Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BOSÁK, J.: O spoločných tendenciách v rozvíjaní jazykovej kultúry. — 14, 1980, s. 199—203.

DROZD, L.: Teoretické a metodologické problémy terminológie. — 14, 1980, s. 343—347.

DVONČ, L.: Vlastné mená v kartografických dielach. — 14, 1980, s. 77—79.

FILKUSOVÁ, M. — DOROTJAKOVÁ, V.: O prekladaní nového vydania spisov V. I. Lenina. — 14, 1980, s. 328—337.

FINĎO, B.: Aktuálne terminologické dedičstvo. — 14, 1980, s. 136—144.

FINĎO, B. — FINĎOVÁ, J.: Diskusia o problémoch maďarského lekárskeho jazyka. — 14, 1980, s. 359—363.

HABOVŠTIAK, A.: O názve plachta. — 14, 1980, s. 273—277.

HABOVŠTIAK, A.: O názvoch kysličky v slovenčine. — 14, 1980, s. 107—111.

HORÁK, G.: Muškát, druhý román Šikulovej trilógie. — 14, 1980, s. 225—233.

HORÁK, G.: Popudy Kukučínovho Miša z obrazovky. — 14, 1980, s. 152—158.

HORÁK, G.: Tretí román Šikulovej trilógie — Vilma. — 14, 1980, s. 257—262.

HORECKÝ, J.: Budovanie teórie jazykovej kultúry v Nemeckej demokratickej republike. — 14, 1980, s. 14—17.

HORECKÝ, J.: Niečo o akronymách. — 14, 1980, s. 149—152.

HORECKÝ, J.: Pokus o analýzu analýzy. — 14, 1980, s. 70—73.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: O pomenovaniach vetra. — 14, 1980, s. 38—44.

JACKO, J.: Cudzie slová v novinách. — 14, 1980, s. 211—215.

JACKO, J.: Skloňovanie miestnych názvov typu Hul a Mužla. — 14, 1980, s. 235—238.

JÓNA, E.: Slovenský jazykovedec Samo Czambel (1856—1909). — 14, 1980, s. 8—14.

KAČALA, J.: Jazyková situácia a jazyková kultúra. — 14, 1980, s. 65—70.

KAČALA, J.: Preklady Leninových diel do slovenčiny a jazyková kultúra. — 14, 1980, s. 326—328.

KAČALA, J.: Výročie oslobodenia. — 14, 1980, s. 129—130.

KUCHAŘ, J.: Nespisovný jazyk z hľadiska jazykovej kultúry. — 14, 1980, s. 193—199.

MAJTÁN, M.: Mená rozprávkových hrdinov typu Lomidrevo. — 14, 1980, s. 104—107.

MASÁR, I.: Niektoré jazykové a štylistické nedostatky v definícii termínu. — 14, 1980, s. 348—353.

MASÁR, I.: O metódach terminologickej práce. — 14, 1980, s. 130—136.

MEDVEĎ, J.: Dar slova. — 14, 1980, s. 204—205.

MLACEK, J.: Frazeológia a jazyková kultúra. — 14, 1980, s. 97—104.

MLACEK, J.: Frazeológia a Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. — 14, 1980, s. 298—303.

OKÁĽ, A.: Pojmy a názvy z anatómie vajca. — 14, 1980, s. 353—356.

OKÁĽ, A.: Zopár liahniarskych názvov. — 14, 1980, s. 233—235.

ORAVEC, J.: Konkurencia prípon -a/-u v genitíve sg. vzoru dub. — 14, 1980, s. 205—210.

OROSZOVÁ, D.: O motivácii termínov v ruskej a slovenskej strojárskej terminológii. — 14, 1980, s. 356—359.

PALKOVIČ, K.: O zložkách ch, sch, sh a i. v cudzích a prevzatých slovách. — 14, 1980, s. 303—307.

PALKOVIČ, K.: Spoluhlásky n a ň v slovenčine. — 14, 1980, s. 44—48.

PECIAR, Š.: Aký postoj zaujať k prídavnému menu okázalý? — 14, 1980, s. 74—77.

PECIAR, Š.: Skúsenosti z lektorovania prekladu Marxovho Kapitálu. — 14, 1980, s. 337—342.

RIPKA, I.: O niektorých problémoch klasifikácie a hodnotenia nárečovej slovnej zásoby. — 14, 1980, s. 289—298.

RUŠČÁK, F.: Druhá knižka próz Stanislava Rakúsa. — 14, 1980, s. 262—267.

RUŽIČKA, J.: O význame prekladov Leninových prác do slovenčiny. — 14, 1980, s. 322—324.

RYBÁR, L.: Komunikačná a jazyková úroveň jednej z našich rozhlasových relácií. — 14, 1980, s. 238—242.

RÝZKOVÁ, A.: Storočnica Jána Damborského (1880—1932). — 14, 1980, s. 267—270.

SEKVENT, K.: K rodu cudzích osobných mien v slovenčine. — 14, 1980, s. 270—273.

SKLADANÁ, J.: Pri prameňoch slovenčiny. — 14, 1980, s. 3—7.

ŠIMON, F.: K otázke systémovosti v klinickej terminológii. — 14, 1980, s. 144—149.

TIBENSKÁ, E.: Jazykovo-štylistická charakteristika non-fiction. — 14, 1980, s. 17—21.

UHLÁR, V.: 25 Hviezdoslavových Kubínov a kultivovanie výslovnosti. — 14, 1980, s. 33—38.

UŠIAK, Ľ.: O spolupráci Nakladateľstva Pravda s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV. — 14, 1980, s. 325—326.

Základné názvy z astronómie Mimogalaktická astronómia a kozmológia. — 14, 1980, s. 158—172.

Slnečná fyzika. — 14, 1980, s. 363—367.

DISKUSIE

KOMOROVSKÝ, J.: Z problematiky odevníckej terminológie. — 14, 1980, s. 173—178.

ROZLIČNOSTI

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ: Bárium, nie báryum. — 14, 1980, s. 242—244.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Dolková forma, dolkáreň. — 14, 1980, s. 51—52.

BARTKO, L.: Ešte raz o novoročných pozdravoch. — 14, 1980, s. 219—221.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Hodnotenie niektorých významov slovesa musieť. — 14, 1980, s. 21—23.

DVONČ, L.: Kniežatstvo. — 14, 1980, s. 309—310.

MAJTÁNOVÁ, M.: Konvalinka a kokorík. — 14, 1980, s. 182—183.

MASÁR, I.: Mierutvorný, či mierotvorný? — 14, 1980, s. 49—50.

SABOL, F.: Nakládka, nie nákladka. — 14, 1980, s. 114—115.

ŠOKOVÁ, S.: Názvy gitár v reči hudobníkov. — 14, 1980, s. 310—312.

HORÁK, G.: Nie je doobliekať sa ako doobliekať sa. — 14, 1980, s. 307—309.

MASÁR, I.: Nová funkcia pomlčky v publicistike? — 14, 1980, s. 183—186.

BAJZÍKOVÁ, E.,: O pomenovaní topelec. — 14, 1980, s. 83—85.

RÍSOVÁ, E.: O slovách typu betonáž, reportáž, siláž. — 14, 1980, s. 217—219.

SABOL, F.: Osobné tvary podstatné mena model. — 14, 1980, s. 23—24.

MAJTÁNOVÁ, M.: Prvosienka. — 14, 1980, s. 115—117.

BLAŠKOVÁ, K.: Roosevelt, či Roosewelt? — 14, 1980, s. 277—278.

ZELINKOVÁ, K.: Rozličný tovar, nie Zmiešaná predajňa. — 14, 1980, s. 24—25.

DVONČ, L.: Rukojemník — rukojemníčka. — 14, 1980, s. 367—369.

HORÁK, G.: Rušne i rušno, ale dvoje, troje. — 14, 1980, s. 81—83.

HORÁK, G.: Smejete sa ako pred úpadkom. — 14, 1980, s. 215—217.

MLACEK, J.: Spočítať, porátať niečo na prstoch (jednej ruky). — 14, 1980, s. 52—53.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Spojenie mať otázku k niekomu. — 14, 1980, s. 181—182.

KAČALA, J.: Stornovať — nedok. stornúvať. — 14, 1980, s. 111—112.

HORECKÝ, J.: Umelá inteligencia — umelý intelekt. — 14, 1980, s. 80—81.

MATĚJOVÁ, K.: V ľavo, v pravo, a či vľavo, vpravo? — 14, 1980, s. 370—371.

HORÁK, G.: Včlovečiť sa. — 14, 1980, s. 369—370.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť a písanie mena Sapfo a zložka ph. — 14, 1980, s. 85—86.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť zložky gn v prevzatých slovách. — 14, 1980, s. 244—245.

MARSINOVÁ, M.: Zložené zlomkové výrazy typu tri a pol a ich odvodeniny. — 14, 1980, s. 178—181.

SMIEŠKOVÁ, E.: ZOO — rod a skloňovanie. — 14, 1980, s. 113—114.

SPRÁVY A POSUDKY

MICHALUS, Š.: Dobrá konverzačná príručka. — 14, 1980, s. 88—90.

POVAŽAJ, M.: Dobrý preklad knihy o správnej výžive. — 14, 1980, s. 283—285.

AUGUSTINSKÁ, D.: Dramatický text. — 14, 1980, s. 312—313.

POVAŽAJ, M.: Jazyková stránka publikácie Vinohradníctvo. — 14, 1980, s. 122—125.

MASÁR, I.: Jazykovedná terminologická príručka. — 14, 1980, s. 54—56.

RÍSOVÁ, E.: Krupinské prísne právo. — 14, 1980, s. 313—316.

HORÁK, G.: Kultúra reči v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. — 14, 1980, s. 278—280.

FEKETE, J.: Lišiak a slovenčina. — 14, 1980, s. 26—28.

BOSÁK, J.: Na ceste k novej teórii spisovného jazyka. — 14, 1980, s. 373—375.

KUCHAR, R.: Nad novým slovníkom. — 14, 1980, s. 120—122.

STEHLÍKOVÁ, I.: Nenormálna norma. — 14, 1980, s. 285—287.

TRUP, L.: Niekoľko poznámok k Malej encyklopédii spisovateľov sveta. — 14, 1980, s. 58—60.

HORÁK, G.: O jazykovej kultúre v Divadle pre deti a mládež (Trnava). — 14, 1980, s. 117—119.

MAJTÁNOVÁ, M.: Osožná kartografická publikácia. — 14, 1980, s. 87—88.

MICHALUS, Š.: Piate vydanie Nemecko-slovenského a slovensko-nemeckého slovníka. — 14, 1980, s. 248—250.

HORÁK, G.: Pozdravujeme národného umelca Viliama Záborského. — 14, 1980, s. 371—372.

BUGÁROVÁ, M.: Poznámka o jazykovej úrovni omaľovaniek pre deti. — 14, 1980, s. 316—317.

BAJZÍKOVÁ, E.: Praktická literárna príručka. — 14, 1980, s. 188—191.

RÍSOVÁ, E.: Slovník anglických skratiek. — 14, 1980, s. 28—30.

MASÁR, I.: Spoľahlivý sprievodca umeleckými textami. — 14, 1980, s. 246—248.

ONDREJOVIČ, S.: Spoluhláska ľ v ľudových rozprávkach na gramofónových platniach. — 14, 1980, s. 252—253.

KAČALA, J.: Šesťdesiatka prof. Jána Horeckého. — 14, 1980, s. 25—26.

MASÁR, I.: Terminogramme — zahraničný bulletin pre terminológiu a jazykovú kultúru. — 14, 1980, s. 375—377.

MURÁNSKY, J.: Textová príručka k dejinám slovenského jazyka. — 14, 1980, s. 56—57.

RÍSOVÁ, E.: Umenie živého slova. — 14, 1980, s. 377—380.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Veľký slovensko-ruský slovník. — 14, 1980, s. 280—283.

KAČALA, J.: Vítame Česko-slovenský slovník. — 14, 1980, s. 186—188.

PALKOVIČ, K.: Vlastné mená v príkladnom preklade Ovídia. — 14, 1980, s. 250—252.

HORECKÝ, J.: Vydarené jazykové a štylisticé stvárnenie textu. — 14, 1980, s. 221—224.

POVAŽAJ, M.: Život treba chrániť. — 14, 1980, s. 90—92.

SPYTOVALI STE SA

MÁTEJOVÁ, S.: Bítová skupina alebo kapela. — 14, 1980, s. 31—32.

MASÁR, I.: Břit je rezná hrana alebo ostrie. — 14, 1980, s. 382—383.

MASÁR, I.: Čelenžujúci faktor? — 14, 1980, s. 382.

BETÁKOVÁ, V.: Dvoma, či dvomi? — 14, 1980, s. 128.

HORÁK, G.: Hrdiť sa (dačím) a byť hrdý (na čosi). — 14, 1980, s. 127—128.

MASÁR, I.: Jedno- a viacdňové kurence. — 14, 1980, s. 95—96.

TIBENSKÁ, E.: Kombajnista, či kombajnér? — 14, 1980, s. 192.

MASÁR, I.: Komprehenzívna starostlivosť. — 14, 1980, s. 287—288.

KAČALA, J.: Kto môže rokovať? — 14, 1980, s. 94—95.

RÍSOVÁ, E.: Listovka. — 14, 1980, s. 92—93.

POVAŽAJ, M.: Medailáreň. — 14, 1980, s. 318.

POVAŽAJ, M.: Neprášivá úprava výrobku. — 14,. 1980, s. 60—61.

MASÁR, I.: Nesplniť plán o päť miliónov korún. — 14, 1980, s. 126—127.

BAJZÍKOVÁ, E.: O pomenovaniach sídlišťan, spolusídlišťan. — 14, 1980, s. 256.

BAJZÍKOVÁ, E.: O pomenovaniach snehu novec a obnovec. — 14, 1980, s. 125—126.

BAJZÍKOVÁ, E.: O saniach, krnohách a vlačuhách. — 14, 1980, s. 319.

POVAŽAJ, M.: Odmena — príd. meno odmenový (odmenový list) — 14, 1980, s. 255.

KAČALA, J.: Orenburg — orenburský. — 14, 1980, s. 62.

MÁTEJOVÁ, S.: Pesnička od speváka XY? — 14, 1980, s. 62—63.

HORECKÝ, J.: Popis či súpis? — 14, 1980, s. 255—256.

BETÁKOVÁ, V.: Pustý výmysel? — 14, 1980, s. 93—94.

KAČALA, J.: Racionalizovať a zracionálňovať. — 14, 1980, s. 30—31.

RÝZKOVÁ, A.: Rakva, alebo truhla? — 14, 1980, s. 253—254.

MASÁR, I.: Reál. — 14, 1980, s. 317—318.

RÍSOVÁ, E.: Robot — robotizácia. — 14, 1980, s. 61—62.

POVAŽAJ, M.: Skládkovanie odpadkov. — 14, 1980, s. 288.

KAČALA, J.: Stávající = jestvujúci. — 14, 1980, s. 381—382.

BETÁKOVÁ, V.: Zaposlať? — 14, 1980, s. 224.

PALKOVIČ, K.: Zvlhčovať sa a zosuchšovať sa (aridizovať sa). — 14, 1980, s. 380—381.

NAPÍSALI STE NÁM

ORMIS, J. V.: Dva zábery z činnosti Jozefa Škultétyho. — 14, 1980, s. 320.

ORMIS, J. V.: Figulus a Figuli nie je to isté. — 14, 1980, s. 383—384.

ORMIS, J. V.,: Priezviská Maglócky a Maglovský. — 14, 1980, s. 32.

JANEK, J.: Z úradných školských dokumentov. — 14, 1980, s. 63—64.