Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke

  • 13. 5 . 2019: Pozvánka na prednášku M. Šekliho dňa 22. 5. 2019 v Bratislave
  • 23. 4 . 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Sedlákovej dňa 28. 5. 2019 v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Srdečne vás pozývame na prednášku

Mateja Šekliho

Lingvogeneze južnoslovanskih jezikov,

ktorá sa uskutoční

22. mája 2019 (streda) o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti JÚĽŠ SAV v Bratislave.


Profil prednášateľa

V roku 2001 absolvoval štúdium porovnávacej slovanskej jazykovedy a slovenistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane, kde v roku 2007 získal aj doktorát z jazykovedy. Na Katedre slavistiky a Katedre slovenistiky FiF UĽ prednáša predmety z oblasti porovnávacej jazykovedy slovanských jazykov, súčasne pôsobí i v Ústave slovinského jazyka Frana Ramovša ZRC SAZU (Vedecko-výskumného centra Slovinskej akadémie vied a umenia). Jeho vedecké a výskumné aktivity zahŕňajú oblasti: porovnávacia jazykoveda slovanských jazykov, historická gramatika a dialektológia slovinského jazyka, slovinská onomastika a jazyky v kontaktoch. Je autorom kníh Zemepisné a osobné vlastné mená v obci Livek a jej okolí (Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, 2008), Porovnávacia fonetika slovanských jazykov 1: Od praindoeurópčiny k praslovančine (Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine, 2014) a Typológia lingvogenéz slovanských jazykov (Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, 2018), ako aj spoluautorom jazykových atlasov OLA (Общеславянский лингвистический атлас, Slovanský lingvistický atlas) 6 (2007), 9 (2009), 10 (2015) a SLA (Slovinský lingvistický atlas) 1 (2011), 2 (2016).


Dokumenty na stiahnutie