Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BETÁKOVÁ, V.: Dnešné tendencie v teórii vyučovania slovenčiny ako materinského jazyka. — 7, 1973, s. 331—336

BUTTLEROVÁ, D.: Jazyková kultúra v Poľsku. — 7, 1973, s. 35—38.

DORUĽA, J.: Podselný — pogruntovný — podvorný. — 7, 1973, s. 83—88.

FINDRA, J.: Jazyk v rozhlase. — 7, 1973, s. 141—149.

HAVRÁNEK, B.: Marxistické riešenie problémov spisovného jazyka. — 7, 1973, s. 321—325.

HORECKÝ, J.: Teória jazykovedy. — 7, 1973, s. 6—11.

HORECKÝ, J.: Základné otázky lexikológie. — 7, 1973, s. 38—44.

KAČALA, J.: Dvadsaťpäť rokov. — 7, 1973, s. 33—35.

KAČALA, J.: Syntaktický výskum slovenčiny v ostatnom desaťročí. — 7, 1973, s. 262—267.

Leninovská politika a rozvoj jazykov a národov. — 7, 1973, s. 129—131.

MAJTÁN, M.: Slová dol, dolina v slovenských terénnych názvoch. — 7, 1973, s. 345—346.

MAJTÁN, M.: Slová hrebeň, brdo, chrbát a rígeľ v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 152—157.

MAJTÁN, M.: Slová kopa, kopec (kopok), chopok (chopec) v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 52—55.

MAJTÁN, M.: Slová snoh, snoha, snož, snoža v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 307—309.

MAJTÁN, M.: Slová úboč, bok a stráň (stráňa) v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 115—118.

MAJTÁN, M.: Slovo chlm v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 25—26.

MAJTÁN, M.: Slovo jazvina v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 238—240.

MAJTÁN, M.: Slovo nákel, náklo v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 278—280.

MAJTÁN, M.: Slovo nártie (nárť, nárt) v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 214—216.

MAJTÁn, M.: Slovo niva v slovenských zemepisných názvoch. — 7, 1973, s. 88—91.

MICHNEVIČ, A, E.: Problémy jazykovej kultúry v Bielorusku. — 7, 1973, s. 295—297.

MIKO, F.: Dovedna či osve? — 7, 1973, s. 340—344.

MISTRÍK, J.: Čo je sylepsa. — 7, 19773, s. 11—14.

MISTRÍK, J.: Diskusia — debata — polemika. — 7, 1973, s. 138—141.

MISTRÍK, J.: Konkrétna a nekonkrétna štylizácia. — 7, 1973, s. 230—232.

MISTRÍK, J.: Nezhoda medzi obsahom a formou syntagmy. — 7, 1973, s. 297—299.

MISTRÍK, J.: Stačí štylistike jediná gramatika? — 7, 1973, s. 112—114.

MISTRÍK, J.: Stupeň gramatickej nasýtenosti ako štylistický príznak. — 7, 1973, s. 337—339.

MISTRÍK, J.: Štýl nominálny a verbálny. — 7, 1973, s. 207—209.

MISTRÍK, J.: Štylistická analýza a interpretácia. — 7, 1973, s. 97—102.

MISTRÍK, J.: Štylistika opozitných konštrukcií. — 7, 1973, s. 76—79.

MISTRÍK, J.: Tempo reči a štýl. — 7, 1973, s. 271—273.

MISTRÍK, J.: Tendencie v súčasnej teórii štylistiky. — 7, 1973, s. 65—70.

MISTRÍK, J.: Úprava dĺžky jazykového prejavu. — 7, 1973, s. 49—52.

MLACEK, J.: Frazeologické jednotky v novinových titulkoch. — 7, 1973, s. 193—199.

MLACEK, J.: Frazeológia v rozprávkach Pavla Dobšinského. — 7, 1973, s. 19—25.

ONDREJOVIČ, S.: O výslovnosti zámena kto. — 7, 1973, s. 304—307.

ORAVEC, J.: Morfológia spisovnej slovenčiny. — 7, 1973, s. 132—138.

ORAVEC, J.: Väzby prídavného mena istý. — 7, 1973, s. 273—278.

ORAVEC, J.: Vybraté state z morfológie. — 7, 1973, s. 200—207.

PALKOVIČ, K.: Názvoslovie saní a ich častí. — 7, 1973, s. 158—164.

PALKOVIČ, K.: Názvy dekanát, dekanstvo a slová s príponami -át, -stvo. — 7, 1973, s. 79—83.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z problémov lexikálnych synoným v slovenčine. — 7, 1973, s. 225—229.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z problémov lexikálnych synoným v slovenčine. — 7, 1973, s. 257—262.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z problémov lexikálnych synoným v slovenčine. — 7, 1973, s. 300—304.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z problémov lexikálnych synoným v slovenčine. — 7, 1973, s.325—330.

RÍSOVÁ, E.: Motivačné znaky v tehliarskej technickej terminológii. — 7, 1973, s. 164—168.

RÍSOVÁ, E.: Motivačné znaky a formuly v tehliarskej technickej terminológii. — 7, 1973, s. 232—238.

RÍSOVÁ, E.: Štruktúra viacslovných pomenovaní v tehliarskej technologickej terminológii. — 7, 1973, s. 210—214.

RUŽIČKA, J.: Niektoré otázky jazykovej kultúry. — 7, 1973, s. 289—294.

RUŽIČKA, J.: Súčasné problémy spisovnej slovenčiny a jej kultúry. — 7, 1973, s. 3—5.

SABOL, F.: Názvy prevádzkární a ich činností. — 7, 1973, s. 102—106.

Slovenské stomatologické názvoslovie. — 7, 1973, s. 168—179.

TVRDOŇ, E.: Eufemistické pomenovania cintorína. — 7, 1973, s. 240—243.

UHLÁR, V.: Štyri bez dvoch je dva. Štyri menej dva je dva. — 7, 1973, s. 149—152.

UHLÁR, V.: Tvrdošín, Tvrdošínčania/Tvrdošania. — 7, 1973, s.107—111.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 7, 1973, s. 14—19.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 7, 1973, s. 44—49.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 7, 1973, s. 71—76.

R o z l i č n o s t i

DVONČ, L.: Atómovka či atómka? — 7, 1973, s. 347—349.

DVONČ, L.: Jašterkár. — 7, 1973, s. 56—58.

DVONČ, L.: Majster Pavol z Levoče. — 7, 1973, s. 91—93.

OBERT, V.: O jazykovej stránke návodu na používanie superfiltu. — 7, 1973, s. 27—28.

LIPTÁK, Š.: O nákove a kovadline. — 7, 1973, s. 123—125.

MALIKOVÁ, M.O.: O slovesách sekať a kosiť. — 7, 1973, s. 309—311.

DVONČ, L.: Ostrov Ernsta Thälmanna — Thälmannov ostrov. — 7, 1973, s. 216—218.

HORVÁTH, Š.: Pozor na výslovnosť latinských slov a na latinské citáty! — 7, 1973, s. 243—246.

ŠTOLC, J.: Razba či ražba? — 7, 1973, s. 219.

KROŠLÁKOVÁ, E.: Rozlišujeme prídavné mená ranný a raňajší. — 7, 1973, s. 122—123.

JACKO, J.: Salón Kitty, Kittyn salón či Kittin salón? — 7, 1973, s. 350—351.

HORECKÝ, J.: Smerovacie alebo smerové číslo? — 7, 1973, s. 180—181.

BETÁKOVÁ, V.: Štylizovať — slohovať? — 7, 1973, s. 281—282.

DVONČ, L.: Veličná — veličniansky, nie "veličiansky". — 7, 1973, s. 181—183.

HORECKÝ, J.: Viete, čo sú "folníky" na nížine? — 7, 1973, s. 283.

HORÁK, G.: Zo slovensko-českých čitateľských problémov. — 7, 1973, s. 119—122.

S p r á v y a p o s u d k y

MICHALUS, Š.: Beseda v redakcii Večerníka. — 7, 1973, s. 183—185.

POVAŽAJ, M.: Jazyková stránka jednej právnickej publikácie. — 7, 1973, s. 313—315.

ORAVEC, J.: Konferencia o vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. — 7, 1973, s. 351—352.

MAJTÁN, M.: Monografia o botanickej nomenklatúre. — 7, 1973, s. 126—127.

HORÁK, G.: Monografia o doplnku. — 7, 1973, s. 28—30.

MICHALUS, Š.: Nový a dobrý slovník cudzích slov. — 7, 1973, s. 354—356.

POVAŽAJ, M.: O jazyku športových relácií v Slovenskej televízii. — 7, 1973, s. 93—95.

HORÁK, G.: O jednom preklade z francúzštiny. — 7, 1973, s. 247—252.

MICHALUS, Š.: O užitočnej besede. — 7, 1973, s. 284—286.

ORAVEC, J.: Osemnásty Hviezdoslavov Kubín. — 7, 1973, s. 58—59.

MASÁR, I.: Poznámky o Malej encyklopédii zdravia. — 7, 1973, s. 185—187.

JACKO, J.: Slovenčina v textoch turistického ruchu. — 7, 1973, s. 220—221.

HORÁK, G.: Slovenská gramatika po francúzsky. — 7, 1973, s. 60.

HORECKÝ, J.: Terminologická a štylistická stránka publikácie so športovou tematikou. — 7, 1973, s. 221—222.

HORÁK, G.: Vysokoškolská učebnica českého jazyka. — 7, 1973, s. 286—287.

RUŽIČKA, J.: Vzácna knižka o češtine. — 7, 1973, s. 352—354.

HORÁK, G.: Z jednej užitočnej besedy. — 7, 1973, s. 311—313.

S p y t o v a l i s t e s a

RUŽIČKA, J.: BIB '73. — 7, 1973, s. 357.

RUŽIČKA, J.: Brno — brniansky. — 7, 1973, s. 188.

SMIEŠKOVÁ, E.: Buďte taký láskavý. —7, 1973, s. 318.

RÁCOVÁ, A.: Dillí, nie Delhi. — 7, 1973, s. 357—358.

MASÁR, I.: Diskjockey alebo diskdžokej? — 7, 1973, s. 255—256.

BETÁKOVÁ, V.: Dulák? — 7, 1973, s. 360.

MARSINOVÁ, M.: Hotel — (z) hotela, motel — (z) motela, flotel — (z) flotela. — 7, 1973, s. 31—32.

HORÁK, G.: Hmla — hmlový — hmlistý. — 7, 1973, s. 316.

JACKO, J.: Hrať systémom Stanleyho cupu, nie Stanley cupu. — 7, 1973, s. 32.

POVAŽAJ, M.: Kašírovať — kašírovač — kašírovačstvo. — 7, 1973, s. 188—189.

JACKO, J.: Mars — na Marse, nie na Marsi. — 7, 1973, s. 96.

MICHALUS, Š.: Mužstvo Spartaka Trnava alebo Spartaka Trnavy? — 7, 1973, s. 253—254.

POVAŽAJ, M.: Nabiť batériu a dobiť batériu. — 7, 1973, s. 288.

HORÁK, G.: Nech sa páči a Páči sa. — 7, 1973, s. 359.

MAJTÁN, M.: O názve obce Sľažany. — 7, 1973, s. 223—224.

ORMIS, J, V.: O priezvisku Zoch. — 7, 1973, s. 358—359.

MAJTÁN, M.: Odolena Voda, z Odolena Vody. — 7, 1973, s. 62—63.

MASÁR, I.: Pečiace zariadenie? — 7, 1973, s. 95—96.

JACKO, J.: Poľský Bydhošť/Bydgoszcz, a či poľská Bydhošť/Bydgoszcz. — 7, 1973, s. 61—62.

MASÁR, I.: Posthepatálna poradňa či pohepatitická poradňa? — 7, 1973, s. 63—64.

MAJTÁN, M.: Pôvod osadného názvu Dudince. — 7, 1973, s. 190—191.

POVAŽAJ, M.: Rada Mestského národného výboru v Ružomberku. — 7, 1973, s. 254—255.

JACKO, J.: Solún — (zo) Solúna. — 7, 1973, s. 318.

JACKO, J.: Štvoritý rittberger. — 7, 1973, s. 253—254.

JACKO, J.: Ťahúň a diaľkár. — 7, 1973, s. 127—128.

SMIEŠKOVÁ, E.: Učiť sa niečo, učiť sa niečomu. — 7, 1973, s. 252—253.

HORÁK, G.: Uspokojiť sa. — 7, 1973, s. 223.

HORÁK, G.:Vyhodiť dakoho na ulicu. — 7, 1973, s. 255.

RÍSOVÁ, E.: Zvídavý nie je zvedavý. — 7, 1973, s. 317.

MASÁR, I.: Žiaruvzdorný, ale žiaropevný, koróziovzdorný. — 7, 1973, s. 189—190.

N a p í s a l i s t e n á m

FÁBRY, P.: Popularita zaväzuje. — 7, 1973, s. 191—192.

SITARČÍKOVÁ, M. — 7, 1973, s. 191.

URBANČOK, M.: Ešte o slove kreptúch. — 7, 1973, s. 319—320.