Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAČVAROV, J.: Jazyková kultúra v Bulharsku. — 9, 1975, s. 193—197.

BAGIN, A.: Alexander Matuška (1910—1975) — 9, 1975, s. 257—258.

BAGIN, A.: Laco Novomeský. — 9, 1975, s. 33.

BOSÁK, J.: Nová etapa v rozvoji marxistickej jazykovedy. — 9, 1975, s. 321—326.

DVONČ, L.: Z písania čiarky. — 9, 1975, s. 84—86.

GREGOR, V.: Ekonómia a redundancia v jazyku. — 9, 1975, s. 113—117.

HORÁK, G.: Zo zázemia jazykovej kultúry. — 9, 1975, s. 289—292.

HORECKÝ, J.: Jazyk v rozhlase a televízii. — 9, 1975, s. 65—68.

HORECKÝ, J.: Jazykové predpoklady ekonomickej propagandy. — 9, 1975, s. 225—228.

KAČALA, J.: Socialistická spoločnosť a spisovný jazyk. — 9, 1975, s. 3—8.

KRÁĽ, Á.: Ešte raz o zdvojených spoluhláskach. — 9, 1975, s. 272—277.

KRÁĽ, Á.: Spoluhlásky t, d, n, l — ť, ď, ň, ľ v domácich slovách. — 9, 1975, s. 46—51.

KRÁĽ, Á.: Spoluhlásky t, d, n, l — ť, ď, ň, ľ v prevzatých slovách. — 9, 1975, s. 101—106.

KRÁĽ, Á.: Tvrdé a mäkké spoluhlásky. — 9, 1975, s. 9—15.

KRÁĽ, Á.: Zdomácňovanie cudzích slov a výslovnosť t, d, n, l — ť, ď, ň, ľ v prevzatých slovách. — 9, 1975, s. 68—72.

KRÁĽ, Á.: Z problematiky intonácie. — 9, 1975, s. 300—306.

KRÁĽ, Á.: Zdvojené spoluhlásky I. — 9, 1975, s. 148—154.

KRÁĽ, Á.: Zdvojené spoluhlásky II. — 9, 1975, s. 200—203.

KRÁĽ, Á.: Zdvojené spoluhlásky II. — 9, 1975, s. 238—242.

KRÁĽ, Á.: Znelostná asimilácia. — 9, 1975, s. 334—339.

MARSINOVÁ, M.: Adjektíva a adverbiá typu benkovský (po) benkovsky u Alexandra Matušku. — 9, 1975, s. 264—268.

MARSINOVÁ, M.: Zameniteľné členy v ustálených spojeniach. — 9, 1975, s. 296—300.

MISTRÍK, J.: Falošná intonácia v ústnych prejavoch. — 9, 1975, s. 145—148.

MISTRÍK, J.: Hodnota slova v situácii. — 9, 1975, s. 43—46.

MISTRÍK, J.: Hysteron proteron. — 9, 1975, s. 235—238.

MISTRÍK, J.: Nedôslednosti pri väzbe textu. — 9, 1975, s. 15—18.

MISTRÍK, J.: Paralely medzi populárnym a vedeckým textom. — 9, 1975, s. 269—272.

MISTRÍK, J.: Pleonastické vyjadrovanie. — 9, 1975, s. 197—200.

MISTRÍK, J.: Proxemika a štylistika. — 9, 1975, s. 107—109.

MISTRÍK, J.: Rečnícke prvky v súčasných novinárskych textoch. — 9, 1975, s.73—75.

MISTRÍK, J.: Štylistika slávnostného prejavu. — 9, 1975, s. 293—296.

MLACEK, J.: O jazyku diel Alexandra Matušku. — 9, 1975, s. 260—264.

MLACEK, J.: O slovenskej frazeologickej terminológii. — 9, 1975, s. 228—235.

MLACEK, J.: Z problematiky slovenskej frazeologickej terminológie. — 9, 1975, s. 326—333.

MLACEK, J.: Z terminológie slovenskej frazeológie. — 9, 1975, s. 136—142.

NOVOMESKÝ, L.: K problémom vývoja spisovnej slovenčiny. — 9, 1975, s. 35—38.

OBERT, V.: Text svadobných telegramov. — 9, 1975, s. 243—245.

ONDRUŠ, Š.: Slovná čeľaď čup-a, čub-a, kup-a a čepiec, kučma. — 9, 1975, s. 307—311.

PROKOP, J.: Niektoré otázky štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka. — 9, 1975, s. 79—84.

RUŽIČKA, J.: Na tridsiate výročie oslobodenia. — 9, 1975, s. 129—131.

RUŽIČKA, J.: O jazyku celoštátnych učebníc. — 9, 1975, s. 97—100.

SABOL, J.: Niektoré kombinačné zákonitosti slovenčiny. — 9, 1975, s. 110—113.

SABOL, J.: Osobitosti pri znelostnej asimilácii v slovenčine. — 9, 1975, s. 76—78.

SABOL, J.: Spoluhláskové skupiny a fonologické protiklady. — 9, 1975, s. 204—207.

SABOL, J.: Výslovnosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ pred e, i, í, ia, ie iu. — 9, 1975, s. 18—21.

SABOL, J.: Zamyslenie nad vzťahom výrazu a významu v poézii Laca Novomeského. — 9, 1975, s. 38—43.

SKLADANÁ, J.: Slovná zásoba ako odraz vývinu spoločnosti. — 9, 1975, s. 131—136.

Slovenské entomologické názvoslovie II. — 9, 1975, s. 159—168.

Slovenské entomologické názvoslovie III. — 9, 1975, s. 339—351.

ŠKULTÉTY, J.: Poznámky k spracovaniu názvov farieb v SSJ. — 9, 1975, s. 142—145.

UHLÁR, V.: Ľudová etymológia a toponomastika. — 9, 1975, s. 155—159.

UHLÁR, V.: Ľudová etymológia a toponomastika. — 9, 1975, s. 208—212.

UHLÁR, V.: Šípä — šípie, kvieťa — kvietie a chotárne názvy Dúbä, Tŕsťa a Dúba, Zúbra.

Z myšlienok Alexandra Matušku o jazyku. — 9, 1975, s. 258—259.

Základné názvy z fyziky. — 9, 1975, s. 168—173.

D i s k u s i e

DVONČ, L.: O správnych podobách miestnych názvov na -any. — 9, 1975, s. 213—216.

JACKO, J.: Manila, alebo Manilla? — 9, 1975, s. 312—313.

HORECKÝ, J.: Terminológia, nomenklatúra, názvoslovie. — 9, 1975, s. 355.

HORŇANSKÝ, J.: Sú slová terminológia a názvoslovie synonymá? — 9, 1975, s. 352—354.

Namiesto jednej diskusie. — 9, 1975, s. 352.

R o z l i č n o s t i

KAČALA, J.: Funkcia inštrumentálu pôvodcu vo vete. — 9, 1975, s. 174—175.

NOVÁK, P.: Jogín, alebo jogista? — 9, 1975, s. 24.

TRUP, L.: Chito, alebo "čito"? — 9, 1975, s. 315—316.

PALKOVIČ, K.: Koper, Kopra. — 9, 1975, s. 58.

JACKO, J.: Makarios — Makaria, alebo Makariosa? — 9, 1975, s. 56—57.

KAČALA, J.: Morfematické členenie slovesa hriať — hrejem. — 9, 1975, s. 357.

KAČALA, J.: Na veži odbili dve hodiny? — 9, 1975, s. 118—119.

JACKO, J.: Názvy niektorých profesií. — 9, 1975, s. 216—218.

RUŽIČKA, J.: Niekomu pukajú päty. — 9, 1975, s. 358—359.

HORVÁTH, Š.: P%ele-m%ele. — 9, 1975, s. 87—88.

RÍSOVÁ, E.: Podstatné mená navážka a návažok. — 9, 1975, s. 357—358.

PALKOVIČ, K.: Pravopis spojení typu horná Orava, Dolná zem. — 9, 1975, s. 175—177.

POVAŽAJ, M.: Rely, rally, rallye. — 9, 1975, s. 21—24.

KUČEROVÁ, E.: Saľut, nie Saljut, Salut, Saľjut. — 9, 1975, s. 356.

KAČALA, J.: Spekavý — spekavosť. — 9, 1975, s. 314—315.

PALKOVIČ, K.: Tvary typu kapry a komáre. — 9, 1975, s. 245—247.

RUŽIČKA, J.: Uchráňte svoje dieťa pred nebezpečím. — 9, 1975, s. 173—174.

RUŽIČKA, J.: Zádverie a závetrie. — 9, 1975, s. 278.

PALKOVIČ, K.: Zemepisné názvy Lednice, Sušice a ich gramatické číslo. — 9, 1975, s. 86—87.

S p r á v y a p o s u d k y

RUŽIČKA, J.: Archaická slovenčina. — 9, 1975, s. 121—122.

FILKUSOVÁ, M.: Beseda s Ladislavom Chudíkom o jazykovej kultúre. — 9, 1975, s. 279—280.

MASÁR, I.: Beseda v redakcii týždenníka Železničiar. — 9, 1975, s. 59—60.

ORAVEC, J.: Ďalšia vzácna kniha A. Jurovského. — 8, 1975, s. 61—63.

HORÁK, G.: Hodnotenie javiskovej reči. — 9, 1975, s. 178—179.

HORÁK, G.: Hodnotenie javiskovej reči. — 9, 1975, s. 218—220.

HORÁK, G.: Hodnotenie javiskovej reči. — 9, 1975, s. 361—362.

MASÁR, I.: Jazyková kultúra v reklamách a inzerátoch. — 9, 1975, s. 316—317.

ORAVEC, J.: Jazyková stránka časopisov Chov hospodárskych zvierat a Záhradník. — 9, 1975, s. 122—125.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Jazyková stránka knižky Zábrana pracovných úrazov v poľnohospodárstve a ich odškodňovanie. — 9, 1975, s. 363—366.

KAČALA, J.: Konferencia bratislavských učiteľov slovenčiny. — 9, 1975, s. 247—248.

RUŽIČKA, J.: Mala by byť lepšia. — 9, 1975, s. 91—92.

MICHALUS, Š.: Neprimeraný prístup ku kultúre jazyka. — 9, 1975, s. 280—282.

MASÁR, I.: O ďalších publikáciách vydavateľstva Príroda. — 9, 1975, s. 184—187.

DVONČOVÁ, J.: O jednej koncepcii kultúry hovoreného slova v Poľsku. — 9, 1975, s. 119—121.

RIPKA, I.: Poznámka o jednej mystifikácii. — 9, 1975, s. 367.

SEKVENT, K.: Poznámka o prekladoch Remarquovho Víťazného oblúka. — 9, 1975, s. 252—253.

MASÁR, I.: Pútavé čítanie o našich dejinách. — 9, 1975, s. 92—95.

ORAVEC, J.: Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. — 9, 1975, s. 317—319.

BOSÁK, J.: Sila dobrého príkladu. — 9, 1975, s. 248—252.

HORECKÝ, J.: Terminologické informačné stredisko vo Viedni. — 9, 1975, s. 360.

PALKOVIČ, K.: Tri razy o frazeológii. — 9, 1975, s. 187—190.

HORÁK, G.: Trojúsmevový miláčik. — 9, 1975, s. 25—28.

DOROTJAKOVÁ, V.: Účinný pomocník jazykovej kultúry. — 9, 1975, s. 29—30.

BETÁKOVÁ, V.: Užitočná knižka. — 9, 1975, s. 179—184.

HORÁK, G.: Život a dielo Zechentera-Laskomerského. — 9, 1975, s. 88—90.

S p y t o v a l i s t e s a

RÍSOVÁ, E.: Ako prekladať české slovo kouřmo. — 9, 1975, s. 221—222.

JACKO, J.: Brigáda — brigádovať, brigádničiť. — 9, 1975, s. 95—96.

POVAŽAJ, M.: Dopravár. — 9, 1975, s. 286.

POVAŽAJ, M.: Dverník. — 9, 1975, s. 127.

RÍSOVÁ, E.: Hmoždinka, kolík, kotva. — 9, 1975, s. 223—224.

JACKO, J.: Katovice, alebo Katowice? — 9, 1975, s. 255—256.

PALKOVIČ, K.: Ker, pl. kry. — 9, 1975, s. 31.

POVAŽAJ, M.: Knižnica, alebo knihovňa? — 9, 1975, s. 320.

KAČALA, J.: Komárňanci — Komárňania. — 9, 1975, s. 282—283.

PALKOVIČ, K.: Kotol — v kotle, topoľ — na topoli. — 9, 1975, s. 32.

HORÁK, G.: Ľavoruký. — 9, 1975, s. 126—127.

HORECKÝ, J.: Manikúrka a pedikérka. — 9, 1975, s. 220.

ORAVEC, J.: Mäkčenie pred príponou -in, -ina, -ino, -ini, -ine. — 9, 1975, s. 190—191.

PALKOVIČ, K.: Mená Marián a Beáta. — 9, 1975, s. 369.

RÍSOVÁ, E.: Mikrobálny, alebo mikrobiálny? — 9, 1975, s. 286—287.

HORÁK, G.: "Nechať sa počuť" = ozvať sa. — 9, 1975, s. 253—254.

BETÁKOVÁ, V.: Neschopenka. — 9, 1975, s. 224.

MAJTÁNOVÁ., M.: Nezábudka — žabie očko. — 9, 1975, s. 368.

RÍSOVÁ, E.: O prídavnom mene environmentálny. — 9, 1975, s. 127—128.

POVAŽAJ, M.: Odkalená voda, nie odsadená voda. — 9, 1975, s. 64.

POVAŽAJ, M.: Odvysielať. — 9, 1975, s. 256.

PALKOVIČ, K.: Pravopis mien typu Oto a Marianna. — 9, 1975, s. 125—126.

RÍSOVÁ, E.: Slová miera, merať a ich odvodeniny. — 9, 1975, s. 31—32.

PALKOVIČ, K.: Slová rola a roľa. — 9, 1975, s. 284.

RUŽIČKA, J.: Sparťan, sparťan — spartský, sparťanský. — 9, 1975, s. 64.

PECIAR, Š.: Štvorylka, či štvorilka? — 9, 1975, s. 254—255.

RÍSOVÁ, E.: Úchylka a odchýlka. — 9, 1975, s. 285.

POVAŽAJ, M.: Utvrdzovať sklovinu? — 9, 1975, s. 222—223.

MAJTÁNOVÁ, M.: Vladislav — Ladislav. — 9, 1975, s. 220—221.

PALKOVIČ, K.: Výslovnosť a pravopis mena Martin. — 1975, s. 191—192.

ORAVEC, J.: Vzbúdzať hrdosť. — 9, 1975, s. 319—320.

POVAŽAJ, M.: Z príležitosti, alebo pri príležitosti? — 9, 1975, s. 191.

N a p í s a l i s t e n á m

HORECKÝ, J.: Dodatok k príspevku o slove teenager. — 9, 1975, s. 370—371.

NOVÁK, P.: Jeden pár párkov. — 9, 1975, s. 96.

ORMIS, J. V.: Teenager. — 9,. 1975, s. 369—370.

ORMIS, J. V.: Thurzo a Turzo. — 9, 1975, s. 287—288.