Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Bronislave Chocholovej

Novinky na stránke

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 9. 9. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

V mene SJS pri JÚĽŠ SAV a JÚĽŠ SAV vás srdečne pozývame na

14. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE JAZYKOVEDCOV,

ktoré sa uskutoční

13. – 14. novembra 2019 v Bratislave.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na vzájomné informovanie členov jazykovednej obce o výskumných projektoch, publikovaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách našich slovakistických pracovísk, ale aj diskutovať o potenciálnych možnostiach spolupráce v rámci výskumných tímov.
Aktuálne výskumné projekty a aktivity jednotlivých pracovísk môžu byť predstavené formou prezentácií, vítaná je propagácia publikovaných lingvistických prác a vysokoškolských učebníc, príp. ich predaj.
Na podujatí by sme radi ponúkli priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach v slovenskej jazykovede a interdisciplinárnych témach (forma okrúhlych stolov). Pripravované sú dve témy okrúhlych stolov:

Edukačná lingvistika – aktuálne otázky vzťahu lingvistiky a školy pod vedením prof. PaedDr. Ľudmily Liptákovej, CSc.
Cieľom okrúhleho stola bude diskutovať o nasledujúcich otázkach:

 • Aký je súčasný stav vyučovania slovenského jazyka na jednotlivých stupňoch škôl?
 • Ako je dnes vedecky garantovaná aktuálnosť lingvistickej teórie, ktorá sa implementuje do štátnych vzdelávacích programov, do učebníc slovenského jazyka a do školskej praxe?
 • Čo môže jazykovedná obec urobiť pre zlepšenie stavu vyučovania slovenského jazyka?
 • Aké postavenie by mala mať edukačná lingvistika v rámci lingvistického výskumu na Slovensku?

Jazyk súčasných slovenských médií pod vedením PhDr. Oľgy Škvareninovej, CSc.
Úlohou súčasných médií je nielen informovať, ale aj vzdelávať, zabaviť, zaujať, ovplyvňovať ľudí, vzbudiť emócie a najmä priniesť zisk. Toto všetko nachádza odraz aj v jazyku médií, v ktorom sa zvyšuje používanie hovorovej reči (D. Crystal, 2002), čo nie vždy ide ruka v ruke s dodržiavaním pravidiel spisovnej normy. Kým v minulosti sa za kultivovaný prejav považovalo iba spisovné vyjadrovanie, dnes možno uvažovať aj o komunikačne chápanej kultivovanosti (S. Ondrejovič, 2008). Aký je vlastne jazyk súčasných slovenských médií? Okruhy diskusie okrúhleho stola:

 • Zmeny v mediálnom priemysle a ich vplyv na jazyk médií
 • Médiá ako potenciálny faktor jazykových zmien
 • Kultivovanosť rečového prejavu profesionálov v mediálnej sfére
 • Mediálna lingvistika ako jazykovedná disciplína

Súčasťou Celoslovenského stretnutia jazykovedcov je v druhý deň už tradične Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Miesto podujatia: Malé kongresové centrum SAV (Štefánikova ulica 3, Bratislava)
 • Konferenčný poplatok: 15 € (na organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie); poplatky bude potrebné uhradiť bezhotovostne prevodom na účet, pokyny k platbe zašleme v priebehu septembra 2019

 • Termín na zaslanie prihlášok: do 3. septembra 2019

 • Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>