.

DVONČ, L.: Využívanie rozdielnych podôb interpunkčných znamienok v spisovnej slovenčine. — 18, 1984, s. 35—38

FINĎO, B.: Zmeny dýchania zistiteľné načúvaním a ich názvy. — 18, 1984, s. 38—42.

FINDRA, J.: Novomeského zápas o tvar a myšlienku. — 18, 1984, s. 259—265.

HORÁK, G.: Aj ty na neho nastúpiš? — 18, 1984, s. 85—88.

HORÁK, G.: Hovorové prvky v románe Čierny slnovrat. — 18, 1984, s. 265—273.

HORÁK, G.: Šikulovi Majstri ako Mistři [Zábery zo slovenej zásoby]. — 18, 1984, s. 3—10.

HORECKÝ, J.: Grécko-latinské elementy v terminológii. — 18, 1984, s. 135—137.

HORECKÝ, J.: Typy jazykových situácií ako základ jazykovej politiky. — 18, 1984, s. 97—98.

JACKO, J.: Nové názvy miesta. — 18, 1984, s. 197—202.

JAROŠOVÁ, A.: Jazyková situácia v ZSSR. — 18, 1984, s. 99—102.

KAČALA, J.: Slovo ťažko ako príslovka a ako častica. — 18, 1984, s. 193—197.

KOCISKÁ, J.: Jazyková situácia v Bruseli. — 18, 1984, s. 115—116.

KOČIŠ, F.: Československý rozhlas v úsilí o kultúru jazyka. — 18, 1984, s. 289—292.

KRUPA, V.: Jazyková situácia v ázijských krajinách. — 18, 1984, s. 103—105.

MAJTÁN, M.: Slovenské národné povstanie a geografické názvy. — 18, 1984, s. 279—282.

MASÁR, I.: Klasické rozbory umeleckých textov. — 18, 1984, s. 11—14.

MASÁR, I.: Slová poraziť/porážať, porážka, porážač, porážkáreň, v našej lexike. — 18, 1984, s. 334—340.

MASÁR, I.: Vypracúvanie definície termínu a názvu v Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 18, 1984, s. 71—78.

MICHALUS, Š.: O lexikografickom spracovaní homoným v Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 18, 1984, s. 232—237.

MLACEK, J.: K vlastnostiam jednej skupiny prísloví. — 18, 1984, s. 298—302.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Jazyková situácia v afrických rozvojových krajinách. — 18, 1984, s. 109—112.

NEMCOVÁ, E.: Jazyková situácia v USA. — 18, 1984, s. 112—114.

NIŽNANSKÝ, J.: Z názvoslovia príležitostných výslužiek, darov a odmien. — 18, 1984, s. 145—152.

ONDREJOVIČ, S.: O jazykovej situácii v Nórsku. — 18, 1984, s. 293—298.

ONDREJOVČ, S.: O novej horolezeckej disciplíne. — 18, 1984, s. 341—345.

OROSZOVÁ, D.: K problematike internacionalizácie terminológie. — 18, 1984, s. 321—325.

OROSZOVÁ, D.: Úloha motivovanosti alebo nemotivovanosti v pomenovaniach zo strojárskej terminológie. — 18, 1984, s. 129—134.

PETROVSKÝ, A.: O názvoslovných technických normách všeobecne a osobitne v doprave. — 18, 1984. s. 138—142.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Spôsob sémantického opisu slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 18, 1984, s. 65—71.

POVAŽAJ, M.: Skratky a značky a ich spracovanie v Krátkom slovníku slovenského jazyka. — 18, 1984, s. 225—231.

POVAŽAJ, M.: Štyridsiate výročie Slovenského národného povstania. — 18, 1984, s. 257—258.

PUCI, J.: Niekoľko poznámok o internacionálnych a národných jazykovedných termínoch. — 18, 1984, s. 326—329.

RÁCOVÁ, A.: K niektorým charakteristickým črtám jazykovej situácie v Indii. — 18, 1984, s. 106—108.

RÍSOVÁ, E.: Jazyk moderných rozprávkových rozhlasových hier. — 18, 1984, s. 42—48.

RÍSOVÁ, E.: Jazyk realistických rozprávkových rozhlasových hier. — 18, 1984, s. 14—19.

RÍSOVÁ, E.: Jazyk — zbraň mieru. — 18, 1984, s. 33—35.

RÍSOVÁ, E.: Názvy výrobkov a ich motivácia. — 18, 1984, s. 206—214.

SMIEŠKOVÁ, E.: Názvy častí tela v lexikálnom zložení slovenských frazeologizmov. — 18, 1984, s. 79—85.

STEHLÍKOVÁ, I.: Údaje proti dátam. — 18, 1984, s. 142—144.

TVRDOŇ, E.: Toponomastické hodnotenie historického výskumu Turca. — 18, 1984, s. 303—307.

UHLÁR, V.: Pajta, pojata, humno, stodola, plevňa. — 18, @LH 6

1984, s. 241—244.

UHLÁR, V.: Podolie (Podolínec). — 18, 1984, s. 153—156.

UHLÁR, V.: Pôvod miestneho názvu Krnča. — 18, 1984, s. 48—52.

Základné názvy z astronómie (Slnečná fyzika). — 18, 1984, s. 156—167.

Základné názvy z fyziky (Všeobecné pojmy). — 18, 1984, s. @LH 6

345—357.

DISKUSIE

DVONČ, L.: Lingválna krajinoveda? — 18, 1984, s. 308—311.

ROZLIČNOSTI

PALKOVIČ, K.: Belove Notitia, v Notíciách: — 18, 1984, s. 215.

RYBÁR, L.: Echovitá reč ako jeden z nedostatkov prednesu. 18, 1984, s. 312—313.

PALKOVIČ, K.: Hovädzia pečeň a hovädzie pečené. — 18, 1984, s. 247—248.

DVONČ, L.: Hrať systémom Stanleyho cupu? — 18, 1984, s. 88—90.

HORECKÝ, J.: Intelektuálna technológia. — 18, 1984, s. 245—246.

JACKO, J.: Lastomír — v Lastomíre. — 18, 1984, s. 22—23.

MATĚJOVÁ, K.: Náprsenkové nohavice. — 18, 1984, s. 171—172.

MATĚJOVÁ, K.: Návleky. — 18, 1984, s. 362—363.

DVONČ, L.: Nebo a nebesá. — 18, 1984, s. 53—55.

ONDREJOVIČ, S.: O názve Watergate. — 18, 1984, s. 55—56.

ONDREJOVIČ, S.: O niekoľkých nových športových výrazoch. — 18, 1984, s. 167—169.

PALKOVIČ, K.: Objemové krmoviny — objemové krmivá. — 18, 1984, s. 169—170.

MATĚJOVÁ, K.: Polievkáreň, premietáreň. — 18, 1984, s. 246—247.

DVONČ, L.: Pomenovanie typu Kalif z Bagdadu. — 18, 1984, s. 19—21.

HORECKÝ, J.: Skratky titulov profesor a docent. — 18, 1984. s. 283—284.

HORECKÝ, J.: Slovo vodovod a príbuzné slová. — 18, 1984, s. 357—359.

MATĚJOVÁ, K.: Studená valcovňa. — 18, 1984, s. 90—91.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Trenčiansky jemný párok s fazuľkou. — 18, 1984, s. 360—361.

HORÁK, G.: U nás sa čučoriedky volajú borovnice. — 18, 1984, s. 363—365.

PALKOVIČ, K.: Vinohradníctvo a vinárstvo. — 18, 1984, s. 359—360.

HORECKÝ, J.: Vysokozdvižkár — vodič vysokozdvižného vozíka. — 18, 1984, s. 21—22.

PALKOVIČ, K.: Záturecký rok? — 18, 1984, s. 365—366.

SPRÁVY A POSUDKY

ŠTOFA, J.: Anglické skratky v elektrotechnike. — 18, 1984, s. 179—182.

BENČATOVÁ, Ľ.: Cvičebnica jazykovej kultúry pre bulharských filológov. — 18, 1984, s. 377—378.

RÍSOVÁ, E.: Človek, ktorý otriasol treťou ríšou. — 18, 1984, s. 284—287.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Dobrý úmysel. — 18, 1984, s. 26—29.

MATĚJOVÁ, K.: 29. Hviezdoslavov Kubín. — 18, 1984, s. 56—58.

BOSÁK, J.: Jazyk a štýl publicistiky. — 18, 1984, s. 366—368.

RÝZKOVÁ, A.: Jazyková výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania. — 18, 1984, s. 121—124.

HORÁK, G.: Jazykovedci v Roháči. — 18, 1984, s. 216—218.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Jubileum Eleny Smieškovej. — 18, 1984, s. 248—249.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Kniha o jazykoch sveta. — 18, 1984, s. 119—121.

ONDREJOVIČ, S.: Lingvistické poviedky Květy Koževníkovej. — 18, 1984, s. 379—380.

KOLLÁR, D.: Na margo jedného prekladu. — 18, 1984, s. 61—62.

HORECKÝ, J.: Na päťdesiatku docenta J. Findru. — 18, 1984, s. 91—92.

POVAŽAJ, M.: Niekoľko poznámok k prekladu publikácie o fantazírovaní. — 18, 1984, s. 218—220.

ŠTOFA, J.: Niektoré nedostatky učebnice rádioelektroniky. — 18, 1984, s. 374—376.

BAJZÍKOVÁ, E.: Nová knižka na úvod do štúdia literatúry. — 18, 1984, s. 182—184.

MATĚJOVÁ, K.: Nová publikácia zo Živeny. — 18, 1984, s. 29—31.

ŽIGO, P.: Nové dejiny spisovnej slovenčiny. — 18, 1984, s. 92—96.

POVAŽAJ, M.: O teoretických otázkach marxistickej jazykovedy. — 18, 1984, s. 116—118.

HORECKÝ, J.: Pojmoslovie a terminológia literárnej komunikácie. — 18, 1984, s. 368—371.

HORECKÝ, J.: Poľská knižka o kultúre. — 18, 1984, s. 23—25.

MASÁR, I.: Praktická terminologická príručka. — 18, 1984, s. 58—61.

MASÁR, I.: Pripomienky k Dopravnému slovníku. — 18, 1984, s. 371—373.

MLACEK, J.: Prvá učebnica slovenskej syntaxe. — 18, 1984, s. 249—252.

DOROTJAKOVÁ, V.: Russkaja reč, ročník 1983. — 18, 1984, s. 172—176.

MICHALUS, Š.: Slovinsko-slovenský slovník. — 18, 1984, s. 252—255.

MATĚJOVÁ, K.: Spolupráca s ČSTK pokračuje. — 18, 1984, s. 316—318.

RÍSOVÁ, E.: Stretnutie matičných pracovníkov s jazykovedcami. — 18, 1984, s. 314—316.

MASÁROVÁ, M.: Z problematiky preberania terminológie. — 18, 1984, s. 176—179.

DVONČ, L.: Zoznam vžitých českých geografických názvov. — 18, 1984, s. 124—127.

RICZIOVÁ, B.: Život a pedagogické dielo Mateja Bela. — 18, 1984, s. 318—319.

SPYTOVALI STE SA

POVAŽAJ, M.: Anna Kočíová, či Anna Kočí? — 18, 1984, s. 192.

HORÁK, G.: Byť v merku, cukronosná plodina a ešte čosi. — 18, 1984, s. 255—256.

PAVLOVIČ, J.: Čítanie čísloviek zapísaných číslicami. — 18, 1984, s. 383—384.

HORECKÝ, J.: Čo je panelová diskusia. — 18, 1984, s. 380—381.

MASÁR, I.: Doska na miesenia, lopár, tabla, váľok. — 18, 1984, s. 184—185.

RÁCOVÁ, A.: Hindčina a hindustančina. — 18, 1984, s. 127.

RÝZKOVÁ, A.: Chybiť treba odlišovať od chýbať, chybieť, chybovať. — 18, 1984, s. 189.

MASÁR, I.: Je žltobiely viac žltý ako biely? — 18, 1984, s. 221—222.

RÍSOVÁ, E.: Kontrolné svetlo — kontrolné svietidlo — kontrolná lampa. — 18, 1984, s. 187—188.

PAVLOVIČ, J.: Kúpiť si cley, či clee? — 18, 1984, s. 384—385.

POVAŽAJ, M.: Mať kolíziu. — 18, 1984, s. 62—63.

MASÁROVÁ, M.: Možno na cítiť seberovný? — 18, 1984, s. 222.

PALKOVIČ, K.: Na nose, či na nosi? — 18, 1984, s. 319—320.

HORÁK, G.: Nie je slovesné spojenie ísť pod nôž surové? — 18, 1984, S. 191—192.

MATĚJOVÁ, K.: Odborová a odborárska organizácia. — 18, 1984, s. 382.

HORÁK, G.: Osnova — osnov. — 18, 1984, s. 31—32.

MASÁR, I.: Pohonné hmoty alebo pohonné látky. — 18, 1984, s. 381.

RÍSOVÁ, E.: Pochôdzkový strešný dielec. — 18, 1984, s. 190.

RÍSOVÁ, E.: Polohovadlo — polohovanie. — 18, 1984, s. 223—224.

HORECKÝ, J. : Postavenie skratiek vojenských hodností pri mene. — 18, 1984, s. 96.

BENČATOVÁ, Ľ.: Reklamovať. — 18, 1984, s. 383.

BAJZÍKOVÁ, E.: Riešiť a vyriešiť, alebo poriešiť. — 18, 1984, s. 223.

RÝZKOVÁ, A.: Skloňovanie podstatných mien typu regál a medaila. — 18, 1984, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Skratka názvu Národný výbor mesta Košíc. — 18, 1984, s. 185—186.

MASÁR, I.: Talenti? — 18, 1984, s. 186—187.

MASÁR, I.: Teofylín, či teofilín? — 18, 1984, s. 190—191.

RÍSOVÁ, E.: Zapolárie — zapolárny. — 18, 1984, s. 128.

NAPÍSALI STE NÁM

ADAMOVIČ, I.: Kultúra hovoreného slova. — 18, 1984, s. 63—64.