Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAJZÍKOVÁ, E.: Šesťdesiat rokov KSČ. — 15, 1981, s. 129—131.

BAJZÍKOVÁ, E.: Z jazyka J. Balcu. — 15, 1981, s. 299—301.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Vyjadrovanie významu hromadnosti (kolektívnosti) v dnešnej slovenčine. — 15, 1981, s. 18—22.

DVONČ, L.: Akademické tituly a ich skratky. — 15, 1981, s. 45—48.

DVONČ, L.: O písaní čiarky za názvami podnikov. — 15, 1981, s. 295—299.

DVONČ, L.: Vedecké hodnosti a ich skratky. — 15, 1981, s. 233—236.

FELBER, H.: Teoretické a metodologické aspekty medzinárodnej štandardizácie terminológie. — 15, 1981, s. 137—145.

HABOVŠTIAK, A.: O názvoch starých rodičov. — 15, 1981, s. 205—208.

HORÁK, G.: Zo slovnej zásoby Petra Jaroša. — 15, 1981, s. 79—84.

HORECKÝ, J.: Komunikačné postupy v popularizačnej literatúre. — 15, 1981, s. 260—264.

HORECKÝ, J.: O slovách s predponou gama-. — 15, 1981, s. 97—99.

HORECKÝ, J.: Podstatné mená s príponou -osť — 15, 1981, s. 225—227.

HORECKÝ, J.: Významové vzťahy v sústave termínov. — 15, 1981, s. 321—325.

JACKO, J.: Desubstantíva a deverbatíva s príponou -ár ako názvy osôb. — 15, 1981, s. 228—232.

KAČALA, J.: Podnety zo zjazdov. — 15, 1981, s. 257—260.

KRAJČOVIČ, R.: K vzácnemu veľkomoravskému jubileu [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry — 3]. — 15, 1981, s. 131—137.

KRAJČOVIČ, R.: Po stopách kultivovania slovenčiny v starom Uhorsku [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry — 4]. — 15, 1981, s. 289—295.

KRAJČOVIČ, R.: Slovenčina v premenách dejín [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry — 2]. — 15, 1981, s. 65—69.

KRAJČOVIČ, R.: Slovo na úvod [Kapitoly z dejín jazykovej kultúry — 1]. — 15, 1981, s. 14—17.

MASÁR, I.: Niektoré črty jazyka a štýlu športovej publicistiky. — 15, 1981, s. 69—79.

MASÁR, I.: Niektoré možnosti koordinácie slovanskej jazykovednej terminológie. — 15, 1981, s. 325—333.

MASÁR, I.: Termín v novinách. — 15, 1981, s. 148—151.

MASÁROVÁ, M.: Niektoré aktuálne otázky jazykovej kultúry v ZSSR. — 15, 1981, s. 100—106.

MATĚJOVÁ, K.: Hviezdoslav dnes. — 15, 1981, s. 270—275.

MIKUŠKA, L.: O niektorých lingvistických otázkach symboliky matematického textu a jej ústnej realizácie. — 15, 1981, s. 152—158.

MLACEK, J.: K starším jazykovým prvkom v Zátureckého prísloviach. — 15, 1981, s. 198—205.

MLACEK, J.: O lexikálnych zmenách v prísloviach a porekadlách. — 15, 1981, s. 110—117.

MLACEK, J.: O vývine zloženia prísloví a porekadiel. — 15, 1981, s. 38—44.

MLACEK, J.: Ustálené spojenia s vlastným menom. — 15, 1981, s. 264—269.

MLACEK, J.: Z terminologických a štylistických otázok športových textov. — 15, 1981, s. 333—339.

ORAVCOVÁ, A.: Vetnočlenská funkcia polovetných konštrukcií. — 15, 1981, s. 301—307.

PALKOVIČ, K.: Cudzie prvky v slovenskej výslovnosti. — 15, 1981, s. 209—212.

PALKOVIČ, K.: Kedy spojenia i so samohláskou nie sú dvojhláskami. — 15, 1981, s. 241—244.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť slova girlanda a zložky gi a ge. — 15, 1981, s. 22—24.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Slovesá s príznakom zdrobnenosti a ich synonymické vzťahy. — 15, 1981, s. 33—38.

PUCI, J.: Miesto terminológie v slovnej zásobe ako systéme. — 15, 1981, s. 145—148.

RÍSOVÁ, E.: Čudná rozprávka. — 15, 1981, s. 106—110.

RUŽIČKA, J.: Súčasné obdobie vo vývine spisovnej slovenčiny. — 15, 1981, s. 3—13.

RUŽIČKA, J.: Z novej prózy. — 15, 1981, s. 193—198.

ŠOKOVÁ, S.: Niektoré názvy v hudobníckom slangu. — 15, 1981, s. 213—215.

Terminológia rastlinnej embryológie. — 15, 1981, s. 159—164.

Terminológia rastlinnej embryológie. — 15, 1981, s. 340—345.

UHLÁR, V.: O výslovnosti spoluhlásky k ako g v niektorých slovách . — 15, 1981, s. 237—241.

UHLÁR, V.: Vrchy a vrchári. — 15, 1981, s. 48—53.

Základné názvy z astronómie. Astrofyzika. — 15, 1981, s. 176—178.

Základné názvy z fyziky. Náuka o elektrine a magnetizme. — 15, 1981, s. 164—175.

Optika. — 15, 1981, s. 345—359.

DISKUSIE

HORECKÝ, J.: Ako pomenovať olej na kúrenie? — 15, 1981, s. 184—185.

HRDINA, Ľ.: Čo je vlastne "topný olej"? — 15, 1981, s. 178—184.

ROZLIČNOSTI

HORÁK, G.: Bol by sa dožil. — 15, 1981, s. 25—25.

MAJTÁNOVÁ, M.: Borievka netata. — 15, 1981, s. 53—55.

RUŽIČKA, J.: Dobré slovo pririečny. — 15, 1981, s. 185—186.

MAJTÁNOVÁ, M.: Fialka trojfarebná. — 15, 1981, s. 216—217.

HORÁK, G.: Je kopu roboty. — 15, 1981, s. 365—366.

MAJTÁNOVÁ, M.: Jesienka. — 15, 1981, s. 277—279.

GÁBORČÍK, Š.: Kosiť, žať, sekať. — 15, 1981, s. 250—251.

HORÁK, G.: Lakomec — lakomica. — 15, 1981, s. 248—249.

MAJTÁNOVÁ, M.: Lekno — leknica — leknovec. — 15, 1981, s. 118—119.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Nadnes, nie prednes. — 15, 1981, s. 55—56.

RUŽIČKA, J.: Nové slovo nádych. — 15, 1981, s. 117—118.

HORECKÝ, J.: Nové slovo robotika. — 15, 1981, s. 277.

TVRDOŇ, E.: O názvoch novej športovej dislciplíny. — 15, 1981, s. 247—248.

SABOL, F.: O neprimeranom zaznačovaní niektorých číselných údajov. — 15, 1981, s. 87—88.

HORECKÝ, J.: O nových slovách ekofilm a ekoaktuality. — 15, 1981, s. 359—360.

ŠIMON, F.: O používaní slova hypertrofia. — 15, 1981, s. 360—361.

JACKO, J.: O slove vyučenec a niektorých nových slovách na -ista. — 15, 1981, s. 361—363.

DVONČ, L.: Pečeneh — pečenežský. — 15, 1981, s. 84—86.

PALKOVIČ, K.: Písanie i a y v rodných menách. — 15, 1981, s. 86—87.

MASÁR, I.: Polymerácia alebo polymerizácia? — 15, 1981, s. 244—246.

LUKÁČOVÁ, Ľ.: Preukázať, či ukázať obsah nákupnej tašky? — 15, 1981, s. 217—218.

DVONČ, L.: Rozdeľovanie slov typu primknúť. — 15, 1981, s. 119—120.

LUKÁČOVÁ, Ľ.: Stanovisko a stanovište. — 15, 1981, s. 364.

HORÁK, G.: Šturivareška. — 15, 1981, s. 310—311.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Takže v úlohe častice. — 15, 1981, s. 275—277.

PALKOVIČ, K.: Zdvojené samohlásky v domácich a cudzích slovách. — 15, 1981, s. 307—309.

SABOL, F.: Zoskupenie predložiek. — 15, 1981, s. 251—253.

SPRÁVY A POSUDKY

MASÁR, I.: Babel — medzinárodná prekladateľská a terminologická revue. — 15, 1981, s. 186—188.

ORAVEC, J.: Celoštátna konferencia o kodifikácii. — 15, 1981, s. 279—282.

HORECKÝ, J.: Dobrý a užitočný preklad. — 15, 1981, s. 90—92.

TRUP, L.: Dobrý preklad z portugalčiny. — 15, 1981, s. 253—255.

TVRDOŇ, E.: Fyziologická fonetika pre vysokoškolákov. — 15, 1981, s. 56—59.

MATĚJOVÁ, K.: Jazyková stránka jedného týždenníka. — 15, 1981, s. 92—94.

HORECKÝ, J.: Jazykoveda pre učiteľov cudzích jazykov. — 15, 1981, s. 121—122.

POVAŽAJ, M.: Kultúrno-osvetová práca v SSR. — 15, 1981, s. 122—124.

SMIEŠKOVÁ, E.: Maďarsko-slovenský frazeologický slovník. — 15, 1981, s. 282—285.

MASÁR, I.: Niekoľko poznámok o jazyku jednej vysokoškolskej učebnice. — 15, 1981, s. 221—223.

HORECKÝ, J.: Nová knižka o rétorike. — 15, 1981, s. 27—29.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Nová knižka z oblasti sémantiky. — 15, 1981, s. 89—90.

BENEDIKOVÁ, Ľ.: Nový dvojjazyčný pôdohospodársky slovník. — 15, 1981, s. 369—371.

POVAŽAJ, M.: Odborná terminológia v učebnici pre pedagogické školy. — 15, 1981, s. 29—31.

BOSÁK, J.: Podnetná príručka z jazykovej kultúry. — 15, 1981, s. 311—313.

RÍSOVÁ, E.: Prevzaté slová v publikácii o poradenskej psychológii. — 15, 1981, s. 374—377.

KOČIŠ, F.: Prof. dr. Jozef Ružička šesťdesiatpäťročný. — 15, 1981, s. 26—27.

HORÁK, G.: Rozlúčka s Milanom Urbančokom. — 15, 1981, s. 219—221.

MICHALUS, Š.: Slovensko-nemecký slovník obchodnej korešpondencie. — 15, 1981, s. 315—317.

MASÁR, I.: Správa o našom dekamerone. — 15, 1981, s. 313—315.

HORECKÝ, J.: Učebnica zemepisu pre stredné školy. — 15, 1981, s. 188-191.

ŽIGO, P.: Ukážkový zväzok Slovníka slovenských nárečí. — 15, 1981, s. 59—60.

OKAĽ, A.: Výťahy z referátov prednesených na VI. európskej hydinárskej konferencii. — 15, 1981, s. 371—374.

MASÁR, I.: Zborník referátov o problémoch lingvistickej terminológie. — 15, 1981, s. 366—369.

SPYTOVALI STE SA

RÍSOVÁ, E.: Antipasta. — 15, 1981, s. 319—320.

RÍSOVÁ, E.: Detekcia, ale detegovať. — 15, 1981, s. 95—96.

RUŽIČKA, J.: Dia-kútik, či diakútik? — 15, 1981, s. 32.

LUKÁČOVÁ, Ľ. Dialektový, alebo dialektický? — 15, 1981, s. 379—380.

POVAŽAJ, M.: Dojčenská, či dojčenecká úmrtnosť? — 15, 1981, s. 191—192.

POVAŽAJ, M.: Dubno — z Dubna, ale Dubna — z Dubny. — 15, 1981, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Graz — v Grazi, či v Graze? — 15, 1981, s. 223—224.

RÝZKOVÁ, A.: Hrdinovia Inžinierskej odysey. — 15, 1981, s. 63.

MATĚJOVÁ, K.: Jaderné alebo jadrové, objemné alebo objemové krmivá? — 15, 1981, s. 378.

BETÁKOVÁ, V.: Maláci a veľkáci? — 15, 1981, s. 317—319.

KAČALA, J.: Nitran a nitran. — 15, 1981, s. 126.

BAJZÍKOVÁ, E.: O slove vatráľ. — 15, 1981, s. 96.

MASÁR, I.: Olympionizmus? — 15, 1981, s. 31—32.

RÝZKOVÁ, A.: Opraviť, nie vyopraviť? — 15, 1981, s. 285—286.

JACKO, J.: Ordinovať a ambulovať. — 15, 1981, s. 378—379.

JACKO, J.: Palcmanská Maša, ale Lipovianska maša. 115, 1981, s. 192.

MASÁR, I.: Prečo C dur, ale a mol? — 15, 1981, s. 126—127.

BETÁKOVÁ, V.: Predmetová, či predmetná komisia? — 15, 1981, s. 62—63.

RÍSOVÁ, E.: Prezencia — prezentácia. — 15, 1981, s. 63—64.

HORÁK, G.: Robí ako naolejovaný. — 15, 1981, s. 125—126.

RÍSOVÁ, E.: Rovnítko = znamienko rovnosti; stejnítko = znamienko totožností. — 15, 1981, s. 255—256.

POVAŽAJ, M.: Stojí vonku, či stojí von? — 15, 1981, s. 255—256.

HORÁK, G.: Sú uťahaní ako oravské kone. — 15, 1981, s. 288.

POVAŽAJ, M.: Šatniar, či šatnár. — 15, 1981, s. 94—95.

RUŽIČKA, J.: Ustupujú jednočlenné vety? — 15, 1981, s. 61.

MASÁR, I.: Vianoce, či vianoce? — 15, 1981, s. 317.

SMIEŠKOVÁ, E.: Vinou a zásluhou. — 15, 1981, s. 127—128.

HORÁK, G.: Výmoľ — vo výmoli.— 15, 1981, s. 286—287.

HORÁK, G.: Zásterka a zástierka. — 15, 1981, s. 191.

BETÁKOVÁ, V.: Zľadovatený, nie zľadovatelý. — 15, 1981, s. 124—125.

BAJZÍKOVÁ, E.: Zriaďovateľ. — 15, 1981, s. 256.

NAPÍSALI STE NÁM

TIBENSKÁ, E.: Chybná nálepka. — 15, 1981, s. 128.

DAŇO, F.: Poznať hranice. — 15, 1981, s. 380—381.

PATÁKOVÁ, M.: "...vyslovili by sme sa umelecky, keby sme to vedeli..." — 15, 1981, s. 381.