Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

DORUĽA, J.: Berecín, šarha, šarhovňa a ďalšie príbuzné slová. — 6, 1972, s. 18—23.

DORUĽA, J.: O ďalších osudoch slov pokuta, štrof, biršag v slovenčine. — 6, 1972, s. 117—120.

DORUĽA, J.: O slovách četerňa a kuruc. — 6, 1972, s. 243—249.

DORUĽA, J.: O slovách pravda a vina. — 6, 1972, s. 352—357.

DORUĽA, J.: O slove selo v slovenčine. — 6, 1972, s. 301—306.

DORUĽA, J.: O vývine významov slova hospoda v slovenčine. — 6, 1972, s. 206—213.

DORUĽA, J.: Osud, posudok, záväzok a ďalšie príbuzné slová. — 6, 1972, s. 163—171.

DORUĽA, J.: Pokuta, štrof, biršag a ďalšie príbuzné slová. — 6, 1972, s. 80—85.

DORUĽA, J.: Šrotár — korčoláš — liežnik. — 6, 1972, s. 274—280.

DORUĽA, J.: Temnica, väzenie, árešt a ďalšie príbuzné slová. — 6, 1972, s. 46—50.

DVONČ, L.: Kremeľ. — 6, 1972, s. 150—155.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Slová dokorán, do koreňa, naroščižaj. — 6, 1972, s. 350—352.

HORÁK, G.: Druhá dobrá a užitočná knižka. — 6, 1972, s. 158—162.

HORÁK, G.: Tretia dobrá a užitočná knižka. — 6, 1972, s. 347—350.

HORECKÝ, J.: Jazyk a spoločnosť. — 6, 1972, s. 33—35.

Jazyky a národy v Sovietskom zväze. — 6, 1972, s. 321—322.

JENČ, H.: Problémuy jazykovej kultúry v lužickej srbčine. — 6, 1972, s. 68—73.

KAČALA, J.: Jazyková kultúra a jazyková výchova v Kultúre slova. — 6, 1972, s. 3—5.

KONESKI, B.: Starostlivosť o makedónsky spisovný jazyk. — +, 1972, s. 133—136.

KUČERA, L.: O výslovnosti cudzích slov v slovenčine. — 6, 1972, s. 144—147.

MAJTÁN, M.: Chotárne názvy súvisiace so slovami debra a špán. — 6, 1972, s. 50—53.

MAJTÁN, M.: Slová báň (bán) a baňa v slovenských chotárnych názvoch. — 6, 1972, s. 85—88.

MAJTÁN, M.: Slová draha a skot v slovenských chotárnych názvoch. — 6, 1972, s. 213—216.

MAJTÁN, M.: Slová prť (pirť) a slač v slovenských chotárnych názvoch. — 6, 1972, s. 249—251.

MAJTÁN, M.: Slová púť a závoz (úvoz, súvoz, vývoz) v slovenských chotárnych názvoch. — 6, 1972, s. 172—174.

MAJTÁN, M.: Slovo hrb v slovenských chotárnych názvoch. — 6, 1972, s. 306—309.

MAJTÁN, M.: Slovo chríb v slovenských zemepisných názvoch. — 6, 1972, s. 280—282.

MAJTÁN, M.: Slovo luh, lúžok, lúžtek, lužný v slovenských chotárnych názvoch. — 6, 1972, s. 24—27.

MAJTÁN, M.: Slovo grúň (hrun) v slovenských zemepisných názvoch. — 6, 1972, s. 357—358.

MAJTÁN, M.: Slovo slatina v slovenských zemepisných názvoch. — 6, 1972, s. 120—122.

MALÍKOVÁ, M. O.: Vyjadrovanie príčiny pri slovese umrieť. — 6, 1972, s. 271—273.

MISTRÍK, J.: K štylistike titulku. — 6, 1972, s. 65—68.

MISTRÍK, J.: O skladbe ústneho a písomného textu. — 6, 1972, s. 263—266.

MISTRÍK, J.: O štylistike zložených tvarov. — 6, 1972, s. 234—237.

MISTRÍK, J.: O trojčlennosti slovesného útvaru. — 6, 1972, s. 43—45.

MISTRÍK, J.: Odosielateľ a prijímateľ. — 6, 1972, s. 298—300.

MISTRÍK, J.: Písať stereotypne, a či kvetnato? — 6, 1972, s. 9—12.

MISTRÍK, J.: Pohybová zložka ústneho prejavu. — 6, 1972, s. 141—144.

MISTRÍK, J.: Porovnanie prednášky s referátom. — 6, 1972, s. 110—112.

MISTRÍK, J.: Štylistika priraďovania. — 6, 1972, s. 333—336.

MISTRÍK, J.: Štylistika proti štylistike. — 6, 1972, s. 200—202.

ORAVEC, J.: Prístavky a nezhodné nominatívne prívlastky v miestnych názvoch. — 6, 1972, s. 12—18.

PALKOVIČ, K.: Expresívne názvy častí tela v češtine a slovenčine. — 6, 1972, s. 76—80.

PALKOVIČ, K.: Expresívne názvy častí tela v češtine a slovenčine. — 6, 1972, s. 113—117.

PALKOVIČ, K.: Nárečová terminológia a spisovný jazyk. — 6, 1972, s. 289—293.

PALKOVIČ, K.: Nárečové expresíva označujúce časti tela. — 6, 1972, s. 237—243.

PECIAR, Š.: Skupiny št, šp, šk — charakteristická črta slovenčiny. — 6, 1972, s. 343—347.

PYLYN'SKYJ, M.: O kultúre reči na Ukrajine. — 6, 1972, s. 100—106.

RUŽIČKA, J.: Dvadsať rokov rozhlasovej relácie Jazyková poradňa. — 6, 1972, s. 257—258.

RUŽIČKA, J.: Syntaktické prostriedky odborného štýlu. — 6, 1972, s. 336—342.

SABOL, J.: O časovej modulácii súvislej reči. — 6, 1972, s. 97—100.

SABOL, J.: O silovej modulácii súvislej reči. — 6, 1972, s. 129—133.

SABOL, J.: O tónovej modulácii súvislej reči. — 6, 1972, s, 193—196.

SKVORCOV, L. I.: Práce o kultúre ruského jazyka. — 6, 1972, s. 323—328.

SRNKA, F.: Z problematiky poľnohospodárskeho názvoslovia. — 6, 1972, s. 155—158.

SUHADOLNIK, S.: Jazyková kultúra u Slovincov. — 6, 1972, s. 36—39.

ŠKULTÉTY, J.: Vzťahové prídavné mená označujúce farebné odtiene. — 6, 1972, s. 203—206.

UHLÁR, V.: Jazyková kultúra v závodných časopisoch. — 6, 1972, s. 225—230.

UHLÁR, V.: Tvorenie ženských priezvisk z priezvisk typu Krajčí, Jančí, Figuli, Šmidke. — 6, 1972, s. 147—150.

UHLÁR, V.: Využitie miestnych a chotárnych názvov pre Historický slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 54—56.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 5—9.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 39—43.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 74—76.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 106—110.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 137—141.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 196—199.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 230—234.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 259—263.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 6, 1972, s. 293—297.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. —6, 1972, s. 328—332.

D i s k u s i e

FRANKO, M.: Rodinné a príbuzenské názvy osôb v sotáckom nárečí. — 6, 1972, s. 175—177.

HORÁK, G.: Posúďte sloveso hôliť. — 6, 1972, s. 309—310.

VÁCLAVÍK, J.: Čo je to kožkovanie. — 6, 1972, s. 310—314.

R o z l i č n o s t i

VALKOVIČOVÁ, G.: Ako hodnotiť spojenie prestonané dni. — 6, 1972, s. 221—222.

MAJTÁN, M.: Ako sa volal Rázusov Maroško. — 6, 1972, s. 219—221.

TVRDOŇ, E.: Dačo o jazyku krížoviek. — 6, 1972, s. 252—253.

JACKO, J.: Chladnička — ľadnička — mraznička. — 6, 1972, s. 90.

SABOL, J.: Lobby, rugby — lobbista, rugbista. — 6, 1972, s. 89.

KUCHAR, R.: O jednom stĺpčeku v dennej tlači. — 6, 1972, s. 284.

ŠINKOVICOVÁ, K.: O pravopise vokalizovaných predložiek typu predo. — 6, 1972, s. 123—124.

JACKO, J.: Propán-bután. — 6, 1972, s. 57.

DVONČ, L.: Pudel — pudlík. — 6, 1972, s. 360—361.

MAJTÁNOVÁ, M.: Púpava. — 6, 1972, s. 180—181.

JACKO, J.: Rod pomnožných podstatných mien. — 6, 1972, s. 216—219.

HORVÁTH, Š.: Skloňovanie rumunských osobných mien na -u. — 6, 1972, s. 27—28.

MAJTÁNOVÁ, M.: Stará slovenská terminológia spätá s výrobou piva. — 6, 1972, s. 359—360.

KAČALA, J.: Starosti s ľudovou etymológiou. — 6, 1972, s. 177—180.

PECIAR, Š.: Španiel, Španielka, nie 'Španielčan, Španielčanka'. — 6, 1972, s. 283.

PECIAR, Š.: Tkaň, tkane — tkanivo, nie tkáň, tkáne; pleseň, plesne, nie plieseň, pliesne. — 6, 1972, s. 314—315.

DVONČ, L.: Weimarský stavač, nie výmarský. — 6, 1972, s. 315—316.

KRASNOVSKÁ, E.: Z histórie slova požiarnik. — 6, 1972, s. 57—58.

S p r á v y a p o s u d k y

ŠPANKOVÁ, A.: Aktuálne problémy jazykovej kultúry. — 6, 1972, s. 29—31.

HABOVŠTIAK, A.: Cenná zbierka ústnych ľudových prejavov. — 6, 1972, s. 286—287.

PALKOVIČ, K.: Cenný príspevok k ustaľovaniu odborného názvoslovia. — 6, 1972, s. 363—365.

SABOL, J.: Eseje o umeleckom slove. — 6, 1972, s. 222—224.

BETÁKOVÁ, V.: Nad jazykovou stránkou časopisu Pionier. — 6, 1972, s. 60—63.

DVONČ, L.: Nedobrá "jazyková línia" Línie. — 6, 1972, s. 185—189.

PALKOVIČ, K.: Nový terminologický slovník. — 6, 1972, s. 316—318.

SLIVKOVÁ, V.: O jazyku jednej učebnice literatúry. — 6, 1972, s. 365—368.

MICHALUS, Š.: O novom terminologickom slovníku. — 6, 1972, s. 183—185.

HORÁK, G.: Päťdesiatka Jána Oravca. — 6, 1972, s. 182—183.

LIZOŇ, P.: Poznámky o prekladovom pôdohospodárskom slovníku. — 6, 1972, s. 124—125.

HORECKÝ, J.: Príspevok k dejinám slovenskej jazykovedy. — 6, 1972, s. 253—254.

POVAŽAJ, M.: Slovenčina v televízii. — 6, 1972, s. 362—363.

BETÁKOVÁ, V.: Tisíc poučení zo spisovnej slovenčiny. — 6, 1972, s. 90—92.

RUŽIČKA, J.: Ukážkový výber z kritiky. — 6, 1972, s. 285—286.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Záslužná edícia. — 6, 1972, s. 59—60.

SABOL, J.: Znova o jazykovej úrovni slovenských príspevkov v časopise Arbitrážní praxe. — 6, 1972, s. 368—369.

S p y t o v a l i s t e s a

MASÁR, I.: Absorbent, ale absorpcia. — 6, 1972, s. 189—190.

MAJTÁN, M.: Brázda, nie Barazdaláš. — 6, 1972, s. 319.

HORVÁTH, Š.: Cicerov, či Cicerónov? — 6, 1972, s. 224.

BETÁKOVÁ, V.: Čo nevidieť. — 6, 1972, s. 191—192.

HABOVŠTIAK, A.: Dvojčence — dvojčatá — dvojičky. — 6, 1972, s. 370—371.

MAJTÁN, M.: Filo a Fiľo. — 6, 1972, s. 371—372.

MASÁR, I.: Manželia Pyšní i manželia Pyšnovci. — 6, 1972, s. 94.

POVAŽAJ, M.: Nadväznosť, nie náväznosť. — 6, 1972, s. 94—95.

JACKO, J.: Nakládka. — 6, 1972, s. 320.

KAČALA, J.: Novosť, množ. číslo novosti. — 6, 1972, s. 190.

MASÁR, I.: Odcloniť pamätnú tabuľu? — 6, 1972, s. 63—64.

POVAŽAJ, M.: Odhumusiť/odhumusovať, odhumusovaný. — 6, 1972, s. 190—191.

MASÁR, I.: Pätka, nie botka. — 6, 1972, s. 64.

POVAŽAJ, M.: Písanie bodky za doplnenými údajmi v tlačivách. — 6, 1972, s. 93—94.

POVAŽAJ, M.: Poliakovce-Dubinné, nie Polidubi. — 6, 1972, s. 369—370.

POVAŽAJ, M.: Prídavné mená z miestnych mien tupu Bölling. — 6, 1972, s. 255.

MASÁR, I.: Skladné a ložné. — 6, 1972, s. 93.

POVAŽAJ, M.: Skloňovanie mena Disney. — 6, 1972, s. 125—126.

HORVÁTH, Š.: Szabó, Szabóa, Szabóovi, ale Szabo, Szaba, Szabovi. — 6, 1972, s. 319—320.

MAJTÁN, M.: Šaštín-Stráže, šaštínsky, strážsky — šaštínsko-strážsky, Šaštínčan, Strážan. — 6, 1972, s. 255—256.

POVAŽAJ, M.: Tvarôžky? — 6, 1972, s. 31—32.

MASÁR, I.: Vážený priemer, nie váhovaný priemer. — 6, 1972, s. 32.

MASÁR, I.: Visací a visiaci zámok. — 6, 1972, s. 192.

MASÁR, I.: Výražkový [nie vyrážkový] chlieb. — 6, 1972, s. 126.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Vyše 50. výročie? — 6, 1972, s. 95—96.

HORECKÝ, J.: Zadažďovať. — 6, 1972, s. 31.

BAJZÍKOVÁ, E.: Zberateľ a zberač. — 6, 1972, s. 288.

N a p í s a l i s t e n á m

PECIAR, Š. — 6, 1972, s. 127—128.

.