Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

BARTOŠ, J.: Slovenčina v televíznom kurze angličtiny. — 1, 1967, s. 234—236.

DVONČ, L.: O jazyku v Slobode. — 1, 1967, s. 152—155.

FINDRA, J.: K problému umeleckého prednesu. — 1, 1967, s. 296—299.

FINDRA, J.: O jednom prípade porušovania normy v novinách. — 1, 1967, —s. 199—202.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Bernolákov jazykovedný odkaz dnešku. — 1, 1967, s.321—324.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Dôležitosť jazykovej pripravenosti autorov. — 1, 1967, s. 236—237.

HORÁK, G.: Všetci máme a môžeme. — 1, 1967, s. 65—67.

HORECKÝ, J.: Jazyková kultúra a teória komunikácie. — 1, 1967, s. 225—227.

HORECKÝ, J.: Nevhodné preberanie terminológie. — 1, 1967, s. 150—151.

HORECKÝ, J.: O zásadách pri tvorení názvoslovia. — 1, 1967, s. 129—132.

HORECKÝ, J.: Poznámky k vinohradníckej terminológii. — 1, 1967, s. 109—110.

HORECKÝ, J.: Sloveso jazdiť a jeho odvodeniny. — 1, 1967. s. 333—338.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Pozor na dvojnásobné preklady. — 1, 1967. s. 338—340.

KAČALA, J.: O jazykovej stránke denníka Smena. — 1, 1967, s. 77—80.

Lepidoptera — Motýle. — 1, 1967, s. 158—161.

MASÁR, I.: Poznámky k názvom motýľov. — 1, 1967, s. 155—157.

MATEJČÍK, J.: Jazyková výchova v rodine. — 1, 1967, s. 97—99.

ORAVEC, J.: Reč slovenského vydania Rudého práva. — 1, 1967, s. 12—15.

ORAVEC, J.: Vyjadrovanie rozsahu, veľkosti, rozmerov. — 1, 1967, s. 202—205.

PALKOVIČ, K.: České slová říditi, řidič, řada ap. a ich slovenské ekvivalenty. — 1, 1967, s. 141—145.

PALKOVIČ, K.: Na okraj prekladania z češtiny do slovenčiny. — 1, 1967, s. 73—76.

PALKOVIČ, K.: Názvy častí tela v češtine a slovenčine. — 1, 1967, s. 257—261.

PECIAR, Š.: ,Nesúmeriteľný' — nesúmerateľný — neporovnateľný. — 1, 1967, s. 106—108.

Pri význačnom jubileu. — 1, 1967, s. 289.

RUŽIČKA, J.: Milá knižka o muzike. — 1, 1967, s. 269—273.

RUŽIČKA, J.: Na cestu o kultúre reči. — 1, 1967, s. 3—6.

RUŽIČKA, J.: Tézy o slovenčine. — 1, 1967, s. 33—40.

UHLÁR, V.: Viazaná výslovnosť o znelostná spodoba. — 1, 1967, s. 146—150.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 8—11.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 43—45.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 69—72.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 102—105.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 134—140.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 195—198.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 230—233.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s.265—269.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 291—296.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 326—332.

H l a s y k u l t ú r n y c h p r a c o v n í k o v

FELIX, J.: Slovko o našom slove. — 1. 1967, s. 193—194.

FERENČÍK, J.: Kultúra slova a kultúra ducha. — 1, 1967, s. 262—264.

FERIANC, O.: Niekoľko slov o odbornom štýle slovenčiny. — 1, 1967, s. 100—101.

JANČOVÁ, M. — 1, 1967, s. 325.

JESENSKÁ, Z. — 1, 1967, s. 68.

LAJDA, J. — 1, 1967, s. 133.

RÚFUS, M.: Chvála jazyka. — 1, 1967, s. 41—42.

Ruskí spisovatelia o jazyku. — 1, 1967, s. 290.

SMREK, J. — 1, 1967, s. 228—229.

ZÁBORSKÝ, V. — 1, 1967, s. 7.

D i s k u s i e

DVONČ, L.: Bohemians, Beatles, Times. — 1, 1967, s. 206—209.

DVONČ, L.: Dyje, či Dyja. — 1, 1967, s. 274—277.

DVONČ, L.: Džezový Jazzový slovník. — 1, 1967, s, 238—241.

DVONČ, L.:K písaniu skratiek akademických titulov a vedeckých hodností. — 1, 1967, s. 164—166.

DVONČ, L.: K podobe onomastických termínov typu toponymum. — 1, 1967, s. 342—345.

DVONČ, L.: Taškent — Taškenťan, Taškentčan? — 1, 1967, s. 46—48.

DVONČ, L.: Z najnovšej diskusie o slovenskej botanickej a zoologickej nomenklatúre. — 1, 1967, s. 81—84.

FINĎO, B.: Dáviť, a či vracať? — 1, 1967, s. 341—342.

HORÁK, G.: Za vhodným výrazom. — 1. 1967, s. 84.

KUČEROVÁ, E.: K prekladu privlastňovacích zámen. — 1, 1967, s. 16—17.

LERCHOVÁ, H.: O istej kritike istého prekladu. — 1, 1967, s. 277—278.

MIHÁL, J.: O istom preklade. — 1, 1967, s. 111—112.

PECIAR, Š.: Kvantita prídavných mien vzoru páví. — 1, 1967, s. 300—303.

PEJKO, J.: Nápisy v autobusoch a vo vlakoch. — 1, 1967, s. 162—163.

R o z l i č n o s t i

PALKOVIČ, K.: Agneša, 2. p. Agneše — Agneši? — 1, 1967, s. 246—247.

DVONČ, L.: Akvárium — nom. — akuz. pl. akváriá, nie ,akvária'. — 1, 1967, s. 54.

BUFFA, F.: Alpský — alpínsky. — 1, 1967, s. 167—168.

SCHULZOVÁ, O.: Arašidy a búrske oriešky. — 1, 1967, s. 350—351.

JANČUŠKA, M.: Borievkové koláče. — 1, 1967, s. 349—350.

HORECKÝ, J.: Brázdiaci stroj — rezací stroj / rezačka. — 1, 1967, s. 304.

DVONČ, L.: Býk — akuz. pl. býkov? — 1, 1967, s. 51—52.

SCHULZOVÁ, O.: Čo by sa naše deti mohli "naučiť" zo Žiackej knižky. — 1, 1967, s. 210—212.

SMIEŠKOVÁ, E.: ČO so slovami ,kašna' — ,kašňa'. — 1, 1967, s. 215.

MASÁR, I.: Ďalší alebo ,ďaľší'? — 1, 1967, s. 85—86.

MASÁR, I.: Darca krvi. — 1, 1967, s.

HORECKÝ, J.: Dáviť — vracať — zvracať. — 1, 1967, s. 214.

SMIEŠKOVÁ, E.: Dievča — ,dievčatin', dievčina — dievčinin. — 1, 1967, s. 281—282.

KAČALA, J.: Dĺžka v menách Ján a Jano. — 1, 1967, s. 88.

HORÁk, G.: Dvanásti sokoli. — 1, 1967, s. 347.

JACKO, J.: Dvoje náramkových hodiniek. — 1, 1967, s. 117.

SCHULZOVÁ, O.: Expozícia — expo — ex. — 1, 1967, s. 309—310.

FINDRA, J.: Gól vsietený hlavičkou. — 1, 1967, s. 243—244.

JACKO, J.: Hlásič verejnej bezpečnosti. — 1, 1967, s. 242.

DVONČ, L.: Jazyková úroveň jedného záručného listu. — 1, 1967, s. 171—173.

JACKO, J.: K novotvarom ,Nitrančan' a ,Oravčan'. — 1, 1967, s. 173.

DVONČ, L.: K písaniu čiarky. — 1, 1967, s. 168—169.

DVONČ. L.: K významu slova kongresista. — 1, 1967, s. 347—348.

DVONČ, L.: K zdrobneninám na -ko a -ce v SSJ. — 1, 1967, s. 86—88.

KAČALA, J.: Kľače — 2. pád Kľačí. — 1, 1967, s. 88.

DVONČ, L.: Kozmodróm, nie ,kozmodrom'. — 1, 1967, s. 307—308.

DUBNÍČEK, J.: Ležadlové vozne, nie ,lehátkové' vozne. — 1, 1967, s. 245.

JACKO, J.: Líška — líšok, líšťa — líšťat. — 1, 1967, s. 306.

DUBNÍČEK, J.: Mávadlo — mávačka. — 1, 1967, s. 247.

TVRDOŇ, E.: Motel, botel, rotel. — 1, 1967, s. 53—54.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Možno sa dostať s dakým do krížku? — 1, 1967, s. 244.

STEHÍKOVÁ, I.: My sa radi ,hrajeme'? — 1, 1967, s. 348—349.

RUŽIČKA, J.: Nedostatočný — nedostačujúci. — 1, 1967, s. 243.

PECIAR, Š.: Nezneužívajme zápor. — 1, 1967, s. 308—309.

RUŽIČKA, J.: Noe, Noema — a nie Noe, Noeho. — 1, 1967, s. 53.

MICHALUS, Š.: O názvoch filmov. — 1, 1967, s. 18—20.

DVONČ, L.: O skloňovaní názvu Rio de Janeiro. — 1, 1967, s. 115—117.

MICHALUS, Š.: O slove skanzen. — 1, 1967, s. 304—305.

LIPTÁK, Š.: O významoch slova džad. — 1, 1967, s. 169—170.

HORÁK, G.: ,Opravdu' — naozaj. — 1, 1967, s. 351.

DVONČ, L.: ,Osemtorčatá' — osmorčatá. — 1, 1967, s. 310—311.

PALKOVIČ, K.: Pamiatkové predmety. — 1, 1967, s. 212—213.

RUŽIČKA, J.: Poznáte slovo zabúdadlo? — 1, 1967, s. 245.

SEKANINOVÁ, E.: Pozor pri výbere predpony! — 1, 1967, s. 113—114.

DOPJERA, J.: ,Predkladanie' televízorov. — 1, 1967, s. 170—171.

HORECKÝ, J.: Pružina — vzpružina. — 1, 1967, s. 115.

JANČUŠKA, M.: ,Račanský burčák'. — 1, 1967, s. 352.

JACKO, J.: Sám — samý. — 1, 1967, s. 213—214.

HORECKÝ, J.: Tiahla nálož — radová nálož. — 1, 1967, s. 115.

KUCHAR, R.: Turniket. — 1, 1967, s. 246.

BETÁKOVÁ, V.: Vyslovujete viazane? — 1, 1967, s. 20—21.

RUŽIČKA, J.: Využívajme synonymné spojky a predsa, a jednako. — 1, 1967, s. 346.

BETÁKOVÁ, V.: Využívate jazykovú poradňu? — 1, 1967, s. 49—51.

HORECKÝ, J.: Zhutňovanie — ubíjanie — utĺkanie — striasanie. — 1, 1967, s. 213.

JACKO, J.: Znova o jazyku Zemplínskych novín. — 1, 1967, s. 279—281.

S p r á v y a p o s u d k y

HORECKÝ, J.: Appl Z. — Luknár Ľ., Domáca dielňa. — 1, 1967, s. 181—182.

HORECKÝ, J.: Balon K. Eugen, Ryby Slovenska. — 1, 1967, s. 284—285.

ORAVEC, J.: Bartošek K., Dejepis pre 9. ročník ZDŠ. — 1, 1967, s. 178—191.

MASÁR, I.: Cena SAV za jazykovú poradňu. — 1, 1967, s. 248.

MASÁR, I.: Dado M., Slovník politickej ekonómie. — 1, 1967, s. 182—183.

RIPKA, I.: Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky technický slovník. — 1, 1967, s. 219.

BOSÁK, J.: Jazyková poradňa IV. — 1, 1967, s. 27—28.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Jazykové starosti v NSR. — 1, 1967, s. 353—355.

MICHALUS, Š.: Joza J. — Butvin J. — Červinka F., Dejepis pre 8. ročník ZDŠ. — 1, 1967, s. 216—218.

HORECKÝ, J.: K terminológii výroby hliníka. — 1, 1967, s. 356—357.

SABOL, Š.: Kultúra slova v právnických textoch. — 1, 1967, s. 314—315.

MASÁR, I.: Malá encyklopédia matematiky. — 1, 1967, s. 357—359.

HORECKÝ, J.: Morfológia slovenského jazyka. — 1, 1967, s. 89—90.

RUŽIČKA, J.: Najnovšie vydanie Pravidiel slovenského pravopisu. — 1, 1967, s. 283—284.

MICHALUS, Š.: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký technický slovník. — 1, 1967, s. 91—92.

SMIEŠKOVÁ, E.: Neuman P. — Pravdová M. a kol., Dejepis pre 6. ročník základnej deväťročnej školy. — 1, 1967, s. 56—58.

HORECKÝ, J.: Nový bojovník za kultúru jazyka. — 1, 1967, s. 312—313.

HORECKÝ, J.: O činnosti terminologických komisií. — 1, 1967, s. 174—175.

MLACEK, J.: O jazyku v obchodnej korešpondencii. — 1, 1967, s. 121—123.

DVONČ, L.: O jednej "škole slabšej slovenčiny". — 1, 1967, s. 250—252.

RUŽIČKA, J.: O cestovnom poriadku na rok 1967—68. — 1, 1967, s. 313—314.

BOSÁK, J.: Po dvanásty raz v Dolnom Kubíne. — 1, 1967, s. 25—26.

HORECKÝ, J.: Prodöhl G., Vražda v Hollywode. — 1, 1967, s. 285.

HORÁK, G.: Říha B., Vlastiveda pre 5. ročník ZDŠ. — 1, 1967, s. 175—178.

HORECKÝ, J.: Seminár o jazyku novín. — 1, 1967, s. 26—27.

SLIVKOVÁ, V.: Slováci a ich národný vývin. — 1, 1967, s. 22—25.

MICHALUS, Š.: Sosík A. — Vrabec V., Dejepis pre 7. ročník základnej deväťročnej školy. — 1, 1967, s. 118—121.

SCHULZOVÁ, O.: V prekladaní nič nového? — 1, 1967, s. 359—360.

RIPKA, I.: Vojenský terminologický slovník. — 1, 1967, s. 248—250.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z prieskumu vyučovania slovenského jazyka a úrovne jazykovej kultúry na školách. — 1, 1967, s. 55—56.

BOSÁK, J.: Praktická príručka slovenského pravopisu. — 1, 1967, s. 59—60.

S p y t o v a l i s t e s a

MASÁR, I.: Anténový zosilňovač. — 1, 1967, s. 64.

LIPTÁK, Š.: Autotopánky, automokasíny, autonaháňačka. — 1, 1967, s. 128.

HORÁK, G.: Báť sa dačoho. — 1, 1967, s. 61—62.

KAČALA, J.: "Budeme zatvorení"? — 1, 1967, s. 94—95.

SMIEŠKOVÁ, E.: Čakáte rodinku? — 1, 1967, s. 29—30.

MATEJČÍK, J.: Čiaška nie je kalich. — 1, 1967, s. 256.

MICHALUS, Š.: Dáždnik — ,parazol' — ,ambrela'. — 1, 1967, s. 254—255.

MASÁR, I.: Demolácia i demolícia. — 1, 1967, s. 364.

MASÁR, I.: Divertikulum, premenstruum, chorioplacentárny. — 1, 1967, s. 95.

MASÁR, I.: Domáci termín nestačí? — 1, 1967, s. 184—185.

SLIVKOVÁ, V.: Dvakrát menej. — 1, 1967, s. 192.

HORÁK, G.: Dve pivá, nie ,dva pivá'. — 1, 1967, s. 222—223.

ORAVEC, J.: Hostinec Pri moste, kaviareň U Michala. — 1, 1967, s. 222.

MASÁR, I.: Hrnčiarstvo, nie ,hrnčina'. — 1, 1967, s. 255—256.

MASÁR, I.: Imatrikulácia. — 1, 1967, s. 127.

JACKO, J.: Jar — ,jaro'. — 1, 1967, s. 254.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Jarka, dojka, ,jahnica' a bahnica. — 1, 1967, s. 62.

PROKOP, J.: Jednať sa. — 1, 1967, s. 320.

HORÁK, G.: ,Ješitný' — márnomyseľný. — 1, 1967, s. 224.

MASÁR, I.: Masáž pod vodou a streky, nie ,podvodná (podvodová)' masáž a ,striky'. — 1, 1967, s. 94.

HORÁK, G.: Mať zásluhy — mať vinu. — 1, 1967, s. 361.

MASÁR, I.: Mazanie — mastenie — mazivo. — 1, 1967, s. 317.

SMIEŠKOVÁ, E.: Menej presvedčivý. — 1, 1967, s. 316.

MASÁR, I.: Mozog 2. p. mozgu. — 1, 1967, s. 320.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Možno zamieňať slová múčnik, koláč, zákusok? — 1, 1967, s. 253.

HORÁK, G.: Môžeme, môžete — nie ,môžme', ,môžte'. - 1, 1967, s. 190—192.

HORÁK, G.: Na dôvažok. — 1, 1967, s. 32.

HORÁK, G.: Na slnku, ale v chládku. — 1, 1967, s. 286.

HORÁK, G.: Načahovať krky? — 1, 1967, s. 187—188.

MASÁR, I.: Námestník alebo zástupca, nie ,námestok'. — 1, 1967, s. 319.

SLIVKOVÁ, V.: Nemluvniatko — ,nevravniatko' — novorodeniatko. — 1, 1967, s. 362.

HORÁK, G.: Neviem po nemecky. — 1, 1967, s. 61.

SMIEŠKOVÁ, E.: Nie ,čtec', ale čítač. — 1, 1967, s. 63.

MICHALUS, Š.: Nocľaháreň alebo ,nocľažňa'? — 1, 1967, s. 187.

DVONČ, L.: Nové mesto, či Nové Mesto? — 1, 1967, s. 188.

PROKOP, J.: O slovese zahájiť. — 1, 1967, s. 318.

SMIEŠKOVÁ, E.: Obdĺžnikový tvar. — 1, 1967, s. 363—364.

ORAVEC, J.: Obnoviť a vynoviť. — 1, 1967, s. 224.

HORÁK, G.: Oboznámiť dakoho s voľačím. — 1, 1967, s. 189.

HORECKÝ, J.: Obsah — objem. — 1, 1967, s. 185.

HORECKÝ, J.: Odmastiť — odmastniť. — 1, 1967, s. 288.

MASÁR, I.: Odpočívadlo alebo oddychovisko. 1, 1967, s. 186.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Ostredky, či ,Osredky' ,Odstredky', 'Ostriedky' alebo ,Odstriedky' ,Osriedky'? — 1, 1967, s. 96.

MATEJČÍK, J.: Otvorček, škára alebo prieduch? — 1, 1967, s. 319.

PROKOP, J.: Oveľa viac — nie ,ďaleko viac'. — 1, 1967, s. 316—317.

HORÁK, G.: Pamodaj šťastia, lavička. — 1, 1967, s. 223.

SLIVKOVÁ, V.: Pečienka — pečeň. — 1, 1967, s. 317—318.

MICHALUS, Š.: Perlustrácia, perlustrovať. — 1, 1967, s. 364.

KAČALA, J.: Plurál skromnosti. — 1, 1967, s. 30.

MASÁR, I.: Pobídkový fond — pobádací fond, pobídka — pracovný stimul. — 1, 1967, s. 64.

RUŽIČKA, J.: Poradie mien. — 1, 1967, s. 286.

MICHALUS, Š.: Pre 14 kapitalistických štátov — nie ,pre 14 kapitalistické štáty'. — 1, 1967, s. 189.

MASÁR, I.: Predpôrodná prípravňa, nie ,vzdycháreň'. — 1, 1967, s. 126—127.

SLIVKOVÁ, V.: Prechod — priechod — prechodný. — 1, 1967, s.221—222.

HORECKÝ, J.: Prídavné meno disponibilný. — 1, 1967, s. 184.

HORÁK, G.: Príhovor pisateľom. — 1, 1967, s. 29.

MASÁR, I.: Programové vyučovanie. — 1, 1967, s. 127—128.

HORÁK, G.: Prosím a Čo sa bude páčiť? — 1, 1967, s. 93.

JACKO, J.: Prsia — prsami. — 1, 1967, s. 256.

SMIEŠKOVÁ, E.: Pyré, či ,püré' alebo ,piré'? — 1, 1967, s. 31—32.

ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, M.: Rajčinový, paradajkový, či rajčiakový pretlak? — 1, 1967, s. 190.

MASÁR, I.: Relácia, relativita. — 1, 1967, s. 62—63.

MASÁR, I.: Remizovať i zremizovať. — 1, 1967, s. 253—254.

HORÁK, G.: Rezať a krájať. — 1, 1967, s. 220.

DVONČ, L.: Servus, nazdar, ahoj. — 1, 1967, s. 287—288.

HORECKÝ, J.: Skulina — škára — štrbina. — 1, 1967, s. 128.

MICHALUS, Š.: ,Slovenská plzeň'. — 1, 1967, s. 361—362.

HORÁK, G.: Sošní ľudia. — 1, 1967, s. 124—125.

PISÁRČIKOVÁ, M.: ,Sranda', ,švanda'. — 1, 1967, s. 30—31.

HORÁK, G.: Stará matka, stará mať, stará mama, starká. — 1, 1967, s. 126.

HORÁK, G.: Strašne — veľmi čiže upraviť nevhodné na vhodné. — 1, 1967, s. 124.

RUŽIČKA, J.: Supralibros, -u, m. — 1, 1967, s. 186—187.

SCHULZOVÁ, O.: Šponovky, perovky — ,španovky'. — 1, 1967, s. 318.

JACKO, J.: Šnúra, šnurovať, nie ,šnôra', ,šnorovať'. — 1, 1967, s. 255.

RUŽIČKA, J.: Tipnúť si. — 1, 1967, s. 31.

KAČALA, J.: Topoľčiansky — ,topoľčanský'. — 1, 1967, s. 62.

HORÁK, G.: Tuhý fajčiar, veľký fajčiar, silný fajčiar. — 1, 1967, s. 220—221.

KAČALA, J.: V Starej Turej / na Starej Turej. — 1, 1967, s. 63—64.

MASÁR, I.: Veterinárna nemocnica, či pôrodnica? — 1, 1967, s. 287.

HORÁK, G.: Vo vernosti prevýši človeka. — 1, 1967, s. 61.

HORÁK, G.: Vyhovejú a rozumejú, nie ,vyhovia' a ,rozumia'. — 1, 1967, s. 125—126.

KAČALA, J.: Vypočítať — vyrátať. — 1, 1967, s. 95—96.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Výslovnosť názvu obce Terany. — 1, 1967, s. 32.

DVONČ, L.: Z písania y a i v priezviskách. — 1, 1967, s. 189—190.

MASÁR, I.: Zdravotnícka výchova — zdravotná výchova. — 1, 1967, s. 363.