Martina Kopecká

V r. 2007 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, téma diplomovej práce Bartkov návrh Pravidiel slovenského pravopisu (1939) v kontexte dejín spisovnej slovenčiny. V r. 2013 ukončila doktorandské štúdium v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave, téma dizertačnej práce Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1931 až 2000. V r. 2007 - 2012 pôsobila v oddelení dejín slovenčiny (od r. 2010 oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie). Od r. 2013 do júna 2014 pracovala v dialektologickom oddelení. Od júla 2014 pracuje v oblasti súčasnej lexikológie a lexikografie a naďalej sa venuje kodifikácii spisovnej slovenčiny v 20. a 21. storočí. Od novembra 2013 je vedeckou pracovníčkou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave.

Publikačná činnosť

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 2009, 2008

2018

EDJ Na svahu (1902. 1. Za vozom.). Prekl. M. Kopecká. In: Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike. Projekt Svetovne dnevi Ivana Cankarja. Uredili M. Nidorfer Šiškovič - M. Lutar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakulte 2018, s. 440 - 442. ISBN 978-961-06-0127-2.

2017

AFD KOPECKÁ, Martina: Kritériá spisovnosti a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1939. In: Henrik Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre. Súbor štúdií. Edícia Libri Historiae Slovaciae. Scriptores (XX). Prichystali J. Kačala - Jozef M. Rydlo. Lektorovali: Š. Vragaš - M. Pisárčiková. Bratislava: Post Scriptum 2017, s. 133 - 145. ISBN 978-80-89567-81-2.

AEDA KOPECKÁ, Martina: Korelácia medzi grafémou, fonémou a sémantikou na príklade predpôn s-/so-, z-/zo- a vz- v starších kodifikáciách. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. - 13. 4. 2016). - Bratislava : Veda, 2017, s. 405-429. ISBN 978-80-224-1605-4.

BDF KOPECKÁ, Martina: Spomienka na Dr. Henricha Barteka. In: Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 2, s. 65 - 72. ISSN 0023-5202.

2016

EDJ KOPECKÁ, Martina: V Ľubľane sa uskutočnil 52. ročník seminára slovinského jazyka, literatúry a kultúry. In Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 3 - 4, s. 200 - 211. ISSN 0037-6981.

GHG GURIČANOVÁ, Dana - CHOCHOL, Martin - KOPECKÁ, Martina - LALIKOVÁ, Tatiana - MISLOVIČOVÁ, Sibyla - ONDREJKOVÁ, Renáta - VANČOVÁ, Iveta: Ortograficko-gramatický slovník. A - Ž (používateľská verzia Slovníka súčasného slovenského jazyka). Red. Miloslava Sokolová, Alexandra Jarošová. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2016. Dostupné na: www.juls.savba.sk.

ADFB KOPECKÁ, Martina: Genitívna predložka z, zo, inštrumentálová predložka s, so a častica zo v kodifikáciách spisovnej slovenčiny od konca 18. storočia do polovice 20. storočia. In Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 1 - 2, s. 6 - 29.

2015

AEDA KOPECKÁ, Martina: Substantívna deklinácia spisovnej slovenčiny v období od 30. rokov 20. storočia po súčasnosť. In Varia XXI : zborník príspekov z XXI. kolovia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 3. 11. - 2. 12. 2011). - Banská Bystrica : Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2015, s. 256 - 268. ISBN 978-80-557-0879-9.

AFD KOPECKÁ, Martina: Návrhy na klasifikáciu slovenských slovies a ustaľovanie slovesných tvarov v prvej polovici 20. storočia. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie. 32. Ed. Katarína Balleková, Ľubor Králik, Gabriela Múcsková. Bratislava: Veda, 2015, s. 551 - 566.

FAI Rozpamätávanie. 1. svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana, Katarína Balleková, Martina Kopecká, Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, 2015. 350 s. ISBN 978-80-224-1495-1.

BDFB KOPECKÁ, Martina: Čo je bambusárium. In Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 2, s. 120-122.

2014

BDFB KOPECKÁ, Martina: Pomenovania slobodnej matky a jej dieťaťa v slovenských nárečiach (2 - dokončenie). In Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 4, s. 226-234.

BDFB KOPECKÁ, Martina: Pomenovania slobodnej matky a jej dieťaťa v slovenských nárečiach (1). In Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 3, s. 157-162.

2013

DAI KOPECKÁ, Martina: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1931 až 2000. [Dizertačná práca] Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Slovenská akadémia vied v Bratislave. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2013. 406 s. + zoznam použitej literatúry a tabuľky.

2012

AEC KOPECKÁ, Martina: Žánrové a štýlové členenie polonizmov v predspisovnej slovenčine. In Rozprawy komisji językovej : tom LVIII. Red. S. Gala. - Łódź : Łodzkie Towarzystwo Naukowe, 2012, s. 123-133.

AED KOPECKÁ, Martina: Poľské prevzatia v predspisovnej slovenčine. In Varia. XX : zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) [elektronický zdroj]. Ed. G. Múcsková. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, 2012, s. 333-339. Názov z obrazovky.

AFHA KOPECKÁ, Martina: Poľské prevzatia v predspisovnej slovenčine. In Varia XX : zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 72. ISBN 978-80-970561-2-4.

EDI KOPECKÁ, Martina: Zborník na počesť Kataríny Habovštiakovej. In Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 112-118. (2012 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Jazyk - historický fenomén. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. - ISBN 978-80-8094-823-8.

2011

AED KOPECKÁ, Martina: Ďeťinná spratoweň (1795) – jeden z prameňov polonizmov pre Historický slovník slovenského jazyka. In Život medzi apelatívami a propriami. Jazykovedné štúdie. 29. Zost. Iveta Valentová. - Bratislava : Veda, 2011, s. 176-181. ISBN 978-80-224-1213-1.

ADFB KOPECKÁ, Martina: Poľské výpožičky v Historickom slovníku slovenského jazyka. In Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1-2, s. 28-55. ISSN 0037-6981.

BAB KOPECKÁ, Martina - LALIKOVÁ, Tatiana - ONDREJKOVÁ, Renáta - SKLADANÁ, Jana - VALENTOVÁ, Iveta. Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava : Veda, 2011. 204 s. ISBN -80-224-1217-9.

2010

EDJ KOPECKÁ, Martina: Vedecký seminár venovaný životnému jubileu docenta PhDr. Jána Bosáka, CSc. In Slovenská reč, 2010, roč. 75, č.1, s. 45-48. ISSN 0037-6981.

EDI KOPECKÁ, Martina: Pramene k dejinám slovenčiny. Red. R. Kuchar a I. Valentová. Bratislava: Veda 2008. 264 + 32 s. In Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 6, s. 393–395. ISSN 0037-6981. Recenzia na: Pramene k dejinám slovenčiny / Red. Rudolf Kuchár - Iveta Valentová. - Bratislava : Veda, 2008.

AED KOPECKÁ, Martina: Vývin kodifikácií v 40. a 50. rokoch 20. storočia. In Varia XVII : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007. - Bratislava : Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010, s. 238-243. ISBN 978-80-8084-550-6.

2009

EDJ KOPECKÁ, Martina: Vedecký seminár venovaný 100. výročiu narodenia Eugena Jónu. In Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 3, s.174-177. ISSN 0037-6981.

EDI KOPECKÁ, Martina: Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. M. Majtán, T. Laliková. Bratislava: Veda 2008, 232 s. In Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 6, s. 363-369. ISSN 0037-6981. Recenzia na: Z histórie lexiky staršej slovenčiny / zost. Milan Majtán, Tatiana Laliková. - Bratislava : Veda, 2008. - ISBN 978-80-224-1009-0.

2008

EDI KOPECKÁ, Martina: Blanár, V.: Nový pohľad do autorskej dielne A. Bernoláka. In Slovenská reč, 2008, roč. 3, č. 1, s. 50-52. ISSN 0037-6981. Recenzia na: Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka / Vincent Blanár. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006.

BDFB KOPECKÁ, Martina: Zakladajúca alebo zakladacia konferencia. In Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 2, s. 126-128. ISSN 0037-6981.

EDJ KOPECKÁ, Martina: XVI. medzinárodný letný prázdninový kurz lužickej srbčiny. In Slovenská reč. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2008, roč. 73, č. 5, s. 309-312. ISSN 0037-6981.

Návrat na začiatok strany

Ohlasy

[4.1] MUZIKOVÁ, K. Budeme sa sústrediť v gramatických, postojových a komunikačných súvislostiach. In Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Ed. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová-Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 549. ISBN 978-80-223-4422-7.

[4.1] KRÁLIK, Ľ. O anglicizmoch trochu inak. K otázke lexikálnych prevzatí z angličtiny v staršej slovenčine (na materiáli Historického slovníka slovenského jazyka). In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty. Ed. B. Chocholová - L. Molnár Satinská - G. Múcsková. Bratislava: Veda 2017, s. 351. ISBN 978-80-224-1605-4.

[4.1] (red.) Spoznávajme našu históriu, spoznávajme svojich predkov. In Tvrdošín - noviny občanov okresného mesta Tvrdošín. 2017, roč. 33, č. 4, s. 4.

[6] Miloslav Smatana a kol.: Rozpamätávanie. In Pravda, 6. 8. 2016. Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/401096-miloslav-smatana-a-kol-rozpamatavanie/

[4.1] VANČOVÁ, I. Skloňovanie matematických výrazov zakončených na príponu -ec. In Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 3, s. 144.

[2.2] CHOCHOL, M. Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas 2017 na Slovensku. In Slavica Slovaca 2017, roč. 52, č. 2, s. 185.

[4.1] (red.) Spoznávajme našu históriu, spoznávajme svojich predkov. In Tvrdošín – noviny občanov okresného mesta Tvrdošín. 2017, roč. 33, č. 4, s. 4.

[4.1] MUZIKOVÁ, K. Vývin gramatickej normy v historických kodifikáciách slovenčiny. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016, s. 193. ISBN 978-80-223-4212-4.

[3.1] Acta onomastica. 55. Red. M. Harvalík. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2016, s. 417. ISBN 978-80-86496-86-3.

[4.1] KAJANOVÁ, M. K problematike miestnych názvov v diele S. Timona Purpura Pannonica. In 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28. - 30. apríla 2014. Zborník referátov. Venované PhDr. Milanovi Majtánovi, DrSc., k osemdesiatym narodeninám. Ed. I. Valentová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s. 242. ISBN 978-80-224-1426-5.

[4.1] KRÁLIK, Ľ. K otázkam štandardizácie heslových výrazov v Historickom slovníku slovenského jazyka. In Jazyková kultúra a terminológia. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s. 128. ISBN 978-80-224-1497-5.

[4.1] MARIĆOVÁ, A. Cudzia lexika v staropazovskom nárečí. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie. 32. Ed. K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s.108. ISBN 978-80-224-1494-4.

[4.1] SKLADANÁ, J. Slovná zásoba slovenčiny v minulosti a v súčasnosti (Kontakty s inými jazykmi). In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie. 32. Ed. K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s. 91. ISBN 978-80-224-1494-4.

[4] DUDOK, M. Aktualizácia cudzích slov v medzijazykovej komunikácii. In Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Bratislava: FFUK, Katedra slovenského jazyka 2012, s. 271. ISBN 978-80-223-3276-7.

[4] HLAVATÁ, R. Dobrodružný román Jozefa Ignáca Bajzu a jeho jazykovo-historické kontexty. In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Ed. K. Žeňuchová. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Obec Dolné Dubové 2013, s. 118. ISBN 978-80-9489-14-5.

[4] KREŠÁKOVÁ, V. Lexikálne germanizmy v profesijnej slovensko-nemeckej komunikácii. In Siločiary súčasného lingvistického myslenia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 3. októbra 2012 v Banskej Bystrici. Ed. Z. Bohušová – Z. Dobrík. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici – Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva 2013, s. 118. ISBN 978-80-8141-043-7.

[4] MÚCSKOVÁ, G. Prestíž ako motivačný faktor pri preberaní cudzích jednotiek a špecifiká nárečovej adaptácie (na príklade historických germanizmov). In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Ed. O. Orgoňová - K. Muziková - Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka - Občianske združenie Slovenčina 2014, s. 79. ISBN 978-80-223-3695-6.

[4] TÓTH, S. J. Z funkčno-pragmatických aspektov kontaktovej a areálovej lingvistiky. Ružomberok: Verbum 2013, s. 98. ISBN 978-80-561-0078-3.

[6] Správy SAV, 2012, roč. 48, č. 2, 3. strana obálky

Návrat na začiatok strany

Účasť v domácich projektoch

VEGA 2/0017/17 Slovník súčasného slovenského jazyka - 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) (vedúca projektu: Mgr. Nicol Janočková, PhD.)

Roky riešenia: 2017 – 2020 (spoluriešiteľka od roku 2017)

VEGA 2/0015/14 Slovník súčasného slovenského jazyka - 5. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) (vedúca projektu: Mgr. Nicol Janočková, PhD.)

Roky riešenia: 2014 – 2016 (spoluriešiteľka v rokoch 2014 - 2016)

Cieľom Slovníka súčasného slovenského jazyka je predstaviť vo výkladovom slovníku národného jazyka veľkého typu bohatstvo slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka v širokom, reprezentatívnom výbere, v komplexnosti, s výstižnými výkladmi významu lexikálnych jednotiek, s relevantnými gramatickými údajmi a so zachytením funkčného a štylistického rozvrstvenia (SSSJ A - G, 2006, s. 13).

Ortograficko-gramatický slovník. A - Ž (používateľská verzia Slovníka súčasného slovenského jazyka) (red. M. Sokolová - A. Jarošová)

Roky riešenia: od roku 2014 (spoluautorka od r. 2014)

Elektronický Ortograficko-gramatický slovník. A - Ž je používateľskou verziou Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ). Obsahuje približne 155 000 hesiel so slovnodruhovou a s gramatickou informáciou vypracovanou v súlade s koncepciou SSSJ. Táto lexikálna databáza poslúži ako východiskový materiál pri tvorbe nasledujúcich zväzkov SSSJ, to znamená, že sa bude postupne dopĺňať o ďalšie informácie, a to o výklad slova, exemplifikáciu, ustálené slovné spojenia vrátane frazeologických jednotiek a parémií a prihniezdované typy derivátov. Cieľom tohto slovníka je zachytiť široké spektrum slovnej zásoby a poskytnúť používateľom relevantné pravopisné, výslovnostné a gramatické údaje o jednotlivých slovách aj s hodnotením lexikálnych jednotiek z hľadiska spisovnej normy (www.juls.savba.sk/ogs.html).

VEGA 2/0105/14 Slovník slovenských nárečí (vedúci projektu: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.)

Roky riešenia: 2014 – 2017 (spoluriešiteľka v roku 2014)

VEGA 2/0103/11 Slovník slovenských nárečí (vedúci projektu: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.)

Roky riešenia: 2011 – 2013 (spoluriešiteľka v roku 2013)

Celonárodný Slovník slovenských nárečí zaznamenáva a primeraným lexikografickým spôsobom spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych nárečí (nárečí ako územne a funkčne limitovaného štruktúrneho útvaru národného jazyka). Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka (v Slovenskej republike) dáva príležitosť podať informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti nárečovej lexiky a tak predstaviť výsledky kontinuitného vývinu nárečí, zachytiť dynamiku v nárečovom systéme v jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačiť aj vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby (Slovník slovenských nárečí, 1. zv., 1994, s. 11).

VEGA 2/0089/08 Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. (Apelatívna a propriálna lexika.) (vedúca projektu: Mgr. Iveta Valentová, PhD.)

Roky riešenia: 2008 - 2010 (spoluriešiteľka v rokoch 2008 - 2010)

Spoľahlivým materiálovým zdrojom pri komplexnej analýze prevzatej lexiky predspisovného obdobia sa stal Historický slovník slovenského jazyka 1. – 7. zv. (1991 – 2008, ďalej HSSJ), ktorý obsahuje lexiku písomností predspisovného obdobia slovenčiny (z 11. – 18. stor.). Autorky na pozadí materiálu v HSSJ vytvorili základný korpus predspisovnej lexiky z medzijazykového hľadiska a osobitné súbory tematických celkov s orientáciou na jednotlivé jazyky, ktoré ovplyvnili predspisovnú lexiku z hľadiska významu (latinizmy, germanizmy, bohemizmy, hungarizmy, polonizmy...). Na základe komplexnej analýzy jednotlivých súborov, zameranej na sémantickú charakteristiku, tematickú a štýlovú príslušnosť sledovaných lexikálnych jednotiek, formálnu, grafickú či pravopisnú adaptáciu prevzatých slov do slovenčiny, vznikla štúdia, obsahujúca chronologizáciu vplyvov jednotlivých cudzích jazykov na slovenčinu v jej predspisovnom období, opis jednotlivých časových vrstiev a vĺn ich pôsobenia, podmienených určitými spoločenskými a historickými udalosťami, ako aj žánrovú a štýlovú diferenciáciu prevzatých lexém a ich adaptáciu. Analýza vplyvu jednotlivých jazykov na slovenský jazyk v predspisovnom období poskytla možnosť určiť mieru externého vplyvu na vývin lexiky v oblasti rozširovania a zužovania významu slov, stabilizovania administratívnej, právnickej, remeselníckej a inej odbornej terminológie a významným spôsobom pomohla charakterizovať kontinuitu vývinu slovotvorných postupov a slovotvorných prostriedkov v kontakte s geneticky príbuznými i nepríbuznými jazykmi, prispela k postihnutiu integračných tendencií v terminologickej oblasti, ale aj k postihnutiu stimulačných funkcií cudzích jazykov na rozširovanie a širšie využívanie domácich slovotvorných prostriedkov a postupov, na adekvátne využívanie existujúcich domácich výrazových prostriedkov v žánroch verejného styku. Osobitnú časť knihy tvorí slovník prevzatých slov v predspisovnom období slovenčiny usporiadaný podľa východiskových jazykov a množstva prevzatí, ktoré sa nachádzali v pramennej základni HSSJ (Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch, 2011, s. 7 – 8).

Návrat na začiatok strany

Vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách

Bratislava 22. marca 2017

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre. Medzinárodná vedecká konferencia.

Prednesený príspevok: Kritériá spisovnosti a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1939

Bratislava 24. apríla 2014

Seminár k podpornému fondu Štefana Schwarza

Prednesený príspevok: Spoľahlivosť kodifikačných kritérií a ich perspektíva v spisovnej slovenčine

Častá-Papiernička 22. – 23. apríla 2013

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu P. Žiga.

Prednesený príspevok: Návrhy na klasifikáciu slovenských slovies a ustaľovanie slovesných tvarov v prvej polovici 20. storočia

Banská Bystrica 30. novembra – 2. decembra 2011

XXI. kolokvium mladých jazykovedcov

Prednesený príspevok: Substantívna deklinácia spisovnej slovenčiny v období od 30. rokov 20. stor. po súčasnosť

Łodź 15. – 16. novembra 2011

Język polski – jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny

Prednesený príspevok: Žánrové a štýlové členenie polonizmov v predspisovnej slovenčine

Častá-Papiernička 24. – 26. novembra 2010

XX. kolokvium mladých jazykovedcov

Prednesený príspevok: Poľské prevzatia v predspisovnej slovenčine

Liptovská Osada – Škutovky 7. – 8. novembra 2007

XVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Prednesený príspevok: Vývin kodifikácií v 40. a 50. rokoch 20. storočia

Návrat na začiatok strany

Aplikácie výsledkov

zimný semester 2008/2009

vlastná pedagogická činnosť doktoranda

Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

predmet: základy jazykovedy

študenti 1. ročníka odboru UVP slovenský jazyk a literatúra v kombinácii

Návrat na začiatok strany

Absolvované študijné/pracovné pobyty

Centrálne dohody Slovenskej akadémie vied (medziakademická dohoda medzi SAV a Slovinskou akadémiou vied a umení)

pracovný pobyt na lexikologickom oddelení Ústavu pre slovinský jazyk Frana Ramovša v Ľubľane, 1. - 5. 10. 2018

Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Ľubľana

54. ročník seminára slovinského jazyka, literatúry a kultúry, 2. - 13. júla 2018

53. ročník seminára slovinského jazyka, literatúry a kultúry, 3. - 14. júla 2017

52. ročník seminára slovinského jazyka, literatúry a kultúry (52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture), 4. - 15. júla 2016

Srbský inštitút (Serbski institut), Budyšín

16. letný kurz srbského jazyka a kultúry (XVI. lětni kurs za serbsku rěč a kulturu), 28. júla – 15. augusta 2008

jazyk: horná lužická srbčina

Slovenská národná knižnica a Matica slovenská, Martin

štúdium archívneho materiálu k téme dizertačnej práce, 18. – 21. mája 2008

Návrat na začiatok strany