Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAGIN, A.: Ivan Krasko (1876—1958). — 10, 1976, s. 225—227.

BAGIN, A.: Ján Kostra (1910—1975). — 10, 1976, s. 97—99.

BAGIN, A.: Pavol Horov (1914—1975). — 10, 1976, s. 33—35.

BAJZÍKOVÁ, E.: O jazykovej výstavbe textu. — 10, 1976, s. 65—67.

BUZÁSSYOVÁ, K.: Ako vznikajú nové slová. — 10, 1976, s. 129—133.

Desať otázok Blahoslavovi Hečkovi. — 10, 1976, s. 295—300.

DVONČ, L.: Názvy krajín v spisovnej slovenčine. — 10, 1976, s. 71—74.

HABOVŠTIAK, A.: Sémantická motivácia názvov paprade. — 10, 1976, s. 155—159.

HORECKÝ, J.: O novú teóriu spisovnej slovenčiny. — 10, 1976, s. 257—259.

HORECKÝ, J.: Východiská k teórii spisovného jazyka. — 10, 1976, s. 289—294.

KAČALA, J.: Slovenská jazykoveda a aktuálne potreby socialistickej spoločnosti. — 10, 1976, s. 193—196.

KRÁĽ, Á.: Na záver Kapitol zo slovenskej ortoepie. — 10, 1976, s. 333—336.

KRÁĽ, Á.: Preberanie cudzích slov a znelostná asimilácia. — 10, 1976, s. 197—202.

KRÁĽ, Á.: Spoluhláska n. — 10, 1976, s. 306—312.

KRÁĽ, Á.: Spoluhlásky [x — gama —h]. — 10, 1976, s. 145—149.

KRÁĽ, Á.: Systematika znelostnej asimilácie I. — 10, 1976, s. 14—17.

KRÁĽ, Á.: Systematika znelostnej asimilácie II. — 10, 1976, s. 48—52.

KRÁĽ, Á.: Systematika znelostnej asimilácie III. — 10, 1976, s. 74—78.

KRÁĽ, Á.: Systematika znelostnej asimilácie IV. — 10, 1976, s. 108—113.

KRÁĽ, Á.: Znelostná asimilácia v prevzatých slovách II. — 10, 1976, s. 269—273.

MARTONOVÁ, M.: Viacslovné termíny a frazeologizmy. — 10, 1976, s. 266—269.

MASÁR, I.: Prvé desaťročie časopisu Kultúra slova. — 10, 1976, s. 321—329.

MLACEK, J.: Vlastnosti frazeologizmu a ich terminologická platnosť. — 10, 1976, s. 134—141.

Názvoslovie evidencie nehnuteľností. — 10, 1976, s. 159—172.

ONDREJOVIČ, S.: Mária Rázusová-Martáková o slovenských predložkách. — 10, 1976, s. 21—24.

ONDRUŠ, Š.: Pôvod slov ču(t)ka, četa/čata a kyta, kytica. — 10, 1976, s. 78—84.

ONDRUŠ, Š.: Slovná čeľaď čuma, čema, šuma, chumáč, chomáč, chomľa. — 10, 1976, s. 113—118.

ORAVEC, J.: Genitívne väzby pri adjektívach. — 10, 1976, s. 300—305.

ORAVEC, J.: Genitívne väzby pri zvratných slovesách. — 10, 1976, s. 43—48.

ORAVEC, J.: Partitívny genitív. — 10, 1976, s. 149—155.

ORAVEC, J.: Slovesá s predponou u- a ich väzby. — 10, 1976, s. 329—332.

ORAVEC, J.: Zánik genitívnych väzieb. — 10, 1976, s. 5—10.

ORAVEC, J.: Záporový genitív. — 10, 1976, s. 202—206.

ORAVEC, J.: Záporový genitív. — 10, 1976, s. 236—240.

RUŽIČKA, J.: O význame publicistického štýlu. — 10, 1976, s. 3—5.

SABOL, J.: Horovovo slovo. — 10, 1976, s. 35—39.

SABOL, J.: Kvantita v slovenských slovách a tvaroch. — 10, 1976, s. 68—70.

SABOL, J.: O tempe reči. — 10, 1976, s. 17—21.

SABOL, J.: Priestory Kostrovho básnického výrazu. — 10, 1976, s. 99—104.

SABOL, J.: Prozodická stavba slovenského slova. — 10, 1976, s. 141—144.

SABOL, J.: Rozloženie prízvučných a neprízvučných slabík v spisovnej slovenčine. — 10, 1976, s. 206—209.

SABOL, J.: Slovo a veta v poézii Ivana Krasku. — 10, 1976, s. 231—236.

SABOL, J.: Spolupôsobenie pauzy a tempa reči. — 10, 1976, s. 263—266.

SABOL, J. — VAŠKO, I.: Poznámky o dialektizmoch v básnickom diele Pavla Horova. — 10, 1976, s. 39—43.

SEKVENT, K.: O skloňovaní mien typu Valéry Giscard d' Estaing. — 10, 1976, s. 244—247.

SMIEŠKOVÁ, E.: Vyjadrenie nesúhlasu, odmietania frazeologickými prostriedkami. — 10, 1976, s. 260—263.

TVRDOŇ, E.: Toponymá v slovenských ľudových piesňach. — 10, 1976, s. 119—124.

UHLÁR, V.: Ľudové etymológie názvov z Liptova. — 10, 1976, s. 209—216.

UHLÁR, V.: Z výraziva starého ševcovstva a nového obuvníctva. — 10, 1976, s. 336—343.

VALKOVIČOVÁ, G.: Ako prekladať maďarské ženské mená do slovenčiny. — 10, 1976, s. 10—13.

VAŠKO, I.: Kostrovo hľadanie básnického slova. — 10, 1976, s. 104—108.

Základné názvy z fyziky. — 10, 1976, s. 343—351.

ZAMBOR, J.: Krasko a reč. — 10, 1976, s. 228—231.

D I S K U S I E

DVONČ, L.: Poznámka k názvom Manila a Sevilla. — 10, 1976, s. 216—217.

ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, M.: O potrebe slov chodúľ, chodúľka, behúľ, behúľka. — 10, 1976, s. 352—353.

R O Z L I Č N O S T I

SMIEŠKOVÁ, E.: Ako sa skloňuje názov čistiaceho prostriedku Jar? — 10, 1976, s. 174.

PALKOVIČ, K.: Dĺžka v niektorých rodných menách. — 10, 1976, s. 313—315.

PALKOVIČ, K.: Geografické názvy typu Pohronie. — 10, 1976, s. 172—173.

HORVÁTH, Š.: Chronostikon, alebo chronostichon? — 10, 1976, s. 24—25.

VÁCLAVÍK, J.: Jalovosť = neplodnosť i neoplodnenosť. — 10, 1976, s. 26—27.

TRUP, L.: Komandant, alebo veliteľ? — 10, 1976, s. 355—356.

RUŽIČKA, J.: Kontaktová fráza Dovoľte mi, aby... — 10, 1976, s. 353—354.

MALÍKOVÁ, M. O.: Názov polokošeľa v slovenčine. — 10, 1976, s. 54—55.

KUCHAR, R.: O slovách súdruh a tovariš. — 10, 1976, s. 52—54.

TRUP, L.: O výslovnosti niektorých vlastných portugalských mien. — 10, 1976, s. 87—88.

HORVÁTH, Š.: Pôvod termínu hysteron proteron. — 10, 1976, s. 124—125.

PALKOVIČ, K.: Prídavné mená s príponou -álny. — 10, 1976, s. 247—250.

MASÁR, I.: Skloňovanie názvov typu epifarynx. —10, 1976, s. 217—219.

BENEDIKOVÁ, Ľ.: Stranovedenije — reálie alebo krajinoveda? — 10, 1976, s. 274—276.

TRUP, L.: Španielske slová v slovenčine. — 10, 1976, s. 174—175.

MAJTÁN, M.: Zlučovanie a názvy zlúčených obcí. — 10, 1976, s. 84—86.

S P R Á V Y A P O S U D K Y

MLACEK, J.: Čeština za školou. — 10, 1976, s. 57—60.

MARSINOVÁ, M.: Dačo o jazyku jednej zdravotníckej publikácie. — 10, 1976, s. 281—285.

BETÁKOVÁ, V.: Dobre pripravená publikácia. — 10, 1976, s. 182—184.

HORECKÝ, J.: Dobré spracovanie slovenskej frazeológie. — 10, 1976, s. 90—91.

HORÁK, G.: Festival bábkových divadiel. — 10, 1976, s. 88—89.

HORÁK, G.: Hodnotenie javiskovej reči vo Zvolene. — 10, 1976, s. 178—180.

HORECKÝ, J.: K šesťdesiatke Jozefa Ružičku. — 10, 1976, s. 28—29.

ORAVEC, J.: Kniha o dejinách nášho spisovného jazyka. — 10, 1976, s. 219—221.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Konkurz televíznych hlásateliek. — 10, 1976, s. 125—126.

HORECKÝ, J.: Nový slovník matematickej terminológie. — 10, 1976, s. 181—182.

ONDREJOVIČ, S.: O vývojových tendenciách súčasnej spisovnej češtiny. — 10, 1976, s. 91—92.

RUŽIČKA, J.: Pekná a dobrá knižka. — 10, 1976, s. 29.

MASÁR, I.: Poznámky k jednému matematickému textu. — 10, 1976, s. 317— 318.

SEKVENT, K. — URBAN, P.: Preklad a kontext. — 10, 1976, s. 276—281.

MIKULA, V.: Priveľa neopravených chýb. — 10, 1976, s. 252—254.

HORECKÝ, J.: Širší základ jazykovej kultúry. — 10, 1976, s. 56—57.

JANEK, J.: Školský dozor a slovenčina. — 10, 1976, s. 222—223.

RYBÁR, L.: Úvahy o umeleckom prednese. — 10, 1976, s. 29—31.

BETÁKOVÁ V.: Úvod do pedagogickej psychológie. — 10, 1976, s. 358—360.

HORÁK, G.: Výskum javiskovej kultúry v poloprofesionálnych divadlách. — 10, 1976, s. 356—358.

MASÁR, I.: Významná konferencia o teórii spisovného jazyka. — 10, 1976, s. 176—178.

POVAŽAJ, M.: Zaujímavá knižka o menách. — 10, 1976, s. 315—317.

MLACEK, J.: Žánre vecnej literatúry. — 10, 1976, s. 126—128.

BARTKO, L.: Život a dielo Jonáša Záborského. — 10, 1976, s. 250—251.

S P Y T O V A L I S T E S A

SMIEŠKOVÁ, E.: Človeku — človekovi. — 10, 1976, s. 94.

KROŠLÁKOVÁ, E.: Čo je ažurita? — 10, 1976, s. 61—62.

RÍSOVÁ, E.: Čo je to INSTANT? — 10, 1976, s. 189—190.

JACKO, J.: Drezér a drezérka. — 10, 1976, s. 254—255.

MAJTÁN, M.: Fončorda. — 10, 1976, s. 362—363.

RUŽIČKA, J.: Hollológ. — 10, 1976, s. 318—319.

POVAŽAJ, M.: Horný úvrat, či horná úvrať? — 10, 1976, s. 189.

MASÁR, I.: Jadrová elektráreň — atómová elektráreň. — 10, 1976, s. 360—361.

MICHALUS, Š.: Jeden:nula, alebo jedna:nula? — 10, 1976, s. 287.

POVAŽAJ, M.: Južnoslovenský výber? — 10, 1976, s. 319—320.

POVAŽAJ, M.: Ladislava. — 10, 1976, s. 255—256.

PALKOVIČ, K.: Mená typu Radovan a Zlatica. — 10, 1976, s. 187—188.

BETÁKOVÁ, V.: Mnohovrstevný — mnohovrstvový. — 10, 1976, s. 128.

POVAŽAJ, M.: Najľavejší a najpravejší. — 10, 1976, s. 361—362.

BAJZÍKOVÁ, E.: O vyjadrení Kto poznáte? — 10, 1976, s. 32.

PALKOVIČ, K.: Ochrid — Ohrid? — 10, 1976, s. 94—95.

HORÁK, G.: Päť odpovedí pracovníkom ČSTK v Bratislave. — 10, 1976, s. 223—224.

POVAŽAJ, M.: Predsedníčka, a či predsedkyňa? — 10, 1976, s. 286—287.

PALKOVIČ, K.: Prešeren — Prešern. — 10, 1976, s. 363.

KAČALA, J.: Prídavné mená obvodný a obvodový. — 10, 1976, s. 92—93.

MAJTÁN, M.: Priezvisko Brodziansky. — 10, 1976, s. 190—191.

PALKOVIČ, K.: Sebastián/Šebastián, Agnesa/Agneša, Mengušovce. — 10, 1976,s. 31—32.

POVAŽAJ, M.: Sekule — zo Sekúľ, či zo Sekulí? — 10, 1976, s. 62—63.

RUŽIČKA, J.: Slávikova reč. — 10, 1976, s. 360.

PALKOVIČ, K.: Slová os a osa. — 10, 1976, s. 60—61.

MICHALUS, Š.: Šesťdňový alebo šesťdenný? — 10, 1976, s. 319.

KUČERA, L.: Tableau, tabló, a či tablo? — 10, 1976, s. 285—286.

JACKO, J.: Urho Kekkonen — Urha Kekkonena. — 10, 1976, s. 63.

JACKO, J.: V [slovenskom] Bieli, ale vo [švajčiarskom] Biele [bíle]. — 10, 1976, s. 95—96.

KAČALA, J.: Výskum a prieskum. — 10, 1976, s. 188.

RÍSOVÁ, E.: Vyvenčiť psa? — 10, 1976, s. 287—288.

ŠTOLC, J.: Záluhy — na Záluhoch. — 10, 1976, s. 63—64.

N A P Í S A L I S T E N Á M

Jazykové nedostatky v článku Ukážka programu zo zemepisu. — 10, 1976, s. 191—192.

CHMELÍK, A.: Viacerých, ale nie desatorých. — 10, 1976, s. 256.

Z materiálov J. Janeka. — 10, 1976, s. 191—192.