Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BOSÁK, J.: Návrat ku koreňom. — 3, 1969, s. 65—67.

DVONČ, L.: Jazyk prekladu knihy o zemepisných objavoch. — 3, 1969, s. 164—168.

DVONČ, L.: O niektorých prípadoch nesprávneho písania čiarky. — 3, 1969, s. 241—246.

DVONČ, L.: Slovenčina v jednom preklade z češtiny. — 3, 1969, s. 337—341.

HABOVŠTIAK, A.: P. O. Hviezdoslav — majster slovenského slova. — 3, 1969, s. 299—302.

HABOVŠTIAK, A.: Spisovný jazyk a nárečia. — 3, 1969, s. 97—100.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Ján Hollý a jazyková kultúra. — 3, 1969, s. 257—260.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Samoprvý. — 3, 1969, s. 341—343.

HÉSEK, M.: Z diferenčného slovníka Kútov. — 3, 1969, s. 105—109.

HORÁK, G.: Ako ďalej? — 3, 1969, s. 3—6.

HORÁK, G.: Budeme mať česko-slovenský slovník. — 3, 1969, s. 321—324.

HORÁK, G.: Na obzore znova Slniečko. — 3, 1969, s. 74—77.

HORÁK, G.: Po Štrnástom Hviezdoslavovom Kubíne. — 3, 1969, s. 33—36.

HORECKÝ, J.: O nových pomenovaniach. — 3, 1969, s. 331—334.

HORECKÝ, J.: Slovenské názvoslovie motýľov a dvojkrídlovcov. — 3, 1969, s. 139—142.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: O tvorbe modernej slovenskej technickej terminológie. — 3, 1969, s. 239—241.

JÓNA, E.: Prídavné mená k miestnym názvom. — 3, 1969, s. 12—16.

KOČIŠ, F.: Poznámky k šachovej terminológii. — 3, 1969, s. 234—238.

KRIŠTOF, Š.: Z rukopisnej pozostalosti Jána Damborského. — 3, 1969, s. 148—151.

KUČERA, L.: Na okraj jazykových nesprávností v školskej praxi. — 3, 1969, s. 208—211.

KUCHAR, R.: Súčasný, súdobý, súveký. — 3, 1969, s. 110—112.

MAJTÁNOVÁ, M.: Z vývinu slovenskej mykologickej terminológie. — 3, 1969, s. 152—164.

MARSINOVÁ, M.: Cyrilometodovské jubileum a slovenská jazyková kultúra. — 3, 1969, s. 129—133.

MARSINOVÁ, M.: Podoby nanebovstúpenie a nanebovzatie nie sú neologizmami. — 3, 1969, s. 334—336.

MARSINOVÁ, M.: Prečo o ,snežných' starostiach. — 3, 1969, s. 206—208.

MASÁR, I.: Názvoslovné slovníky — opora jazykovej kultúry. — 3, 1969, s. 225—227.

MASÁR, I.: O ustaľovaní jednotných názvov. — 3, 1969, s. 305—310.

MISTRÍK, J.: O kultúre kontextu. — 3, 1969, s. 193—195.

OKÁĽ, A.: Niekoľko odborných názvov súvisiacich s činnosťou hydinových jatiek. — 3, 1969, s. 46—50.

ORAVEC, J.: Lokál s príponou -i pri vzore dub. — 3, 1969, s. 41—45.

PALKOVIČ, K.: Využitie nárečí pri prekladaní. — 3, 1969, s. 200—205.

PALKOVIČ, K.: Zachráňme slovné bohatstvo nášho ľudu. — 3, 1969, s. 78—80.

PECIAR, Š.: Ešte raz o prídavných menách obecný a všeobecný. — 3, 1969, s. 302—304.

PECIAR, Š.: Niečo nám môže byť ukradnuté. — 3, 1969, s. 142—147.

Slovenské čeľustnoortopedické názvoslovie. — 3, 1969, s. 343—346.

SMIEŠKOVÁ, E.: Jazyková kultúra a frazeológia. — 3, 1969, s. 289—293.

UHLÁR, V.: O slovách tryskať (trysknúť) a tryska. — 3, 1969, s. 112—113.

UHLÁR, V.: Režná tkanina a či zrebná tkanina? — 3, 1969, s. 265—266.

UHLÁR, V.: Závady, Lehoty, Vole, Závadky. — 3, 1969, s. 16—21.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 9—12.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 38—41.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s.70—73.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 102—105.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 135—139.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 197—200.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník Slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 229—233.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 261—264.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 296—299.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 326—331.

H l a s y o s l o v e

BEDNÁR, A. — 3, 1969, s. 68—69.

HEČKO, B. — 3, 1969, s. 7—8.

HVIEZDOSLAV, P. O.: K vám, urodzeným, veľkomožným. — 3, 1969, s. 196.

JARUNKOVÁ, K.: Bystrina a trasovisko. — 3, 1969, s. 100—101.

MORIC, R.: O úcte k rodnému jazyku. — 3, 1969, s. 37.

Skazanie o písmenách mnícha Chrabra. — 3, 1969, s. 134.

TONKOVIČ, P.: Slovo, reč, jazyk a hudba. — 3, 1969, s. 293—295.

TURČÁNY, V.: U Hollého jazyk životu sa rovná. — 3, 1969, s. 227—229.

Z výrokov Jána Mihála o jazykovej kultúre. — 3, 1969, s. 260—261.

ZELINOVÁ, H. — 3, 1969, s. 324—325.

D i s k u s i e

DVONČ, L.: Moje poznámky k Sabolovmu príspevku. — 3, 1969, s. 81—84.

STANISLAV, J.: Ešte o Pravidlách slovenského pravopisu. — 3, 1969, s. 51—54.

R o z l i č n o s t i

SMIEŠKOVÁ, E.: Ako používať slovo veselie? — 3, 1969, s. 172—173.

SABOL, Š.: Aktuality z právnickej terminológie. — , 1969, s. 119—121.

SABOL, Š.: Aktuality z právnickej terminológie. — 3, 1969, s. 173—176.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Bidlo. — 3, 1969, s. 249—251.

DVONČ, L.: Bolkať, žekať, ovšemovať. — 3, 1969, s. 179—180.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: First Lady je Prvá Dáma, Prvá dáma, či prvá dáma? — 3, 1969, s. 176—177.

DVONČ, L.: K jednému prípadu nesprávneho písania veľkých písmen. — 3, 1969, s. 24—25.

PECIAR, Š.: Ministerstvo kultúry — koncepčnotvorné. — 3, 1969, s. 214—215.

BETÁKOVÁ, V.: Nadbytočnosť informácie. — 3, 1969, s. 273—275.

DVONČ, L.: Nanebevstúpenie, nanebevzatie 3, 1969, s. 271—273.

MARSINOVÁ, M.: Nie je kapsa ako ,kapsa'. — 3, 1969, s. 248—249.

FERENČÍKOVÁ, A.: Novotvar písačkár — výsledok jazykovej tvorivosti prekladateľa. — 3, 1969, s. 268—269.

GOTTHARDOVÁ, G.: O chvíľu, nie za chvíľu. — 3, 1969, s. 354.

MATISKO, L.: Ochozy. — 3, 1969, s. 216—217.

MICHALUS, Š.: Poznámky z jednej cesty. — 3, 1969, s. 87—88.

SKLADANÁ, J.: Poznáte slovo klaňačka? — 3, 1969, s. 118—119.

PECIAR, Š.: Praktiky a praktiká. — 3, 1969, s. 115—116.

BETÁKOVÁ, V.: Prerednutý, nie preriedly. — 3, 1969, s. 353—354.

PECIAR, Š.: Rozlišujeme príslovky ďalej a dlhšie. — 3, 1969, s. 350—351.

MASÁR, I.: Slovenský priemysel kameňa? — 3, 1969, s. 26—27.

HORÁK, G.: Slovesá mojkať a primojkať. — 3, 1969, s. 171—172.

HORVÁTH, Š.: Subvencológia, či subvenciológia. — 3, 1969, s. 251—252.

ZÁBORSKÝ, V.: Tri poznámky o výslovnosti. — 3, 1969, s. 351—353.

UHLÁR, V.: Udialo sa a stalo sa. — 3, 1969, s. 313—314.

PECIAR, Š.: Údiv nie je obdiv. — 3, 1969, s. 86.

PECIAR, Š.: Vedeli sme o ,stalinčiatoch'. — 3, 1969, s. 177—178.

BAJZÍKOVÁ, E.: Výslovnosť predložiek s, so, k, ku — 3, 1969, s. 314—315.

PECIAR, Š.: ,Vziať za svoje' — vziať skazu. — 3, 1969, s. 58.

MARSINOVÁ, M.: Zákazkový nábytok zhotovujeme... — 3, 1969, s. 117—118.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 22—24

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 55—57.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 84—85.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 114—115.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 169—170.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 212—213.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 246—247.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 269—270.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 310—311.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 3, 1969, s. 347—350.

VALKOVIČOVÁ, G.: Žena, ktorá píše básne. — 3, 1969, s. 271.

S p r á v y a p o s u d k y

MICHALUS, Š.: Besedy o slovenčine. — 3, 1969, s. 217—219.

BAJZÍKOVÁ, E.: Čakáme na vreckový kalendár bez jazykových chýb. — 3, 1969, s. 278—279.

BOSÁK, J.: Doplňovacia škola reči. — 3, 1969, s. 252—253.

MASÁR, I.: Jazyková tvár dvoch podnikových časopisov. — 3, 1969, s. 360—361.

HORECKÝ, J.: Kultúra reči v prekladoch. — 3, 1969, s. 358—360.

BAJZÍKOVÁ, E.: Metodická pomôcka na osvojenie si gramatického učiva. — 3, 1969, s. 254—255.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Na každý deň slovenčina. — 3, 1969, s. 27—28.

MAJTÁN, M.: Nápoje na každú príležitosť. — 3, 1969, s. 124—125.

SABOL, F.: Nedbajstvo pri vydávaní závodného prospektu. — 3, 1969, s. 186—188.

BARTOŠ, J.: Niektoré francúzske práce o jazykovej kultúre. — 3, 1969, s. 316—317.

MICHALUS, Š.: O jazykovej úrovni spravodajstva v bratislavskom štúdiu Československej televízie. — 3, 1969, s. 181—183.

BUJALKA, A.: O našej Kultúre slova. — 3, 1969, s. 60—62.

MICHALUS, Š.: O spisovnej češtine a jazykovej kultúre. — 3, 1969, s. 90.

HORECKÝ, J.: Päťdesiat rokov Gejzu Horáka. — 3, 1969, s. 88—89.

KAČALA, J,: Posledný zväzok Slovníka slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 92—94.

MASÁR, I.: Povzbudivé stretnutie v Trnave. — 3, 1969, s. 59—60.

JANEK, J.: Slovenčina v jednej americkej publikácii. — 3, 1969, s. 279—281.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Spisovná slovenčina v rokoch 1918—1968. — 3, 1969, s. 121—122.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Starostlivosť o jazykovú kultúru v Maďarsku. — 3, 1969, s. 122—124.

KUCHAR, R.: Ťažkosti so slovenčinou. — 3, 1969, s. 281—283.

MARSINOVÁ, M.: ,Tlačiarenské' umenie mení svet — ale nesmie meniť ustálené zásady jazyka. — 3, 1969, s. 29—30.

MAJTÁN, M.: Užitočná a praktická publikácia. — 3, 1969, s. 183—184.

MAJTÁN, M.: Vítame Atlas slovenského jazyka. — 3, 1969, s. 356—358.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Witold Doroszewski o jazykovej kultúre. — 3, 1969, s. 355—356.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Z listárne jazykovedného ústavu Maďarskej akadémie vied. — 3, 1969, s. 184—186.

HORÁK, G.: Za Jánom Mihálom. — 3, 1969, s. 277.

S p y t o v a l i s t e s a

SMIEŠKOVÁ, E.: Ako prekladať príslovia? — 3, 1969, s. 221—222.

JACKO, J.: Ako sa skloňuje podstatné meno cirkev. — 3, 1969, s. 364.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Bochum — v Bochume. — 3, 1969, s. 319.

KUCHAR, R.: Dobropisovať. — 3, 1969, s. 256.

HORÁK, G.: Dokázať a ,dokázať'. — 3, 1969, s. 255—256.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Filtrovaná káva. — 3, 1969, s. 32.

DVONČ, L.: Hájniky, Hájnik, v Hájnikoch — Poniky, Poník, na Ponikách. — 3, 1969, s. 127—128.

JACKO, J.: Hokejový výstroj. — 3, 1969, s. 96.

MARSINOVÁ, M.: Ísť do susedov a ísť k susedovi, nie do suseda. — 3, 1969, s. 283—284.

HORÁK, G.: Je spojka no nárečová? — 3, 1969, s. 220—221.

ORAVEC, J.: Kel - mn. č. kly. — 3, 1969, s. 62—63.

ORAVEC, J.: Kengura, 2. p. kengury, ale večera, 2. p. večere. — 3, 1969, s. 64.

MASÁR, I.: Kója nie je chybné slovo. — 3, 1969, s. 191—192.

HORECKÝ, J.: Kozmonaut a astronaut. — 3, 1969, s. 62.

MICHALUS, Š,: Kramerius — Krameria alebo Krameriusa? — 3, 1969, s. 222—223.

KUCHAR, R.: Krenkovať sa. — 3, 1969, s. 189—190.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: ,Luhať si do vrecka'. — 3, 1969, s. 125—126.

MASÁR, I.: Luník, či Lunex? — 3, 1969, s. 192.

MICHALUS, Š.: Na postriežke, nie ,na čakanej'. — 3, 1969, s. 320.

JACKO, J.: Názvy okresov treba písať s veľkým začiatočným písmenom. — 3, 1969, s. 362—363.

BAJZÍKOVÁ, E.: Nie priskyrica, pryskyrica, ale živica! — 3, 1969, s. 286.

HORÁK, G.: Nie zvykne sa tvrdiť, lež tvrdieva sa, tvrdí sa. — 3, 1969, s. 126.

JACKO, J.: Nočný Paríž, či nočná Paríž? — 3, 1969, s. 320.

MASÁR, I.: Nohejbal? — 3, 1969, s. 188—189.

HORÁK, G.: NV HMB. — 3, 1969, s. 94.

MASÁR, I.: O požičiavaní a vracaní kníh. — 3, 1969, 224.

MICHALUS, Š.: Obecný súhlas alebo všeobecný súhlas? — 3, 1969, s. 285.

MASÁR, I.: Päť desatín bodu a päť a pol ampéra. — 3, 1969, s. 31.

MASÁR, I.: ,Potencionál, potencionálne možný'. — 3, 1969, s. 221.

MARSINOVÁ, M.: Pracovná sila. — 3, 1969, s. 318.

KUCHAR, R.: Preukážka. — 3, 1969, s. 64.

MASÁR, I.: Prírodný, či prirodzený vývoj? — 3, 1969, s. 95—96.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Púšťať platňu i prehrať platňu. — 3, 1969, s. 362.

JACKO, J.: Rad — rada. — 3, 1969, s. 190.

MASÁR, I.: Rolovať. — 3, 1969, s. 96.

JACKO, J.: Sobáš — sobášny, a nie sňatok, sňatkový. — 3, 1969, s. 285.

MICHALUS, Š.: Socialistična republika Slovenija, nie Socijalistička Republika Slovenija. — 3, 1969, s. 362.

HORÁK, G.: Špatný nie je zlý. — 3, 1969, s. 319—320.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Štatistikárka, štatistička, štatistika. — 3, 1969, s. 286.

DVONČ, L.: Štefan Moyses, či Štefan Moyzes? — 3, 1969, s. 363.

MASÁR, I.: Ťarchavosť, gravidita, tehotnosť. — 3, 1969, s. 287.

MASÁR, I.: Tesla, tesly, či teslu? — 3, 1969, s. 63.

JACKO, J.: Tlmočiť, vybaviť, a nie vyriadiť pozdrav. — 3, 1969, s. 32.

JACKO, J.: Topánka, topánočka. — 3, 1969, s. 318—319.

JACKO, J.: Túlať sa — zatúlať sa. — 3, 1969, s. 286—287.

MASÁR, I.: Tvarovka a tvárnica. — 3, 1969, s. 94—95.

JACKO, J.: Ubľa — Ubľan — ubliansky. — 3, 1969, s. 191—192.

HORÁK, G.: Väzba slovesa uvažovať. — 3, 1969, s. 284.

MASÁR, I.: Výslovnosť názvov typu Akarition. — 3, 1969, s. 222.

MICHALUS, Š.: Wales — Walesan — waleský — waleština. — 3, 1969, s. 190—191.

MICHALUS, Š.: Weekend alebo víkend? — 3, 1969, s. 126—127.

HORÁK, G.: Zaoberať sa, zapodievať sa a zapodieť sa. — 3, 1969, s. 223—224.

MASÁR, I.: Zmraštená i zmraštiteľná fólia. — 3, 1969, s. 364.

MICHALUS, Š.: Zvončeky alebo zvonce, nie zvonky. — 3, 1969, s. 192.

N a p í s a l i s t e n á m

GAHER, J. — 3, 1969, s. 288.

KUŠNÍROVÁ, K. — 3, 1969, s. 288