Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke

  • 13. 5 . 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave
  • 23. 4 . 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Sedlákovej dňa 28. 5. 2019 v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

V mene SJS pri JÚĽŠ SAV a JÚĽŠ SAV vás srdečne pozývame na

14. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE JAZYKOVEDCOV,

ktoré sa uskutoční

13. – 14. novembra 2019 v Bratislave.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na vzájomné informovanie členov jazykovednej obce o výskumných projektoch, publikovaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách našich slovakistických pracovísk, ale aj diskutovať o potenciálnych možnostiach spolupráce v rámci výskumných tímov.
Aktuálne výskumné projekty a aktivity jednotlivých pracovísk môžu byť predstavené formou prezentácií, vítaná je propagácia publikovaných lingvistických prác a vysokoškolských učebníc, príp. ich predaj. Na podujatí by sme radi ponúkli priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach v slovenskej jazykovede a interdisciplinárnych témach (forma okrúhlych stolov). Pripravovanou témou okrúhleho stola bude napr. téma Edukačná lingvistika – aktuálne otázky vzťahu lingvistiky a školy pod vedením prof. PaedDr. Ľudmily Liptákovej, CSc. Cieľom okrúhleho stola bude diskutovať o nasledujúcich otázkach:

  • ký je súčasný stav vyučovania slovenského jazyka na jednotlivých stupňoch škôl?
  • Ako je dnes vedecky garantovaná aktuálnosť lingvistickej teórie, ktorá sa implementuje do štátnych vzdelávacích programov, do učebníc slovenského jazyka a do školskej praxe?
  • Čo môže jazykovedná obec urobiť pre zlepšenie stavu vyučovania slovenského jazyka?
  • Aké postavenie by mala mať edukačná lingvistika v rámci lingvistického výskumu na Slovensku?

V prípade vášho záujmu o vytvorenie ďalších tematických okrúhlych stolov nás, prosím, informujte o navrhovanej téme okrúhleho stola, základných otázkach a o zodpovednom moderátorovi príslušnej diskusie. Informácie prosíme zaslať s prihláškou.

Súčasťou Celoslovenského stretnutia jazykovedcov je v druhý deň už tradične Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

  • Miesto podujatia: Malé kongresové centrum SAV (Štefánikova ulica 3, Bratislava)
  • Konferenčný poplatok: 15 € (na organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie); poplatky bude potrebné uhradiť bezhotovostne prevodom na účet, pokyny k platbe zašleme v priebehu septembra 2019

  • Termín na zaslanie prihlášok: do 3. septembra 2019

  • Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>