Slovník súčasného slovenského jazyka – 5. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

2014 – 2016

Zodpovedný riešiteľ: Nicol Janočková

Spoluriešitelia zo SAV: Miroslava Avramovová, Ľubica Balážová, Vladimír Benko, Klára Buzássyová, Jana Hašanová, Bronislava Chocholová, Alexandra Jarošová, Jana Končalová, Lenka Ocetová, Magdaléna Petrufová, Emília Porubská, Anna Šebestová, Alexandra Šufliarska.

Program: VEGA

Anotácia: Vedeckým cieľom projektu je pokračovanie v tvorbe ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ), ktorý svojím typom je slovník výkladový (poskytujúci výklady slov na základe najnovších teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky), slovník dokladový (dokumentujúci status slova ako rečovej jednotky, ako súčasti autentických prehovorov a textov) a slovník deskriptívno-preskriptívny (dôsledne reflektujúci výsledky skúmania širokej materiálovej základne a poskytujúci kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Heslá obsahujú detailnú gramatickú charakteristiku, synonymá, antonymá a idiomatické spojenia. V danej etape sa odovzdá do tlače 3. zväzok slovníka (M – N), zo 4. zväzku sa skoncipuje polovica hesiel (asi 10 000 hesiel), interne sa zrediguje asi 7 500 hesiel a vedecky sa zrediguje 4 000 hesiel.