Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BARTOŠ, J.: O jazykovej kultúre vo Francúzsku. — 2, 1968, s. 295—298.

DVONČ, L.: Hrozí nám ,slovangličtina'? — 2, 1968, s. 337—342.

DVONČ, L.: O jazykových nedostatkoch v jednom preklade detektívky. — 2, 1968, s. 42—45.

DVONČ, L.: Pravopis a výslovnosť časti -man v slovách prevzatých z angličtiny. — 2, 1968, s. 79—82.

DVONČ, L.: Z nesprávneho rozdeľovania slov v praxi. — 2, 1968, s. 204—208.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: O niektorých menách zamestnania. — 2, 1968, s. 145—147.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: O slovotvorných možnostiach slovenčiny. — 2, 1968, s. 273—276.

HOLÝ, J.: O jednom zo vzťahov predložky v a predložky na. — 2, 1968, s. 236—237.

HORÁK, G.: Do druhého roku. — 2, 1968, s. 3—4.

HORÁK, G.: Päťdesiate výročie. — 2, 1968, s. 289—291.

HORÁK, G.: Z výrokov Jozefa Škultétyho. — 2, 1968, s. 257—259.

HORÁK, G.: Zanedbávanie tvarov podmieňovacieho spôsobu minulého. — 2, 1968, s. 336—337.

HORECKÝ, J.: Úloha synoným v terminológii. — 2, 1968, s. 321—323.

HORECKÝ, J.: Z teórie jazykovej kultúry. — 2, 1968, s. 65—67.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Hľadanie štýlu dobrodružnej prózy. — 2, 1968, s. 140—144.

KRAJČOVIČ, R.: Dvakrát o rubrike Slovenčina naša. — 2, 1968, s. 269—273.

KRIAKOVÁ, E.: O jazykovej kultúre jedného operného súboru. — 2, 1968, s. 104—107.

KUČEROVÁ, E.: Sú slová vystúpenie a prejav rovnoznačné? — 2, 1968, s. 208—211.

MAJTÁN, M.: Vážme si hodnoty. — 2, 1968, s. 234—236.

MAJTÁN, M.: Z vývinu názvov obcí na Slovensku. — 2, 1968, s. 74—77.

MAJTÁNOVÁ, M.: O slovenských ľudových názvoch húb. — 2, 1968, s. 149—151.

MICHALUS, Š.: O istej módnej vlne. — 2, 1968, s. 77—79.

OKÁĽ, A.: Príspevok k periarskej terminológii. — 2, 1968, s. 151—158.

ORAVEC, J.: Predložka pre v dnešnej slovenčine. — 2, 1968, s. 129—135.

PECIAR, Š.: Adjektíva s -krvný a ich odvodeniny v slovenčine. — 2, 1968, s. 10—15.

PECIAR, Š.: Slovenské ekvivalenty českých výrazov na -tko. — 2, 1968, s. 329—335.

PISARČÍKOVÁ, M.: Koncerty Slovenskej filharmónie z inej strany. — 2, 1968, s. 107—111.

RUŽIČKA, J.: Problémy slovenčiny v SAV. — 2, 1968, s. 193—197.

RUŽIČKA, J.: Zákon o slovenčine. — 2, 1968, s. 225—228.

RYBÁR, L.: Za krásu, dokonalosť a majstrovstvo každého verejného prejavu. — 2, 1968, s. 265—268.

SABOL, J.: Poznámky o výslovnosti spoluhlásky v. — 2, 1968, s. 298—300.

SABOL, J.: Spisovná výslovnosť a jazyková kultúra. — 2, 1968, s. 97—99.

UHLÁR, V.: Dukliansky a dukelský. — 2, 1968, s. 147—149.

UHLÁR, V.: Kultivovaná výslovnosť — podmienka recitačného umenia. — 2, 1968, s. 33—37.

Upozornenie. — 2, 1968, s. 199—200.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 6—10.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 38—41.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 70—73.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 101—104.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s.136—140.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 200—204.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník Slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 230—234.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník Slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 261—265.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 292—295.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 2, 1968, s. 325—328.

H l a s y o s l o v e

BENKA, M. — 2, 1968, s. 37.

Dônčová, Z. — 2, 1968., s. 229—230.

ĎURÍČKOVÁ, M. — 2, 1968, s. 260—261.

HAĽAMOVÁ, M. — 2, 1968, s. 198.

CHUDOBA, A.: Môj vzťah k jazyku. — 2, 1968, s. 291—292.

MIHÁLIK, V.: Od teórie k praxi. — 2, 1968, s. 4—5.

PLÁVKA, A.: Ako sa prihovoriť? — 2, 1968, s. 68—69.

PONIČAN, J. — 2, 1968, s. 324.

URBAN, M.: Aj bedliť treba! — 2, 1968, s. 135

ZACHAR, K. — 2, 1968, s. 99—101.

D i s k u s i e

DVONČ, L.: Diskusia o názve Prior. — 2, 1968, s. 301—305.

DVONČ, L.: Pozorovacie okienko (na dverách) — špiónka. 2, 1968, s. 15—18.

HAČUNDA, P.: Ešte o prekladaní termínov otopný, topný. — 2, 1968, s. 342—343.

HAČUNDA, P.: Prekladanie termínov otopný, topný. — 1968, s.48—49.

HORECKÝ, J.: Ešte o termínoch v tepelnej technike. — 2, 1968, s. 49—50.

HORECKÝ, J.: Znova o prekladaní termínov otopný, topný. — 2, 1968, s. 343—344.

KABINA, I.: Poznámka o niektorých právnych termínoch. — 1968, s. 240—242.

KABINA, I.: Z problematikuy dopravnej terminológie. — 2, 1968, s. 158—164.

MARTONOVÁ, M.: Príspevok k terminológii terminológie. — 2, 1968, s. 238—240.

SABOL, J.: O jednom prípade alternácie l/ľ v slovenčine. — 2, 1968, s. 277—278.

SEKANINOVÁ, E.: O slove míting. — 2, 1968, s. 211—212.

ZAVARSKÝ, J.: O istej šablóne. — 2, 1968, s. 46—47.

R o z l i č n o s t i

HORÁK, G.: Akého rodu je lúmen? — 2, 1968, s. 214.

BAJZÍKOVÁ, E.: Ale napriek tomu všetkému. — 2, 1968, s. 350—351.

KUŠNÍR, P.: Alicám, Sidóniam, Zojám. — 2, 1968, s. 84—86.

SMIEŠKOVÁ, E.: Ažúr, ažúrka i — ažúra. — 2, 1968, s. 344—345.

UHLÁR, V.: Bude világoš. — 2, 1968, s. 164—165.

MASÁR, I.: Darca krvi. — 2, 1968, s. 18—20.

HORECKÝ, J.: Disk-elektroforéza? — 2, 1968, s. 165.

VALKOVIČOVÁ, G.: Diskusia — diskuzia — diskúzia? — 2, 1968, s. 244—245.

JACKO, J.: Evanjelium svätého Matúša. — 2, 1968, s. 246.

ORAVEC, J.: Habsburgovci, nie habsburgovia; habsburský aj habsburgovský. — 2, 1968, s. 113.

HORECKÝ, J.: Hemorágia. — 2, 1968, s. 174.

UHLÁR, V.: Hoci. — 2, 1968, s. 51.

DVONČ, L.: Holandčina, nie holandština. — 2, 1968, s. 165—167.

PIŠÚT, I.: Iba maličkosti? — 2, 1968, s. 242—243.

JACKO, J.: Jazyk firemných tabúľ. — 2, 1968, s. 111—112.

DVONČ, L.: Juhojemenská ľudová republika. — 2, 1968, s. 175—176.

STEHLÍKOVÁ, I.: Kráľ Dávid. — 2, 1968, s. 170.

SMIEŠKOVÁ, E.: Kukátko, kukadlo? — 2, 1968, s. 167—158.

DVONČ, L.: Ku skloňovaniu názvu Monte Carlo. — 2, 1968, s. 53—54.

MATEJČÍK, J.: Kvasnice — kvasinky. — 2, 1968, s. 115.

BETÁKOVÁ, V.: Malá škola slovenčiny. — 2, 1968, s. 281—282.

BARTOŠ, J.: Málinô, na Málinom. — 2, 1968, s. 307—308.

DVONČ, L.: Miliónročie, státisícročia. — 2, 1968, s. 20—21.

SMIEŠKOVÁ, E.: Nesklonné osobné ženské mená. — 2, 1968, s. 179—180.

SABOL. F.: Nie je názov ako názov. — 2, 1968, s. 348—349.

HORECKÝ, J.: Nie lučobník, ale chemik. — 2, 1968, s. 176—177.

HORÁK, G.: Nie viď, ale pozri. — 2, 1968, s. 212—213.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Nielen vináreň, ale aj piváreň. — 2, 1968, s. 351—352.

HORVÁTH, Š.: Nonproliferácia. — 2, 1968, s. 171.

BAJZÍKOVÁ, E.: O polohe rozvitého prívlastku vo vete. — 2, 1968, s. 173—174.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: O pôsobení češtiny na slovenčinu. — 2, 1968, s. 305—307.

DVONČ, L.: O skratkách SSSR a ZSSR. — 2, 1968, s. 278—280.

KUŠNÍR, P.: O slovenských džúsoch. — 2, 1968, s. 54—56.

KUCHAR, R.: Patrí slovo šperkovnica do Slovníka slovenského jazyka? — 2, 1968, s. 213—214.

FIRÁK, J.: Pivečko, či pivo? — 2, 1968, s. 172—173.

CHMELÍK, A.: Poctivosť — statočnosť. — 2, 1968, s. 52—53.

JANČUŠKA, M.: Podbanské, na Podbanskom. — 2, 1968, s. 22—23.

MAJTÁNOVÁ, M.: Podpňovka obyčajná. — 2, 1968, s. 345—347.

DORUĽA, J.: Poznáte vtáka ráčika? — 2, 1968, s. 177—178.

JACKO, J.: Princezná — dve princezné. — 2, 1968, s. 168—169.

HORECKÝ, J.: Proluka — medzera. — 2, 1968, s. 174—175.

HORÁK, G.: Rok na dedine. — 2, 1968, s. 244.

MARSINOVÁ, M.: 'Ryby a rybie výrobky k rýchlemu pohosteniu'. — 2, 1968, s. 347—348.

JACKO, J.: Svinia — do Svinej — za Sviňou. — 2, 1968, s. 21—22.

MAJTÁNOVÁ, M.: Tanečnica poľná — Marasmius oreades. — 2, 1968, s. 308—309.

HORECKÝ, J.: Tryskanie — abrazívne čistenie. — 2, 1968, s. 113—114.

UHLÁR, V.: Úžitkové umenie, nie užité umenie. — 2, 1968, s. 114—115.

STEHLÍKOVÁ, I.: Vlastné mená v technických termínoch. — 2, 1968, s. 349—350.

RUŽIČKA, J.: Vyberte si zo synoným len, iba. — 2, 1968, s. 82—83.

JACKO, J.: Vysoká zver — vysoký zver. — 2, 1968, s. 169—170.

JACKO, J.: Za kultúru cestovania, ale i jazyka. — 2, 1968, s. 83—84.

JANEK, J.: Zabúdate rozlišovať radky a riadky? — 2, 1968, s.353—354.

BETÁKOVÁ, V.: Zdieľať niečo s niekým? — 2, 1968, s. 245—246.

BETÁKOVÁ, V.: Zo spravodajského slovníka: oplátka — oplata, odplata? — 2,. 1968, s. 352—353.

S p r á v y a p o s u d k y

SCHULZOVÁ, O.: Aj takto sa prekladá. — 2, 1968, s. 354—355.

ŠOUCOVÁ, Z.: Ako ďalej v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve. — 2, 1968, s. 115—116.

UHLÁR, V.: Čudné normovanie názvov priemyselných výrobkov. — 2, 1968, s. 87—89.

BARTOŠ, J.: Ďalší vklad o našej lexikografie. — 2, 1968, s. 357—358.

MARSINOVÁ, M.: Elektrická absorpčná chladnička. — 2, 1968, s. 312—315.

SABOL, Š.: Ešte o kultúre slova v právnických publikáciách. — 2, 1968, s. 183—186.

HORECKÝ, J.: Jazyková kultúra v dvojjazyčnom slovníku. — 2, 1968, s. 182—183.

DVONČ, L.: Jazyková úprava rukopisov a korektúry — pojmy neznáme? — 2, 1968, s. 118—121.

HORECKÝ, J.: Jazykové poznámky k jednému návodu. — 2, 1968, s. 59—60.

MAJTÁN, M.: Keď chýba spolupráca. — 2, 1968, s. 186—188.

RUŽIČKA, J.: Knižka poučná aj pre slovakistov. — 2, 1968, s. 311—312.

SABOL, Š.: Kultúra slova v slovenskej judikatúre. — 23, 1968, s. 248—251.

KAČALA, J.: Kultúra spisovnej slovenčiny. — 2, 1968, s. 181—182.

HORÁK, G.: O jazykovej kultúre v školách. — 2, 1968, s. 180.

SKLADANÁ, J.: O jazykovej stránke prvého tohtoročného čísla Sveta socializmu. — 2, 1968, s. 89—90.

MICHALUS, Š.: O jednej knižke — tento raz pochvalne. — 2, 1968, s. 356—357.

MICHALUS, Š.: O prieskume hlásateľského prejavu v televíznom štúdiu Bratislava. — 2, 1968, s. 247—248.

MARSINOVÁ, M.: O slovenčine jednej názvoslovnej normy. — 2, 1968, s. 251—252.

MASÁR, I.: Pomocník jazykovej praxi. — 2, 1968, s. 117—118.

HORECKÝ, J.: Poznámka o korektorských a systematických chybách. — 2, 1968, s. 27—28.

PISARČÍKOVÁ, M.: Príručka pre Slovákov v Juhoslávii. — 2, 1968, s. 57—59.

HABOVŠTIAK, A.: Prvý zväzok Klenotnice slovenskej ľudovej kultúry. — 2, 1968, s. 282—284.

SLIVKOVÁ, V.: Rozum do vrecka — ale nie s chybami. — 2, 1968, s. 217—219.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Seminár o vyučovaní slohu pre učiteľov slovenčiny. — 2, 1968, s. 86—87.

BOSÁK, J.: Slovenčina s obrázkami. — 2, 1968, s. 56—57.

BETÁKOVÁ, V.: Slovenčina v učebniciach fyziky. — 2, 1968, s. 23—27.

MASÁR, I.: Sonda do súdnych spisov. — 2, 1968, s. 215—216.

HORECKÝ, J.: Sympatický podnikový časopis. — 2, 1968, s. 310—311.

SABOL, Š.: Úroveň kultúry slova v právnických publikáciách. — 2, 1968, s. 90—92.

HORECKÝ, J.: Úspešná slovenská gramatika. — 2, 1968, s. 216—217.

S p y t o v a l i s t e s a

DVONČ, L.: Ako písať: Návršie hrdinov, či návršie Hrdinov? — 2, 1968, s. 316—317.

HORÁK, G.: Bubník. — 2, 1968, s. 28—29.

MATEJČÍK, J.: Buľva a hľuza. — 2, 1968, s. 285—286.

SMIEŠKOVÁ, E.: Čo za. — 2, 1968, s. 125.

SMIEŠKOVÁ, E.: Desiatárka — desiatárok. — 2, 1968, s. 31—32.

MICHALUS, Š.: Do albumu alebo do alba? — 2, 1968, s. 286.

HORÁK, G.: Dobré zdravie aj veľa zdravia. — 2, 1968, s. 126.

MASÁR, I.: Dopravný strážnik, nie regulovčík ani usmerňovateľ. — 2, 1968, s. 221—222.

HORÁK, G.: Dózsa Ujpest. — 2, 1968, s. 30.

JACKO, J.: Dráhár. — 2, 1968, s. 360.

HORÁK, G.: Duť na sklársku píšťalu? — 2, 1968, s. 32.

JACKO, J.: Dva — dvoma. — 2, 1968, s. 189.

MASÁR, I.: Gazifikácia nie je plynofikácia. — 2, 1968, s. 315.

MASÁR, I.: Hmla, debna — nie mlha, bedna. — 2, 1968, s. 123.

MASÁR, I.: Hrubina a tenčina. — 2, 1968, s. 223.

ORAVEC, J.: Idem na obed. — 2, 1968, s. 126—127.

MASÁR, I.: Inventúrny súpis nie je inventárny súpis. — 2, 1968, s. 255.

MICHALUS, Š.: Jeden krajší ako druhý. — 2, 1968, s. 124.

JACKO, J.: Juliska — na Juliske, Děkanka — na Děkanke. — 2, 1968, s. 93.

HORÁK, G.: Kaleráb a revolver. — 2, 1968, s. 93—94.

KUCHAR, R.: Komplic. — 2, 1968, s. 253—254.

RIPKA, I.:Konkanina, smaha, smog. — 2, 1968, s. 254.

MALÍKOVÁ, M. O.: Kopať zemiaky a lámať kukuricu. — 2, 1968, s. 360.

MASÁR, I.: Kotláreň, strojáreň, šijáreň — kotolňa, strojovňa. — 2, 1968, s. 317—318.

DVONČ, L.: Kragujevac — kragujevský, či kragujevacký? — 2, 1968, s. 319—320.

MASÁR, I.: Kvaka — kvák; kvak. — 2, 1968, s. 32.

MICHALUS, Š.: Manchester — menčester. — 2, 1968, s. 256.

Materská škola a škôlka. — 2, 1968, s. 31.

JACKO, J.: Matuzalem — Matuzalemovia. — 2, 1968, s. 284.

MASÁR, I.: Miera, rozmer, dimenzia. — 2, 1968, s. 318.

HORÁK, G.: Mľandrák. — 2, 1968, s. 219—220.

HORÁK, G.: Nákladné auto a nákladniak. — 2, 1968, s. 29.

KAČALA, J.: 'Nazatiaľ' — nateraz, zatiaľ. — 2, 1968, s. 254—255.

JACKO, J.: Neapol — v Neapole. — 2, 1968, s. 286—287.

JACKO, J.: Niekoľko ráz, štyri razy. — 2, 1968, s. 224.

MICHALUS, Š.: O slovese fasovať. — 2, 1968, s. 62—63.

KUCHAR, R.: O slovesnej väzbe držať na dakoho. — 2, 1968, s. 223—224.

MAJTÁN, M.: O výslovnosti názvov obcí Tisovec, Dolný Tisovník, Horný Tisovník a Tisinec. — 2, 1968, s. 220—221.

HORÁK, G.: Obidvoje pľúc, oboje pľúc. — 2, 1968, s. 318.

MASÁR, I.: Ortutnatý, ale meďnatý. — 2, 1968, s. 124—125.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Ošípaná. — 2, 1968, s. 94.

HORÁK, G.: Ovčie mäso? — 2, 1968, s. 61—62.

RUŽIČKA, J.: Petrovici — Petroviča. — 2, 1968, s. 60—61.

JACKO, J.: Plickovo Slovensko. — 2, 1968, s. 63.

JACKO, J.: Po prvé, po a. — 2, 1968, s. 123—124.

JACKO, J.: Postriežka, nie čakaná. — 2, 1968, s. 190.

MASÁR, I.: Prácnosť, jednotka prácnosti. — 2, 1968, s. 30.

JACKO, J.: Pracháč. — 2, 1968, s. 188.

JACKO, J.: Rodina Senášiova — Senášiovci. — 2, 1968, s. 359—360.

JACKO, J.: Siamský, nie siamsky. — 2, 1968, s. 189.

MASÁR, I.: Sloveso popoťahovať je náležité. — 2, 1968, s. 358—359.

ORAVEC, J.: Slúchadlo. — 2, 1968, s. 93.

JACKO, J.: Smeť — 1. a 4. p. mn. č. smeti. — 2, 1968, s. 62.

MASÁR, I.: Spalné teplo, či spaľovacie teplo? — 2, 1968, s. 221.

JACKO, J.: Spravodlivé jury. — 2, 1968, s. 189—190.

HORÁK, G.: Starosti s wehrmachtom. — 2, 1968, s. 95.

MASÁR, I.: Streľba kľačiačky a ležiačky. — 2, 1968, s. 29.

MASÁR, I.: Strojček na holenie a holiaci strojček. — 2, 1968, s. 317.

MICHALUS, Š.: Šekularac — Šekularca, Karlovac — Karlovca. — 2, 1968, s. 125—126.

MASÁR, I.: Šmirgel a vkrutky. — 2, 1968, s. 222.

KOČIŠ, F.: Ten chlapisko i to chlapisko. — 2, 1968, s. 61.

MASÁR, I.: Termíny zmetanie, zmetok nevyhovujú. — 2, 1968, s. 319.

MASÁR, I.: Tkanivo, nie tkaň. — 2, 1968, s. 222—223.

MASÁR, I.: Tlačoviny. — 2, 1968, s. 125.

MASÁR, I.: Trusty a koncerny. — 2, 1968, s. 253.

MICHALUS, Š.: Uda Jürgensa, Udo Jürgensa. — 2, 1968, s. 123.

PISÁRČIKOVÁ, M.: V Priore. — 2, 1968, s. 30.

MASÁR, I.: Váhová kniha, vážna kniha. — 2, 1968, s. 320.

JACKO, J.: Veľké Trakany — z Veľkých Trakán. — 2, 1968, s. 31.

MICHALUS, Š.: Vonku — von. — 2, 1968, s. 121—122.

KUCHAR, R.: Vyklápacie auto, vyklápačka. — 2, 1968, s. 255—256.

SLIVKOVÁ, V.: Zadať si. — 2, 1968, s. 121.

MASÁR, I.: Žiaruvzdorný, žiar — v žiare. — 2, 1968, s. 256.

MICHALUS, Š.: Žilinskí futbalisti, nie ,žilinskí'. — 2,. 1968, s. 359.

N a p í s a l i s t e n á m

GREGUŠ, B.: Príspevok do nápadníka. — 2, 1968, s. 288.

JANEK, J.: Kniha na pamiatku — v upomienku? — 2, 1968, s. 191—192.

JANEK, J.: Pred voľbou povolania. — 2, 1968, s. 128.

JANKOVÁ, M. — MAJEROVÁ, E.: Po slovensky nielen na hodinách slovenčiny. — 2, 1968, s. 287.

KOBELA, J.: Neochudobňujme náš jazyk! — 2, 1968, s. 361—362.

KUŠNÍROVÁ, K.: O Rozletoch z 23. 1. 1968. — 2, 1968, s. 127—128.

MICHALKO, J. — 2, 1968, s. 64.

PEJKO, J. — 2, 1968, s. 63—64.

PEJKO, J.: Plecnice, a nie šle. — 2, 1968, s. 361.

RITTER, L. — 2, 1968, s. 64.

RYBÁR, L.: Slovenčina a krstné mená. — 2, 1968, s. 191.

STRELEC, J.: Aj v našich nemocniciach ,bolkajú'. — 2, 1968, s. 95—96.