Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BAHNA, V.: Slovenčina — nie celkom naša. — 8, 1974, s. 8—10.

BAJZÍKOVÁ, E.: Pôsobivá reportáž o Mirkovi Nešporovi. — 8, 1974, s. 233—237.

BUZÁSSYOVÁ, K.: O jazykovom humore Osmijankových rozprávok. — 8, 1974, s. 266—271.

DOROTJAKOVÁ, V.: O prepise z azbuky do latinky. — 8, 1974, s. 344—348.

DVONČ, L.: Výskum slovenského pravopisu v ostatných rokoch. — 8, 1974, s. 14—19.

HORÁK, G.: Televízny scenár hry Za frontom. — 8, 1974, s. 237—241.

HORECKÝ, J.: Obsah a forma termínu. — 8, 1974, s. 321—324.

HORECKÝ, J.: Základné problémy terminológie. — 8, 1974, s. 129—132.

KAČALA, J.: Prečo sa treba učiť spisovný jazyk. — 8, 1974, s. 33—38.

KAČALA, J.: Tridsiate výročie Slovenského národného povstania. — 8, 1974, s. 225—226.

KASARDA, M.: Niekoľko poznámok o štýle Štefana Krčméryho. — 8, 1974, s. 22—25.

KRÁĽ, Á.: Norma a kodifikácia a špecifickosť ortoepických javov. — 8, 1974, s. 103—108.

KRÁĽ, Á.: Pravopis a výslovnosť v škole. — 8, 1974, s. 38—44.

KRÁĽ, Á.: O potrebe ortoepickej výchovy. — 8, 1974, s. 11—14.

KRÁĽ, Á.: Samohláska ä. — 8, 1974, s. 139—146.

KRÁĽ, Á.: Samohláskové skupiny, dvojhlásky a tzv. nepravé dvojhlásky. Spoluhláska j. — 8, 1974, s. 257—263.

KRÁĽ, Á.: Spoluhláska v a jej varianty I. — 8, 1974, s. 292—296.

KRÁĽ, Á.: Spoluhláska v a jej varianty II. Hláska f — w. — 8, 1974, s. 338—344.

KRÁĽ, Á.: Štýly výslovnosti. — 8, 1974, s. 65—70.

KRÁĽ, Á.: Výslovnosť samohláskových skupín. — 8, 1974, s. 245—250.

KRÁĽ, Á.: Z fonetickej a ortoepickej problematiky slovenských dvojhlások. — 8, 1974, s. 199—206.

KUCHAR, R.: O významoch slova príhoda v staršej a súčasnej slovenčine. — 8, 1974, s. 84—87.

MAJTÁNOVÁ, M.: Názvy húb v slovenských učebniciach do roku 1918. — 8, 1974, s. 156—162.

MASÁR, I.: O kritériu systémovosti v terminológii. — 8, 1974, s. 133—139.

MIKO, F.: O kolísaní typu činitelia/činitele a o jeho príčinách. — 8, 1974, s. 46—52.

MISTRÍK, J.: Ako štylizovať. — 8, 1974, s. 108—111.

MISTRÍK, J.: Devalvácia slova. — 8, 1974, s. 77—80.

MISTRÍK, J.: Funkcie a možnosti synonymie v texte. — 8, 1974, s. 296—299.

MISTRÍK, J.: Inverzia konektorov vo vete. — 8, 1974, s. 263—266.

MISTRÍK, J.: Katachréza — nevhodná kombinácia metafory. — 8, 1974, s. 146.

MISTRÍK, J.: Metafora v bežnej reči. — 8, 1974, s. 335—338.

MISTRÍK, J.: Možnosti na vyjadrovanie nesúhlasu. — 8, 1974, s. 207—210.

MISTRÍK, J.: Prevzaté a cudzie slová v reči. — 8, 1974, s. 44—46.

MISTRÍK, J.: Rektifikácia. — 8, 1974, s. 242—244.

MISTRÍK, J.: Zreteľ na orientačnosť textu. — 8, 1974, s. 19—22.

MLACEK, J.: O niektorých syntaktických prostriedkoch odborného štýlu. — 8, 1974, s. 324—330.

Názvoslovie počítačov. — 8, 1974, s. 162—176.

ONDREJOVIČ, S.: O jednom význame slovesa splaviť. — 8, 1974, s. 300—301.

ORAVEC, J.: Učiť sa/vyučiť sa za maliara, byť promovaný za doktora. — 8, 1974, s. 52—56.

POVAŽAJ, M.: Z telefonickej jazykovej poradne. — 8, 1974, s. 80—84.

RUŽIČKA, J.: Prípustkové a krajnopodmienkové súvetie. — 8, 1974, s. 149—151.

RUŽIČKA, J.: Vzťah mladej generácie v socialistickej spoločnosti k materinskému jazyku. — 8, 1974, s. 289—292.

RYBÁR, L.: Jazyk ako estetický jav. — 8, 1974, s. 271—276.

SABOL, J.: Apelovať výpovede najmladšej generácie povstaleckých básnikov. — 8, 1974, s. 227—232.

SABOL, J.: Kováčikova básnická hra na inovácie. — 8, 1974, s. 331—335.

Slovenské entomologické názvoslovie. — 8, 1974, s. 348—357.

SMIEŠKOVÁ, E.: Frazeológia v Česko-slovenskom slovníku. — 8, 1974, s. 97—102.

SMIEŠKOVÁ, E.: Porovnávanie vo frazeológii. — 8, 1974,s. 193—199.

ŠOJAT, A.: Pestovanie spisovnej reči u Chorvátov. — 8, 1974, s. 70—77.

UHLÁR, V.: Miestne názvy z osobných mien. — 8, 1974, s. 111—117.

UHLÁR, V.: Osobné mená v miestnych názvoch. — 8, 1974, s. 151—156.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka (Závery 4). — 8, 1974, s. 210—214.

URBANČOK, M.: Nie iba o pravopise. — 8, 1974, s. 3—8.

URBANČOK, M.: Pár slov o slove menšina. — 8, 1974, s.117—119.

D i s k u s i e

DVONČ, L.: Skloňovanie slova brojler. — 8, 1974, s. 302—304.

MASÁR, I.: Profesionálna poradňa? — 8, 1974, s. 277—279.

R o z l i č n o s t i

ORMIS, J. V.: Ako vzniklo meno Kocúrkovo. — 8, 1974, s. 87—89.

RYBÁK, J.: Čudnyj = čudesný? — 8, 1974, s. 309—310.

MASÁR, I.: Jemnomechanik či jemný mechanik? — 8, 1974, s. 56—57.

UHLÁR, V.: Keď, a nie kedy. — 8, 1974, s. 306—309.

MAJTÁN, M.: Krpáčovo. — 8, 1974, s. 178.

MAJTÁN, M.: Letisko Sliač, letisko Tri duby. — 8, 1974, s. 357—358.

KRČMÉRY, Š.: Mäkčeň na ľ! — 8, 1974, s. 310—311.

DVONČ, L.: Názov Kocúrkovo a jeho deriváty. — 8, 1974, s. 280—282.

HORECKÝ, J.: Nejde o Bercove žily, ale o lýtkové žily. — 8, 1974, s. 121—122.

BETÁKOVÁ, V.: O častici ako. — 8, 1974, s. 180—181.

HORÁK, G.: O nevyhratých nohách. — 8, 1974, s. 305—306.

MAJTÁN, M.: Písanie historických priezvisk. — 8, 1974, s. 215—216.

PALKOVIČ, K.: Potešiteľný záujem o slovenský jazyk a literatúru. — 8, 1974, s. 251.

PECIAR, Š.: Prečo klať, zaklať, kálať, ale zakáľať? — 8, 1974, s. 279—280.

HORÁK, G.: Prešovská hradská vo frazeologickej jednotke. — 8, 1974, s. 176—177.

BETÁKOVÁ, V.: Prosím uctivo, nie láskavo. — 8, 1974, s. 216.

HORVÁTH, Š.: Sympózium. — 8, 1974, s. 120—121.

BAJZÍKOVÁ, E.: Tvar prísudku pri genitívnom podmete. — 8, 1974, s. 217.

ORMIS, J. V.: Vlastenský a vlastenecký. — 8, 1974, s. 179—180.

HORVÁTH, Š.: Výslovnosť priezviska Allende. — 8, 1974, s. 178—179.

HORÁK, G.: Zavŕšiť a zvŕšiť. — 8, 1974, s. 25—27.

S p r á v y a p o s u d k y

MASÁR, I.: Beseda o jazykovej kultúre na Pedagogickej fakulte v Trnave. — 8, 1974, s. 253—254.

MASÁR, I.: Beseda s redaktormi denníka Práca. — 8, 1974, s. 27—28.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Blahoželáme Dionýzovi Hirkovi. — 8, 1974, s. 359.

FILKUSOVÁ, M.: Cenný pomocník v jazykovej kultúre. — 8, 1974, s. 252—253.

POVAŽAJ, M.: XIX. Hviezdoslavov Kubín. — 8, 19874, s. 58—59.

DVONČ, L.: Jazyková rubrika vo Večerníku. — 8, 1974, s. 122—124.

POPVAŽAJ, M.: Jazyková stránka časopisu Elektrón. — 8, 1974, s. 315—316.

HORECKÝ, J.: Malý synonymický slovník. — 8,. 1974, s. 360—361.

FINDRA, J.: Monografia o zloženom súvetí. — 8, 1974, s. 313—314.

RUŽIČKA, J.: Obrana reči a národa. — 8, 1974, s. 283.

FILKUSOVÁ, M.: O jazykovej kultúre s režisérom filmu Skrytý prameň. — 8, 1974, s. 312—313.

SABOL, F.: O jazykovej úrovni jedného čísla Nedeľnej pravdy. — 8, 1974, s. 28—30.

ORAVEC, J.: O jednom diele mladého autora. — 8, 1974, s. 218—221.

SABOL, F.: Pochvala, no s výhradou. — 8, 1974, s. 364—366.

PECIAR, Š.: Poľská príručka jazykovej správnosti. — 8, 1974, s. 59—62.

HORECKÝ, J.: Pozoruhodná príručka jazykovej kultúry. — 8, 1974, s. 221—223.

MLACEK, J.: Príručka slovenského pravopisu. — 8, 1974, s. 184—187.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Slovenčina v časopise Szocialista Nevelés. — 8, 1974, s. 92—94.

MASÁR, I.: Špecifický pomocník jazykovej kultúry. — 8, 1974, s. 124—126.

SLIVKOVÁ, V.: Úspešný pokus o názvoslovný systém v telesnej výchove. — 8, 1974, s. 181—184.

MASÁR, I.: Z ďalšej besedy v Tatrane. — 8, 1974, s. 90—92.

DVONČ, L.: Z kníh roku 1972: Han z Islandu. — 8, 1974, s. 361—363.

BOSÁK, J.: Zaunerova príručka po štvrtý raz. — 8, 1974, s. 283—286.

RUŽIČKA, J.: Závažný hlas do základnej diskusie o slovenčine. — 8, 1974, s. 218.

S p y t o v a l i s t e s a

HORECKÝ, J.: Aerosól. — 8, 1974, s. 366—367.

MAJTÁN, M.: Baláže, Kalište, Sklabiňa. — 8, 1974, s. 254—255.

MICHALUS, Š.:Baterkové hodiny alebo batériové hodiny? — 8, 1974, s. 63—64.

MAJTÁN, M.: Belianske Tatry. — 8, 1974, s. 31.

RÍSOVÁ, E.: Čo so slovom "ešus"? — 8, 1974, s. 317—318.

URBANČOK, M.: Debnička — truhlička — truhlík. — 8, 1974, s. 95.

JACKO, J.: Dozsa Ujpest — s Dózsom Ujpest, alebo s Dózsou Ujpest? — 8, 1974, s. 287—288.

JACKO, J.: Dôchodca — dôchodcovia, nie "dôchodci" — 8, 1974, s. 64.

RÍSOVÁ, E.: Drogistický tovar. — 8, 1974, s. 126—127.

MASÁR, I.: Juhocukor. — 8, 1974, s. 319—320.

KROŠLÁKOVÁ, E.: Kabela a taška. — 8, 1974, s. 318—319.

POVAŽAJ, M.: Kapsa, taška, nie brašna. — 8, 1974, s. 255-256.

HORÁK, G.: Každý [všetci] a nikto [ani jeden]. — 8, 1974, s. 62—63.

MAJTÁN, M.: Kojšovská hoľa, nie Kojšova hoľa. — 8, 1974, s. 189.

SMIEŠKOVÁ, E.: Liknavý? — 8, 1974, s. 30—31.

KAČALA, J.: Mäkké ď ako hláska a ako písmeno. — 8, 1974, s. 126.

MAJTÁN, M.: Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. — 8, 1974, s. 128.

PALKOVIČ, K.: Oba, obaja. — 8, 1974, s. 319.

PALKOVIČ, K.: Ómama. — 8, 1974, s. 367—368.

JACKO, J.: Ovruč, z Ovruča, alebo z Ovruče? — 8, 1974, s. 189.

KAČALA, J.: Písanie skratky v. r. za menom. — 8, 1974, s. 286.

MAJTÁN, M.: Podbanské. — 8, 1974, s. 94—95.

RUŽIČKA, J.: Poznámka o pasíve. — 8, 1974, s. 187—188.

POVAŽAJ, M.: Priezviská typu Kovačech. — 8, 1974, s. 188.

RÍSOVÁ, E.: Rumoviskové stanovište, postúpanisko, opustenisko. — 8, 1974, s. 286—287.

JACKO, J.: Spišská Belá — spišskobeliansky i beliansky. — 8, 1974, s. 224.

POVAŽAJ, M.: Strážnička. — 8, 1974, s. 127—128.

POVAŽAJ, M.: Strieborník, strieborníctvo, striebornícky. — 8, 1974, s. 367.

PALKOVIČ, K.: U Márie? Lee? — 8, 1974, s. 317.

RUŽIČKA, J.: Väzba podľa zmyslu. — 8, 1974, s. 316—317.

POVAŽAJ, M.: Vmedzerený. — 8, 1974, s. 223—224.

N a p í s a l i s t e n á m

CHMELÍK, A.: Skvalitnime jazykový prejav speváckych súborov. — 8, 1974, s. 191—192.

ORMIS, V.: Janko Matúška, nie Matuška. — 8, 1974, s. 368.

RUSNÁKOVÁ, Z.: Uprchlík či utečenec? — 8, 1974, s. 32.

VACLAVÍK, J.: Ešte pár poznámok o chove noriek. — 8, 1974, s. 190—191.

VACLAVÍK, J.: Strúhacia stolica — strúžnica. — 8, 1974, s. 95—96.