Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAJZÍKOVÁ, E.: Február 1948. — 17, 1983, s. 33—35.

BUFFA, F.: O názvoch plevinec - plevník - plevín v slovenčine. — 17, 1983, s. 350—352.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Abstraktá s kvantitatívnym významom (typ nehodovosť). — 17, 1983, s. 335—341.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Cieľovo programový prístup. — 17, 1983, s. 72—74.

DOLNÍK, J.: Motivácia a hodnota termínu. — 17, 1983, s. 133—140.

DVONČ, L.: Názov Európa a s ním súvisiace slová. — 17, 1983, s. 304—307.

DVONČ, L.: Podstatné mená vzoru gazdiná. — 17, 1983, s. 6—10.

DVONČ, L.: Pomenovanie interpunkčných znamienok v prenesenom význame. — 17, 1983, s. 65—69.

FÉLIX, K.: Obrazné vyjadrenia v športovej publicistike. — 17, 1983, s. 45—48.

FINĎO, B.: Názvy rozličných foriem črevnej nepriechodnosti. — 17, 1983, s. 342—345.

FINDRA, J.: Umelecký prednes a výslovnosť. — 17, 1983, s. 35—40.

FINDRA, J.: Zo štylistiky slovosledu. — 17, 1983, s. 197—202.

HEGER, J.: 25 rokov slovenského názvoslovia organických zlúčenín. — 17, 1983, s. 149—151.

HORÁK, G.: Gemerské nárečové pozadie Kubániho prózy. — 17, 1983, s. 11—17.

HORÁK, G.: Varianty súvetia Málo chýbalo, a... — 17, 1983, s. 230—234.

HORECKÝ, J.: Akademické tituly a vedecké hodnosti. — 17, 1983, s. 264—267.

HORECKÝ, J.: Nový pohľad na terminológiu. — 17, 1983, s. 129—133.

KAČALA, J.: Podstatné mená potivosť a potenie. — 17, 1983, s. 234—237.

KAČALA, J.: Súčasný výskum spisovného jazyka a otázky jazykovej kultúry. — 17, 1983, s. 257—263.

MASÁR, I.: Niektoré dynamické javy v odbornej lexike. — 17, 1983, s. 291—295.

MASÁR, I.: Základné úlohy v starostlivosti o terminológiu. — 17, 1983, s. 330—334.

MATĚJOVÁ, K.: Používanie rímskych a arabských číslic. — 17, 1983, s. 74—77.

MLACEK, J.: K diferenciácii termínov z frazeológie. — 17, 1983, s. 225—230.

MLACEK, J.: K stavbe niektorých prísloví. — 17, 1983, s. 17—23.

Názvoslovie z odboru merania. — 17, 1983, s. 353—369.

NIŽNANSKÝ, J. R.: Aktuálnosť pomenovaní pracovných oldomášov (1). — 17, 1983, s. 144—148.

(2). — 17, 1983, s. 346—350.

ORAVCOVÁ, A.: Hranica spôsobovej a doplnkovej funkcie výrazov so spojkou ako. — 17, 1983, s. 40—44.

OROSZOVÁ, D.: Motivácia terminologických pomenovaní. — 17, 1983, s.325—329.

PALKOVIČ, K.: Zdvojené spoluhlásky v domácich slovách. — 17, 1983, s. 237—239.

PALKOVIČ, K.: Zdvojené spoluhlásky v prevzatých slovách. — 17, 1983, s. 300—303.

POVAŽAJ, M.: Niektoré problémy slovenského dabingu. — 17, 1983, s. 203—207.

POVAŽAJ, M.: Tvorenie ženských priezvisk v spisovnej slovenčine. — 17, 1983, s. 267—273.

PUCI, J.: K vzťahu termínu a pojmu. — 17, 1983, s. 321—324.

RIPKA, I.: Karpatské názvy oviec v slovenských nárečiach. — 17, 1983, s. 140—144.

RIPKA, I.: Niekoľko poznámok o prepisovaní z japončiny. — 17, 1983, s. 103—105.

RÍSOVÁ, E.: Bohatierske byliny v slovenskom rúchu. — 17, 1983, s. 273—279.

RÍSOVÁ, E.: O jazyku rozprávkových rozhlasových hier. — 17, 1983, s. 295—300.

RUŽIČKA, J.: Starostlivosť o jazykovú kultúru v Slovenskej akadémie vied. — 17, 1983, s. 193—196.

ŠOKOVÁ, S.: Skratky a skratkové slová v hovorenom jazyku. — 17, 1983, s. 105—109.

Terminológia rastlinnej embryológie III. — 17, 1983, s. 160—172.

TVRDOŇ, E.: Mikuláš Schneider-Trnavský a slovenčina. — 17, 1983, s. 109—112.

UHLÁR, V.:, s. O priezviskách na -oň typu Suchoň, Hroboň, Treskoň. — 17, 1983, s. 207—209.

UHLÁR, V.: Priezviská Peľach, Nepeľa a iné s časticou -ne. — 17, 1983, s. 70—72.

UHLÁR, V.: Rieky a potoky povodia Nitry. — 17, 1983, s. 97—102.

Vzácne jubileum (k 70. narodeninám súdruha Gustáva Husáka). — 17, 1983, s. 3—5.

Základné názvy z astronómie. — 17, 1983, s. 170—172, 360—369.

ŽIGO, P.: Výročie Martina Hattalu. — 17, 1983, s. 289—291.

DISKUSIE

DVONČ, L.: Z terminológie onomastiky. — 17, 1983, s. 172—178.

PALKOVIČ, K.: Samohláskové spojenia v prevzatých slovách a vlastných menách. — 17, 1983. s. 112—117.

UHLÁR, V.: O pôvode miestnych názvov Bojná/Bojňa, Bojnice, Bojničky. — 17, 1983, s. 240—244.

ROZLIČNOSTI

HORÁK, G.: Banbys a Teborka. — 17. 1983, s. 309—310.

JACKO, J.: Dedičnosť a dedivosť. — 17, 1983, s. 308—309.

POVAŽAJ, M.: Diakritické znamienka v iniciálových skratkách a skratkových slovách. — 17, 1983, s. 372—374.

HORECKÝ, J.: Fondodržiteľ — držiteľ fondov. — 17, 1983, s. 369—370.

UHLÁR, V.: Hodvábna cesta. — 17, 1983, s. 247—248.

JACKO, J.: Hradec Králové — Královohradečan, či Královohradčan? — 17, 1983, s. 78—79.

JACKO, J.: Jasle — jasľový, nie jaselský. — 17, 1983, s. 213—214.

MAJTÁNOVÁ, M.: Kalamár. — 17, 1983, s. 118—119.

DVONČ, L.: Kreisky — Kreiského, nie Kreiskeho. — 17, 1983, s. 77—78.

ŠIKRA, J.: Lingvistický nie je jazykový. — 17, 1983, s. 212—213.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Nedopasky, nedojedky a iné názvy ostatku po deji. — 17, 1983, s. 279—281.

HORÁK, G.: Nesadlo — nepadlo; ani nesadlo, ani nepadlo. — 17, 1983, s. 246—247.

ŠIMON, F.: O používaní slov s príponou -itída. — 17, 1983, s. 179—180.

DVONČ, L.: O skracovaní ruských osobných mien. — 17, 1983, s. 370—372.

HORÁK, G.: O slepačom nárečí alebo o slovese krákoriť. — 17, 1983, s. 281—282.

JACKO, J.: O slove bačovka spory nie sú. — 17, 1983, s. 24—26.

BAJZÍKOVÁ, E.: Rigorózant, rigorózantka. — 17, 1983, s. 23—24.

JACKO, J.: Skloňovanie zložených miestnych názov a ich deriváty. — 17, 1983, s. 51—52.

HORECKÝ, J.: Slovo odpad, v mn. čísle odpady. — 17, 1983, s. 307—308.

HORECKÝ, J.: Sústrediť sa na niečo a k niečomu. — 17, 1983, s. 245.

DVONČ, L.: Šéfdirigent. — 17, 1983, s. 48—50.

MASÁR, I.: Vmestok, vtrúsenina, inklúzia. — 17, 1983, s. 210—212.

SPRÁVY A POSUDKY

BOSÁK, J.: Ďalšia kniha o preklade. — 17, 1983, s. 310—312.

RÝZKOVÁ, A.: Ďalšia užitočná učebnica v rukách vysokoškolských študentov. — 17, 1983, s. 377—379.

HORECKÝ, J.: Dobrý príklad popularizačného štýlu. — 17, 1983, s. 379—381.

MICHALUS, Š.: Druhé vydanie Poľsko-slovenského a slovensko-poľského slovníka. — 17, 1983, s. 312—315.

SLANČOVÁ, D.: Dve nové knihy o potrebe eseje. — 17, 1983, s. 29—31.

MATĚJOVÁ, K.: Jazyk ako most a priepasť. — 17, 1983, s. 284—286.

ŽIGO, P.: Jazyková stránka Ipľa. — 17, 1983, s. 185—187.

HLUŠÍKOVÁ, M.: Jazyková úroveň jednej publikácie o deťoch. — 17, 1983, s. 187—189.

POVAŽAJ, M.: Konferencia o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny. — 17, 1983, s. 248—251.

BAJZÍKOVÁ, E.: Monografia o vývine individuálnej slovnej zásoby. — 17, 1983, s. 55—57.

MASÁR, I.: Nad obrázkami prírody. — 17, 1983, s. 180—182.

PALKOVIČ, K.: Nový typ hornolužickosrbského pravopisného slovníka. — 17, 1983, s. 283—284.

ŠTOFA, J.: O jazykovej a terminologickej stránke prekladu učebnice Elektrotechnológie. — 17, 1983, s. 182—185.

ŠTOFA, J.: O jazykovej kultúre publikácie Diárium elektrotechnika. — 17, 1983, s. 88—90.

RÍSOVÁ, E.: O jazykovej stránke 2. vydania Základov psychológie. — 17, 1983, s. 381—383.

MATĚJOVÁ, K.: O jednej metodickej príručke. — 17, 1983, s. 90—92.

ŠTOFA, J.: O kvalite prekladu jednej učebnice. — 17, 1983, s. 219—221.

ŠTOFA, J.: O niektorých terminologických a jazykových otázkach Malej encyklopédie chémie. — 17, 1983, s. 57—61.

HORECKÝ, J.: O slovenčine v prekladoch. — 17, 1983, s. 122—124.

FAZEKAŠOVÁ, M.: 18. ročník letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. — 17, 1983, s. 80—83.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Pokračovanie významného lexikografického diela. — 17, 1983, s. 251—254.

DVONČ, L.: Populárne o rodných menách. — 17, 1983, s. 216—219.

ŠTOFA, J.: Pripomienky k prekladu ďalšej učebnice elektrotechnológie. — 17, 1983, s. 315—316.

MASÁR, I.: Reprezentatívna kniha na počesť Medzinárodného roku starých ľudí. — 17, 1983, s. 124—126.

HORÁK, G.: Roháč vo veku zrelosti. — 17, 1983, s. 214—216.

DOROTJAKOVÁ, V.: Russkaja reč, ročník 1982. — 17, 1983, s. 119—122.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Slová boli a sú pútnici. — 17, 1983, s. 83—87.

ONDREJOVIČ, S.: Slovník výslovnosti cudzích mien. — 17, 1983, s. 26—29.

BOSÁK, J.: Smerom k spoločnosti. — 17, 1983, s. 52—55.

ORAVEC, J.: Za profesorom dr. Eugenom Paulinym, DrSc. — 17, 1983, s. 375—376.

SPYTOVALI STE SA

HORECKÝ, J.: Akého rodu je slovo lonž? — 17, 1983, s. 224.

RÝZKOVÁ, A.: Andrea. — 17, 1983, s. 128.

MASÁR, I.: Beztiažový stav. — 17, 1983, s. 226—227

MICHALUS, Š.: Čo si prosíte k pitiu? — 17, 1983, s. 320.

RÍSOVÁ, E.: DAV — o DAV-e, či Dave? — 17, 1983, s. 126—127.

MASÁR, I.: Kandidátka. — 17, 1983, s. 190.

MATĚJOVÁ, K.: Krajské, či krajové vysielanie? — 17, 1983, s. 254—255.

HORÁK, G.: Krémeš a krémovník. — 17, 1983, s. 191.

POVAŽAJ, M.: Lávka a most. — 17, 1983, s. 94—95.

SMIEŠKOVÁ, E.: Mimobratislavčania. — 17, 1983, s. 255.

MATĚJOVÁ, K.: Moderátor. — 17, 1983, s. 384—385.

MASÁR, I.: Nadváha, nadhmotnosť, preťaž. — 17, 1983, s. 62—63.

RÝZKOVÁ, A.: Niekoľko druhov ovocí. — 17, 1983, s. 317.

HORECKÝ, J. : Nové slovo terminál. — 17, 1983, s. 189.

RÍSOVÁ, E.: Opušťák — priepustka. — 17, 1983, s. 63—64.

MASÁR, I.: Pilinovanie. — 17, 1983, s. 31.

RÝZKOVÁ, A.: Platí znehodnotený cestovný lístok. — 17, 1983, s. 287—288.

POVAŽAJ, M. : Považania a Považskobystričania. — 17, 1983, s. 32.

POVAŽAJ, M.: Pravopis tvarov zámen ty, vy, tvoj, váš. — 17, 1983, s. 317—318.

POVAŽAJ, M.: Stredné vzdelanie, či stredoškolské vzdelanie? — 17, 1983, s. 383—384.

HORECKÝ, J.: Tuhý domový odpad. — 17, 1983, s. 94.

HORECKÝ, J.: Tvarovanie a tvárnenie kovov. — 17, 1983, s. 222.

MATĚJOVÁ, K.: Typový objekt, typizovaná budova. — 17, 1983, s. 319.

HORÁK, G.: V okuliaroch alebo s okuliarmi. — 17, 1983, s. 95—96.

HORÁK, G.: Vykypieť. — 17, 1983, s. 223.

NAPÍSALI STE NÁM

PERTZIAN, J.: Hrianka s topinkami. — 17, 1983, s. 385—386.

Pokyny pre prispievateľov do časopisu Kultúra slova. — 17, 1983, s. 256.