Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAGIN, A.: Dobroslav Chrobák [1907—1951]. — 11, 1977, s. 225—227.

BAGIN, A.: Janko Kráľ [1822—1876]. — 11, 1977, s. 33—35.

DVONČ, L.: K názvom typu Nitriansko a Nitrianska. — 11, 1977, s. 265—270.

DVONČ, L.: Priezviská typu Czerny v spisovnej slovenčine. — 11, 1977, s. 106—110.

DVONČ, L.: Skloňovanie cudzích rodných mien a priezvisk na -e. — 11, 1977, s. 298—302.

DVONČ, L.: Skloňovanie mužských priezvisk na -o v spisovnej slovenčine. — 11, 1977, s. 45—49.

DVONČOVÁ, J.: O rečovej výchove v predškolskom veku. — 11, 1977, s. 295—298.

GALATA, J.: Najnovšie archaizmy. — 11, 1977, s. 75—77.

HABOVŠTIAK, A.: O názvoch vzdušného víru v slovenských nárečiach. — 11, 1977, s. 78—81.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Jazyková kultúra a dejiny jazyka. — 11, 1977, s. 291—294.

HORÁK, G.: Z reči Jána Jonáša. — 11, 1977, s. 202—206.

HORÁK, G.: Zábery zo Šikulových Majstrov. — 11, 1977, s. 257—265.

HORECKÝ, J.: Desať rokov rubriky Slovenčina na každý deň. — 11, 1977, s. 110—112.

HORECKÝ, J.: Desať rokov rubriky Slovenčina naša. — 11, 1977, s. 17—19.

HORECKÝ, J.: Dvadsaťpäť rokov Jazykovej poradne Čs. rozhlasu. — 11, 1977, s. 236—238.

HORECKÝ, J.: O prekladaní terminológie. — 11, 1977, s. 136—139.

HORECKÝ, J.: Vzťah jazykovednej terminológie k terminológii iných vedných odborov. — 11, 1977, s. 321—325.

HORVÁTH, Š.: Tvorenie termínov typu praxeológia a kineziológia. — 11, 1977, s. 302—306.

KAČALA, J.: Kultivovanie spisovného jazyka. — 11, 1977, s. 129—135.

KAČALA, J.: Kultúra slova na začiatku druhého desaťročia. — 11, 1977, s. 3—5.

KAČALA, J.: Šesťdesiat rokov od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. — 11, 1977, s. 289—291.

KOČIŠ, F.: Jazyková norma. — 11, 1977, s. 65—70.

KOČIŠ, F.: O preklade textov z politickej ekonómie. — 11, 1977, s. 144—148.

KOŠECKÁ, J.: Internacionalizmy v terminológii železničnej dopravy. — 11, 1977, s. 148—154.

MAJTÁN, M.: Slovná zásoba z okruhu získavania kultúrnej pôdy v slovenských terénnych názvoch. — 11, 1977, s. 156—162.

MAJTÁN, M.: Slovná zásoba z okruhu získavania kultúrnej pôdy v slovenských terénnych názvoch. 11, 1977, s. 348—351.

MASÁR, I.: O definícii termínu v terminologickom slovníku. — 11, 1977, s. 329—335.

MASÁR, I.: O filozofickej terminológii. — 11, 1977, s. 136—139.

MLACEK, J.: Frazeológia v próze Dobroslava Chrobáka. — 11, 1977, s. 230—236.

ONDRUŠ, Š.: Slovenská čipka a česká krajka. — 11, 1977, s. 239—243.

ONDRUŠ, Š.: Slovenské nárečové slová bosrman a grman. — 11, 1977, s. 12—16.

ONDRUŠ, Š.: Slovenské škúliť a české šilhat. 11, 1977, s. 206—210.

ONDRUŠ, Š.: Slovenské ťarbák a české ťulpas. — 11., 1977, s. 273—278.

ORAVEC, J.: Datív ako druhý predmet. — 11, 1977, s. 71—75.

ORAVEC, J.: Datív pri adjektívach. — 11, 1977, s. 197—202.

ORAVEC, J.: Datívne väzby. — 11, 1977, s. 8—12.

ORAVEC, J.: Konkurencia akuzatívnych a datívnych väzieb. — 11, 1977, s. 335—341.

ORAVEC, J.: Slová s výlučným datívnym predmetom. — 11, 1977, s. 101—105.

POVAŽAJ, M.: Jazyková kultúra v dabovaných filmoch. — 11, 1977, s. 270—273.

PUCI, J.: Tvorenie jazykovedných termínov pomocu poloafixov. — 11, 1977, s. 325—328.

SABOL, F.: O zdanlivom priebehu deja. — 11, 1977, s. 112—116.

SABOL, J.: Báseň ako pieseň. — 11, 1977, s. 39—45.

SABOL, J.: Krátke samohlásky, dlhé samohlásky a dvojhlásky v spisovnej slovenčine. — 11, 1977, s. 97—101.

SABOL, J.: kvantita a rytmický zákon v slovenčine. — 11, 1977, s. 193—197.

SABOL, J.: O rytme jazykového prejavu. — 11, 1977, s. 5—8.

SKLADANÁ, J.: Slová prevzaté z latinčiny a internacionalizmy. — 11, 1977, s. 154—156.

Slovenské entomologické názvoslovie IV. — 11, 1977, s. 163—172.

TVRDOŇ, E.: Štefan Krčméry a slovenčina. — 11, 1977, s. 341—348.

VAŠKO, J.: Básnické posolstvo Janka Kráľa. — 11, 1977, s. 35—38.

VAŠKO, J.: Dobroslav Chrobák a slovenčina. — 11, 1977, s. 227—230.

Základné názvy z fyziky. — 11, 1977, s. 352—356.

DISKUSIE

PECIAR, Š.: Ako pomenovať dieťa narodené v Prahe? — 11, 1977, s. 307—308.

ROZLIČNOSTI

PALKOVIČ, K.: Banka — Baňanská ulica? — 11, 1977, s. 81—83.

SMIEŠKOVÁ, E.: Bezozvyšková, či bezzvyšková diéta? — 11, 1977, s. 174—175.

SABOLOVÁ, O.: Bidovce — pred Bidovcami. — 11, 1977, s. 212—213.

JACKO, J.: Bratia Svojanovskovci, — 11, 1977, s. 22—23.

POVAŽAJ, M.: Deň pamiatky na zomretých. — 11, 1977, s. 23—25.

HORÁK, G.: Hrdánstvo a hrdopýcha. — 11, 1977, s. 213—215.

BARTKO, L.: Ján Novák i Novák Ján? — 11, 1977, s. 119—121.

MARSINOVÁ, M.: Kade ľahšie — kedeľahšie. — 11, 1977, s. 311—312.

RUŽIČKA, J.: Letnina. — 11, 1977, s. 83.

SABOL, J.: Medeo — na Medeu. — 11, 1977, s. 244—245.

MASÁROVÁ, M.: Mikrorajón, mikroobvod. — 11, 1977, s. 246—248.

HORECKÝ, J.: Môžu byť výsledky úspešné alebo úspešnejšie? — 11, 1977, s. 356—357.

PALKOVIČ, K.: Názvy typu Norfolk — norfolský. — 11, 1977, s. 175—177.

JACKO, J.: O nových slovách stratár, závlahár a majetkár. — 11, 1977, s. 121—123.

TRUP, L.: O výslovnosti zdvojeného ll v španielčine. — 11, 1977, s. 215—216.

PALKOVIČ, K.: Ostať späť. — 11, 1977, s. 279.

PECIAR, Š.: Panenkovou strelou odletela nervozita? — 11, 1977, s. 19—21.

JACKO, J.: Pentáda. — 11, 1977, s. 357—358.

JACKO, J.: Pieniny — [do] Pienin, nie [do] Pienín. — 11, 1977, s. 177—178.

PALKOVIČ, K.: Podstatné mená s predponou pre- a prie-. — 11, 1977, s. 308—310.

MLACEK, J.: Pravnuk, pravnučka, pravnúča. — 11, 1977, s. 278—279.

MASÁR, I.: Prídavný, smerodajný. — 11, 1977, s. 53—56.

JACKO, J.: Profesie v inzerátoch. — 11, 1977, s. 83—86.

PALKOVIČ, K.: Slová typu prolegomena. — 11, 1977, s. 116—119.

MASÁR, I.: Tempo [nie tempá] rozvoja. — 11, 1977, s. 245—246.

PALKOVIČ, K.: V Petre alebo v Petri? — 11, 1977, s. 211—212.

RÍSOVÁ, E.: Vedoveda — scientológia. — 11, 1977, s. 248—249.

POVAŽAJ, M.: Vlastnonožne. — 11, 1977, s. 357.

BETÁKOVÁ, V.: Z jazyka Včielky. — 11, 1977, s. 21—22.

PALKOVIČ, K.: Zámenné zložky typu naň, naňho a iné tvary osobných zámen. — 11, 1977, s. 49—52.

BETÁKOVÁ, V.: Zástava srdca? — 11, 1977, s. 173—174.

SMIEŠKOVÁ, E.: Zhorieť do tla — ľahnúť popolom. — 11, 1977, s. 310—311.

SPRÁVY A POSUDKY

DVONČ, L.: Astronómia s jazykovými chybami. — 11, 1977, s. 186—189.

POVAŽAJ, M.: Dobrá populárna knižka o hviezdach. — 11, 1977, s. 252—254.

MICHALUS, Š.: Dobrý prekladový slovník. — 11, 1977, s. 56—59.

MASÁR, I.: Dobrý úvod do štúdia šporotvých hier. — 11, 1977, s. 250—252.

HORECKÝ, J.: Druhé vydanie dobrej štylistiky. 11, 1977, s. 316—317.

BARTKO, L.: XXII. Hviezdoslavov Kubín. — 11, 1977, s. 87—89.

FINDRA, J.: Jubilejné Chalupkovo brezno. — 11, 1977, s. 314—315.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Kapitoly o slovenčine. — 11, 1977, s. 217—219.

KAČALA, J.: Kniha o Latinskej Amerike. — 11, 1977, s. 220—222.

HORÁK, G.: Konferencia o Jankovi Franciscim. — 11, 1977, s. 313-314.

BOSÁK, J.: Medzinárodné kolokvium o jazykovej kultúre v Libliciach. — 11, 1977, s. 25—29.

BAJZÍKOVÁ, E.: Metodická príručka o vyučovaní slohu. — 11, 1977, s. 93—94.

RUŽIČKA, J.: Nedobrý preklad dobrej knihy. — 11, 1977, s. 183—184.

DVONČ, L.: O jazyku na seminári pre prekladateľov poľskej literatúry. — 11, 1977, s. 280—281.

RÍSOVÁ, E.: O jazyku učebnice pre osobitné školy. — 11, 1977, s. 180—183.

ONDREJOVIČ, S.: O štruktúre textu. — 11, 1977, s. 91—92.

KOČIŠ, F.: Poznámky k jazykovej stránke knihy Chryzantémy. — 11, 1977, s. 281—283.

RUŽIČKA, J.: Praktický poľovník. — 11, 1977, s. 125—126.

MASÁR, I.: Seminár o preklade vedeckých a odborných textov. — 11, 1977, s. 179—180.

HORÁK, G.: Seminár prekladateľov. — 11, 1977, s. 123—124.

MICHALUS, Š.: Slovensko-slovinský slovník. — 11, 1977, s. 89—91.

KAČALA, J.: Slovenský preklad Poľovníctva. — 11, 1977, s. 359—362.

MASÁR, I.: Sympatická terminologická pomôcka. — 11, 1977, s. 184—186.

RÍSOVÁ, E.: Vydarená beseda. — 11, 1977, s. 124—125.

RUŽIČKA, J.: Vynikajúci zborník statí o Jankovi Kráľovi. — 11, 1977, s. 358—359.

FIGMIKOVÁ, M. — SEKVENT, K.: Zaujímavá lexikografická príručka. — 11, 1977, s. 59—62.

SPYTOVALI STE SA

MASÁR, I.: Dogmatistický? — 11, 1977, s. 95—96.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Dostať skúšku za dva, za tri. — 11, 1977, s. 283.

MASÁR, I.: Drôtovňa — drôtovňový. — 11, 1977, s. 31—32.

BETÁKOVÁ, V.: Harfista — harfenista. — 11, 1977, s. 190.

PALKOVIČ, K.: Chile — Chiľan? — 11, 1977, s. 192.

BETÁKOVÁ, V.: Kutil — domáci majster. — 11, 1977, s. 284—285.

JACKO, J.: Muflónia zver — [medzi] muflóňou zverou. — 11, 1977, s. 285—286.

MASÁR, I.: Nainštalovať — nainštalovanie. — 11, 1977, s. 223.

PALKOVIČ, K.: Neapol, 6. p. v Neapole alebo v Neapoli? — 11, 1977, s. 30—31.

MASÁR, I.: Neutrál, na neutráli, či v neutráli? — 11, 1977, s. 283—284.

RÍSOVÁ, E.: Obtláčacie obrázky — obtláčanky. — 11, 1977, s. 63.

MAJTÁN, M.: Pavčina lehota. — 11, 1977, s. 127—128.

JACKO, J.: Pontón — pontonár, nie pontonier. — 11, 1977, s. 223—224.

POVAŽAJ, M.: Riaditká, riadidlá, kormidlo. — 11, 1977, s. 190—191.

HORÁK, G.: Slankastý. — 11, 1977, s. 363—364.

HORÁK, G.: Snehuľko Zlatúlik. — 11, 1977, s. 317—318.

POVAŽAJ, M.: Štatisticky významný, či štatisticky významový? — 11, 1977, s. 63—64.

RÍSOVÁ, E.: Terciárna — terciálna sféra? — 11, 1977, s. 94—95.

BAJZÍKOVÁ, E.: Újesť, újedza. — 11, 1977, s. 62.

RUŽIČKA, J.: Úmorie. — 11, 1977, s. 191—192.

SMIEŠKOVÁ, E.: Upiecť do zlata. — 11, 1977, s. 31.

MARSINOVÁ, M.: V súvislosti s dačím, nie v súvislosti dačoho. — 11, 1977, s. 320.

URBANČOK, M.: VUKOV, vo VUKOV-e. — 11, 1977, s. 255—256.

RÍSOVÁ, E.: Vyskohlinitý. — 11, 1977, s. 318—319.

RÍSOVÁ, E.: Zastupiteľský — zastupiteľný. — 11, 1977, s. 362—363.

BETÁKOVÁ, V.: Záujemci — záujemcovia? — 11, 1977, s. 128.

RUŽIČKA, J.: Životnostná skúška. — 11, 1977, s. 189.

NAPÍSALI STE NÁM

FEKETE, J.: Anglické slová v slovenčine. — 11, 1977, s. 286—288.

UHLÁR, V.: Moskva, moskovský, Moskovčan [nie moskovanský, Moskovan]. — 11, 1977, s. 256.

DVONČ, L.: Výslovnosť a skloňovanie názvy Sevilla v spisovnej slovenčine. — 11, 1977, s. 365.

@LH 6