Computer-assisted approaches to lexicography for Slovak and Bulgarian dictionaries and reference sources

Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje

2015 – 2017

Zodpovedná riešiteľka: Mária Šimková

Spoluriešitelia zo SAV: Katarína Gajdošová, Daniela Majchráková

Partnerské krajiny: Bulharsko

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Anotácia: Spolupráca s Ústavom bulharského jazyka BAV v Sofii sa v rámci medziakademickej dohody realizuje formou výmenných pobytov výskumných pracovníkov z oboch výskumných centier. Cieľom spolupráce je výmena skúseností a výsledkov dosiahnutých v oblasti formálnej morfológie, lexiky a lexikografie, tvorby korpusov a lexikálnych databáz, ako aj využitia špecializovaných nástrojov na automatickú extrakciu jazykových informácií v slovenskej a bulharskej lexikografickej praxi. Čiastková spolupráca v projekte MAD by mala zároveň prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami nielen v súčasnosti, ale aj v ďalšom období.