Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BOSÁK, J.: Lenin a jazyková kultúra v ZSSR. — 16, 1982, s. 321—326.

BUGÁROVÁ, M.: O lexike vysokoškolákov. — 16, 1982, s. 43—46.

DOROTJAKOVÁ, V.: Starostlivosť o jazykovú kultúru v časopise Ruskaja reč. — 16, 1982, s.110—114.

DORUĽA, J.: Niekoľko poznámok k jazyku novín. — 16, 1982, s. 272—277.

DVONČ, L.: Interpunkčné znamienka v spisovnej slovenčine. — 16, 1982, s. 208—213.

DVONČ, L.: O nezdomácnených a zdomácnených podobách gréckych a latinských vlastných mien osôb v spisovnej slovenčine. — 16, 1982, s. 133—137.

DVONČ, L.: Pomenovanie mesta v spisovnej slovenčine. — 16, 1982, s. 77—80.

HOLČÍK, J.: O skracovaní dlhých samohlások v spisovnej slovenčine. — 16, 1982, s. 41—43.

HORÁK, G.: Nadpisy úvodníkov Pravdy. — 16, 1982, s. 302—305.

HORÁK, G.: Starať sa a starieť sa. — 16, 1982, s. 81—85.

HORECKÝ, J.: Grécke a latinské vlastné mená v slovenčine. — 16, 1982, s. 130—133.

HORECKÝ, J.: Jazyk v novinách. — 16, 1982, s. 257—261.

HORECKÝ, J.: Svetový jazykový proces. — 16, 1982, s. 97—101.

HORECKÝ, J.: Systémový prístup k terminológii. — 16, 1982, s. 333—338.

HORECKÝ, J.: Výkladové postupy v učebnici. — 16, 1982, s. 16—21.

CHLOUPEK, J.: Automatizácia a štýlová aktivizácia publicistického textu. — 16, 1982, s. 265—268.

JACKO, J.: Nové názvy osôb a vecí [nástrojov]. — 16, 1982, s. 230—236.

KAČALA, J.: Hromadné oznamovacie prostriedky a jazyková kultúra. — 16, 1982, s. 225—230.

KAČALA, J.: Úvodné slovo. — 16, 1982, s. 129—130.

KRAJČOVIČ, R.: Na prahu spisovného obdobia [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry 7]. — 16, 1982, s. 154—159.

KRAJČOVIČ, R.: Slovenčina v období uhorského baroka [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry 6]. — 16, 1982, s. 65—71.

KRAJČOVIČ, R.: Slovenčina v období uhorského humanizmu [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry 5]. — 16, 1982, s. 3—9.

KRÁĽ, Á.: Ústnosť a písomnosť rečových prejavov v masovej komunikácii a jazyková kultúra. — 16, 1982, s. 289—295.

MAČÁK, I.: Opis a terminológia fujary. — 16, 1982, s. 163—168.

MASÁR, I.: Slovenská jazykoveda a odborná terminológia. — 16, 1982, s. 326—333.

MASÁR, I.: Termín a jeho neterminologické náprotivky v športovej publicistike. — 16, 1982, s. 268—271.

MASÁR, I.: Vlastné mená v práci Bohovia a hrdinovia antických bájí. — 16, 1982, s. 145—149.

MICHEL, G.: Jazyková kultúra a jazyková estetika. — 16, 1982, s. 10—16.

MISTRÍK, I.: Jazyk nie je len skloňovanie. — 16, 1982, s. 261—265.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Našim deťom. — 16, 1982, s. 71—76.

NÁBĚLKOVÁ, M.: O jazyku a štýle detských časopisov. — 16, 1982, s. 305—309.

NIŽNANSKÝ, J.: Z terminologickej vrstvy nárečovej lexiky (krupobitie, ľadovec, krúpy a synonymá). — 16, 1982, s. 342—350.

ONDREJOVIČ, S.: Novinári o jazyku. — 16, 1982, s. 309—312.

PALKOVÁ, Z.: Rozhlasový text a percepcia. — 16, 1982, s. 298—301.

PALKOVIČ, K.: Hlásky a písmená h a g. — 16, 1982, s. 106—110.

PALKOVIČ, K.: O transkripcii latinských a gréckych mien. — 16, 1982, s. 137—144.

POLLÁKOVÁ, N.: O výslovnosti anglických vlastných mien v slovenčine. — 16, 1982, s. 38—40.

PORUBSKÝ, Š.: Matematická terminológia v oblasti aritmetiky a teórie čísiel. — 16, 1982, s. 350—364.

RÍSOVÁ, E.: O jazyku rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci? — 16, 1982, s. 198—204.

RÍSOVÁ, E.: O socialistickej jazykovej kultúre v NDR. — 16, 1982, s. 9—10.

RUŽIČKA, J.: Modálna vetná konštrukcia bolo počuť niečo. — 16, 1982, s. 193—198.

RUŽIČKA, J.: O vetnej konštrukcii bolo ti mlčať. — 16, 1982, s. 159—163.

SABOL, J.: Hovorené slovo v rozhlasovom vysielaní. — 16, 1982, s. 295—298.

SEKVENT, K.; O zásadách výslovnosti francúzskych vlastných mien v slovenčine. — 16, 1982, s. 33—37.

SLANČOVÁ, D.: Osobitosti eseje ako žánru. — 16, 1982, s. 204—207.

ŠKOVIERA, D.: K problematike transkripcie antických mien. — 16, 1982, s. 149—153.

TRUP, L.: Združené pomenovania v archeologickej terminológii. — 16, 1982, s. 338—342.

UHLÁR, V.: O pôvode miestnych názvov Kšinná, Alekšince, Jalakšová. 16, 1982, s. 236—239.

Základné názvy z astronómie. Astrofyzika 2. — 16, 1982, s. 168—172.

DISKUSIE

HORÁK, G.: Za vhodným výrazom — Ako nazvať obľúbenú detskú hračku? — 16, 1982, s. 213—215.

OKÁĽ, A.: Ovce sa neodporážajú ani neporážajú. — 16, 1982, s. 365—366.

ROZLIČNOSTI

PISÁRČIKOVÁ, M.: Čo je recesia? — 16, 1982, s. 172—174.

ŠIKRA, J.: Glac — glacký. — 16, 1982, s. 23.

ONDREJOVIČ, S.: Kontrakultúra. — 16, 1982, s. 175—176.

MAJTÁNOVÁ, M.: Nechtík lekárky. — 16, 1982, s. 239—241.

KOŠECKÁ, J.: Nie je koľaj ako koľaj alebo o slangu žilinských vysokoškolákov. — 16, 1982, s. 277—279.

HORECKÝ, J.: Nové slová s predponou disko-. — 16, 1982, s. 217—218.

RÍSOVÁ, E.: O slovách windsurfing a skateboarding. — 16, 1982, s. 47—49.

RÍSOVÁ, E.: O slove pík. — 16, 1982, s. 174—175.

RUŽIČKA, J.: O úprave veršov pre deti. —16, 1982, s.

242—244.

HORÁK, G.: Ohrievky. — 16, 1982, s. 312—313.

JACKO, J.: Ozvučenie. —16, 1982, s. 368—369.

RUŽICKA, J.: Povera o lezúňovi. — 16, 1982, s. 24—25

DVONČ, L.: Pravopis slovného vyjadrenia sumy. — 16, 1982, s. 246—247.

JACKO, J.: Pravopis vlastných mien Skalnaté pleso a Zemplínska šírava. — 16, 1982, s. 117—119.

RUŽIČKA, J.: Primáš ostane primášom. — 16, 1982, s. 49—50.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Pri príležitosti, z príležitosti. — 16, 1982, s. 115—117.

KUČERA, L.: Slová štylista, štylizátor, štylistikár, štylistik. — 16, 1982, s. 366—368.

HORECKÝ, J.: Slovo odmäk, jeho štruktúra a význam. — 16, 1982, s. 117.

SMIEŠKOVÁ, E.: Sobáš, sobášny - svadba, svadobný. — 16, 1982, s. 215—216.

MLACEK, J.: Ustálené slovné spojenia a frazeologické spojenia. — 16, 1982, s. 50—52.

LENHARDT, J.: Výslovnosť koncovej slabiky "spoluhláska + er" v anglických slovách prevzatých do slovenčiny. — 16, 1982, s. 46—47.

DVOČ, L.: Význam a používanie spojenia hlavné mesto. — 16, 1982, s. 21—22.

OKÁĽ, A.: Zajace nie sú králiky. — 16, 1982, s. 241—242.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zemečlč, cintária, stozlatková zelina. — 16, 1982, s. 85—87.

PALKOVIČ, K.: Zhody a rozdiely v rodných menách v slovenčine a češtine. — 16, 1982, s. 244—246.

HĽADÁME VÝRAZ

MATĚJOVÁ, K.: Vychovávateľňa. — 16, 1982, s. 369—370.

SPRÁVY A POSUDKY

MATĚJOVÁ, K.: Aj návod reprezentuje. — 16, 1982, s. 254—256.

MASÁR, I.: Beseda o jazykovej kultúre v Rudných baniach. — 16, 1982, s. 88—90.

POVAŽAJ, M.: Dobrá kniha o hospodárskom rozvoji krajín RVHP. — 16, 1982, s. 93—95.

MATĚJOVÁ, K.: Hviezdoslavov Kubín. — 16, 1982, s. 52—54.

PALKOVIČ, K.: Dve bieloruské knihy o slovnej zásobe. — 16, 1982, s. 379—381.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Esteticky o estetike. — 16, 1982, s. 90—94.

KRÁĽ, Á.: Fonetika a ortoepia v jednom učebnom texte. — 16, 1982, s. 374—377.

SABOL, F.: Jazyková stránka jedného bulletinu. — 16, 1982, s. 381—383.

POVAŽAJ, M.: Jazyková stránka učebnice dejín tanca a baletu. — 16, 1982, s. 186—188.

MASÁR, I.: Jubileum Štefana Peciara. — 16, 1982, s. 313—315.

NIŽŇASKÝ, J.: Jubilujúci Vlado Uhlár.— 16, 1982, s. 371—372.

ONDREJOVIČ, S.: Kniha o jednote a rozmanitosti sveta. — 16, 1982, s. 124—125.

POVAŽAJ, M.: Konferencia o jazyku a štýle tlače, rozhlasu a televízie. — 16, 1982, s. 279—281.

AUGUSTINSKÁ, D.: Konferencia o štylistike textu na Zemplínskej šírave. — 16, 1982, s. 27—28.

HORÁK, G.: Kultúra reči v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici. — 16, 1982, s. 54—56.

HORECKÝ, J.: Nemecko-slovenský slovník. — 16, 1982, s. 315—316.

HORECKÝ, J.: Neodborný odborný preklad. — 16, 1982, s. 182—184.

RUŽIČKA, J.: Niekoľko myšlienok o vysokoškolskej učebnici. —16, 1982, s. 119—122.

HORECKÝ, J.: Nová kniha o automatizácií knižníc. — 16, 1982, s. 57—58.

BUZÁSSYOVá, K.: Nový dvojjazyčný frazeologický slovník. — 16, 1982, s. 316—319.

MICHALUS, Š.: O návrhoch na reformu nemeckého pravopisu. — 16, 1982, s. 218—221.

HORÁK, G.: Odišiel náš vzácny spolupracovník. — 16, 1982, s. 87—88.

POVAŽAJ, M.: Otázky štandardizácie a kodifikácie na 1. československej onomastickej konferencii. — 16, 1982, s. 372—374.

HORECKÝ, J.: Päťdesiat rokov Á. Kráľa. — 16, 1982, s. 248.

LUKÁČOVÁ, Ľ.: Písanie zložených slov spolu, so spojovníkom a osobitne. — 16, 1982, s. 249—251.

KOČIŠ, F.: Poznámky k interpunkcii v texte jedného odborného prekladu. — 16, 1982, s. 221—224.

KOČIŠ, F.: Poznámky ku gramatickej stránke odborného prekladu. — 16, 1982, s. 251—254.

MASÁR, I.: Pripomienky k sprievodcovi návštevníka koncertov. — 16, 1982, s. 28—31.

BAJZÍKOVÁ, E.: Príručka o interpretácii umeleckého textu. — 16, 1982, s. 122—124.

HORÁK, G.: Profesor Ján Oravec zavŕšil šesťdesiatku. — 16, 1982, s. 179—180.

FAZEKAŠOVÁ, M.: XVII. letný seminár slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. — 16, 1982, s. 25—27.

KOČIŠ, F.: Seminár o metodike práce v regionálnom a národnostnom vysielaní Čs. rozhlasu v Bratislave. — 16, 1982, s. 282—284.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Seminár o transkripcii a skloňovaní antických mien. — 16, 1982, s. 176—179.

MASÁR, I.: Tri poznámky o knihe so psychologickou tematikou. — 16, 1982, s. 184—186.

RÝZKOVÁ, A.: Výchova k jazykovej kultúre v Cvičeniach zo slovenského jazyka. — 16, 1982, s. 377—379.

SABOL, J.: Za Albínom Baginom. — 16, 1982, s. 181—182.

SPYTOVALI STE SA

RUŽIČKA, J.: Ako sa pracuje v novej dielni? — 16, 1982, s. 62.

HORECKÝ, J.: Autá na alkoholický pohon. — 16, 1982, s. 95—96.

POVAŽAJ, M.: Csóka — Csóková, či Csókaová? — 16, 1982, s. 59—60.

RÍSOVÁ, E.: Čajítko — čajenka. — 16, 1982, s. 319.

POVAŽAJ, M.: Dabér. — 16, 1982, s. 188,

SMIEŠKOVÁ, E.: Exlibris — ex libris. — 16, 1982, s. 385—386.

RÍSOVÁ, E.: Je u seba — nie je u seba? — 16, 1982, s. 284—285.

MATĚJOVÁ, K.: Kábel — káblový, káblovod. — 16, 1982, s. 287—288.

MASÁR, I.: Kontraindikácia proti antibiotikám? — 16, 1982, s. 189—190.

JACKO, J.: Kurič strednotlakových kotlov. — 16, 1982, s. 190—191.

BETÁKOVÁ, V.: Nakládka. — 16, 1982, s. 63—64.

HORECKÝ, J.: Nové slovo rezist. — 16, 1982, s. 58—59.

SMIEŠKOVÁ, E.: O vzťahu priezviska k všeobecným pomenovaniam. — 16, 1982, s. 286—287.

RÍSOVÁ, E.: Obradník. — 16, 1982, s. 383—384.

MASÁR, I.: Otváracie hodiny 9—22 hod.? - 16, 1982, s. 62—63.

MASÁR, I.: Plastická fólia? — 16, 1982, s. 384—385.

POVAŽAJ, M.: Priehrada mládeže, či priehrada Mládeže? — 16, 1982, s. 128.

HORÁK, G.: Privčasu? — 16, 1982, s. 126.

JACKO, J.: Skraperista (scraperista), či skraprista (scraprista)? — 16, 1982, s. 60.

SMIEŠKOVÁ, E.: Streľba stojačky, stojmo, postojačky, v stoji. — 16, 1982, s. 96.

MASÁR, I.: Susedia aj susedovci. — 16, 1982, s. 127.

MICHALUS, Š.: Šaľa, do Šale. — 16, 1982, s. 256.

RUŽIČKA, J.: Tam, kde by ťa nemalo ani byť. — 16, 1982, s. 285—286.

HORÁK, G.: Tento skromný (, ale) statočný súdruh. — 16, 1982, s. 31—32.

MICHALUS, Š.: Uhoľný kameň? — 16, 1982, s. 288.

RUŽIČKA, J.: Vedľajšia veta so spojkou takže. — 16, 1982, s. 224.

JACKO, J.: Vysokozdvíhací, vysokozdvižný, alebo vysokozdvihový vozík? — 16, 1982, s. 285.

HORÁK, G.: Zdôrazňovacia častica ho. — 16, 1982, s. 60—62.

NAPÍSALI STE NÁM

CHMELÍK, A.: Formulácia označenia výrobkov na nálepkách. — 16, 1982, s. 191—192.

ORMIS, J. V.: Györgyho, alebo Györgya? — 16, 1982, s. 192.

SVOREŇOVÁ, R.: Muráň - muránsky, Huta - Huťan, nie Hutník. — 16, 1982, s. 320.