Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAGIN, A.: Andrej Plávka [1907]. — 12, 1978, s. 9—11.

BAGIN, A.: Pavol Dobšinský [1828—1885]. — 12, 1978, s. 198—200.

BAJZÍKOVÁ, E.: Využitie jazykových prostriedkov pri výstavbe textu. — 12, 1978, s. 266—269.

BOSÁK, J.: Chvála prekladateľskej tvorivosti. — 12, 1978, s. 115—118.

DVONČ, L.: Cudzie podstatné mená s rozdielom medzi pravopisom a výslovnosťou z hľadiska skloňovania. — 12, 1978, s. 241—246.

DVONČ, L.: Osobitné tvary podstatných mien vo frazeologických jednotkách. — 12, 1978, s. 135—139.

DVONČ, L.: Tvarotvorný základ podstatných mien v spisovnej slovenčine. — 12, 1978, s. 107—112.

DVONČ, L.: Tvorenie slov od slovanských vlastných mien s adjektívnou podobou. — 12, 1978, s. 70—74.

DVONČ, L.: Zbližovanie vzorov chlap a hrdina. — 12, 1978, s. 269—273.

FINDRA, J.: Autor — rozprávač — adresát. — 12, 1978, s. 225—230.

FINDRA, J.: Dialektizmy ako štylistické prostriedky. — 12, 1978, s. 139—144.

FINDRA, J.: O funkčnom uplatnení synonymie. — 12, 1978, s. 65—70.

FINDRA, J.: O štylistike syntagmy. — 12, 1978, s. 97—103.

FINDRA, J.: Text a kontext. — 12, 1978, s. 39—44.

FINDRA, J.: Vyjadrenie postoja v prehovore. — 12, 1978, s. 301—306.

FINDRA, J.: Vzťah medzi slovom a kontextom. — 12, 1978, s. 260—266.

HABOVŠTIAK, A.: O názvoch jaternice v slovenských nárečiach. — 12, 1978, s. 75—78.

HEČKO, B.: Fikcia a skutočnosť v Červenom víne. — 12, 1978, s. 204—299.

HORÁK, G.: Jazykový pohľad na román Zhoreniská. — 12. 1978, s. 78—83.

HORÁK, G.: Tridsaťročné Červené víno. — 12, 1978, s. 289—294.

HORECKÝ, J.: Jazyk v období vedecko-technického rozvoja. — 12, 1978, s. 257—260.

HORECKÝ, J.: O internacionalizácii a unifikácii terminológie. — 12, 1978, s. 321—324.

HORECKÝ, J.: Vymedzovací význam predložky pre v slovenčine. — 12, 1978, s. 44—47.

HORVÁTH, Š.: Cudzie slová — aktuálna problematika jazykovej kultúry v MĽR. — 12, 1978, s. 51—55.

KAČALA, J.: Starostlivosť o jazykovú kultúru v Slovenskej akadémii vied. — 12, 1978, s. 193—198.

KAČALA, J.: Tridsiate výročie februárového víťazstva. — 12, 1978, s. 33—35.

KITA, J.: Sémantický rozbor pomenovaní kupujúcich osôb. — 12, 1978, s. 47—51.

KOČIŠ, F.: Jazyková kultúra a odborný preklad. — 12, 1978, s. 325—330.

KUPČIHOVÁ, K. — SEKVENT, K.: Súčasné problémy francúzskej terminológie. — 12, 1978, s. 341—345.

MASÁR, I.: Niektoré problémy pri prevzatých termínoch. — 12, 1978, s. 153—158.

MASÁR, I.: O lingvistickom opise terminológie. — 12, 1978, s. 334—340.

MLACEK, J.: Fakultatívny a potenciálny člen frazeologizmu. — 12, 1978, s. 231—236.

MLACEK, J.: O frazeológii v niektorých Kukučínových dielach. — 12, 1978, s. 129—135.

MLACEK, J.: O termíne aktualizácia vo frazeológii. — 12, 1978, s. 330—334.

OKÁĽ, A.: Niekoľko hydinárskych chovateľských názvov. — 12, 1978, s. 158—166.

ORAVEC, J.: Cieľové a obsahové predmety v inštrumentáli. — 12, 1978, s. 236—241.

ORAVEC, J.: Konštrukcie s inštrumentálom. — 12, 1978, s. 103—107.

ORAVEC, J.: Priamy predmet v inštrumentáli. — 12, 1978, s. 145—149.

PALKOVIČ, K.: O jednom type pohyblivých hlások v slovenčine. — 12, 1978, s. 306—310.

PALKOVIČ, K.: Písanie slova habán a iných názvov osôb. — 12, 1978, s. 149—152.

PALKOVIČ, K.: Rod zemepisných názvov typu Kluž, Osvienčim, Šopron, Uruguaj. — 12, 1978, s. 112—115.

SABOL, J.: Čaro jazyka slovenských rozprávok. — 12, 1978, s. 201—207.

SABOL, J.: O striedaní spoluhlások v slovenčine. — 12, 1978, s. 35—39.

SABOL, J.: Výrazové echo Plávkovej poézie. 12, 1978, s. 15—21.

SKÁCEL, J.: Z teórie spoločenských funkcií jazykov za socializmu. — 12, 1978, s. 3—9.

Slovenské mená zoologického systému. — 12, 1978, s. 166—175.

UHLÁR, V.: O slovách tlo a tlatolište. — 12, 1978, s. 118—121.

UHLÁR, V.: Pôvod miestnych názvov Bošany a Topoľčany. — 12, 1978, s. 273—276.

UHLÁR, V.: Ráztoky (apelatívum a toponymum). — 12, 1978, s. 21—26.

VAŠKO, J.: Slovo je dobrý nástroj. — 12, 1978, s. 11—15.

VAŠKO, J.: Zlatý hlahol slova. — 12, 1978, s. 207—211.

Z pracovného životopisu Františka Hečku. — 12, 1978, s. 300—301.

Základné názvy z fyziky. — 12, 1978, s. 346—354.

DISKUSIE

ŠIMON, F.: O termínoch prognácia a disgnácia. — 12, 1978, s. 354—357.

ROZLIČNOSTI

HORVÁTH, Š.: Anarchizmus a anachronizmus. — 12, 1978, s. 246—248.

DVONČ, L.: Diskotekár. — 12, 1978, s. 360—362.

SABOL, F.: Kategorizácia javov v odbornom vyjadrovaní. — 12, 1978, s. 248—249.

UHLÁR, V.: Kraj — župa — stolica. — 12, 1978, s. 179—180.

HORÁK, G.: Lapichvost, ale žabykláč. — 12, 1978, s. 212—214.

MLACEK, J.: Majakovskovský a majakovskovskosť. — 12, 1978, s. 56—57.

JACKO, J.: Makalu — na Makalu. — 12, 1978, s. 57—58.

ORMIS, J. V.: Mylne pochopený predpredaj. — 12, 1978, s. 27—28.

HORÁK, G.: Neľahko sa vyberá. Nahradzujem, a či nahrádzam? — 12, 1978, s. 55—56.

HORÁK, G.: Obrazné sloveso vykopnievať. — 12,m 1978, s. 122—123.

HORÁK, G.: Párnik — párnica. — 12, 1978, s. 175—177.

PALKOVIČ, K.: Prečo hrniec, ale zvonec? — 12, 1978, s. 26—27.

MASÁR, I.: Probant a proband. — 12, 1978, s. 177—179.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Protikladné významy spojenia slabá stránka niekoho. — 12, 1978, s. 211—212.

ONDREJOVIČ, S.: Skalolezec, skalolezectvo. — 12, 1978, s. 312—313.

PALKOVIČ, K.: Skloňovanie bulharských vlastných mien Šumen, Dimitar a pod. — 12, 1978, s. 276—277.

HORECKÝ, J.: Slovesá mastiť — mazať a ich odvodeniny. — 12, 1978, s. 358—360.

PALKOVIČ, K.: Spojenia typu zvyknem robiť. — 12, 1978, s. 84—85.

TRUP, L.: Výslovnosť hláskových skupín gua-, gue-, gui- v španielskych slovách. — 12, 1978, s. 123—125.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť mien typu Heyduk. — 12, 1978, s. 214—215.

HORVÁTH, Š.: Za čo (sa) možno habilitovať. — 12, 1978, s. 310—312.

RUŽIČKA, J.: Zámenný podmet. — 12, 1978, s. 121.

SPRÁVY A POSUDKY

MIKULA, V.: Banícke názvoslovie. — 12, 1978, s. 182—183.

PALKOVIČ, K.: Bulharská knižka o čistote jazyka. — 12, 1978, s. 58—60.

PALKOVIČ, K.: Bulharská práca o výslovnosti a transkripcii cudzích mien. — 12, 1978, s. 127.

MASÁR, I.: Dobrá terminológia novej vednej disciplíny. — 12, 1978, s. 85—87.

SMIEŠKOVÁ, E.: Knižka o slovenskej frazeológii. — 12, 1978, s. 185—187.

HORECKÝ, J.: Kniha o výžive a kŕmení zvierat. — 12, 1978, s. 30—31.

BOSÁK, J.: Malá encyklopédia zemepisu sveta. — 12, 1978, s. 369—371.

HORÁK, G.: Milan Urbančok má päťdesiat. — 12, 1978, s. 313—314.

MASÁR, I.: Netypický terminologický slovník. — 12, 1978, s. 125—127.

RIPKA, I.: O jazyku Encyklopédie Slovenska. — 12, 1978, s. 250—254.

MASÁR, I.: O jednom preklade z edície Auróra. — 12, 1978, s. 60—61.

RUŽIČKA, J.: O slovenčine pre Neslovákov. — 12, 1978, s. 215.

JACKO, J.: Písanie niektorých vlastných mien vo Vlastivede pre 5. ročník ZDŠ. — 12, 1978, s. 219—220.

MASÁR, I.: Populárna knižka o matematike. — 12, 1978, s. 215—217.

HORECKÝ, J.: Populárna knižka o vede, automatizácii a spoločnosti. — 12, 1978, s. 364—366.

POVAŽAJ, M.: Potrebná knižka s jazykovými nedostatkami. — 12, 1978, s. 366—369.

HORECKÝ, J.: Poznámka k druhému vydaniu matematickej terminológie. — 12, 1978, s. 62.

SABOL, F.: Poznámky o jazyku štatistických smerníc. — 12, 1978, s. 87—90.

HORECKÝ, J.: Prehľad o terminologickej činnosti vo svete. — 12, 1978, s. 181—182.

PALKOVIČ, K.: Preklad z antiky s problémami. — 12, 1978, s. 218—219.

RÍSOVÁ, E.: Pripomienky k návrhu ON 44 0001. — 12, 1978, s. 183—185.

HORÁK, G.: Seminár vydavateľstva Slovenský spisovateľ. — 12, 1978, s. 277—278.

KUCHAR, R.: Slováci v dejinách jazykových vzťahov. — 12, 1978, s. 28—30.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Spisovný jazyk a jazyková kultúra. — 12, 1978, s. 278—281.

BUFFA, F.: Súborné dielo o liečivých rastlinách. — 12, 1978, s. 314—317.

HORÁK, G.: Výskum jazykovej kultúry v SND v Bratislave. — 12, 1978, s. 362—364.

MASÁR, I.: Vysoká jazyková úroveň vysokoškolskej učebnice. — 12, 1978, s. 281—282.

PALKOVIČ, K.: Zaujímavý preklad z bulharčiny. — 12, 1978, s. 90—91.

SPYTOVALI STE SA

POVAŽAJ, M.: Aquaplaning, či akvaplening? — 12, 1978, s. 190—191.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Balíčkovaný — balíčkový. — 12, 1978, s. 371—372.

MASÁR, I.: Calvaria = lebečná klenba, črep; calvarium = kalvárium. — 12, 1978, s. 128.

SMIEŠKOVÁ, E.: Celkom nie je spolu. — 12, 1978, s. 372.

JACKO, J.: Červenať sa — červená sa, nie "červenia sa". — 12, 1978, s. 287.

RÍSOVÁ, E.: Čitateľ — 6. p. v Čitateli aj v Čitateľovi. — 12, 1978, s. 94—95.

JACKO, J.: 2000 = dvetisíc, či dvatisíc? — 12, 1978, s. 94.

RÍSOVÁ, E.: Generálkovať. — 12,. 1978, s. 189—190.

MARSINOVÁ, M.: Hrnkové kvety? — 12, 1978, s. 254—255.

RÍSOVÁ, E.: Hudobný sprevádzateľ? — 12, 1978, s. 63—64.

RÍSOVÁ, E.: Infraštruktúra. — 12, 1978, s. 221—222.

URBANČOK, M.: Kranka. — 12, 1978, s. 189.

MASÁR, I.: Lesár manipulant? — 12, 1978, s. 91—92.

KAČALA, J.: Nové sloveso spojazdniť. — 12, 1978, s. 318—319.

RÍSOVÁ, E.: Odpratávanie šitu alebo stavebného odpadu? — 12, 1978, s. 32.

POVAŽAJ, M.: Odrazovka a odrazka. — 12, 1978, s. 317—318.

MARSINOVÁ, M.: Partizána Lučanského ulica? — 12, 1978, s. 286—287.

URBANČOK, M.: Popka — popovka. — 12, 1978, s. 191—192.

KAČALA, J.: Poproduktívny a postproduktívny. — 12, 1978, s. 187—188.

BETÁKOVÁ, V.: Postgraduál a postgraduant. — 12, 1978, s. 62—63.

RÍSOVÁ, E.: Pramenníky, pitné fontánky. — 12, 1798, s. 319—320.

BETÁKOVÁ, V.: Prístelka — prístelok. — 12, 1978, s. 223.

HORÁK, G.: Slávia bola bezúhonná? — 12, 1978, s. 222—223.

POVAŽAJ, M.: Soviet (Sovieti] = občan (občania) Sovietskeho zväzu. — 12, 1978, s. 93—94.

POVAŽAJ, M.: Šamotovať. — 12, 1978, s. 288.

POVAŽAJ, M.: Ťažiteľ. — 12, 1978, s. 188—189.

JACKO, J.: Výslovnosť miestneho názvu Odesa. — 12, 1978, s. 320.

NAPÍSALI STE NÁM

FILKUSOVÁ, S.: "Diskotéková" slovenčina. — 12, 1978, s. 64.

ZAVARSKÝ, J.: Ešte o názvoch jaternice. — 12, 1978, s. 255—256.

ŠIMON, F.: In vino veritas. — 12, 1978, s. 192.

FEKETE, J.: Jazyková úroveň jedného bulletinu. — 12, 1978, s. 224.

FEKETE, J.: O slovenčine v Ľude. — 12, 1978, s. 95—96.