Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) [elektronický zdroj]. Ed. G. Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, 2012.

PDF