PhDr. Perla Bartalošová


Miestnosť: č. 21, Oddelenie sociálnej lingvistiky
Konzultačné hodiny pre študentov a študentky FiF UK: podľa dohody

e-mail:

p.bartalosova at gmail.com

perlab at juls.savba.sk


telefón: +421-2-54431762, fax +421-2-54431756, kl. 121

Medailón:

 • Narodila sa v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, kde navštevovala Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Stredoškolské štúdium absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede. V roku 2015 získala magisterský titul v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra obhájením diplomovej práce Cudzosť/inakosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Aplikácia na diskurze sexuálnych menšín (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc). Od roku 2015 pôsobí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra ako interná doktorandka a vo svojej dizertačnej práci sa venuje Jazyku seniorov z hľadiska sociolingvistiky (školiteľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.). V roku 2017 obhájila rigoróznu prácu na tému Xenodiskurz o Maďaroch, Rómoch a maďarských Rómoch na Slovensku (konzultanka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.). Na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave viedla v rokoch 2016 - 2018 semináre z Jazykovej kultúry, zo Základov jazykovedy a z Lexikálnej interpretácie textu. Medzi jej odborné záujmy patrí: sociálny konštruktivizmus, cudzosť/inakosť a interdisciplinárnosť.

Členstvo v grantoch:


 • VEGA 2/0182/15 Jazyková norma a jej kodifikácia

 • VEGA 2/0014/19 Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Publikačná činnosť:


 • 1. BARTALOŠOVÁ, Perla. Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí aplikácia na diskurze o transrodovosti. In: Zborník zo ŠVOČ a súťaže o cenu Daniela Tupého 2015, Bratislava, 2015, s. 48 – 61. ISBN 978-80-8127-138-0. Typ: BEF.   PDF
 • 2. BARTALOŠOVÁ, Perla. Páčiky, svojky a statusy alebo aké slová nám priniesol fejsbúk. In Naša univerzita, 2016, roč. 63, č. 2, s. 32. Typ: BDF  
  3. BARTALOŠOVÁ, Perla - KMIŤOVÁ, Jaroslava. Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. In Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 1, s. 45-46. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ  
  4. BARTALOŠOVÁ, Perla. Najnovší príspevok o slovenskom diferencovanom xenodiskurze. In Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 3, s. 317-320. (2017 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Cudzosť, jazyk, Slováci / Alena Faragulová. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4205-6. Typ: EDI  
  5. BARTALOŠOVÁ, Perla. Aktuálne otázky slovenského jazyka. In Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 1, s. 78-83. (2017 - Scopus). ISSN 0037-6981. Typ: BDNB  
  6. BARTALOŠOVÁ, Perla. Aj vy sa budete v januári sústrediť na skúšky? In Naša univerzita, 2017, roč. 63, č. 5, s. 35. Typ: BDF  
  7. BARTALOŠOVÁ, Perla. Ľudská a počítačová pamäť. In Naša univerzita, 2017, roč. 63, č. 10, s. 41. Typ: BDF  
  8. BARTALOŠOVÁ, Perla. Xenodiskurz o maďarských Rómoch na Slovensku. In Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Ed. Oľga Orgoňová, Alena Bohunická, Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Popovičová-Sedláčková, rec. István Lanstyák, Marta Pančíková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. 379-389. ISBN 978-80-223-4422-7. Typ: AFD  
  9. BARTALOŠOVÁ, Perla. Xenodiskurz o Maďaroch, Rómoch a maďarských Rómoch na Slovensku. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. - 13. 4. 2016). Ed. Bronislava Chocholová, Lucia Molnár Satinská, Gabriela Múcsková; rec. Janka Klincková, Jozef Mlacek, Juraj Vaňko. - Bratislava : Veda, 2017, s. 95-107. ISBN 978-80-224-1605-4. Typ: AFD  
  10. BARTALOŠOVÁ, Perla. Sonda do neverejného diskurzu o homosexuálnych ľuďoch cez prizmu xenolingvistiky. In Varia XXV : zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23. - 25. 2016). - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017, s. 21-35. ISBN 978-80-971690-2-2. Typ: AEDA
  11. BARTALOŠOVÁ, Perla. Postoje seniorov k anglicizmom v slovenčine (Na základe sociolingvistickej sondy z oblasti Trenčína) = Attitudes of Seniors toward Anglicisms in Slovak Language (Based on the Sociolinguistic Exploring in the Region of Trenčín). In Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 3, s. 292-310. (2018 - Scopus). ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
  12. BARTALOŠOVÁ, Perla. Sonda do neverejného diskurzu o homosexuálnych ľuďoch cez prizmu xenolingvistiky. In: Varia. XXV. Zborník abstraktov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová; rec. Ľubomír Kralčák, Jaromír Krško, Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2017. s. 6 - 7. ISBN 978-80-971690-3-9. Typ: AFH
  13. BARTALOŠOVÁ, Perla. Methods of depicting seniors in scientific literature. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing. Book of Abstract. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 8. ISBN 978-80-223-4556-9. Typ: AFH