Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

DVONČ, L.: Podstatné mená vzoru dievča. — 13, 1979, s. 10—13.

DVONČ, L.: Podstatné mená vzoru ulica. — 13, 1979, s. 228—232.

DVONČ, L.: Podstatné mená vzoru žena. — 13, 1979, s. 68—73.

FINĎO, B.: Obstipácia, zápcha, zapečenosť. — 13, 1979, s. 329—332.

HORÁK, G.: Nespokojenec čiže nespokojník. — 13, 1979, s. 150—153.

HORECKÝ, J.: Ján Hollý — básnik a zakladateľ. — 13, 1979, s. 289—293.

HORECKÝ, J.: Kultúra jazykového prejavu. — 13, 1979, s. 97—100.

HORECKÝ, J.: O jazykovom vtipe. — 13, 1979, s. 225—228.

HORECKÝ, J.: O terminológii počítačových sietí. — 13, 1979, s. 129—132.

HORECKÝ, J.: Poznámky o využívaní úvodzoviek. — 13, 1979, s. 73—76.

JACKO, J.: Názvy športovcov s príponou -ár (-iar) a ich štylistická diferenciácia. — 13, 1979, s. 265—268.

JACKO, J.: O nových názvoch profesií a strojov. — 13, 1979, s. 236—239.

JACKO, J.: Produktivita prípon pri názvoch osôb. — 13, 1979, s. 141—147.

KAČALA, J.: Lexikálne varianty frazeologizmu rastú ako huby po daždi. — 13, 1979, s. 261—265.

KOČIŠ, F.: Jazyk, literatúra a spoločnosť. — 13, 1979, s. 65—68.

KOČIŠ, F.: Predložka kvôli, jej lexikálny význam a úzus. — 13, 1979, s. 299—304.

KRÁĽ, Á. — TOMAJKOVÁ, E.: Fonetika a ortoepia na vysokých školách. — 13, 1979, s. 257—261.

MAJTÁN, M.: Onomastické termíny podľa objektov pomenúvaných vlastnými menami. — 13, 1979, s. 153—159.

MAJTÁN, M.: Zo slovenskej onomastickej terminológie (Rodné meno, rodné priezvisko). — 13, 1979, s. 115—117.

MÁLEK, P.: Neologizmy vo vede. — 13, 1979, s. 136—141.

MARSINOVÁ, M.: Významové vzťahy slovies začať, počať, načať a započať. — 13, 1979, s. 39—44.

MASÁR, I.: Ako sa robil drevený voz (Zo starej kolárskej terminológie). — 13, 1979, s. 321—329.

MLACEK, J.: Človek s veľkým Č. — 13, 1979, s. 13—16.

MLACEK, J.: Frazeologická jednotka, frazeologizmus, frazéma. — 13, 1979, s. 132—136.

MLACEK, J.: Niektoré novšie frazeologické termíny. — 13, 1979, s. 33—39.

ONDREJOVIČ, S.: Jazykoveda a jej vzťah k iným vedným disciplínam. — 13, 1979, s. 106—111.

PALKOVIČ, K.: Hlásky m a n v prevzatých a domácich slovách. — 13, 1979, s. 212—216.

PALKOVIČ, K.: Pohyblivé hlásky pri tvorení slov. — 13, 1979, s. 45—49.

PALKOVIČ, K.: Spoluhlásková skupina šť v slovenčine. — 13, 1979, s. 79—82.

PLÁVKA, A: Básnik a slovo. — 13, 1979, s. 100—106.

PUCI, J.: O jednej osobitosti v publicistickom štýle. — 13, 1979, s. 205—209.

RÍSOVÁ, E.: Funkcia jazyka v rozhlasových hrách pre deti a mládež. — 13, 1979, ss. 196—204.

RÍSOVÁ, E.: O jazyku Repkových Fafrnkovčanov. — 13, 1979, s. 333—340.

RUŠČÁK, F.: Niekoľko pohľadov na prózu Karola Horáka Cukor. — 13, 1979, s.49—54.

RUŽIČKA, J.: K popularizácii ortoepie. — 13, 1979, s. 232—235.

RUŽIČKA, J.: Nad knihou Miloša Gosiorovského Z histórie česko-slovenských vzťahov. — 13, 1979, s. 76—79.

SABOL, J.: Lyrizmus Smrekovej básnickej výpovede. — 13, 1979, s. 5—10.

SABOL, J.: Rytmický ráz slovenčiny. — 13, 1979, s. 193—196.

SABOL, J.: Vzťah zvuku a významu a jazyková komunikácia. — 13, 1979, s. 293—299.

SEKVENT, K.: Prepis francúzskych mien do ruštiny a do slovenčiny. — 13, 1979, s. 209—211.

UHLÁR, V.: Patočina — Patočiny (apelatívum a toponymum) — 13, 1979, s. 269—271.

VAŠKO, I.: Spev o živote, slovo pre človeka. — 13, 1979, s. 3—5.

Základné názvy z astronómie. — 13, 1979, s. 340—345.

Zo základnej terminológie metrológie a metronomiky. — 13, 1979, s. 159—170.

DISKUSIE

PALKOVIČ, K.: Autor a apretor odborného textu. — 13, 1979, s. 305—309.

ŠIMON, F.: Príspevok k slovenskej lekárskej terminológii. — 13, 1979, s. 346—349.

UHLÁR, V.: O pôvode názvu Pukanec. — 13, 1979, s. 82—85.

ROZLIČNOSTI

PECIAR, Š.: Bezorborá agrotechnika. — 13, 1979, s. 86.

MASÁR, I.: Emisia a imisia. — 13, 1979, s. 172—174.

HORVÁTH, Š.: Fakulta pri (na) vysokej škole, či fakulta vysokej školy? — 13, 1979, s. 17—19.

PALKOVIČ, K.: Hortobágy — horbtobádsky, či hortabáďsky (hortobágysky)? — 13, 1979, s. 19—20.

JACKO, J.: Chalupár - chalupársky. — 13, 1979, s. 54—55.

HLAVÁČ, T.: Informačný metasystém alebo metainformačný systém. — 13, 1979, s. 246—247.

JACKO, J.: Interhelpo — interhelpovec, či interhelpista? — 13, 1979, s. 87—88.

PALKOVIČ, K.: Krátke slová (z dvoch hlások) v slovenčine. — 13, 1979, s. 274—276.

PALKOVIČ, K.: Mäkké spoluhlásky pri rodných menách. — 13, 1979, s. 352—354.

URBANČOK, M.: Na basovú nôtu. — 13, 1979, s. 241—244.

PALKOVIČ, K.: Názvy Echeveria, Chamareops, Forsythia — výslovnosť a zdomácnené podoby. — 13, 1979, s. 119—120.

UHLÁR, V.: Neskorý — včasný. — 13, 1979, s. 16—17.

HORECKÝ, J.: Nové interpunkčné znamienko. — 13, 1979, s. 312.

SMIEŠKOVÁ, E.: Nové názvy pri občianskych obradoch. — 13, 1979, s. 349—350.

MASÁR, I.: O jednom nedostatku vo výstavbe textu. — 13, 1979, s. 276—277.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: O lastovičkách vo frazeológii. — 13, 1979, s. 273—274.

UHLÁR, V.: O mene básnika Vladimíra Reisela. — 13, 1979, s. 118—119.

JACKO, J.: O nových názvoch termínovník a zemník. — 13, 1979, s. 247—249.

HORVÁTH, Š.: O slovách typu decénium. — 13, 1979, s. 350—352.

BETÁKOVÁ, V.: Odbornosť a profesia. — 13, 1979, s. 354—356.

PALKOVIČ, K.: Oddiel — v oddiele (oddieli)? — 13, 1979, s. 244—246.

HORÁK, G.: Pevne verím — (ako?) pochybujem. — 13, 1979, s. 309—310. ZELINKOVÁ, K.: Pohrebné diely? — 13, 1979, s. 352.

PAULINY, E.: Pozemné stavby, závod jedna. — 13, 1979, s. 240—241.

OKÁĽ, A.: Poznámky o slovenských ekvivalentoch českých hydinárskych názvov. — 13, 1979, s. 174—176.

VALKOVIČOVÁ, G.: Prestarnutý, alebo zostarnutý človek? — 13, 1979, s. 310—312.

SABOL, F.: Rozvíjanie konštrukcií s výrazmi typu jeden a pol. — 13, 1979, s. 176—178.

FINĎO, B.: Slovenské názvy kardiálnej a valvulárnej insuficiencie. — 13, 1979, s. 171—172.

PECIAR, Š.: Šijacia (nie šicia) dielňa. — 13, 1979, s. 277—278.

MARSINOVÁ, M.: Vyjadrenie bodového časového údaja v hodinách. — 13, 1979, s. 216—218.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť mien typu Horatius, Sallustius. — 13, 1979, s. 219.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť slov junior, jury, junta, Clavijo, jockey a pod. — 13, 1979, s. 278—279.

HORÁK, G.: Zdôrazňovací variant negatívnej výpovede. — 13, 1979, s. 272—273.

SPRÁVY A POSUDKY

MASÁR, I.: Čo sme čítali v inzertnej rubrike Pravdy. — 13, 1979, s. 363—367

STEHLÍKOVÁ, I.: Desať rokov práce terminologickej komisie Výskumného výpočtového strediska. — 13, 1979, s. 178—180.

URBANČOK, M.: Dobrá kniha o Montesquieum. — 13, 1979, s. 123—127.

POVAŽAJ, M.: Dobrá kniha o západoeurópskej integrácii. — 13, 1979, s. 219—224.

FINĎO, B.: Dôležitá príručka pre študentov medicíny a lekárov. — 13, 1979, s. 358—362.

BARTKO, L.: XXIV. Hviezdoslavov Kubín. — 13, 1979, s. 56—59.

ONDREJOVIČ, S.: Hudba, spev, reč. — 13, 1979, s. 283—285.

KAČALA, J.: Jazyková a štylistická stránka publikácie o starom Slovensku. — 13, 1979, s. 88—92.

HORECKÝ, J.: Kniha o automatizácii knižníc. — 13, 1979, s. 183—185.

BOSÁK, J.: Malá zemepisná encyklopédia ZSSR. — 13, 1979, s. 280—283.

FINDRA, J.: Moderná slovenská rétorika. — 13, 1979, s. 59—61.

MICHALUS, Š.: Nemecko-slovenský frazeologický slovník. — 13, 1979, s. 186—188.

MASÁR, I.: Neštandardná jazyková úroveň učebnice pre konzervatóriá. — 13, 1979, s. 92—94.

MASÁR, I.: Niekoľko poznámok o jazyku románu Emigranti. — 13, 1979, s. 121—123.

HORVÁTH, Š.: Nový časopis pre jazykovú kultúru v Maďarskej ľudovej republike. — 13, 1979, s. 315—316.

RÍSOVÁ, E.: O jazykovej stránke Základov psychológie. — 13, 1979, s. 23—26.

POVAŽAJ, M.: Populárna knižka o rodných menách. — 13, 1979, s. 316—319.

HORECKÝ, J.: Pozdrav jubilantke. — 13, 1979, s. 279—280.

MASÁR, I.: Príkladná starostlivosť o železničnú terminológiu. — 13, 1979, s. 180—183.

KROŠLÁKOVÁ, E.: Seminár o vyučovaní dejín slovenského jazyka na Pedagogickej fakulte v Nitre. — 13, 1979, s. 313—315.

MAJTÁN, M.: Srbochorvátska ľudová rybárska terminológia. — 13, 1979, s. 188—189.

KAČALA, J.: Šesťdesiatka Gejzu Horáka. — 13, 1979, s. 55—56.

HORECKÝ, J.: Úvod do náuky o terminológii. — 13, 1979, s. 357—358.

MAJTÁN, M.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. — 13, 1979, s. 20—23.

HORÁK, G.: Výslovnosť spisovnej češtiny vo dvoch dieloch. — 13, 1979, s. 249—253.

BENEDIKOVÁ, Ľ.: Zemepisné názvy v knihe Cestujeme do Maďarska. — 13, 1979, s. 254—255.

SPYTOVALI STE SA

RÍSOVÁ, E.: Aviváž — avivážny. — 13, 1979, s. 30.

BETÁKOVÁ, V.: Cestou? — 13, 1979, s. 369—370.

RÍSOVÁ,E.: Čo je generel? — 13, 1979, s. 287.

RÍSOVÁ, E.: Čo je kondíciogram? — 13, 1979, s. 368—369.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Dejinnotvorný alebo dejinotvorný. — 13, 1979, s. 127.

MASÁR, I.: Dištancovať, ale porciovať. — 13, 1979, s. 62—64.

SLIVKOVÁ, V.: Dúška, či dúžka? — 13, 1979, s. 95.

SMIEŠKOVÁ, E.: Gumenné hračky. — 13, 1979, s. 191.

POVAŽAJ, M.: Obdenník? — 13, 1979, s. 288.

POVAŽAJ, M.: Odvňaťovač. — 13, 1979, s. 64.

RÍSOVÁ, E.: Ondulovačka. — 13, 1979, s. 27—28.

POVAŽAJ, M.: Platiteľ a platca. — 13, 1979, s. 28—29.

BAJZÍKOVÁ, E.: Pochádza z rodiny inteligenta, z rodiny pracujúcej inteligencie. — 13, 1979, s. 256.

BAJZÍKOVÁ, E.: Prílesná oblasť. — 13, 1979, s. 224.

POVAŽAJ, M.: Relista, či relysta? — 13, 1979, s. 287—288.

POVAŽAJ, M.: Saunovať (sa), saunovanie. — 13, 1979, s. 128.

PALKOVIČ, K.: Slovo preromantizmus a cudzie predpony pre-, pro- a per-. — 13, 1979, s. 29—30.

SMIEŠKOVÁ, E.: Spojité nádoby. — 13, 1979, s. 255.

POVAŽAJ, M.: Stojisko, nie stánie. — 13, 1979, s. 127—128.

MASÁR, I.: Štartér i spúšťač, predchádzať i predbiehať. — 13, 1979, s. 367—368.

BAJZÍKOVÁ, E.: Topoľčanec — Topoľčiančan. — 13, 1979, s. 319.

RUŽIČKA, J.: Trénovanosť a trénovateľnosť. — 13, 1979, s. 189—190.

MASÁR, I.: Účtovná alebo účtová kniha. — 13, 1979, s. 286.

KAČALA, J.: Voľný a tesný prístavok. — 13, 1979, s. 255—256.

POVAŽAJ, M.: Vydodávka? — 13, 1979, s. 191—192.

KAČALA, J.: Významy slova socializácia. — 13, 1979, s. 26—27.

SKLADANÁ, J.: Začokoládovať a pooctovať. — 13, 1979, s. 61—62.

BETÁKOVÁ, V.: Zaškolené deti? — 13, 1979, s. 190—191.

RÍSOVÁ, E.: Zvodná správa = súborná správa. — 13, 1979, s. 95—96.

NAPÍSALI STE NÁM

ORMIS, J. V.: August nie je Augustín. — 13, 1979, s. 32.

FEKETE, J.: Pokrok s chybami. — 13, 1979, s. 31.

FEKETE, J.: Slovenčina a vesmír. — 13, 1979, s. 370—371.

HORVÁTH, Š.: Šťastlivý nový rok — Feliz aňo nuevo. — 13, 1979, s. 372.

ORMIS, J. V.: Úsporné vyjadrovanie. — 13, 1979, s. 320.

POVAŽAJ, M.: Index 13. ročníka. — 13, 1979, s. 377—391.